รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศิลารัตน์  คงการเรียน
 
1. นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวกษมา   แก้วแก่น
 
1. นางวีณภารัตน์  คงวารีทรัพฏ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงวิภาสินี  วรรณพินิจ
 
1. นางอรนุช  ศรีหริ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  พึ่งสว่าง
 
1. นางศิริลักษณ์  ขาวศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายภานุวัฒน์   โชคเจริญยิ่ง
 
1. นายทะเนตร  มหาราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายปิระเยตน์  ธีระธรรม
 
1. นางสาวนพมาศ  ตรีกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอาภาสินี  ห่อนบุญเหิม
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  มุกดากร
 
1. นางสกาวรัตน์  เขาวงศ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลย์
2. เด็กหญิงศไพพร  วรพุทธะ
3. เด็กหญิงอัครภา  ทองพิสิฐสมบัติ
 
1. นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชัยยุทธ์  ศรีบุญพิมพ์สวย
2. นางสาวพีระดา  ผาดำ
3. นางสาวแก้วสุดา  แก้วสุด
 
1. นางศิริลักษณ์  ขาวศรี
2. นางพิมชมพู  นามมัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกานต์ขวัญ  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ลิอินทร์
 
1. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
2. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกาญจน์   รวมธรรม
2. นางสาวชนัญชิตา   คำวิชา
 
1. นางวรกุล  ฉิมนันท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หอมเลย
2. นางสาวภมรา  พรมมาโอน
 
1. นางสาวปุณยวี  อ่อนเหลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปภาวรินทร์  สำลีทอง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ตันประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มโนมัยโรจน์
 
1. นายไพรรอด  ศิริจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวสุดารัตน์  ธัญธรทิวัฒน์
 
1. นายโกมินทร์  มงคลสิริสมบัติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติอร  บุญแก้วอมร
2. เด็กหญิงธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์
3. เด็กหญิงสิริภัส  สิริธนสุข
 
1. นางสาววรางค์ศิริ  คูณชัยรุ่งเรือง
2. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกรองแก้ว  ม่วงทองใบ
2. นางสาวชนิศา  จังจริง
3. นางสาวดวงกมล  ไชยโกษี
 
1. นายกัณวัฒน์  ราช้อน
2. นางวชิราภรณ์  พลไทยสงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขำห้วยแย้
2. เด็กหญิงชนกพร  โคตรมิตร
3. เด็กชายธรรมรินทร์  นามสมบูรณ์
 
1. นางสาววรางค์ศิริ  คูณชัยรุ่งเรือง
2. นายพรชัย  ทุมพัง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวชนิกานต์  พันชมภู
2. นางสาวพรชิตา  ตะวงศ์ใจ
3. นางสาวสุนิสา  ซุยพิมพ์
 
1. นางพรสวรรค์   สงวนนาม
2. นางปวิตา  ไชยมาตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์
2. เด็กหญิงปวริศา  ดาก่ำ
 
1. นางพิสมัย  เจริญรักษ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  เยี่ยมพนมคุณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  บุญก้อน
2. นางสาวธนัชชา  กันเจ็ด
 
1. นางสาวศิริมา  พูนศรี
2. นายสุเทพ  ตะไก่แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายพัสกร  ทองเพ็ญ
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางพัฒนลิน  นิลทกาล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์สถิต
2. เด็กชายศิวกร  วินทะไชย
 
1. นางปัญญาพร  ภาสอน
2. นางระเบียบ  มาสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพิมพิศา  มหันตปัญญ์
 
1. นางปริสา  วงศ์คำพระ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กหญิงวงศ์สุดา  คำมันตรี
 
1. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กองจันทร์
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกวินร์นิธิ  พลาญทอง
2. เด็กชายณฐภัทร  โคตรประดา
3. เด็กชายภัทร  ควรดำรงธรรม
 
1. นางสาวพวงเพชร  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวสมพิศ  ชินภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกษมา  กอกุลจันทร์
2. นายชณาเทพ  ทวีนันท์
3. นายภูมิ  ศรีบูรพา
 
1. นางสาวมารศรี  แสนก่ำ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวัฒนพูนลาภ
2. เด็กชายชวกร  ชูเรือง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร   บรรเลงรมย์
 
1. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชิดชนก  แก้วทอง
2. นางสาวภัทราพร  กองณรงค์
3. นางสาวศิริกัญญา  สิงหธวัช
 
1. นางกชพร  กลิ่นมาลี
2. นายภาสกร  กลิ่นมาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายชลแดน  ดอนจันทร์โคตร
2. เด็กชายธนกร  วิระตา
3. เด็กชายธนเดช  ปัญญาใส
 
1. นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน
2. นางสิริภัคร  โคตรเพชร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวญาทินันท์  ระวิชัย
2. นายปิติภัทร  โคตรเพชร
3. นายอภิชิต  อันทะปัญญา
 
1. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางอนุสรา  วันธงชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก   ธาตุชัย
2. เด็กหญิงชลยา   หาสุข
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   บัวแพง
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา  บัวลอย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวพัชรินทร์   เดชบุญมี
3. นางสาวแสงระวี   สุระเสน
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา   บัวลอย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายฉัตรภัทร  โพระกัน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วมะ
 
