เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชิต จิตจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประยุทธ์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ “เจริญวิทยา” คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายฟ้าอำนวย ภูพันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจำปา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายณรงค์ หวันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายปรีชา พลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายวีรนนท์ ตะโกนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายนพดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายวิชัย ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกแดง คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายประจบ สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสุรชาติ ใจสู้ศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายพัฒนา ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการ  
20 ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายอภิชาติ คำเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายคงศักดิ์ รินทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุพจน์ แสงจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายพัฒนา อินทรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำรวม คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางระเบียบ กาละชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางสาวอัยภัก กีรติปรียา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระปฐมวัย  
36 นางสาวอัยภัก กีรติปรียา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระปฐมวัย  
37 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระภาษาไทย  
38 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระภาษาไทย  
39 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
40 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
41 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
42 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
43 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
44 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
45 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
46 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
47 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
48 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระศิลปะ  
49 นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระศิลปะ  
50 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระศิลปะ  
51 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระศิลปะ  
52 นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
53 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
54 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
55 นางระเบียบ กาละชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
56 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
57 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
58 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมหุ่นยนต์  
59 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมหุ่นยนต์  
60 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
61 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
62 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
63 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระพิเศษ-เรียนรวม  
64 นางสาวอัยภัก กีรติปรียา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระพิเศษ-เรียนรวม  
65 นางสำเนียง โพธิสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
66 นางสาวเสาวณี ภูพันใบ ครู โรงเรียนบ้านโนนจำปา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
67 นางสาวสมคิด ชาติโสดา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนจำปา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
68 นางสาวสถาพร ชัยคินี ครู โรงเรียนบ้านสรรเสริญ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
69 นางสาวรินนา ราชชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
70 นางสาวรินยา ศรีลาพัฒน์ ธุรการ โรงเรียนนาสะแบง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
71 นางสาวกนกวรรณ คำไหล ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
72 นางสาวลำไพร เพียดจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
73 นางสาวทศพร คำมงคุณ ธุรการ โรงเรียนบ้านนาซาว คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
74 นางสาวทิภาภรณ์ โพธิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
75 นางสาวกรวิภา คัณทักษ์ ธุรการ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
76 นางสาววรรณภา ภูมิโคตร ครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
77 นางสาววาสนา วรรณขาม ธุรการ โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
78 นางสาวมลิวรรณ พรมเมือง ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
79 นางสาววรรภา ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
80 นางสาวสายฝน พรมจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
81 นางสาวหยกฟ้า สกุลเดช ครู โรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
82 นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา ครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
83 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
84 นางสาวศิริวรรณ์ ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
85 นางสาวรุ่งอรุณ วันพล ครู โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
86 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
87 นายพิเซษฐ์ เหล็กสี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
88 นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
89 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
90 นายโสวัฒน์ อุทัยลี ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
91 นายไพบูลย์ เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
92 นางสาวกาญจนา บุตรสวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (admin) จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน  
93 นางสาวอุทัย อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
94 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
95 นายพัฒนา ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
96 นายสงคราม รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
97 นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
98 นายสมพงษ์ ธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
99 นางภาวินันท์ นามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
100 นางรัตนาพร พัทธบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
101 นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
102 นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
103 นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
104 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
105 นายสงวน คำผอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไรไทยเจริญ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
106 นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
107 นายคำพันธ์ หมู่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงโทน คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
108 นางสุภาภรณ์ สุกทน ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
109 นางประภัสสร กุลมะโฮง ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
110 นายสุรชาติ ใจสู้ศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
111 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
