งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.28)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปฏิทินการแข่งขัน

              ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘
ที่ วัน เดือน ปี รายการ ผู้ดำเนินการ
๗ กันยายน ๒๕๖๐ - ประชุมเจ้าหน้าที่แอดมินของเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์ที่จัดแข่งขัน เตรียมข้อมูลและความพร้อมในการรับสมัคร ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยใช้รหัสที่เขตพื้นที่การศึกษามอบให้
- เปิดรับสมัครกรรมการผ่านระบบ
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ศูนย์ทุกศูนย์ส่งคำสั่งกรรมการจัดการแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๑-๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดศรีสะเกษ) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ จังหวัดศรีสะเกษ - ยโสธร
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดยโสธร) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เครือข่ายฯ
และโรงเรียน
   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เขตพื้นที่
๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ศูนย์จัดการข้อมูลและสรุปผลการแข่งขันส่งเขตพื้นที่ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
  ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมโอนข้อมูลไประดับภาค เขตพื้นที่, และโรงเรียน
๑๑ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11:50 น.

โลโก้งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 


" เด็กอีสานไทย ก้าวสู่  THAILAND  4.0 "
 ผลการแข่งขันรายกิจกรรม QR CODE  การแสดง Support  Smart Phone
สารมารถดูผลการแข่งขันได้ง่ายๆ เพียงแค่สแกน QR CODE  ด้านล่างนี้
รายชื่อศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ กลุ่มสาระ/กิจกรรม ผู้ประสานงาน ตำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทร
1 ภาษาไทย นางสาวรัชช์ชา เจริญ
นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
ครู
ครู
ขุขันธ์ 096-9479556
081-8805125
2 ภาษาต่างประเทศ นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู ปรางค์กู่ 063-9653242
นางสาวนภาภรณ์ ต้นพุดซา ครู ปรางค์กู่ 095-5695853
3 วิทยาศาสตร์ นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครู ศรีสะเกษวิทยาลัย 088-7260771
       
4 คอมพิวเตอร์ นายอาคม กองธรรม   ยางชุมน้อยพิทยาคม 080-4893797
5 ศิลปะ/ดนตรี รังษฤทธิ์ เครือบุดดา ครู กันทรลักษ์วิทยา 061-1390380
  ครู ศรีสะเกษวิทยาลัย 089-6242341
นายเอกรัตน์ ลัยโกหา ครู สตรีสิริเกศ 093-3246272
นางสาวกรณ์ทิวา รสสุนทร ครู ไกรภักดี 098-6249635
088-1248312
6 สุขศึกษาฯ นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์ ครู สิริเกศน้อมเกล้า 0816691547
7 นาฏศิลป์ ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ วิเศษสังข์ ครู ศรีสะเกษวิทยาลัย 063-9061500
8 พัฒนาผู้เรียน นายจิรศักดิ์  ใจเรือง ครู ศรีรัตนวิทยา 087-337695
9 ทัศนศิลป์ นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โนนค้อวิทยาคม 085-7680847
นางสาวลจิดา ธรรมณีย์ ครู โนนค้อวิทยาคม 092-9876412
10 คณิตศาสตร์ นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์ ครู กันทรารมณ์ 087-8732594
นางสาวอัจฉริยา วุทธิโท ครู กันทรารมณ์ 085-4794706
11 หุ่นยนต์ นายศักดนัย สืบเสน ครู กันทรารมณ์ -
นายเฉลิม บัว   กันทรารมณ์ 0637547323
12 ท้องถิ่น นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครู ไกรภักดีวิทยาคม 088-1248312
098-6249635
13 สังคมศึกษาฯ นายโกสัลล์ จุลเหลา ครู กำแพง 083-3297518
14 นักบินน้อย นางสาวนันทพร กตะศิลา ครู จตุรภูมิพิทยาคาร 081-2821713
15 การงานอาชีพ ครูไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์ ครู เฉลิมพระเกียรติ 089-7188368
16 การศึกษาพิเศษฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดิ์ ครู เบญจลักษ์พิทยา 093-8902391
17 พัฒนาผู้เรียน นายธนากร ศรีดารา ครู ศรีรัตนวิทยา  
นายจรศักดิ์ ใจเรือง ครู ศรีรัตนวิทยา 083-7337695
18 ภาษาอังกฤษ นางสาวสุภัตตรา บุญภามา ครู สตรีสิริเกศ 089-4231242
นางสาวขวัญใจ งามพันธ์ ครู สตรีสิริเกศ 087-2515193

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805
นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898  (จังหวัดยโสธร)
นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617 (จังหวัดศรีสะเกษ)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 130
จำนวนทีม 5,504
จำนวนนักเรียน 12,824
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,454
จำนวนกรรมการ 1,022
ครู+นักเรียน 21,278
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,300

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวาน 3,428
สัปดาห์นี้ 13,813
สัปดาห์ที่แล้ว 24,656
เดือนนี้ 52,384
เดือนที่แล้ว 176,692
ปีนี้ 232,921
ทั้งหมด 232,921