เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผอ.โรงเรียนราชินูทิศ 2 ประธานศูนย์การแข่งขันเรียนรวม
2 นายสมพงค์ คนขยัน ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวกัลยา นารถภักดี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นางพัชรี อุประจันทร์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางมลิวรรณ ต้นพนม ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวบุญรัฐ แย้มสาลี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวีชเกียรติ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสุรีย์รักษ์ พรศักดา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางรานี แก่นดี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวศิริพร เศวตวงษ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางสาวเกศสุดา หวังสกุลดียิ่ง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายรัชฎาวุฒิ คำภูแสน ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
17 ว่าที่ ร.ต. บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายศิริวัฒน์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายปรมาณู มุกดาม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล๒ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายอวยชัย ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี๑อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสนทยา เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางจีรกานต์ สุภสร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายจัดสันต์ ภักดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายอดุลย์ สุปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางชุติมา ปราบมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 ว่าที่ ร.ต.สมบัติ เกิดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสมดุล โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางนภาลัย ชาปลิก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวบุษบัน รอดรังษี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
43 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
44 นางศศิประไพ ภิเศก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
45 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
46 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
47 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
48 นายธีรภัทร์ ป้องปิด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
49 นายรณชิต ยศอ่อน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
50 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
51 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
52 นางสาวกีรติกา ขุลีดี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
53 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
54 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
55 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
56 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายเกรียงไกร เจริญพงศ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายยงศักดิ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายธีรภัทร์ ป้องปิด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นางพนิดา อินทะสีดา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายประสงค์ อุณาพรหม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นางนาริสา เจิมขุนทด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางนิรมล บาโลโย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายสุพจน์ อินทะหอม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 ช่างครุภัณฑ์ ๓ ทุกคน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางสุภาพร พละกรต ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
71 นางพนิดา อินทะสีดา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
72 นางอรวรินทร์ อภิวิมลลักษณ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
73 นางรุ่งทิวา ทองแสน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
74 นางเพลินจิตร์ ใหญ่โสมานัง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
75 นางสาวพอดี สมสะอื้น ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
76 นางอัจฉรา กิจนุกร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
77 นางสาวสิริกานต์ ดงชมพู ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
78 นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปัน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
79 นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
80 นางสาวจริญา จำใบรัก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
81 นางสาวตติญา สมอุ่มจารย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
82 นางสาวขวัญชนก บุญนที ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
83 นางสาวชาลินี กอผจญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
84 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
85 นายนฤพล จันทู ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
86 นางนิรมล บาโลโย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
87 นางนิจวิภา สุระเสียง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
88 นางนิภาภัทร สาระคำ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
89 นายสุกฤษฎิ์ อัครวิชญ์กุญธร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
90 นายสุรสิทธิ์ ชารีกัน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
91 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
92 นายคฑาวุธ อ่อนผุย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
93 นางสาวชาลินี กอผจญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
94 นางสาวสุภาภรณ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
95 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
96 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
97 นายสุรศักดิ์ พันธ์คำ พนังงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
98 นายรชธร เดชะบำรุงศักดิ์ ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
99 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
100 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
101 นางอัญชุลี สนิทภักดี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
102 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
103 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นางนัทกมล ติยะวงศ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นางสุธัญญา วีระกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
106 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
107 นางณัฎฐา พรหมสาขาฯ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
108 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
109 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
110 นางสาวธัญชนก มาตย์นอก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
111 นางสาวบุษบัน รอดรังษี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
112 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
113 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
114 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
115 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
116 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
117 นางนภาลัย ชาปลิก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
118 นางสาวลดาวัลย์ น้อยนรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
119 นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
120 นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
121 นางอรุณี นิรานนท์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
122 นางสาวกีรติกา ขุลีดี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]