1. นายเรือนทอง  รามคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุภาวิณี  สว่างสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  มูลน้อย
 
1. นายปาฏิหาริย์  สาฆ้อง
2. นายวิเชียร  นิลทกาล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกฤษฎา    คมสัน
2. เด็กชายปราการ   ประกอบศรี
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางชไมพร  คงเพชร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  ลี้สงวน
2. เด็กชายนพรัตน์  ธานีกุล
 
1. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
2. นายกฤษดา  สุดทวี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายณรงค์  ขจรเกษ
2. นายนัฐวุฒิ  พรหมวิชัย
3. นายอัษฎาวุฒิ  เพ็ญพิมพ์
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นายธีรภัทร  ป้องปิด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงคณานุช  สีคำอ้าย
2. เด็กชายณัฐกร  วรยศ
3. เด็กหญิงปานฤดี  สีบรรเทา
4. เด็กหญิงรัตติยา  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงวริศรา  ปัจฉิมบุตร
 
1. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
2. นายสุรพงษ์  สำเเดงชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวกฎชกร  อุ่นบุญ
2. นางสาวศิริกัญญา  โพธิวงษ์
3. นางสาวอัฐศรา  ชิยางคะบุตร
4. นางสาวอุไรวรรณ  จันดีทม
5. นายเศรษฐา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
2. นางปรัศนา  ดรครชุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  การสนธิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศร
3. เด็กหญิงธัชพรรณ  คำกอดแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร  สีสุนาม
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริพละ
 
1. นางปัทมากร  ปณะราช
2. นายคมสันต์  อาศัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชมพิกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  ประพันธ์พัฒน์
3. นางสาวลออรัตน์  ชาดาเม็ก
4. นางสาวสาวิตรี  ดีศรี
5. นางสาวอภิญญา  ผันผ่อน
 
1. นางสุรางค์  หลงกุล
2. นางสาวสุพรรณิกา  เวียงสิมมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คามดา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทีงาม
3. เด็กหญิงนันทัชพร  พันธุ์พฤกษ์
4. เด็กหญิงลักษณาวดี  ก้อนทองถม
5. เด็กชายอภิวุฒิ  วงษา
 
1. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
2. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวญาณิศา  ศิลปรัศมี
2. นายปุณณภพ  เจริญพงศกร
3. นายวสุรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
4. นายวัชรพล  มณฑาทิพย์
5. นายวิษณุ  สนกันยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา  พิลาจันทร์
2. นางอรวรรณ  นาคคง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์พยัคฆ์
2. นายคันธานนท์  คำบุญยอ
3. นางสาวจินดาพร  เสวตวงษ์
4. นางสาวจิรัสยา  เติมชาติ
5. นายจิรายุ  ฟูกัน
6. เด็กชายณัฐพนธ์  ทาพลงาม
7. นายณัฐภัทร  สายพิณ
8. เด็กชายณัฐวัตร  บุญสาร
9. นายธนากร   ม้าวิไล
10. นายธเนตร  โคตรอุธร
11. นายนิพิฐพนธ์  โพธิ์หล้า
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ชารีตุ้ม
13. นางสาววราภรณ์  ศรีเชียงสา
14. นายสันติภาพ  บุญจันทร์
15. เด็กชายอดิศร  พรมบ้านสังข์
16. เด็กหญิงอนัญญา  บุรมณ์
17. นายอัษฎาวุฒิ  ป้องจันทร์
18. เด็กหญิงอารยา  วิลาศ
19. นางสาวเกตน์สิรี  ศรีบุญจันทร์
 
1. นางสาวณัฐรดี  ภู่มงคลสุริยา
2. นายจักรพรรดิ์  ศรีกงพาน
3. นางสาวมัตติกา  พงษ์นิน
4. นางอัญชลี  สุขดี
5. นางสาวสุกัญญา  อุปนิ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยาณี  สีลาพิม
2. นางสาวกุลณัฐ  แก้วดวงจันทร์
3. นายตะวัน  ไชยเลิศ
4. นายธนภัทร  ลักขณานุกูล
5. นายธีรพันธ์  เพ็งศิริ
6. นางสาวนิจวิภา  ฑีฆาวงศ์
7. นายปรีชา  ศรีหาเนตร
8. นางสาวปรียาพร  เสาปา
9. นายปิยะราช  วิริยะภาพ
10. นางสาวพีรยา  หงบุญ
11. นายพุฒิพงศ์  ศิริดล
12. นายภานุกรณ์  ดรโคตรจันทร์
13. นายภูวนาถ  มูลผา
14. นางสาวมาริสา  ชาจันทร์
15. นางสาววนิดา  ตะลุวัน
16. นายวุฒิชัย  พิมพ์ดี
17. นายศิริชัย  แก้วศิลา
18. นางสาวอธิติยา  พรมบ้านสังข์
19. นายอัครวิทย์  ยอดคีรี
20. นายเนติพงษ์  ยงยุทธ
 
1. นายจักรพรรดิ์  ศรีกงพาน
2. นางวราภรณ์  สารีย์
3. นางสาวมัตติกา  พงษ์นิน
4. นางอัญชลี  สุขดี
5. นางสาวสุกัญญา  อุปนิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณณวิช  เตียวประเสริฐ
 