112 นายประทิน ไชโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
113 นายเสกสรรค์ สารณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
114 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
115 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
116 นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
117 นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
118 นางจอยวจี จันทรโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
119 นายพิชิต ปัญญาประทุม ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
120 นางสาวสุเมวิญา สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
121 นางระเบียบ กาละชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
122 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
123 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
124 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
125 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
126 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
127 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
128 นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
129 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
130 นายราเชน นิ่มเวไนย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
131 นางคำหล้า นิ่มเวไนย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
132 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
133 นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
134 นายแสงทอง สัพโส ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
135 นายอานุภาพ ศรีวาปี ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
136 นายพิทักษ์ เพียรสบาย ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
137 นายนิติพงษ์ วงษ์หาบุศย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
138 นายจักรกริช มาตขาว ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
139 นายจำนงค์ วงศา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
140 นายอดิศร วงษ์อินตา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
141 นายอภิสัณห์ สมใจ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
142 นายพุทธรักษ์ คำหงษา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
143 นายนิติพงษ์ วงษ์หาบุศย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
144 นายพินโย เขจรสัตย์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
145 นายปราโมทย์ ไชยฤทธิ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
146 นายสกุลไทย คำคลี่ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
147 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
148 นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
149 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
150 นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
151 นายธนา โยธาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
152 นายภานุวัฒน์ แจ้งไพร ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
153 นายปิยวัช คามตะศิลา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
154 นายสุริยา โคตรธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
155 นายจิรายุทธ บุญเจิม ครู โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
156 นายจักริน สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
157 นายวรากร นาคคง ครู โรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
158 นายสำรวย ปุณริบูรณ์ นักการ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
159 นายจำนงค์ ศรีน้อย ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
160 นายอิสระ บุญละคร ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
161 นายสนั่น คุณศิริ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
162 นายพีระพล อินใจ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
163 นายไชยยุทธ จันทุม ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
164 นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
165 นางศิริรัตน์ โสมศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
166 นางสาวกมลลักษณ์ สุดา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
167 นายดนุพล ม่วงพรหม ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
168 นายจีระชัย หลวงราช ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
169 นายพิเชษฐ์ รักษาแสง ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
170 นายอุทิศ สุขผ่อง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
171 นายสัมพันธ์ จ้องสละ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
172 นางจอยวจี จันทรโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
173 นางสาวสุเมวิญา สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
174 นางสาวหนูเล็ก จันทะสา ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
175 นายสุรพล ถวิลรักษ์ ครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
176 นายไพวัลย์ ปุ้งคำข้าว ครูธุรการ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
177 นางสาวอรญา มหาจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
178 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
179 นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
180 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
181 นายไพฑูรย์ งามบุตรดา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
182 นายสัตยา ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
183 นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
184 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
185 นายวสันต์ บัวชุม ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
186 นายเสรี มินเดน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
187 นายราเชน นิ่มเวไนย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
188 นายกฤษฎา ทวิบุตร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
189 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
190 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
191 นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พัก  
192 นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พัก  
193 นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พัก  
194 นายจิรายุทธ บุญเจิม ครู โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พัก  
195 นายพรสวรรค์ เหลาเวียง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พัก  
196 นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
197 นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
198 นางสาวศิริพร ซายขาว ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
199 นายอานุภาพ ศรีวาปี ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
200 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
201 นางอรพธู ระดาฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
202 นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
203 นางสาวจารุวรรณ แก้วฉิมพลี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
204 นายไชยยุทธ จันทุม ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
205 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
206 นายพรสวรรค์ เหลาเวียง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
207 นายเจษฎา บุญชาญ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
208 จ.ส.ท.สมบูรณ์ โล่ห์คำ ครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
209 นางดวงจันทร์ อารมณ์สวะ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
210 นางสาวสุเมวิญา สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
211 นางสาวกฤษติยา แก้วพระทอน ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
