สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 74 5 5 6 84
2 สตรีราชินูทิศ 72 8 1 10 81
3 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 49 13 8 11 70
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 43 9 7 12 59
5 บ้านหมากแข้ง 39 14 4 4 57
6 เพ็ญพิทยาคม 37 12 7 6 56
7 โนนสูงพิทยาคาร 34 7 3 3 44
8 สุมเส้าพิทยาคาร 32 6 8 15 46
9 หนองวัวซอพิทยาคม 31 8 4 6 43
10 อุดรพัฒนาการ 19 10 4 5 33
11 อุดรธรรมานุสรณ์ 17 4 5 4 26
12 เทศบาล ๓ 17 1 1 2 19
13 เทศบาล ๖ 15 12 4 11 31
14 ดอนบอสโกวิทยา 13 8 2 6 23
15 อุดรธานีพิทยาคม 13 6 4 8 23
16 ธาตุโพนทองวิทยาคม 12 9 3 3 24
17 จอมศรีพิทยาคาร 12 3 4 3 19
18 ราชินูทิศ ๒ 11 2 0 2 13
19 สามพร้าววิทยา 10 3 2 4 15
20 อุดรพิทยานุกูล ๒ 9 3 1 7 13
21 แสงอร่ามพิทยาคม 8 6 5 3 19
22 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 8 3 3 0 14
23 เชียงหวางพิทยาคาร 7 2 1 0 10
24 หนองยางชุมพิทยาคม 7 1 0 5 8
25 เทพนุสรณ์ 6 5 6 6 17
26 อุดรพัฒนศึกษา 6 1 1 1 8
27 เชียงพังพัฒนวิช 5 7 0 6 12
28 นิคมสงเคราะห์วิทยา 5 3 2 2 10
29 เซนต์เมรี่ 5 2 0 0 7
30 เทศบาล ๗ 3 3 4 3 10
31 สร้างคอมวิทยา 3 2 3 5 8
32 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 2 5 3 3 10
รวม 624 183 105 162 1,074