1. นางวีณา  บุญปัทม์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ยางคำ
 
1. นายสุนันท์  ใจบุญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงดารินทร์  วิชัยพล
2. เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา  พิลาจันทร์
2. นางอรวรรณ  นาคคง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1. นางสาวปภาวี  พันธพนม
2. นายพีรพล   ไชยเลิศ
 
1. นางสมสนุก   จวนสาง
2. นางพรศิริ   นิลฉวี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1. นางสาวกาญจนา   หอมรื่น
2. เด็กหญิงจิราพร   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงนลินญา   จันทาขุ่ม
4. เด็กหญิงนัยนา   แพงสา
5. เด็กหญิงลัดดา   จันทร์แดง
6. เด็กหญิงวิภาพร    โลมพันธ์
7. นางสาวศิรินภา   พรานน้อย
8. นางสาวสิริวรรณ   วรรณไชย
9. เด็กหญิงสุนิศา   นาฬิกุล
10. เด็กหญิงอมารี   ศรีโสภา
 
1. นางสมสนุก   จวนสาง
2. นายสมบูรณ์  จวนสาง
3. นางดรุณี   จันทร์สุวรรณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวกนกพร  ภักดีนวล
3. นางสาวพรไพลิน  พึ่งโพธิ์
4. นางสาวภิญญาดา  คำดวง
5. นางสาววิจิตรา  เดวี
6. นางสาวศิรดา  แซ่จึง
7. นางสาวศุภาวรรณ  เลิศชะกิจ
8. นางสาวสุภาณกาญจน์  หุ่งเมือง
9. นางสาวเฟื่องฟ้า  วรารักษ์สกุล
10. นางสาวเววิกา  สมศรี
 
1. นางสาววรรณกานต์  คันธี
2. นายพรชัย  โชคนันทนา
3. นางสาวยุพาณ๊  ภูมิศรีแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นพิกุล
 
1. นางทัศนีย์  ปลัดศรีช่วย
2. นายบัญชาศักดิ์  เหล่าสูงเนิน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสมเดช  นวลศิริ
2. นายสิทธิชัย  สระกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรญาดา  สงวนนาม
 
1. นายขัตติยะ  นาที
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกรรชัย  สังเพชร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ลือเลื่อง
 
1. นายศิวนัส  ยศอ่อน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววรรณกร  เที่ยงมนต์
 
1. นายภคิณ  ศรีสุข
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายณรงค์พร  ใจเที่ยง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวรมัณยา  มิทะลา
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายกิระพงษ์  ชัยคำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาววรัชยา  ใจช่วง
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทักคุ้ม
2. เด็กหญิงสุนันทินี  เสนามนตรี
 
1. นางสาวอชิรญา  เกริกกีรติ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นายกิระพงษ์  ชัยคำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวสุภัทรสร  กระเบื้องเก่า
 
