สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) 33 4 1 1 38
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 27 4 1 0 32
3 อนุบาลปทุมราชวงศา 23 3 2 0 28
4 บ้านน้ำท่วม 17 1 4 1 22
5 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 16 2 2 1 20
6 ชุมชนโคกสารวิทยา 16 2 1 1 19
7 ชุมชนไร่สีสุก 15 2 1 1 18
8 ชุมชนบ้านคำพระ 14 7 6 3 27
9 บ้านจานลาน 14 5 1 2 20
10 บ้านสร้างถ่อ 14 4 3 2 21
11 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 14 4 2 1 20
12 บ้านโพนทอง 14 2 1 1 17
13 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 14 2 0 0 16
14 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 14 0 0 2 14
15 บ้านโคกพระวินัยดี 13 4 4 1 21
16 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 13 2 2 1 17
17 บ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) 12 3 1 0 16
18 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 12 2 2 1 16
19 บ้านหินเกิ้ง 12 1 0 0 13
20 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 11 6 2 0 19
21 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 11 5 0 0 16
22 บ้านบ่อชะเนง 11 2 0 0 13
23 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 11 0 1 0 12
24 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 10 5 2 1 17
25 บ้านนาหมอม้า 9 4 3 5 16
26 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 9 3 1 0 13
27 นาเจริญหนองแดง 9 2 2 1 13
28 บ้านกุดปลาดุก 9 2 0 1 11
29 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 9 1 1 0 11
30 บ้านลือนาคำ 8 3 2 0 13
31 บ้านคำสร้างบ่อ 8 0 1 0 9
32 เมืองอำนาจเจริญ 7 6 0 2 13
33 บ้านห้วยทม 7 2 2 0 11
34 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 7 1 3 0 11
35 บ้านโนนงาม 7 0 1 0 8
36 บ้านก่อนาดี 7 0 0 0 7
37 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 6 3 0 0 9
38 บ้านภูเขาขาม 6 2 1 1 9
39 บ้านหนองคล้า 6 2 1 0 9
40 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 6 2 0 0 8
41 บ้านไก่คำ 6 1 0 2 7
42 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 6 1 0 0 7
43 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 6 0 0 0 6
44 บ้านชะแงะ 5 4 2 0 11
45 บ้านหัวตะพาน 5 4 1 1 10
46 บ้านไร่ขี 5 4 0 0 9
47 บ้านดอนแดงนาโนน 5 3 1 0 9
48 บ้านหนองบัวสงยาง 5 2 1 0 8
49 บ้านนาเยีย 5 2 1 0 8
50 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 5 2 0 1 7
51 บ้านเสียว 5 2 0 0 7
52 บ้านแยหนองแคน 5 2 0 0 7
53 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 5 1 2 2 8
54 บ้านบุ่งเขียว 5 1 1 0 7
55 บ้านคำโพน 5 1 0 1 6
56 บ้านหนองแมงดา 5 0 2 1 7
57 พัฒนาสามัคคี 5 0 2 0 7
58 ชุมชนบ้านจิกดู่ 5 0 2 0 7
59 บ้านดอนชาด 5 0 0 1 5
60 บ้านโนนกุง 5 0 0 0 5
61 สามแยกผดุงวิทย์ 5 0 0 0 5
62 บ้านโคกกลางเหนือ 5 0 0 0 5
63 บ้านเป้า 5 0 0 0 5
64 บ้านดอนหมู 5 0 0 0 5
65 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 5 0 1 9
66 บ้านถ่อนดอนม่วง 4 4 0 0 8
67 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 4 3 0 0 7
68 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 4 3 0 0 7
69 ชุมชนบ้านเสารีก 4 2 2 0 8
70 นาผือโคกกอก 4 2 0 1 6
71 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 4 1 1 0 6
72 นาแต้โคกสำราญ 4 1 0 1 5
73 บ้านกุงชัย 4 1 0 0 5
74 บ่อบุโปโล 4 0 1 0 5
75 บ้านคำข่า 4 0 1 0 5
76 บ้านโนนดู่ 4 0 0 2 4
77 บ้านนายม 4 0 0 0 4
78 บ้านกุดสิม 4 0 0 0 4
79 บ้านหินกองสามัคคี 4 0 0 0 4
80 บ้านดอนดู่(อ.ปทุมราชวงศา) 3 4 0 0 7
81 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 3 3 0 0 6
82 บ้านพุทธรักษา 3 2 0 1 5
83 บ้านคำแก้ว 3 2 0 0 5
84 บ้านหินกอง(บ้านนามน) 3 2 0 0 5
85 ธันยธรณ์พิทยา 2 3 1 0 4 4
86 บ้านนายูง 3 1 0 1 4
87 โพธิ์ศิลานาหว้า 3 1 0 1 4
88 บ้านชูชาติ 3 1 0 0 4
89 บ้านโสกท่าวังหิน 3 1 0 0 4
90 บ้านโสกใหญ่ 3 1 0 0 4
91 บ้านคันสูง 3 1 0 0 4
92 บ้านแสนสุข 3 1 0 0 4
93 บ้านนาสีดา 3 0 1 0 4
94 บ้านโคกก่องนคร 3 0 0 2 3
95 บ้านโนนเมือง 3 0 0 1 3
96 ไม้กลอนดอนหวาย 3 0 0 1 3
97 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 3 0 0 0 3
98 สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 3 0 0 0 3
99 บ้านดู่พัฒนา 3 0 0 0 3
100 ประชารัฐวิทยา 3 0 0 0 3
101 นาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 3 0 0 0 3
102 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 3 0 0 0 3
103 บ้านโนนค้อ 3 0 0 0 3
104 บ้านโนนแคน 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกกลาง 2 3 0 0 5
106 บ้านหนองแก้ว 2 2 2 3 6
107 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 2 1 0 5
108 ประชาสามัคคี 2 2 1 0 5
109 คำปอแก้วคำไหล 2 2 0 1 4
110 บ้านนาสีนวน 2 2 0 0 4
111 วิสุทธิวงศ์ 2 2 0 0 4
112 ธันยธรณ์พิทยา 2 1 2 2 5
