สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 305 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 3 2
2 364 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 20 42 28
3 006 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) 0 0 0
4 379 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 58 156 99
5 495 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 11 23 16
6 471 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 16 31 26
7 388 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 11 30 21
8 270 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 10 22 15
9 413 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 26 60 43
10 335 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 32 67 54
11 472 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 5 12 8
12 405 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 12 24 19
13 324 โรงเรียนธเนตรวิทยา 6 55 17
14 208 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 25 71 48
15 434 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 4 13 8
16 336 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 5 10 8
17 380 โรงเรียนบ้านกุดสิม 9 18 14
18 452 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 7 6
19 481 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 3 2
20 325 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 4 10 7
21 406 โรงเรียนบ้านคำบอน 22 28 25
22 346 โรงเรียนบ้านคำภู 16 40 26
23 039 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
24 316 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 3 15 7
25 503 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 4 7 6
26 504 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 6 13 11
27 505 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 4 3
28 033 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 0 0 0
29 490 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 27 62 45
30 337 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 8 17 14
31 055 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0
32 482 โรงเรียนบ้านซำบอน 2 4 3
33 381 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 2 3 3
34 407 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 10 23 17
35 435 โรงเรียนบ้านดงชมภู 4 7 6
36 444 โรงเรียนบ้านดงบัง 12 18 17
37 396 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 3 2
38 414 โรงเรียนบ้านดงเสียด 6 10 9
39 445 โรงเรียนบ้านดงโทน 4 8 6
40 317 โรงเรียนบ้านดอนปอ 8 12 11
41 268 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 8 24 16
42 424 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 17 43 33
43 397 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 17 38 28
44 338 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 6 6
45 453 โรงเรียนบ้านดอนแพง 7 18 13
46 473 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 8 7
47 389 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 2 3 3
48 518 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 6 20 10
49 398 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 4 24 10
50 071 โรงเรียนบ้านต้าย 0 0 0
51 506 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 1 3 2
52 074 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0
53 339 โรงเรียนบ้านทองสาย 3 5 4
54 399 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 12 38 21
55 390 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 11 18 18
56 076 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 0 0 0
57 496 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 4 12 7
58 446 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 9 30 17
59 425 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 6 59 17
60 483 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 17 40 28
61 391 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 13 35 21
62 382 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 9 6
63 447 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 29 111 41
64 454 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 21 42 30
65 347 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1 3 2
66 408 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 23 55 39
67 082 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 0 0 0
68 307 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 5 4
69 448 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 10 64 26
70 295 โรงเรียนบ้านนากั้ง 27 46 34
71 463 โรงเรียนบ้านนากั้ง 1 2 1
72 283 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 9 14 12
73 436 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 8 37 17
74 491 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 7 11 10
75 296 โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 14 24 19
76 256 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 3 3
77 348 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 19 13
78 097 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 3 7 5
79 426 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 1 1 1
80 365 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 6 20 11
81 507 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 3 7 5
82 372 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 26 68 46
83 455 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 6 4
84 273 โรงเรียนบ้านนาซาว 10 13 11
85 427 โรงเรียนบ้านนาซาว 18 52 28
86 105 โรงเรียนบ้านนาดง 1 1 1
87 298 โรงเรียนบ้านนาดง 15 27 24
88 474 โรงเรียนบ้านนาดง 2 7 3
89 258 โรงเรียนบ้านนาต้อง 4 9 7
90 349 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 29 19
91 356 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 45 38
92 108 โรงเรียนบ้านนาป่าน 0 0 0
93 340 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 15 43 24
94 366 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 55 120 91
95 357 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 25 19
96 437 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 15 59 25
97 326 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 21 48 35
98 341 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 3 15 6
99 113 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 14 30 21
100 497 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 3 2 2
101 263 โรงเรียนบ้านนาแสง 8 13 12
102 367 โรงเรียนบ้านนาแสง 37 97 66
103 132 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 2 2
104 297 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 4 4
105 475 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 6 4
106 438 โรงเรียนบ้านบัวโคก 21 34 30
107 308 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 12 25 18
108 400 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 10 5
109 136 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1 1 1
110 415 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 0 0 0
111 135 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 14 19 17
112 409 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 17 24 16
113 498 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 3 7 6
114 464 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 3 5 4
115 309 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 7 7
116 271 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 3 2
117 416 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 10 9
118 145 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 16 27 23
119 492 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 6 11 8
120 508 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 4 6 6
121 147 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0
122 401 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 2 2 2
123 327 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 6 11 10
124 417 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 3 10 6
125 328 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 6 6
126 152 โรงเรียนบ้านสามหนอง 18 36 24
127 499 โรงเรียนบ้านสามหนอง 4 15 6
128 329 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 4 9 6
129 358 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 5 7 5
130 368 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 5 4
131 410 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 11 23 16
132 342 โรงเรียนบ้านหนองตอ 3 5 5
133 484 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 20 55 37
134 310 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 5 2
135 465 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 12 6
136 369 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 27 21
137 392 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 24 18
138 272 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5 18 8
139 418 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 25 58 39
140 175 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 12 20 17
141 500 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 0 0 0
142 350 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 22 15
143 330 โรงเรียนบ้านหนองหมู 27 77 50
144 428 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 12 31 19
145 449 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 16 23 21
146 331 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 2 2
147 456 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 6 12 10
148 457 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 1
