สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินันท์  นามนาง
 
1. นางนิลบล  เงินดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิชา  ศรเพชร
 
1. นางสาวดอกอ้อ  จันทร์สมุทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติยากร   ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ผสมวงศ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพีรณัฐ  กิ่งพิลา
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร์  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุฒพวง
3. เด็กหญิงเกวลิน  พวงจำปา
 
1. นายกฤษฎา  พิมพันธ์
2. นายสุพัฒน์  บุญนำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  ศึกนอก
2. นางสาวลลิตา  นามมุลตรี
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  บุญเลี้ยง
 
1. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม
2. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  คำกะนิตย์
2. เด็กหญิงวริยา  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางนิลบล  เงินดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกุลกันยา   พงษ์สัจจา
2. นางสาวศิริรัตน์   โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นายกฤษฎา  พิมพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.35 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองทวี
2. เด็กชายภูวดล  พวงอก
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
2. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.73 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรรัชช์   จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพนกวิน  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวจารุพร  แก้วลา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  โพธิ์พรม
 
1. นายทรงเกียรติ  คำล้าน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงอรนภา  เสนาะ
3. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  ส่งสุข
2. นางสาวศุภรัตน์  แกดำ
3. นางสาวสุจิตรา  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท
2. นายก่อโชค  ต่อนคำสนธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงณิชชาวีณ์  พิมพ์พัฒน์
3. เด็กหญิงวีรญา  นาคศรีสุข
 
1. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
2. นายวัลลภ  สุรวิทย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวนาขวัญ  ไกรษี
2. นางสาวปลายฟ้า  เผ่าภูรี
3. นางสาวเวธนี  พิมพ์การ
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
2. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุรีวงศ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ปัญญาเสน
 
1. นายสมพงษ์  ละชั่ว
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชนาลัย  บุญใส
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุรวิทย์
 
1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินยา  ทองทวี
 
1. นางวรรณภา  ศรีใสย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นโพธิ์
 
1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริยา  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  สารีพันธิ์
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
2. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายณัฐกิต  เปลี่ยนขุนทด
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพนกวิน  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยณรงค์  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญลา
2. เด็กหญิงทยิดา  ชาญชิตร
3. เด็กชายธนวิชญ์  ทิโน
 
1. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
2. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  วิเศษหมื่น
2. นายวิฑูรย์  สังวาลย์
3. นางสาวสิริมา  ปัดชา
 
1. นางสุพัตรา ดาวหน และนางสมรักษ์  เพชรผา
2. นางนฤมล สินธุรัตน์ และนางสาววรรณสา  แก้วพวง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  สายทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  พันรอบ
3. เด็กหญิงวชิรภรณ์  สายที
 
1. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์  นางสุธาทิพย์ แสงงาม
2. นางสาวไอยเรศ โดดชัย   นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลศักดิ์
2. นายธนภัทร  พงษ์อารีย์
3. นางสาวเบญจพร  ฮงทอง
 
1. นางสาววิรยา  แก่นคำ
2. นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์  
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  อารีย์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ชารี
3. เด็กชายเจตคติ  สายสิม
 
1. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน
2. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลวรรณ  กันหารินทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองขาว
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีสำอางค์
 
1. นายอาวิรุทธ์  สีดา
2. นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ตะนะสุข
 
1. นายทิว  พจนา
2. นางธนาภา  คำผุย
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง 4 1. นายธราดล  ไชยพิมพ์
2. นายธีรพล  พลเสนา
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายชยพล  คำสิงห์ นางจงกล บัวสิงห์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.36 เงิน 8 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชารีพันธ์
2. เด็กชายสิรณ์วิชญ์  นาคำ
 
1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์
2. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.08 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพรรธณ์   เอี่ยมปราณีต
2. เด็กชายรชต  บุญวรรณ
 
1. นายศักดนัย สืบเสน และนางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์
2. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพจน์  สายสิม
2. นายกิตติกร  กมล
3. นายศิษฐกะ  วิไล
 