113 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 2 1 2 1 5
114 บ้านโสกกระแต้ 2 1 2 1 5
115 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 1 1 0 4
116 บ้านโคกเลาะ 2 1 0 0 3
117 บ้านสงยางนาตากล้า 2 1 0 0 3
118 บ้านหนองเรือ 2 1 0 0 3
119 บ้านเหล่าขวาว 2 1 0 0 3
120 แก้งกฐินภูจำปา 2 1 0 0 3
121 บ้านห้วยงูเหลือม 2 1 0 0 3
122 บ้านกุดน้ำกิน 2 1 0 0 3
123 บ้านเวียงหลวง 2 1 0 0 3
124 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 2 1 0 0 3
125 หนองข่าป่าหวาย 2 0 2 0 4
126 บ้านทวีผล 2 0 1 1 3
127 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 0 1 0 3
128 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 2 0 1 0 3
129 บ้านหินสิ่ว 2 0 0 1 2
130 บ้านโคกก่ง 2 0 0 1 2
131 บ้านโคกช้างฮ้าย 2 0 0 1 2
132 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 0 2
133 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 2 0 0 0 2
134 อนุบาลชานุมาน 2 0 0 0 2
135 บ้านดงสีโท 2 0 0 0 2
136 เทศบาลอำนาจ 2 0 0 0 2
137 บ้านนิคม 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองขอน 2 0 0 0 2
139 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 2 0 0 0 2
140 บ้านสว่างใต้ 2 0 0 0 2
141 บ้านเชือก 2 0 0 0 2
142 หัวดงหนองคลอง 2 0 0 0 2
143 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนผักหวาน 1 2 1 1 4
145 บ้านเจริญสามัคคี 1 2 1 0 4
146 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 1 2 0 0 3
147 บ้านโพนเมืองน้อย 1 1 2 0 4
148 บ้านหนองแสง(อ.ปทุมราชวงศา) 1 1 1 0 3
149 บ้านหนองสะโน 1 1 1 0 3
150 บ้านนาหนองใหญ่ 1 1 0 0 2
151 บ้านคึมข่า 1 1 0 0 2
152 บ้านนาเรือง 1 1 0 0 2
153 บ้านโพนเมือง 1 1 0 0 2
154 บ้านคำน้อย(อ.ปทุมราชวงศา) 1 1 0 0 2
155 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 1 0 0 2
156 บ้านคึมใหญ่ 1 1 0 0 2
157 บ้านดอนดู่ (อ.เมือง) 1 1 0 0 2
158 บ้านนาสะแบง 1 1 0 0 2
159 บ้านเกษมสุข 1 1 0 0 2
160 บ้านโนนค้อทุ่ง 1 1 0 0 2
161 บ้านขุมเหล็ก 1 0 1 1 2
162 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1 0 1 1 2
163 บ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 1 0 2
164 บ้านหนองปลิง 1 0 0 2 1
165 คุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
166 บ้านนาแวงหนองหัวลิง 1 0 0 1 1
167 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 0 0 1
168 บ้านฟ้าห่วน 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองเทา 1 0 0 0 1
170 บ้านห่องเตย 1 0 0 0 1
171 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0 0 1
172 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 1 0 0 0 1
173 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 0 0 1
174 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
175 หนองยอดู่ในวิทยา 1 0 0 0 1
176 บ้านสามัคคี 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองยาง 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนสูง 1 0 0 0 1
179 โคกศรีหนองคลอง 1 0 0 0 1
180 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 1 0 0 0 1
181 บ้านคำย่านาง 1 0 0 0 1
182 บ้านชาด 1 0 0 0 1
183 บ้านถ่อนใหญ่ 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
185 มิ่งมงคล 1 0 0 0 1
186 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 0 0 0 1
187 บ้านตาด 0 4 0 0 4
188 บ้านห้วยไร่หาดทรายมูล 0 3 0 0 3
189 เจริญวิทยา 0 2 1 1 3
190 บ้านนาคำสามัคคี 0 1 0 0 1
191 บ้านดอนไร่ 0 1 0 0 1
192 บ้านนาคำ 0 1 0 0 1
193 นาห้วยยางสองคอน 0 1 0 0 1
194 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 0 1 0 0 1
195 บ้านดงสวาง 0 1 0 0 1
196 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
197 บ้านนาดอกไม้ 0 1 0 0 1
198 บ้านน้ำซับ 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
200 บ้านหินขัน 0 1 0 0 1
201 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 1 0 0 1
202 บ้านโคกค่าย 0 1 0 0 1
203 บ้านโพนขวาว 0 1 0 0 1
204 ไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) 0 1 0 0 1
205 บ้านนาอุดม(อ.ลืออำนาจ) 0 0 1 2 1
206 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 1 1 1
207 บ้านท่ายางชุม 0 0 1 1 1
208 บ้านจอกพัฒนา 0 0 1 0 1
209 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 1 0 1
210 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 1 0 1
211 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 0 0 0 2 0
212 บ้านโนนหนามแท่ง(อ.เมือง) 0 0 0 1 0
213 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 0 0 0 1 0
214 บ้านคำเดือย 0 0 0 1 0
215 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
216 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 1 0
217 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0
รวม 860 250 110 86 1,220