สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 11 6 5 22 25 4 1 0 30
2 อนุบาลปทุมราชวงศา 8 5 2 15 18 3 2 0 23
3 ชุมชนไร่สีสุก 8 2 2 12 15 2 1 1 18
4 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 8 0 1 9 14 2 0 0 16
5 บ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) 6 7 4 17 29 4 1 1 34
6 บ้านโคกพระวินัยดี 6 2 1 9 13 2 3 1 18
7 นาเจริญหนองแดง 6 2 1 9 8 2 2 1 12
8 ชุมชนโคกสารวิทยา 6 1 2 9 12 1 1 1 14
9 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 5 3 3 11 12 2 2 1 16
10 บ้านจานลาน 4 4 1 9 14 5 1 2 20
11 ชุมชนบ้านคำพระ 4 3 1 8 14 7 6 3 27
12 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 4 2 2 8 13 4 2 1 19
13 บ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) 4 1 4 9 12 3 1 0 16
14 บ้านบ่อชะเนง 4 0 2 6 8 2 0 0 10
15 บ่อบุโปโล 4 0 0 4 4 0 1 0 5
16 บ้านน้ำท่วม 3 4 3 10 15 1 4 1 20
17 บ้านลือนาคำ 3 1 2 6 7 3 2 0 12
18 บ้านโนนกุง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
19 บ้านห้วยทม 3 0 2 5 7 2 2 0 11
20 บ้านบุ่งเขียว 3 0 1 4 5 1 1 0 7
21 บ้านหนองแมงดา 3 0 0 3 5 0 2 1 7
22 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 6 3 11 15 1 2 1 18
23 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 2 2 2 6 6 2 0 0 8
24 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 2 2 1 5 10 5 2 1 17
25 บ้านดอนชาด 2 2 0 4 5 0 0 1 5
26 บ้านไก่คำ 2 1 1 4 6 1 0 2 7
27 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 2 1 1 4 4 3 0 0 7
28 สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
29 บ้านกุงชัย 2 0 2 4 4 1 0 0 5
30 สามแยกผดุงวิทย์ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
31 บ้านคำข่า 2 0 0 2 3 0 1 0 4
32 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 0 0 2 2 2 1 0 5
33 บ้านโคกเลาะ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 1 7 0 8 11 5 0 0 16
35 บ้านหินเกิ้ง 1 4 4 9 12 1 0 0 13
36 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1 2 3 6 9 6 2 0 17
37 บ้านสร้างถ่อ 1 2 2 5 14 4 3 2 21
38 บ้านโพนทอง 1 2 1 4 10 2 1 1 13
39 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
40 บ้านไร่ขี 1 2 0 3 4 3 0 0 7
41 นาผือโคกกอก 1 2 0 3 4 2 0 1 6
42 บ้านหนองบัวสงยาง 1 1 2 4 5 2 1 0 8
43 บ้านหัวตะพาน 1 1 1 3 5 3 1 1 9
44 บ้านพุทธรักษา 1 1 1 3 3 2 0 1 5
45 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1 1 1 3 3 1 2 2 6
46 บ้านชูชาติ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
47 ชุมชนบ้านเสารีก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
48 บ้านคำโพน 1 1 0 2 4 1 0 1 5
49 บ้านโคกก่องนคร 1 1 0 2 3 0 0 2 3
50 บ้านโสกใหญ่ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1 1 0 2 2 3 0 0 5
52 คำปอแก้วคำไหล 1 1 0 2 2 2 0 1 4
53 พัฒนาสามัคคี 1 1 0 2 2 0 2 0 4
54 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
55 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
56 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 อนุบาลชานุมาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1 0 5 6 11 0 1 0 12
60 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1 0 2 3 5 1 1 0 7
61 บ้านกุดสิม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
62 ธันยธรณ์พิทยา 2 1 0 1 2 3 1 0 4 4
63 บ้านสงยางนาตากล้า 1 0 1 2 2 1 0 0 3
64 หนองข่าป่าหวาย 1 0 1 2 2 0 2 0 4
65 บ้านโนนงาม 1 0 1 2 2 0 1 0 3
66 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 1 2 1 1 4
67 บ้านก่อนาดี 1 0 0 1 5 0 0 0 5
68 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
69 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านนายม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 นาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านหินกองสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 เทศบาลอำนาจ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 1 1 2 1 0 4
75 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านนาเรือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านโพนเมือง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 1 1 0 1 1 2
80 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองเทา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองคล้า 0 5 0 5 6 2 1 0 9
84 บ้านกุดปลาดุก 0 4 1 5 7 2 0 1 9
85 เมืองอำนาจเจริญ 0 3 4 7 6 6 0 2 12
86 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 0 3 3 6 12 2 2 1 16
87 บ้านโคกกลางเหนือ 0 3 0 3 5 0 0 0 5
88 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 2 3 5 5 0 2 0 7
89 บ้านชะแงะ 0 2 0 2 5 3 2 0 10
90 บ้านเป้า 0 2 0 2 4 0 0 0 4
91 บ้านนายูง 0 2 0 2 3 1 0 1 4
92 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