1. นายศิวนัส  ยศอ่อน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายชนะชัย  สุวรรณบุตร
2. เด็กชายศิริโชค  สมบูรณ์
3. เด็กชายอธิป  เทศธรรม
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นายกิระพงษ์  ชัยคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายธีระพงษ์  พังจันทร์
2. นายสุรพงษ์  ศรีวะสุทธิ์
3. นายอิศรานุวัฒน์  งอกบุ่งคล้า
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นายศิวนัส  ยศอ่อน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  ทะเวผล
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวศิษฎานันท์   เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรเสนา
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชชรินธร  โพธิ์ลอง
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวปาลิตา  เมตตาวรคุณ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายจักรภัทร   ศรีวังประ
2. เด็กชายชยานันท์   กาญธนะภักดี
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองคำจันทร์
4. นายธีรเทพ   แต้มกลาง
5. เด็กชายนนท์   มาสพันธ์
6. เด็กชายนิธิพัฒน์    ศิริชุมแสง
7. นายปรเมษฐ์  ปลื้มสุด
8. เด็กชายภวพล   เสมา
9. เด็กหญิงภัทรนันท์   ลินซ์
10. นายวศิน  แก้วก่า
11. เด็กชายวิศวะ   หิรัญพงศ์ชัย
12. เด็กชายวิศิษฐ์   มูลสาร
13. เด็กชายศิริศักดิ์    สุภมาตร
14. เด็กชายสหพัฒน์   ทิพย์โกมล
15. นางสาวสุธาทิพย์   ป้องคำมี
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
3. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
4. นายพิชิตพล  อินปากดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กชายณัฐกร  ปาทา
2. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิมพ์วิชัย
4. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ผิวเหลือง
6. เด็กชายวิทยากร  คลังทอง
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายสมพร  กาญจน์แก้ว
3. นางกรณ์รวี  จันทะคร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
3. นายพัสพล  ชาญธีระเดช
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา
5. นายสิทธินนท์  นาคำ
6. นายสิปปกร  ส่อนหา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
3. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจริยา   ประทุมวัน
2. นายฉัตรชัย   ลุนนิมิตร
3. นางสาวชนิดา   คำกันยา
4. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์   โคตรสีกุล
5. เด็กชายชาญชิต   ไชยเบ้า
6. นางสาวฐนิชา   พลซา
7. นายณภัทร   ธรรมรังสี
8. เด็กหญิงณิชากานต์   รัฐไสย
9. นายธนพล   บุญเพ็ญ
10. เด็กหญิงธนัญญา  มาอ้น
11. เด็กหญิงธัญรดา   ผลเพิ่ม
12. เด็กหญิงธันยพร   ชูศรี
13. เด็กชายธีรภัทร   ศรีธาพุม
14. นายธีรเทพ   แต้มกลาง
15. นางสาวประภาพร   เพชรภักดี
16. เด็กหญิงปริศณา   บุญสิทธิ์
17. นางสาวพรทิพย์   วังจ่อ
18. เด็กหญิงพราววรี   ทองยุทธ
19. เด็กชายพศวัต   เดชสมบัติ
20. เด็กชายพัชระ   เกษร
21. นางสาวพีระนันท์   วิภาสวิทยา
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงศ์เสนา
23. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองวงษา
24. เด็กหญิงภาลักษณ์   ทับชัย
25. นางสาวมณฑิตา   แสงไกร
26. เด็กหญิงวนัชนันท์   วัฒนศึกษา
27. เด็กชายวรสรณ์   เพียรชนะ
28. นายวิศิน   แก้วก่า
29. เด็กชายวีรภัทร   อุ่นเย็น
30. เด็กหญิงสกุลรัตน์   สองจันทร์
31. เด็กหญิงสลิลทิพ   สีดาห้าว
32. นางสาวสลิษา   จันดาสาด
33. นางสาวสุดคณา   ชมภูธร
34. นางสาวสุวรรณี   สร้างช้าง
35. นายอนันธวัฒน์   กลิ่นอุบล
36. นางสาวอรอนงค์   อัครนันท์
37. นายอิทธิเดช  มิสา
38. เด็กชายอิสริยาพล  ชมเชย
39. นางสาวเนตรชนก   เพชรนาดี
40. นายเอกณัฐ   พูนกลาง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
3. นางพัฒนียา  พัดประดิษฐ
4. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
5. นางธาราวดี  สงวนนาม
6. นายอนุพงษ์   ผลไสว
7. นางสาวปรีดา  พระโรจน์
8. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1. เด็กชายนนทกานต์   เคนสิบสาม
 
1. นายวรพจน์   โคตรแสนลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายเอกณัฐ   พูนกลาง
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายเอกณัฐ   พูนกลาง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณฤดี  ศรีคุณ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณฤดี  ศรีคุณ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงศ์
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิง วรดา  นามสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชนฐ์ณพ  สิริธรนวภัสร์
3. เด็กหญิงณัชชา   สุระอุดร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ศรีกุล
5. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญนชัยธนกุล
6. เด็กหญิงธัญรดา   นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กชายธีรภัทร   สวัสดิ์นาที
8. เด็กชายภัทรดนัย   ไชยราช
9. เด็กชายภูชิต   ภูวศรีวัฒนนานนท์
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
11. เด็กชายวรวลัญธ์  แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นางสาวมัญชุสา   สุขนิยม
3. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
4. นายพีระพงษ์  เขียนสูงเนิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายกนกพล  น้อยลำ
2. เด็กชายกฤษฏา  นามพิลา
3. เด็กชายคงฤทธิ์  พลโยธา
4. นางสาวณิชานันทน์  ศิริตัง
5. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
6. เด็กชายนราวิชญ์  โนนอาสา
7. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์เพชร
8. เด็กชายภูวนาท  นักหล่อ
9. นายวิกรม  ลอยสงวน
10. เด็กชายเกรียงไกร  ใจชื่น
11. นายโยเซฟ  เจริญสุข
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายสมชาย  สภา
3. นายเอกวัส  เพ็งคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายคณภัค  เเพทย์โอสถ
2. นางสาวจิตติวัลลภ์  แสนลี
3. นางสาวจิตรดา  สายาพัฒน์
4. นายจิรกิตติ์  ลีสง่า
5. นางสาวจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
6. นางสาวชณนันศิริ  อุปการ
7. นางสาวชนัญชิตา  คำวิชา
8. นายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
9. นางสาวณัฐพร  สิงห์สัตย์
10. นายทัศพล  เกิดบ้านจอก
11. นายธรรดารักษ์  ติเวทัง
12. เด็กหญิงธัญรัตน์  สามารถ
13. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
14. นางสาวนภัสกร  พจน์ไพเราะ
15. นางสาวนรีกานต์  ดีปา
16. นางสาวประกายพร  ชูพรหมวงศ์
17. นายพัสพล  ชาญธีระเดช
18. เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา
19. นางสาวพิมลนาฏ  เชียงไฝ
20. เด็กชายภาณุเดช  บุดดา
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  ต่างกง
22. นางสาวมัสฤณ  ทองโคตร
23. นายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงศ์
24. นายรัฐศาสตร์  ชูน้ำเที่ยง
25. นางสาววชิรญา  แสงจันทร์
26. นายวัชรพล  หาญมนตรี
27. นายศิริพงษ์  ศรีสุขา
28. นายศิวกร  อุดมชัย
29. นายสิปปกร  ส่อนหา
30. นางสาวสุภัสรา  พานนนท์
31. เด็กหญิงอัญชิสา  หาทองคำ
32. นางสาวอุษา  ฐานบำรุง
33. นางสาวเชอร์รี่  สีบานเย็น
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
3. นายฐิติกร  ปฐมชัย
4. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตต์โม้มา
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ป้องเรือ
3. เด็กชายธนากร  กวนหลวง
4. เด็กชายธนากร  บุตรอุดม
5. เด็กหญิงปภัสศร  แก้วเชียงหวาง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยิ่งยง
7. เด็กชายพีระพันธ์  เมืองนาง
8. เด็กชายภูริเดช  อำเห็ม
9. เด็กหญิงวราพร  พฤฒิสาร
10. นายเสฏฐวุฒิ  พันธ์ม้อง
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางปราณี  ทิวะทรัพย์
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นายคมสันต์  พลสูง
2. เด็กชายจิรพนธ์  รวมธรรม
3. นายชยุตพงศ์  บุญสาร
4. นางสาวชลลดา  หอมเนตร
5. นางสาวฐิตาพร  ทองคำจันทร์
6. นายพิทยา  วรรณศิริ
7. นายมานพ  แผ่นไธสง
8. นางสาววิภาภรณ์  ปินะกาเส
9. นางสาวสุชาดา  สีดาหลง
10. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แข็ง
 
