::sm-ssk

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)  กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]