สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 37 25 7 69 74 5 5 6 84
2 สตรีราชินูทิศ 28 25 10 63 72 8 1 10 81
3 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 16 13 13 42 49 13 8 11 70
4 บ้านหมากแข้ง 13 16 7 36 39 14 4 4 57
5 เพ็ญพิทยาคม 13 7 9 29 37 12 7 6 56
6 ประจักษ์ศิลปาคาร 12 15 5 32 43 9 7 12 59
7 โนนสูงพิทยาคาร 12 8 4 24 34 7 3 3 44
8 สุมเส้าพิทยาคาร 12 5 9 26 32 6 8 15 46
9 เทศบาล ๓ 8 2 5 15 17 1 1 2 19
10 หนองยางชุมพิทยาคม 4 2 0 6 7 1 0 5 8
11 อุดรพัฒนาการ 3 7 6 16 19 10 4 5 33
12 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 3 3 1 7 8 3 3 0 14
13 สามพร้าววิทยา 3 2 2 7 10 3 2 4 15
14 ราชินูทิศ ๒ 3 0 0 3 11 2 0 2 13
15 หนองวัวซอพิทยาคม 2 4 10 16 31 8 4 6 43
16 อุดรธรรมานุสรณ์ 2 2 5 9 17 4 5 4 26
17 เทพนุสรณ์ 2 0 1 3 6 5 6 6 17
18 ดอนบอสโกวิทยา 1 4 9 14 13 8 2 6 23
19 อุดรธานีพิทยาคม 1 2 3 6 13 6 4 8 23
20 จอมศรีพิทยาคาร 1 2 3 6 12 3 4 3 19
21 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1 2 1 4 12 9 3 3 24
22 เชียงพังพัฒนวิช 1 2 0 3 5 7 0 6 12
23 แสงอร่ามพิทยาคม 1 1 2 4 8 6 5 3 19
24 สร้างคอมวิทยา 1 0 2 3 3 2 3 5 8
25 เทศบาล ๗ 1 0 0 1 3 3 4 3 10
26 เทศบาล ๖ 0 4 5 9 15 12 4 11 31
27 เซนต์เมรี่ 0 2 3 5 5 2 0 0 7
28 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 3 4 7 2 1 0 10
29 อุดรพิทยานุกูล ๒ 0 1 2 3 9 3 1 7 13
30 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 1 1 2 5 3 2 2 10
31 อุดรพัฒนศึกษา 0 0 1 1 6 1 1 1 8
32 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 0 1 1 2 5 3 3 10
รวม 181 158 130 469 624 183 105 162 912