1. นางศิริลักษณ์  พลลม
2. นายวรพล  ปทุมชัย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์พุฒ
2. นายณัฐวุฒิ  พันโนฤทธิ์
3. เด็กหญิงปภานัน  สาธร
4. เด็กหญิงพรทิพา  คุ้มหินลาด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เหมะธุลิน
6. เด็กชายไกรวิชญ์  ไทยรักชาติ
 
1. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
2. นายณัฐพงษ์  ยศสงคราม
3. นางสาวณัฐชยา  แสนคำภา
4. นางน้ำอ้อย  เพชรล้ำ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เทศแก้ว
2. นายกฤษณพงษ์  พิมพ์คีรี
3. นายกฤษนัย  สีหาราช
4. นางสาวธัญเรศ  พูลเพิ่ม
5. นางสาวรุ่งฤดี  แวงโพธิ์ษา
6. นายวุฒิศักดิ์  พิทักษ์
 
1. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
2. นายณัฐพงษ์  ยศสงคราม
3. นายอดิศร  พิมพ์ปัจฉิม
4. นางรัตนา  วงษ์พรม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเบ้า
2. เด็กหญิงปัญจรัช  ทองภู
3. เด็กหญิงวนัติยา  กัลยา
4. เด็กหญิงศิรินาถ  ช่วยค้ำชู
5. เด็กหญิงสัณท์สิริ  คนเที่ยง
6. เด็กหญิงสุณัฏฐา  คำภา
7. เด็กหญิงสุพิชญา  กู้เขียว
8. เด็กหญิงอภิญญา  สีหาวงษ์
 
1. นางมณฑลี  สิงหพงศ์
2. นางวิยะดา  พีรัตน์
3. นางสาวลักขณา  ธรเสนา
4. นางสาวพนิดา  ไชยขันธุ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวช่อผกา  แก้วศรีจันทร์
2. นายธนโชติ  กันหาลา
3. นายปฏิภาณ  บุดดีหัส
4. นางสาวพิมพ์ชนก  สำมะลี
5. นางสาวรุจิภา  สุขกิจ
6. นายสหัสวรรษ  มุ่งเกิด
7. นายอดิศักดิ์  มหาศักดิ์
8. นางสาวอนัญญา  แสนเสน
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวศุทธินี  ปลัดกอง
3. นางสาวอัญญาณี  ณ พัทลุง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โถปาคำ
3. เด็กหญิงจัันจิรา  เหล่าแสน
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ทิสา
5. เด็กหญิงชไมพร  กุลภา
6. เด็กชายณรงค์  ทานนท์
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีพั่ว
8. เด็กหญิงปพิชญา  มุกดาม่วง
9. เด็กหญิงภานุชนารถ  แซ่โง้ว
10. เด็กหญิงลลิตา  น้อยหลุบเหลา
11. เด็กหญิงสุพัตรา  จันน้อย
12. เด็กหญิงเพชรลดา  เทียนคำ
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวศุทธินี  ปลัดกอง
3. นางสาวอัญญาณี  ณ พัทลุง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายกิตติเทพ  ชาวกล้า
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โสระบุตร
3. นางสาวณัฐริกา  บัวบาน
4. นางสาวนนทิยา  สมบุตร
5. เด็กชายปริญญา  กองสะดี
6. เด็กชายพงษ์เทพ  งามลุน
7. เด็กชายมนูญกฤต  ยวดดี
8. เด็กชายยศพร  บุญไชย
9. นายวัฒนชัย  สืบเพ็ง
10. นางสาวศรินยา  บุญคง
11. นางสาวสรินยา  จันทร์เลิศ
12. นางสาวเจนจิรา  นวนเกษา
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นายกิระพงษ์  ชัยคำ
3. นายศิวนัส  ยศอ่อน
4. นายกมล  สัตพันธ์
5. นางสาวปรียานุช  ภานุสี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายฉัตรชัย  สนิมคล้ำ
2. นายพลวัฒน์  สุคันทัง
3. นายรวีโรจน์  หว้านเครือ
4. นายศุภชาติ  จันทรศร
5. นายอินทร์ถวาย  สิมมะลี
 
1. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  เฉียบแหลม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์  นิรันดร
2. นายสุภัทร  ครสวรรค์
 
1. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
2. นายอภิชาติ  วิบูลย์กุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยหาวงศ์
 
1. Mr.Gary  Moran
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอลิชา  จำรูญชาติ
 
1. นางวีรวรรณ  ชีพสุวววณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงสิริญาภา  สระศรี
 
1. นางชลธิชา  ถานกางสุ่ย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชวัลรัตน์  เพชรดี
 
1. นางสุรีรัตน์  คุ้มดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายณัฏฐ์ฐากร  คุณกิตติยานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ชูดอนหวาย
2. เด็กหญิงณัฐนรี   ลิโป้
3. เด็กหญิงพรรธิภา    คำเฉลา
4. เด็กหญิงวรรณพร   ผลผาฤทธิ์
5. เด็กชายวัญญูู   เมธมุทา
 
1. นางสาวยลดา  บุญราศรี
2. Mrs.OFELIA   E. PALAO - OTTESEN
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจิตตญาณ์กร  พงษ์ประเทศ
2. นางสาวนานามิ  วงษ์ขุลี
3. นางสาวปริฏฐา  ทับทิมสระน้อย
4. นางสาววรัชยา  เมฆคำรณ
5. นางสาววสิตา  ดงเจริญ
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ชีพสุวววณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ผลบุญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  คำภูแสน
 
1. นายอธิพันธ์  ไชยพันธุ์
2. Mr.Zhai  Jingxu
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
2. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางสุรภี  นามเสนา
2. MissCheng  Qianli
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชญานันท์  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวอรวรรณ  ภักดีวุฒิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปณิสุตา  เบ้าหล่อเพชร
2. นางสาวลักษมณ  ตะครามจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววรนาถ  ปุ๊ดหน่อย
 
1. MissCheng  Qianli
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาววรัญญา  โคตรเรือง
 
1. นางสาววรรณภา  ธรรมมา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายวรวุฒิ  นามบุตร
2. นางสาวศรัณย์พร  ภูธรชัย
3. นายศราวุธ  สาขา
4. นางสาวสิริวรรณ  เพ็งมีศรี
5. นายสุวัฒน์  บรรณบดี
 
1. นางสาวณัชชา  อนันต์เตชะกุล
2. นางสาวกานต์ธีรา  เถินภู่วิไล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายจักรี  แก้วปากดี
2. นางสาวธัญจิรา  ประโยชน์วัฒน์
3. นางสาวนิศาชล  รอดขันเมือง
4. นางสาววสุนันท์  แก่นภักดี
5. นางสาวเกศราภรณ์  โยธิน
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัฐทิชา  อินทมนต์
2. นางสาวธิดารัตน์  เสวตวงษ์
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. MissํYang  Zongying
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวทิพภาวรรณ   วาสโสหา
2. นายธนากร   สุดใจ
 
1. นางสาวสุหัธยา   เงินขาว
2. MissJang   HeaYoon
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. เด็กชายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศชัยวินิจกิจ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  อินลา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวนลินนิภา  รัตนประเสริฐ
 
1. นายเผชิญ  ศรีอุดม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นายจิระวุธ  ศาลาคำ
2. นายตะวัน  ชัยชนะ
3. นายธนัญชัย  สวัสดิ์ศรี
4. นายธนาวุฒิ  หนุนทรัพย์
5. นายปฏิภาณ  โสวัน
6. นายภูวนัย  พรมมะดี
7. นายวรศักดิ์  หมื่นเฮ้า
8. นายอรรถชัย  ดอนเหนือ
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
3. นางประภาภรณ์  อนันตโสภณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายตฤณภัทร  ธนชิตบูรณ์
2. นายทศวรรษ  จันทะโชติ
3. นายปัญจพงศ์   สมพะยอม
4. นายภูมินทร์  จันทะเรียง
5. นายสหรัฐ   สายหมื่นไว
6. นายสุรชัช  คำวันดี
 
1. นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์
2. นายชาญชัย  เวียนเตียง
3. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายนำโชค  ภูมิพันธ์
2. นางสาวประกายพร  นามศรีฐาน
3. นางสาวปวีณา  คิดกิ่ง
4. นางสาวปิยะฉัตร  นามอาษา
5. นางสาวปิยะรัตน์  ฟองฤทธิ์
6. นางสาวพัชราภรณ์  ก้องเวหา
7. นางสาวพิมพ์ชนก  คำจันทร์
8. นายศตวรรษ  จันทะสาร
9. นางสาวสุธาทิพย์  วิชาชัย
10. นางสาวแพรวา  พรมเสถียร
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นางสาวแพรวนภา  ทองสอาด
3. นายศรายุทธ  มิตราช
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ชูคันหอม
2. เด็กหญิงนันทิชา  ค่อนดี
3. เด็กหญิงปิ่นมุกข์  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์หาญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  คงโนนนอก
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นางสาววันยุภา  บรรณเทศ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวณีรนุช  มหาคาม
2. นางสาวนัยนา  ชูเลิศ
3. นางสาวปัฐมาพร  แก้วเกิดมี
4. นายพิสิทธิ์  ยมหล้า
5. นางสาวโกมลชนก  มูลตรีภักดี
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นางปาริชาติ  ตาสว่าง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เจตเกตกิจ
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พงษ์เกษม
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์   ลี้ปิติกุลชัย
 
