งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.28)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ปฎิทินการแข่งขัน อัปเดท 30 กันยายน 2560
           
   ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘
ที่ วัน เดือน ปี รายการ ผู้ดำเนินการ
๗ กันยายน ๒๕๖๐ - ประชุมเจ้าหน้าที่แอดมินของเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์ที่จัดแข่งขัน เตรียมข้อมูลและความพร้อมในการรับสมัคร ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยใช้รหัสที่เขตพื้นที่การศึกษามอบให้
- เปิดรับสมัครกรรมการผ่านระบบ
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ศูนย์ทุกศูนย์ส่งคำสั่งกรรมการจัดการแข่งขัน
- เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๑-๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดศรีสะเกษ) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ จังหวัดศรีสะเกษ - ยโสธร
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดยโสธร) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เครือข่ายฯ
และโรงเรียน
   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เขตพื้นที่
๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ศูนย์จัดการข้อมูลและสรุปผลการแข่งขันส่งเขตพื้นที่ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
  ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมโอนข้อมูลไประดับภาค เขตพื้นที่, และโรงเรียน
๑๑ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
 
 
  
 
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11:14 น.
รายชื่อศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดยโสธร
ที่ กิจกรรม ผู้ประสานงาน โรงเรียน สถานที่แข่งขัน เบอร์ติดต่อ
1 ภาษาไทย นางวิรากรณ์ บำรุงภักดิ์
นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง
นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
เลิงนกทา
เลิงนกทา
ห้องแซงฯ
ยโสธรพิทยาคม 087-7724285
088-5842548
093-0406886
2 คณิตศาสตร์ นายสุเมธ  โพธิ์ใข ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 087-2412694
3 วิทยาศาสตร์ นายเมธี  หินทอง คำเขื่อนแก้วฯ ยโสธรพิทยาคม 083-1296171
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายไชยา   คำแผง มหาชนะชัยฯ ยโสธรพิทยาคม 081-2635685
5 สุขศึกษา และพลศึกษา นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์   ยโสธรพิทยาคม  0816691547
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางสาวธัญธิดา วอทอง
นางพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
ป่าติ้ววิทยา ยโสธรพิทยาคม 099-6200531
062-1987269
7 ศิลปะ-ดนตรี นางเบญจมาศ จันทะมาลา
นายอนุพงศ์ กิ่งมิ่งแฮ
นายฉลาดพงค์ ละเลิศ
โพนทันเจริญวิทย์
โพนทันเจริญวิทย์
ราชประชาฯ28
ยโสธรพิทยาคม 084-0367396
093-4148535
087-2546212
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายสุรสิทธิ์  กองสินแก่ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 090-2753729
9 ภาษาต่างประเทศ
ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น
นางสาวอรุณี ศรีวะรมย์
 
ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 0951329715
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายคมสัน เสาหงษ์
 
ยโสธรพิทยาคม 0910123423
11 คอมพิวเตอร์ นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
นางนุชนาฏ  โชติสุวรรณ
สมเด็จฯ ยโสธรพิทยาคม 093-0708868
12 หุ่นยนต์ นายพิสันต์  โพนทัน เมืองกลางฯ เมืองกลางฯ 091-0121739
13 การงานอาชีพ นางวราภรณ์  ค้าคล่อง ยโสธรพิทยาสรรค์   081-2612687
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย  
นายวัชระ  หมื่นแสน
นายทินกร จักษุทิพย์
 
น้ำคำวิทยา
คำเตยวิทยา
ยโสธรพิทยาคม  
086-6422644
084-3927120
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพานิชย์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 098-3671295
18 นักบินน้อย นายฤทธิ์ไกร  ธงชัย สิงห์สามัคคีฯ   087-0459171
19 ภาษาอังกฤษ นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
นางประภาภร  ทองน้อย
ทรายมูลวิทยา ยโสธรพิทยาคม 094-2647651
090-2366687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 38
จำนวนทีม 1,794
จำนวนนักเรียน 4,275
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,773
จำนวนกรรมการ 1,004
ครู+นักเรียน 7,048
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,052

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 1,063
สัปดาห์นี้ 7,576
สัปดาห์ที่แล้ว 10,101
เดือนนี้ 25,726
เดือนที่แล้ว 73,886
ปีนี้ 100,545
ทั้งหมด 100,545