งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ 17 - 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2560   18 ต.ค. 2560   19 ต.ค. 2560   20 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/1 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
2 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/2 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
3 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/3 19 ต.ค. 2560 08.30-16.30
4 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/4 19 ต.ค. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/1-2 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/3-4 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/1 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง วิทย์ 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง ป. 4/7 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/1-2 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง อาคารโดม(ปฐมวัย) 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง อาคารโดม(ปฐมวัย) 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุณฑริก ชั้น 1 ห้อง ป. 2/1 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
2 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุณฑริก ชั้น 1 ห้อง ป. 2/3 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
3 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุณฑริก ชั้น 1 ห้อง ป. 2/5 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง บัวชมพู 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ บริเวณลานพระ 19 ต.ค. 2560 08.30 -12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 5/1-2 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 5/3-4 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/1-2 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 5/5-6 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง com 1 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารสัตตบุษย์ ห้อง com 3 (ห้องสมุด) 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
3 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง com 2 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุ่งชาญวิทยา ห้อง ป.1/5 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุ่งชาญวิทยา ห้อง ป.1/5 19 ต.ค. 2560 13.00-16.30
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุ่งชาญวิทยา ห้อง ป.1/5 19 ต.ค. 2560 08.30-12.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุ่งชาญวิทยา ห้อง ป.1/5 19 ต.ค. 2560 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ลาน ป.3 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคารเอนกประสงค์(เหนือ) 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ศิลปะ 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป.1/3-4 19 ต.ค. 2560 08.30 - 16.30
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป.1/5-6 19 ต.ค. 2560 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30
2 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 19 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คุณธนพร วรวงศ์ โทร. 087-9188373 และคุณสุปราณี แป้นนอก โทร. 087-2459188 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]