สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 78 5 5 7 88
2 สตรีราชินูทิศ 72 8 1 10 81
3 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 53 13 8 11 74
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 45 9 7 12 61
5 บ้านหมากแข้ง 40 14 4 4 58
6 เพ็ญพิทยาคม 37 12 7 6 56
7 สุมเส้าพิทยาคาร 35 6 8 15 49
8 โนนสูงพิทยาคาร 34 7 3 3 44
9 หนองวัวซอพิทยาคม 31 8 4 6 43
10 ราชินูทิศ ๒ 23 2 0 2 25
11 อุดรพัฒนาการ 19 10 4 5 33
12 อุดรธรรมานุสรณ์ 18 4 5 4 27
13 เทศบาล ๓ 17 1 1 2 19
14 สามพร้าววิทยา 16 4 2 4 22
15 เทศบาล ๖ 15 12 4 11 31
16 ธาตุโพนทองวิทยาคม 14 9 3 3 26
17 อุดรธานีพิทยาคม 14 6 4 10 24
18 ดอนบอสโกวิทยา 13 8 2 6 23
19 จอมศรีพิทยาคาร 12 3 4 3 19
20 เชียงพังพัฒนวิช 10 7 0 6 17
21 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 9 3 3 0 15
22 อุดรพิทยานุกูล ๒ 9 3 1 7 13
23 แสงอร่ามพิทยาคม 8 6 5 3 19
24 เชียงหวางพิทยาคาร 7 2 1 0 10
25 หนองยางชุมพิทยาคม 7 1 0 5 8
26 เทพนุสรณ์ 6 5 6 6 17
27 เทศบาล ๗ 6 3 4 5 13
28 นิคมสงเคราะห์วิทยา 6 3 2 2 11
29 อุดรพัฒนศึกษา 6 1 1 1 8
30 เซนต์เมรี่ 5 2 0 0 7
31 สร้างคอมวิทยา 3 2 3 5 8
32 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 2 5 3 3 10
รวม 670 184 105 167 959