93 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 2 3 8 0 1 0 9
94 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 0 1 2 3 6 0 0 0 6
95 บ้านภูเขาขาม 0 1 2 3 4 2 1 1 7
96 บ้านนาเยีย 0 1 2 3 3 2 0 0 5
97 บ้านโนนดู่ 0 1 1 2 4 0 0 2 4
98 บ้านคำแก้ว 0 1 1 2 3 2 0 0 5
99 โพธิ์ศิลานาหว้า 0 1 1 2 3 1 0 1 4
100 บ้านคันสูง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
101 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 0 1 1 2 2 3 0 0 5
102 บ้านนิคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
103 บ้านคำน้อย(อ.ปทุมราชวงศา) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
104 เจริญวิทยา 0 1 1 2 0 2 1 1 3
105 บ้านแยหนองแคน 0 1 0 1 5 2 0 0 7
106 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 1 0 1 5 1 3 0 9
107 บ้านนาหมอม้า 0 1 0 1 4 4 3 5 11
108 บ้านเสียว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
109 บ้านนาสีดา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
110 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
111 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
112 บ้านห้วยงูเหลือม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
113 บ้านกุดน้ำกิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านเวียงหลวง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านโสกท่าวังหิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 บ้านดู่พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองขอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 1 0 1 1 1 2 1 4
120 บ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
121 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านโคกสูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 หนองยอดู่ในวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านนาคำสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองโนสวนโคก 0 1 0 1 0 0 1 1 1
126 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 0 0 3 3 6 3 1 0 10
127 บ้านดอนหมู 0 0 2 2 4 0 0 0 4
128 บ้านหนองแก้ว 0 0 2 2 2 2 2 3 6
129 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 0 2 2 2 1 0 0 3
130 บ้านตาด 0 0 2 2 0 4 0 0 4
131 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 0 0 1 1 6 0 0 2 6
132 นาแต้โคกสำราญ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
133 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 0 1 1 3 3 0 0 6
134 บ้านดอนดู่(อ.ปทุมราชวงศา) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
135 บ้านหินกอง(บ้านนามน) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
136 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
137 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
138 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
139 บ้านหินสิ่ว 0 0 1 1 2 0 0 1 2
140 บ้านสว่างใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 ประชารัฐวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
142 หัวดงหนองคลอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 4 0 1 5
145 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
146 บ้านโสกกระแต้ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
147 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
148 บ้านคึมใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
149 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
150 บ้านสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนหนามแท่ง(อ.เมือง) 0 0 1 1 0 0 0 1 0
155 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
156 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 ไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
158 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
161 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
165 บ้านโพนเมืองน้อย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
166 บ้านดอนดู่ (อ.เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
173 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านนาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านคำย่านาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 มิ่งมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
183 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 นาห้วยยางสองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านหนองแสง(อ.ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 ไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านนาอุดม(อ.ลืออำนาจ) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
198 บ้านทวีผล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านจอกพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 160 141 480 733 233 107 86 1,073