212 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
213 นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
214 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
215 นายไพฑูรย์ งามบุตรดา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
216 นายสัตยา ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
217 นายสายันต์ โพธิ์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านท่าไคร้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
218 นายวัชรินทร์ เสาะก่าน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
219 นายกฤษณะ เครือหว้า ครู โรงเรียนบ้านพันลำ “เจริญวิทยา” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
220 นายกฤษฎา ทวิบุตร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
221 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
222 นางสาวนภัสกร แก้วพาดี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
223 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
224 นางสำเนียง ศรีน้อย ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
225 นางดัชนี สอนรมย์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
226 นางสันทนา กาพย์กลอน ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
227 นางศิริพร ซายขาว ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
228 นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
229 นางสาวศรีอำพร โพธิ์สว่าง ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
230 นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
231 นางพัฒนาภรณ์ มูลพงษ์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
232 นางสาวอภิญญา ปานศรี ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
233 นางสาวนภเกตน์ รังโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
234 นางวาสนา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
235 นางสาวสิริพร ผลจันทร์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
236 นางปิยาวรรณ สัตตาคม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
237 นางสาววนิดา พลยางนอก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
238 นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
239 นางสาวจุรีภรณ์ คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
240 นางสาวอักษร จันทะสา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
241 นางจีรภา สอนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
242 นางสาวไข่ขวัญ ศรีสำราญ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
243 นางสาวสุนิศา พรมเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
244 นางสาวสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
245 นางปิลันธนา กิณเรศ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
246 นางสาวทิพย์สุดา นามรส ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
247 นางสุชาดา ชานุชิต ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
248 นางนวลอนงค์ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
249 นางสาวจริยา คิสาลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
250 นางวงเดือน รังโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
251 นางสาวกมลลักษณ์ สุดา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
252 นางสาวศิริรัตน์ โสมศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
253 นางสาวนิตติยา เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
254 นางนิศากร วงศ์เหง้า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
255 นางสาวณัฎฐ์ธกร พันธ์ขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
256 นางสาววราลี เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
257 นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
258 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
259 นางสาวยุพิน ป้อมเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
260 นางสาวศศิธร ไชยโกษี ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
261 นางดวงจันทร์ อารมณ์สวะ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
262 นางสาวสุรีรัตน์ ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
263 นางสาวนงคราญ์ รังโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
264 นางสาวพัชรี กิ่งสาร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
265 นางสาวพูลทรัพย์ พุฒทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
266 นางสาวพิศมัย ใสบาล ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
267 นางสาวอุลัยวรรณ คำเกสร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
268 นางนัชณี มาลา ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
269 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
270 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
271 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
272 นายสัตยา ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
273 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
274 นายญาณวัฒน์ ภูเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
275 นางสาวสุดารัตน์ ชินโน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
276 นางสาวพิมพวรา วันตา ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
277 นางสาวนิติยา จันทร์อ้วน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
278 นางสาวบังอร กักหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
279 นางคำหล้า นิ่มเวไนย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
280 นางสาวนภัสกร แก้วพาดี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
281 นางสาวทิญาพร คำรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
282 นางสาวรุ่งอรุณ ทีฆะสุข ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
283 นายสุวิมล โสภาพร ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
284 นายแสงทอง สัพโส ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
285 นายอานุภาพ ศรีวาปี ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
286 นายจำนงค์ วงศา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
287 นายอดิศร วงษ์อินตา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
288 นายอภิสัณห์ สมใจ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
289 นายพินโย เขจรสัตย์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
290 นางปิยาวรรณ สัตตาคม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
291 นางสาววนิดา พลยางนอก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
292 นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
293 นางสาวจุรีภรณ์ คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
294 นางสาวอักษร จันทะสา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
295 นางจีรภา สอนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
296 นางสาวไข่ขวัญ ศรีสำราญ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
297 นางสาวสุนิศา พรมเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
298 นางสาวสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
299 นางปิลันธนา กิณเรศ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
300 นางสาวทิพย์สุดา นามรส ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
301 นางสุชาดา ชานุชิต ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
302 นางนวลอนงค์ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
303 นางสาวจริยา คิสาลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
304 นางวงเดือน รังโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
305 นางสาวกมลลักษณ์ สุดา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
306 นางสาวศิริรัตน์ โสมศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