1. นางนิออนด์  รอบคอบ
2. นางปวีณา  สุรำไพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงวชิราพรรณ  คำมุงคุล
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวหอม
5. เด็กหญิงสวรส  คงพุท
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  บุญยิ่ง
2. นางสวลี  บุญมูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง 4 1. นางสาวกมลมาศ  ทองศรีชุม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยปัญญา
3. นางสาวสุดารัตน์  ชาลี
4. นางสาวสุวนันท์  บุญจันทร์
5. นางสาวเมทิณี  วงค์ประเทศ
 
1. นางสวลี  บุญมูล
2. นางสาวอำไพวรรณ  บุญยิ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงธรชญาณ์  ดาดวง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงพรรณพร  มุระดา
4. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมคุณ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วิไลย
 
1. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง
2. นางสาวทศพร  คูณทวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  พันธ์วิไล
2. นางสาวมาตา  สิริภูรีโชติ
3. นางสาววิภาดา  ศรีขาว
4. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข
5. นางสาวอัญชลี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวทศพร  คูณทวี
2. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  โสดา
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  วรเลิศ
3. นายสุทธิพงศ์  บัวหอม
4. นายอัษฎาวุธ  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคุ้ม
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายทศพล  ศรีนวล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.25 เงิน 8 1. นายนำโชค  เจริญทรัพย์
2. นางสาวพรนิภา  ดาดี
3. นางสาวพัชริดา  กิ่งเกษ
4. นายวราวุธ  โพธิกุล
5. นายอนุชา  เชื้อแขก
 
1. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย
2. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  คล่องแคล่ว
2. นางสาวกมลชนก  กันหารินทร์
3. นางสาวณัฏฐณิชา  คำพันธ์
4. นางสาวณัฐธิดา  อนันต์
5. นายดนุพร  ตุนา
6. นางสาวดวงฤดี  วงศ์ธนู
7. นายทนัดชัย  บุตรแดง
8. นางสาวพรชนก  บุญเชิญ
9. นางสาวภีระพร  ทองศิล
10. นายรพี  ทองด้วง
11. นางสาววชิรญาร์  พุฒพวง
12. นางสาววรัญญา  โยทุม
13. นางสาววราพร  สุภาพ
14. นางสาววันวิสา  สาประวัตน์
15. นางสาววิภาดา  สืบสิมมา
16. นางสาวศรีพากรณ์  สายอุทา
17. นางสาวศุภนิดา  ภาดี
18. นางสาวสุนิตย์  มหาสงคราม
19. นางสาวสุมาลี  โคตะสา
20. นางสาวอภิทรัพย์   จำปาสา
 
1. นายพรชัย  สุปิงคลัด
2. นายสุรเกียรติ  บัวแก้ว
3. นางสาวดวงพร  สุขหล้า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวรรณ  สะอาด
2. นายชนาธิป  โค้วไพโรจน์
3. นายทวีวัฒน์  ฤกษ์ใหญ่
4. นายธนภัทร  ทชรักษา
5. นายธีรยุทธ  พิมพร
6. นางสาวพรวิไล  พิลาลี
7. นายยิ่งพันธ์  เงาศรี
8. นางสาวรุจิภา  มีศรี
9. นางสาววรญาดา  กะมุทา
10. นางสาววิลาวัลย์  สุรวิทย์
11. นายสหรัฐ  พงษ์อุดม
12. นายอดิเทพ  ทองแสน
13. นางสาวอารยา  ศรีหาบุตร
14. นางสาวเบญจวรรณ  สายเนตร
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วิยะทา
 
1. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
2. นายบุญมา  เวียงคำ
3. นางสาวสุภาพร  โสดาลี
4. นางสาวพอรดี  มลทินอาด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พลศักดิ์
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  คำเนตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวสาลิกา  ภูมะณีย์
 
1. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภริตา  พุทธขันธ์
2. นายเกริกเกียรติ  บุญเชิญ
 
1. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี
2. นางวรรธนา  บัวแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปลายฟ้า  เผ่าภูรี
2. นายปิยวัฒน์  บุญเชิญ
 
1. นางวรรธนา  บัวแก้ว
2. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  อุดม
2. นางสาวกรรณชนก  อุดม
3. เด็กหญิงจุรีมาศ  บุญเชิญ
4. นางสาวณัฐพร  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ชนะ
6. เด็กหญิงนริศรา  แสนทวีสุข
7. เด็กหญิงประกายมาศ  ศรีหาบุตร
8. นางสาวลัดดา  พิลาแดง
9. เด็กหญิงศิวพร  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงอัญชลี  มีศรี
 
1. นางสาวอำภา  จันทร์ผาย
2. นายไมตรี  ศรีแก้ว
3. นางณภัค  สิมณี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  น้อยแก้ว
2. นางสาวปิยะมาภรณ์  กรวยสุวรรณ
 
1. นายสำราญ  เจริญชัย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  ผุยพรม
2. นางสาวรวีวรรณ  หินทอง
 
1. นายอุดมศักดิ์  สีแสด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  ไกรษี
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารยา  สายสุ้ย
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกษสุดา  สงค์เมือง
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิศักดิ์  ไม่หวั่น
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัจฉริยะ  คงสิม
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลศักดิ์
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. นางสาวทัดดาว  สุวรรณ
2. นางสาวเกษสุดา  โคลกประโคน
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
2. นายแสงทอง  บริสาร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  สีดา
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไชยพัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรเพชร
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อุ่นจังหาร
3. เด็กหญิงวรรณภา  กัลยลัง
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
2. นายแสงทอง  บริสาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยมงคล  บุญค่ำ
2. นายธนศักดิ์  มาลา
3. นายพิชากร  สุขไสยาสน์
 
1. นางสาวพิศมัย  พันดา
2. นายแสงทอง  บริสาร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 -    
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
2. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
3. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
4. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
5. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
6. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
3. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายกีรติ  เพียซุย
3. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
4. นายธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
9. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
10. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
11. เด็กหญิงสุวิชาดา  ศาลา
12. นางสาวอรอนงค์  สิมณี
13. นางสาวอารียา  สืบสิมมา
14. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงค์
15. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
3. นางสาวสิริญาพร  โยธี
4. นางสาวปรีดา  จริยาพิวาทย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โทลา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีจันทร์
3. นางสาวกมลวรรณ  คุ่ยสมใจ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ซอม
5. นางสาวกัลย์สุดา   สาลีพวง
6. นายกิตติพัฒน์  บัวไหล
7. นางสาวขวัญชีวา  วงศ์แดง
8. นายจักรพรรณ  ศรีพิทักษ์
9. เด็กชายจักรพรรดิ  ยอดยาน
10. เด็กหญิงจามจุรี  พิมพ์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงจิราพัชร  สาลีพวง
12. นายจุฑา  เจโคกกรวด
13. นางสาวจุฑามาศ  คำตะนิตย์
14. นายชนาธิป  ลุนละบุตร
15. นางสาวฐิติกาญจต์  ทองงาม
16. เด็กหญิงณัฐชา  ตามศรี
17. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขแสวง
18. นางสาวนนทิวรรณ  ศรีโพธิ์
19. นางสาวนริศรา  สุขอ้วน
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้ววิเศษ
21. เด็กหญิงนิษฐกานต์  คำเพราะ
22. เด็กหญิงปรีชญา  ลินลาด
23. นางสาวพรณวดี  พันธ์ศรี
24. เด็กหญิงพรรณนรินท์  ยอดยาน
25. นายพิพัฒน์พงษ์  พันธ์มา
26. เด็กหญิงมุตตา  บุญอุ้ย
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงษ์เเสวง
28. เด็กชายวรสิทธิ์  เเก้วศรีนนท์
29. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ
30. นางสาววรัญญา  สุนทรไชยา
31. นางสาวศิรินยา  สังข์วรรณะ
32. เด็กหญิงศุฑาภัทร  ศิริบูรณ์
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เขียวอ่อน
34. เด็กหญิงสุมิตา  จันใด
35. นางสาวหทัยมาศ  สามสี
36. นางสาวอภิภาวดี   เเสนวงษ์
37. เด็กหญิงอรธิชา  บุญทำมา
38. นายอัครชัย  คำมุงคุล
39. นางสาวอารยา  คุณสาร
40. นางสาวเนื้อทอง  ขันวิเศษ
 