1. นางสาวอุราวดี  ไทยใจดี
2. นางไพริน  เสนารัตน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจหาญ
2. นางสาวศศิกานต์  บุญพา
3. นางสาวอลิษา  แก้วก่อง
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นางกัลยา  สมบูรณ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายปาณรวัฐ  ไชยช่วย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมทิพย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ให้หวั่น
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  เปี่ยมปิติธนกูร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวศุภกานต์  คำสีลา
2. นางสาวอัญมณี  ทาราช
3. นางสาวโสรภิญญา  เป้าหล่อเพชร
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  เปี่ยมปิติธนกูร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เตนากุล
2. เด็กหญิงแพรวารินทร์  โพพิทูล
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ศรีไชย
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิสาร
 
1. นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ
2. นางสาวภันทิลา  บุตรวัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายนฤเบศน์  รักษ์วิจิตร
2. นางสาวแพรวดี  คามวัลย์
 
1. นายวรวุฒิ  แสวงสุข
2. นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายศไนส์  สุขยา
2. เด็กชายเอกรัตน์  เปสะพันธุ์
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายศุภกฤษ์  สุวรรณศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
2. นายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นางวีณา  ภูคานา
2. นางปิยภรณ์  ขุสุวรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธวัธชัย  พงษ์ไทย
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  มื่ิงขวัญ
 
1. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ
2. นายจุมพล  ผ่านชมภู
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศน์  อาวะดี
2. เด็กชายอภิชาติ  กันยายน
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นางสาวอภิญญา  ธาตุวิสัย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพรกนก  ปัถพี
2. นายพรหมพิริยะ  พสุชาธัญภัทร์
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวเดือน  โสภากุล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
2. นายประติภัทร  ตันติรัตนกุล
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายธนากร  อรรคบุตร
2. นายอนิรุท  ชาวกล้า
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายยุทธนา  บัวพล
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดาพร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สร้อยสะนู
3. เด็กหญิงวรรณิภา  มั่งมูล
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นางสาวกัลยาณี  ภานุรักษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวกฎชกร  อุ่นบุญ
2. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
3. นางสาวณัฐชินี  สีสังชุม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางบุญญาพร  สาฆ้อง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาววริศรา  รัตนเมือง
2. นายอชิตพล  ศรีอุดม
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายเอกรัตน์  เชื้อวังคำ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกิตติศักดิ์  บัณฑิตา
2. นางสาวจริยา  กาลบุตร
3. นายนลธวัช  นาคสร้อย
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายธัญญ์ชนก  ทวีสุข
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สีลาอาสน์
3. เด็กชายภานุพล  นามโคตร
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายภูวเดช  โพธิ์บาย
2. นายศักดินนท์  บัวผัน
3. นายสุรชา  สีลาอาสน์
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายจักรกฤษ   นาคยรรยงค์
2. เด็กชายนาวิน   งาสิทธิ์
3. เด็กชายศศิศ   อุ่นมุกดา
 
1. นางธาราวดี  สงวนนาม
2. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกายเพชร  ธูปพุดชา
2. นายคุณานนท์  คงแถลง
3. นายวีระชัย  สีอ่อนแสง
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายก่อพงศ์   บุญญาวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายภูวดล   มาศแก้ว
3. เด็กชายสุรเดช   สีหาโคตร
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวคุลิกา  สิงห์เทพ
2. นายตรีเทพ  ภักดีพันธ์
3. นายสิทธินนท์  บุญปิยะ
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายปัญญา  คำมูล
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตุ้มสีคูณ
3. นายเมธิชัย  คำภู
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายขรรชัย  เกษนัส
2. นายมนตรี  เจนจุลพร
3. นายสุทธิศักดิ์  หูตินนุ
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วที
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยังวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ตาลเพลิง
 
1. นางสาวสมภาร  ด่านกำมา
2. นางณภัค  ช่วยแสง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐพร  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวลิตา  กาหวาย
3. นางสาวอัญชลี  พันตู้
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
2. นายสุทิน  สิมงาม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นอาษา
2. เด็กหญิงปวีณนุช  สมปา
3. เด็กหญิงปิยดา  หอมหวน
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วบุตรดี
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  สุวรรณสน
6. เด็กหญิงรัชดาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางพิสมัย  วิริยะภาพ
3. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวพิมพิกา  หงษ์โสภา
2. นางสาววทัญญา  จันรัญ
3. นางสาวอรอุมา  พยังเค
4. นางสาวอัญชลี  อินอร่าม
5. นางสาวเกสร  คำแสน
6. นางสาวเบญจวรรณ  ทองดี
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางรัตนา  วงษ์พรม
3. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป   บัวดัง
2. เด็กหญิงสายธาร   จรรยาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   มีชั้นช่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 1. นางสาวธิราพร  อุตระศรี
2. นางสาวประภัสสร  ชินทับ
3. นางสาวสุธิดา  หารัญดา
 
