แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 57 46 83.64% 5 9.09% 2 3.64% 2 3.64% 55
2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 58 44 78.57% 7 12.5% 3 5.36% 2 3.57% 56
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 55 42 80.77% 7 13.46% 2 3.85% 1 1.92% 52
4 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 51 37 80.43% 4 8.7% 4 8.7% 1 2.17% 46
5 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 55 35 68.63% 12 23.53% 2 3.92% 2 3.92% 51
6 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 58 32 59.26% 14 25.93% 4 7.41% 4 7.41% 54
7 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 41 32 80% 6 15% 2 5% 0 0% 40
8 โรงเรียนเลิศปัญญา 49 30 63.83% 8 17.02% 5 10.64% 4 8.51% 47
9 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 40 27 75% 6 16.67% 1 2.78% 2 5.56% 36
10 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 37 27 75% 6 16.67% 1 2.78% 2 5.56% 36
11 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 35 26 74.29% 5 14.29% 3 8.57% 1 2.86% 35
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 26 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
13 โรงเรียนบ้านนาแสง 37 20 57.14% 6 17.14% 4 11.43% 5 14.29% 35
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 32 19 63.33% 6 20% 5 16.67% 0 0% 30
15 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 27 19 70.37% 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 29 18 69.23% 6 23.08% 1 3.85% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนอนุบาลเซกา 32 18 60% 5 16.67% 3 10% 4 13.33% 30
18 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
19 โรงเรียนบ้านนากั้ง 27 18 81.82% 1 4.55% 2 9.09% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 20 18 90% 0 0% 1 5% 1 5% 20
21 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 25 17 70.83% 6 25% 1 4.17% 0 0% 24
22 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 24 17 73.91% 5 21.74% 0 0% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 25 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
24 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 20 17 85% 1 5% 2 10% 0 0% 20
25 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 29 16 55.17% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.9% 29
26 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 29 16 55.17% 6 20.69% 4 13.79% 3 10.34% 29
27 โรงเรียนบ้านหนองหมู 27 16 61.54% 4 15.38% 6 23.08% 0 0% 26
28 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 25 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านบัวโคก 21 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
30 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 21 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
31 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
32 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 18 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 17 14 82.35% 1 5.88% 0 0% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 21 14 66.67% 0 0% 4 19.05% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 19 14 82.35% 0 0% 1 5.88% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 19 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
38 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 24 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 18 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 19 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
41 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 21 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
42 โรงเรียนบ้านนาดง 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
43 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 16 12 80% 0 0% 2 13.33% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 11 47.83% 7 30.43% 1 4.35% 4 17.39% 23
46 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 26 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
47 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 23 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 19 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
49 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 20 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
51 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 15 11 73.33% 1 6.67% 3 20% 0 0% 15
54 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 15 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
55 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 21 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
57 โรงเรียนบ้านนาซาว 18 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนบ้านสามหนอง 18 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
59 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 17 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
60 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
63 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 14 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 17 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 19 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
67 โรงเรียนบ้านคำภู 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
68 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
69 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
70 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 22 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
71 โรงเรียนบ้านคำบอน 22 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 9 75% 0 0% 0 0% 3 25% 12
77 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 18 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
78 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
80 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
81 โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
83 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
86 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
87 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
91 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 17 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
92 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 13 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
93 โรงเรียนเลิศปัญญา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
94 โรงเรียนเลิดสิน 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
97 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 16 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 7 43.75% 16
98 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านนาซาว 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านดงบัง 12 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
102 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 11 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
106 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
112 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 13 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
113 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านกุดสิม 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
118 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 9 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านดอนแพง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
126 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
127 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 8 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านไคสี 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
130 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 11 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
131 โรงเรียนบ้านดอนปอ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
133 โรงเรียนธเนตรวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
134 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 9 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
137 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
141 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
143 โรงเรียนหนองจิก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
149 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
152 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 9 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
154 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านดงเสียด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
157 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
160 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
161 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านดงชมภู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
166 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
168 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านดงโทน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านนาต้อง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
183 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
185 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองตอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
192 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
193 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
194 โรงเรียนบ้านสามหนอง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนบ้านทองสาย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนนวรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
209 โรงเรียนบ้านนาแสง 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
210 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
211 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
212 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนเลิดสิน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
220 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านซำบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านนาดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
227 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
228 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
243 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
244 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านนากั้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
250 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
251 โรงเรียนบ้านนาดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
252 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
253 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]