1. นายกงจักร  บัวลา
2. นายกำพล  บัวเเก้ว
3. นายชัยชนะ  โสภา
4. นายธนาวัช  โสรเนตร
5. นายชาญยุทธ  คงมิยา
6. นายสถาพร  หลาบคำ
7. นายอธิวัฒน์  ภาคเจริญ
8. นายอภิวัฒน์  ตาเเสง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นายธีรภัทร  ศึกนอก
 
1. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพักตร์  ไชยเนตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 7 1. นางสาวพรณวดี  พันธุ์ศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวปรีดา  จริยาพิวาทย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพักตร์  ไชยเนตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอธิปัตย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวปรีดา  จริยาพิวาทย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายอธิปัตย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพักตร์  ไชยเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ลุนพงษ์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  รันทม
3. เด็กหญิงปวิชญาดา  อัมภรัตน์
4. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  พันธ์อุ่น
5. เด็กชายพรมพิทักษ์  เสนาะ
6. เด็กหญิงวีรญา  นาคศรีสุข
7. เด็กชายวีรยุทธ  หอมชื่น
8. เด็กชายสันติภาพ  อัมภรัตน์
9. เด็กหญิงสุพรรวษา  กฤษฎาชาตร
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หนักแน่น
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงหิรัญ
2. นางสาวจารุวรรณ   ไชยานุกูล
3. นางสาวจิตราภา  ทาระ
4. นางสาวณัตตยา  พิมพ์แมน
5. นางสาวนิลาวัลย์   ภูยาฟ้า
6. นางสาววรดา  บัวลา
7. นางสาวสุภัสศร  แก้วพวง
8. นางสาวอรพิมล  พ้นพูล
9. นางสาวอุษา  เศษธรรม
10. นางสาวไพลิน  ด้วงใหญ่
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
3. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
4. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงหิรัญ
2. นางสาวจารุวรรณ   ไชยานุกูล
3. นางสาวจิตราภา  ทาระ
4. นางสาวณัตตยา  พิมพ์แมน
5. นางสาวตวงพร  ดู่สันเที้ยะ
6. นางสาวนิลาวัลย์   ภูยาฟ้า
7. นางสาววรดา  บัวลา
8. นางสาวสุภัสศร  แก้วพวง
9. นางสาวอรพิมล  พ้นพูล
10. นางสาวอุษา  เศษธรรม
11. นางสาวไพลิน  ด้วงใหญ่
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
4. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวติยาภรณ์  เงาศรี
2. นายทนันชัย  ทาลทอล
3. นายพงศธร  อาสาสนา
4. นายสุเมธี  หนูเสน
5. นายอธิปัตย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรพิมล  สิงทะไชย
 
1. นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิริยาพร  คำภานิล
 
1. นางธนพร  อาทิเวช
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิการ์  สันติเวศน์
 
1. นางอุดมพร  ศรีสำอางค์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฏฐกรณ์  ศรีโคตร
 
1. MissRuelyn  Fernandez
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 5 1. นายอาร์มี่  อุ่นสิม
 
1. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรินทร์  สมนึก
2. เด็กชายจีรศักดิ์  วิจันทร์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิลาเณร
4. เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวลา
5. เด็กชายแทนคุณ  สีดา
 
1. นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ
2. MissRuelyn  Fernandez
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา  เสียงใส
2. นายนิติภูมิ  อินทะนัย
3. นางสาวลักขณา  คณาสิงห์
4. นางสาววริศรา  ทับสมบัติ
5. นายสุทธิพงษ์  พรำนัก
 
1. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา
2. นางธนพร  อาทิเวช
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 4 1. นางสาวประภัสชรินทร์  อินทรโครต
2. นางสาวอาทิตยา  ทรงศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นายดนัยพร  โสดา
2. นางสาวพรพิมล  สิงหะไชย
3. เด็กชายวศิน  พรศิล
4. เด็กหญิงสายธาร  บุญมางำ
5. นางสาวสุพัตรา  ไกรษี
 
1. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ
2. นายBo  Liu
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวติยาภรณ์  เงาศรี
2. นายทนันชัย  ทางทอง
3. นางสาวมนต์ธิรา  สาลี
4. นางสาวสุปาณี  พลชัย
5. นางสาวสุภาวรรณ์  พลศักดิ์
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
2. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทวี
 
1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
2. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญานุช  สมลือแสน
 
1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลณิกา  สารหงษา
2. เด็กหญิงพรนภัส  คูณชัย
3. เด็กหญิงรัฐธิดา  ปานสุข
4. เด็กหญิงสุภัสรา  สำราญ
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุตรมาลา
 
1. นายภรภัทร  เจริญธง
2. นางธนาภา คำผุย และ  นางสุพัตรา ดาวหน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.375 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาศิริ  บุญจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
3. นางสาวบุษกร   สุวรรณพงษ์
4. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข
5. นางสาวสุภานันท์  ทันที
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดุษฎี  เพชรผา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภูบัวเพชร
3. เด็กหญิงเกษสุดา  สงค์เมือง
 
1. นายวีรชัย  จีนสันเทียะ
2. นายวิชา  กิ่งทอง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายฐิระศักดิ์  สมใจ
2. นายสุทธิศักดิ์  ไม่หวั่น
3. นางสาวสุปราณี  พลชัย
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองแสน
2. นางสาวสิริลักษ์  อินทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ด่านอุดร
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เชื้อปรางค์
3. เด็กหญิงเกศรา  ฮงทอง
 
1. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี
2. นายวีรชัย  จีนสันเทียะ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.14 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  วันตา
2. นางสาวสุกัญญา  พัดทาบ
3. นางสาวอารียา  สิงห์ซอม
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางสกุลรัตน์  ทองแสน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  สินทร์สมุทร์
2. เด็กหญิงนันฑิกา  แซ่เตีย
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ชินบุตร
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวธัญพิชพรลภัส  จิตรประเสริฐ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
2. เด็กชายสิรภพ  อดุลเดช
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายเกียรติศักดิ์  ห่วงเพชร
2. นายเอกชัย  พรหมรางกูล
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติโชค
2. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วรักษา
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีหาภาค
2. เด็กหญิงเพฃราภรณ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกายสิทธิ์   คำไข
2. นายนายบวรวงศ์   ค้ำชู
 
1. นายวชิระวิชญ์   โกศลศิรศักดิ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายยุทธศักดิ์  พันธ์มา
2. นางสาวอัญชลิ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมฆวรรณ  วรรณทอง
2. นายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  วงศ์พุฒ
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
3. นายสมภพ  จุลแดง
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  เอกศิริ
2. นายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. นายอโนชา  พงษ์สัจจา
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางรัตนธร  ชุปวา
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินนิภา  ก่ายแก้ว
2. นายสถาพร  คันธจันทร์
3. นายอดุลย์  บาอินทร์
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยสิทธิ์
3. นายเรืองชัย  บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายทิว พจนา  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวธิดามาศ  ชาภักดี
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กหญิงวรรณพร  อินทะวงษ์
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม
 
131 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ศิริ  คำผุย
2. นายชนะพันธุ์  ใสเนตร
3. นางสาวเฟื่องลดา  ศรีชัย
 
1. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิติน  ไชยมา
2. เด็กชายอนุภัทร  เหล็กเพชร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ชาลี
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายสุเมธา  ศรีบุญ
3. นายอิศรายุทธ์  บุญทำมา
 