1. นางสาวกาญจนา  แก่นศักดิ์ศิริ
2. นางสุดารัตน์  พันทะสี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายคณิศร  สุระขันธ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ยศเตา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทะดี
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นายนพดล  สุทธิอาจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  สีสังข์
2. นายณัฐพล  อุ่นแสง
3. นายรัตน์ติพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นางชวนชม  คนขยัน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นายระพีพัฒน์  บัวบาน
2. นายสมภาร  อินทรีจ่าง
3. นายอนุชา  แสนน้อย
 
1. นางพจนีย์   อัตรสาร
2. นางนวลจันทร์  สิงห์ธนู
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวกัลยา  ชาติดอน
2. นายณรงค์ชัย  ทองโคตร
3. นางสาวประนิดา  ป้องนู
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
2. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวปรมินทร์  ปุริสังข์
2. นางสาวพิมลวรรณ  ทองวิเศษ
3. นางสาวสุดารัตน์  สารรัตน์
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายไพทูล  สถิตย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจุฬารักษ์  โรจน์สง่า
2. นางสาวธัญญฎา  ปานะถึก
3. นางสาววัชราภรณ์  ศรีอัศวิน
 
1. นางจันทร์งาม  แก้มมณี
2. นายชัยชน  ไทยชน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์   มูลละ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   เสวียงวาด
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   นวนชื่น
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวคัมภิลฎา  บุญแก้วอมร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สิมพา
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไกรทิพย์
 
1. นางจันทร์งาม  แก้มมณี
2. นางสาววิลาวัลย์  สีหานาม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเยือง
2. เด็กหญิงวรรณวิระยา  จำปาบุรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนสีแสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
2. นางสาวปริษา  ไร่ไสว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนิตยา  บุตตะโยธี
2. นางสาววราพร  โนนทะขันธ์
3. นางสาวเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายพีระภัทร์  ถามะพันธ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายทศวรรษ  นามวงษา
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงอรพิน  โกเมฆกระโทก
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นายธีรภัทร  ป้องทอง
2. เด็กชายประยงค์  สามา
3. นายเกียรติศักดิ์  สียาคะบุตร
 
1. นายสมัย  กุตระแสง
2. นางพูลศรี  ยาทองไชย
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายวีระพงษ์  ใจดี
2. นายสมเดช  นวลศิริ
3. นายสิทธิชัย  สระกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  ใสสะอาด
 
1. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยค้ำชู
 
1. นายสมัย  กุตระแสง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พากุล
 
1. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นายพัชชานนท์  เพ็ชรสีงาม
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายธีระยุทธ  สิงห์สำราญ
 
1. ว่าที่พันตรีชูชัย  กิจจงเจริญยิ่ง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  ธัญญรักษ์
2. เด็กชายธัญวุฒิ  รามนันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
2. นางสาวศิริพร  เศวตวงษ์
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นายวุฒิชัย  จันใด
2. นางสาวสุดารัตน์  ขันโททอง
 
1. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
2. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายฌานปกรณ์  เฉียบแหลม
 
1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พลยศ
 
1. นายกมล  สัตพันธ์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายวัชรพงษ์  ยะสาธะโร
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนดน  ศรีทอง
 
1. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายสหรัฐ  เทือกสีบุญ
 
1. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. เด็กชายภราดร  บัวระภา
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
3. เด็กชายกรภัทร์  สิตวงษ์
4. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
6. นางสาวจริยาดา  คำวงษ์
7. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
8. เด็กหญิงชุติภา  คำวงษ์
9. นางสาวชไมพร  เดิมขุนทด
10. นางสาวญาณิศา  อภิรัตน์วัฒนากุล
11. นายณานปกรณ์  เฉียบแหลม
12. นายธนกร  ขันติคำ
13. เด็กหญิงธนนันท์  ชินแสน
14. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศิริเวช
15. นายนัฐพล  ใจภักดี
16. เด็กชายปัณณวิชญ์  สาคร
17. เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์
18. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
19. นางสาวภัทรธร  เทียนประเสริฐ
20. เด็กชายภานุวัฒน์  วิสูงเร
21. นางสาวศศิกาญจน์  พินิจ
22. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วมุงคุณ
23. นายศิวกร  จันทนา
24. เด็กชายศุภเสกข์  จินเพรชพะเนา
25. นางสาวสุดารัตน์  นันทะสอน
26. นางสาวสุภาพร  เหล่ามา
27. เด็กหญิงหยกฟ้า  คัมภ์บุญยอ
28. เด็กหญิงเพ็ญรดี  ชีกว้าง
29. นางสาวเมธาวี  ปัทมสิทธางกูล
30. นางสาวโมเอะ  ชาโต้
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
3. นางสุภาภรณ์  วงษ์คำจันทร์
4. นางศิวพร  ราชพรหมา
5. นายศักดิ์ชัย  มัตตาโพธิ์
6. นางพัชรา  ทิพย์อาจ
7. นางพรนภา  อรรคะ