149 411 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 7 20 14
150 509 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 9 7
151 177 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0
152 510 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 29 81 46
153 393 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 21 54 38
154 458 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 2 6 3
155 466 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 6 50 16
156 373 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2 9 5
157 186 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0
158 485 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 5 5
159 374 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 19 32 25
160 359 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 13 8
161 501 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 1 1 1
162 516 โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 10 28 17
163 318 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 2 2
164 319 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 9 19 15
165 351 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 29 16
166 375 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 2 2 2
167 459 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 5 14 9
168 467 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 18 56 35
169 412 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 10 23 14
170 311 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1 5 2
171 486 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 12 79 29
172 383 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 8 22 13
173 202 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
174 429 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 1 1
175 493 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 10 32 19
176 312 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 6 4
177 511 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 4 10 4
178 494 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 15 33 26
179 042 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0
180 257 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 21 35 29
181 352 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 24 58 39
182 419 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 2 6 3
183 343 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 11 28 17
184 430 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 24 12
185 254 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 19 43 30
186 515 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
187 049 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 7 24 14
188 332 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 3 3
189 048 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (โซ่พิสัย) 0 0 0
190 261 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 16 13
191 517 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 17 7
192 431 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 8 8
193 130 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
194 344 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 5 4
195 117 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 0 0 0
196 360 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 6 6
197 333 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 3 2
198 402 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 5 7 6
199 353 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 7 17 12
200 432 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 31 19
201 123 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 57 38
202 124 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 37 103 62
203 320 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 5 2
204 513 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 5 16 9
205 126 โรงเรียนบ้านโนนสา 0 0 0
206 403 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 12 33 24
207 128 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 6 6
208 376 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 3 2
209 129 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 5 13 7
210 468 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 3 9 6
211 378 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 11 21 18
212 502 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 18 47 34
213 251 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 51 185 96
214 138 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 20 93 43
215 321 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 0 0 0
216 394 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 9 33 18
217 476 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 4 4
218 439 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 8 7
219 205 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 9 20 15
220 395 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 13 12
221 322 โรงเรียนบ้านไคสี 10 22 17
222 487 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 7 10 9
223 354 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 18 41 29
224 477 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 4 8 6
225 460 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 1 2 2
226 259 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 10 14 13
227 355 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 29 63 39
228 299 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 25 19
229 478 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 8 12 10
230 519 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 4 9 6
231 514 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 25 54 39
232 433 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 6 14 12
233 479 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 14 25 19
234 384 โรงเรียนหนองจิก 5 15 10
235 274 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 13 20 16
236 385 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 19 40 25
237 440 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 2 3 3
238 450 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 19 46 33
239 334 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 22 42 33
240 314 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 58 205 103
241 461 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 13 37 20
242 239 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 14 34 25
243 469 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 2 4 3
244 267 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 10 18 15
245 423 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 55 199 104
246 362 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 57 175 99
247 442 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 35 96 57
248 377 โรงเรียนอนุบาลเซกา 32 82 55
249 489 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 20 70 38
250 252 โรงเรียนเลิดสิน 11 25 18
251 345 โรงเรียนเลิดสิน 3 10 6
252 323 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 8 7
253 386 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 6 8 8
254 363 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 3 6 5
255 451 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 9 25 15
256 404 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 19 31 29
257 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 12 29 20
258 260 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 2 5 4
259 462 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 17 53 26
260 387 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 14 63 27
261 005 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0
262 370 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 40 146 78
263 304 โรงเรียนนวรัตน์ 2 2 2
264 306 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 15 22 20
265 313 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 12 56 23
266 421 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 13 26 20
267 229 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
268 230 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
269 422 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 19 35 29
270 441 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1 3 2
271 488 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 41 132 68
272 361 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 24 89 44
273 480 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 3 13 6
274 250 โรงเรียนอนุบาลเมธปิยา 0 0 0
275 443 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 2 6 3
276 248 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
277 315 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 3 5 3
278 243 โรงเรียนเลิศปัญญา 49 100 78
279 470 โรงเรียนเลิศปัญญา 10 21 16
280 233 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
281 021 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
282 001 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0
283 018 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 0 0 0
284 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู 0 0 0
285 371 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 1 2 2
รวม 2812 7208 4613
11821

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]