1. นายสนั่น  ศิริกุล
2. นายพัฒนา  พานจำนงค์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เชื้ออุ่น
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยโยธา
3. เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์ละออ
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
2. นางจรรยา  เลิศล้ำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิสลา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายชินวัตร  เจริญนาม
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
2. นางจรรยา  เลิศล้ำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  พรมทา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา   บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวศรี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อัมภรัตน์
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
3. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริปี
2. นางสาวจุฑาภา  ร่วมใจ
3. นายณัฐพล  พิมพันธ์
4. นายธวพล  คูณขุนทด
5. นางสาวนิโลบล  วระชินา
6. นางสาวปวีณา  สุรวิทย์
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  เสนาภักดิ์
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ทองนาค
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
139 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  พิศงาม
2. นางสาวปริดา  ชาภักดี
3. นางสาวสุมิตรา  ชินวงศ์
 
1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพุฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สนคุ้ม
3. เด็กหญิงอารียา  สำราญ
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภา  จันทา
2. นางสาวนิภาพร  พืชศรี
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ศรีอินทร์
 
1. นายวีระชัย  พละศักดิ์
2. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
 
142 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลัลธร  เชื้อทุม
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงภัทรลดา  คำเพราะ
 
1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
 
143 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
2. นางสาวธารทิพย์  บุญหล้า
3. นางสาวปนัดดา  เจ๊กภู่
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสาวินี  อุดมสันต์
2. เด็กหญิงหฤทัย  อินทร์ศร
3. เด็กหญิงโยษิตา  บัวทอง
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 7 1. นางสาวปรียานุช  อุดหนุน
2. นางสาวสุภาวดี  ปักปิ่น
3. นางสาวอริยา  แสงกอง
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  ปลื้มกมล
2. เด็กหญิงยอดดวงใจ  สุขอ้วน
3. เด็กหญิงเบญญา  คำบาล
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยสิทธ์  สายสว่าง
2. นางสาววริษฐา  ศรีสุข
3. นางสาวสุนันทา  จันทรัตน์
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชรภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชนันท์  บุตราช
2. เด็กหญิงนภัส  ปานช่วย
3. เด็กหญิงสิริกร  จันทรส
 
1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์
2. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเอกกวี  อินตะนัย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสินทนา  อารีย์
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  วรรณประภา
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายศุภวิทย์   บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  จันดาบุตร
2. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ราชภักดี
4. เด็กชายฑีคทัศน์  โคตะสา
5. นางสาวดรุณี  พลศักดิ์
6. นางสาวตวงพร  กู่สันเทียะ
7. เด็กชายธนาวุฒิ  บัวแย้ม
8. นายธีระพัฒน์  บัวคำ
9. เด็กชายปิยะวัฒน์  วรรณประภา
10. นางสาวพรพิมล  เนินเมือง
11. นางสาวพัชรา  ศรีหวาด
12. นางสาวพิยดา  แก้วพวง
13. นางสาวมณีสร  สีวังใส
14. นายวีระชัย  สุขหล้า
15. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
16. นายศิริภัทร  คำศรี
17. นายศุภวิทย์   บัวลอย
18. เด็กชายศุภโชค  ทองสุขนอก
19. นายสินธนา  อารีย์
20. นางสาวสุภาภรณ์  เชื้อชม
21. นางสาวหยกมณี  ชารี
22. นายอธิวัฒน์  ลุนพงษ์
23. นายอนุชา  เชื้อแขก
24. เด็กหญิงอภิญญา  พลศักดิ์
25. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
26. นายอาจหาญ  ทองล้วน
27. นายอานนท์  โขสูงเนิน
28. นางสาวเกศราภรณ์  พึ่งอยู่
29. นายเอกกวี  อินตะนัย
30. เด็กหญิงแสงนภา  แก้วคำใส
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
4. นายประจักษ์  นาจำปา
5. นายแสงทอง  บริสาร
6. นางสุพัตรา  ดาวหน
7. นางนิลบล  เงินดี