307 นางสาวนิตติยา เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
308 นางนิศากร วงศ์เหง้า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
309 นางสาวณัฎฐ์ธกร พันธ์ขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
310 นางสาววราลี เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
311 นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
312 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
313 นางสาวยุพิน ป้อมเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
314 นางสาวศศิธร ไชยโกษี ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
315 นางดวงจันทร์ อารมณ์สวะ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
316 นางสาวสุรีรัตน์ ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
317 นางสาวนงคราญ์ รังโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
318 นางสาวพัชรี กิ่งสาร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
319 นางสาวพูลทรัพย์ พุฒทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
320 นางสาวพิศมัย ใสบาล ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
321 นางสาวอุลัยวรรณ คำเกสร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
322 นางนัชณี มาลา ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
323 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
324 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
325 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
326 นายสัตยา ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
327 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
328 นายญาณวัฒน์ ภูเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
329 นางสาวสุดารัตน์ ชินโน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
330 นางสาวพิมพวรา วันตา ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
331 นางสาวนิติยา จันทร์อ้วน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
332 นางสาวบังอร กักหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
333 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
334 นายสัญญา พันพิลา ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
335 นายสุรชัย โพธิ์คำ ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
336 นายภูริวัจน์ สอนเครือ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซง คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
337 นายณัฐพงศ์ เศษรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
338 นางสาวอริสรา อรกุล ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
339 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
340 นายกฤษฎา ทวิบุตร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
341 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
342 นางสาวรุ่งอรุณ ทีฆะสุข ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
343 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
344 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
345 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
346 นายกิจปกรณ์ คำเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
347 นายสุบิน ศรีบุลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
348 นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
349 นายทวนทอง ชินเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
350 นายพิเชษฐ์ เทรักสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
351 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
352 นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
353 นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
354 นายพรสวรรค์ เหลาเวียง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
355 นายกิตติศักดิ์ บุญรังสี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
356 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
357 นายประสาน พรหมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
358 นายไพบูรณ์ คำภูษา ครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
359 นายบรรจบ พรมวงค์ ครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
360 นายสุรชัย โพธิ์คำ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
361 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
362 นางจุฑาทิพย์ ธนู ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล ประมวลผล และประกาศผลการแข่งขัน  
363 นางอินอ้อย ชัยลา ครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
364 นางเพชรพราว แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
365 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
366 นางพินพนา กินณะรีโดน ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
367 นางสาวบุษบา จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
368 นางยุวดี แพงโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
369 นายไพฑูรย์ งามบุตรดา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
370 นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล ครูโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
371 นางสาวภรณ์ทิพย์ เข็มศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
372 นางสาวพัทธนันท์ คำเดช ครู โรงเรียนบ้านดงโทน คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
373 นายไชยยุทธ จันทุม ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
374 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
375 นายพรสวรรค์ เหลาเวียง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
376 นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
377 นางวาสนา จันโทสาร ครู โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
378 นางชนัญธิดา ปุ้งคำข้าว ครู โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
379 นางสาวผกาแก้ว รอดอุด ครู โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
380 นางสาวอำพร กุลพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
381 นางสาวสุรีรัตน์ ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
382 นางสาวนิภาพร พยุงวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
383 นางสาวนงคราญ์ รังโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
384 นางสาวจันทร์พร แพงสาร ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
385 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
386 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
387 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
388 นายสัตยา ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
389 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
390 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
391 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
392 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
393 นายกิจปกรณ์ คำเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
394 นายวิชัย สารบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
395 นายวีระศักดิ์ แก้วนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
396 นายทักษ์ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
397 นายสิทธิชัย หาญธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
398 นายนพวนา วิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
399 นายโชคชัย คำภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
400 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
401 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
402 นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
403 นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
404 นายพรสวรรค์ เหลาเวียง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
405 นายกิตติศักดิ์ บุญรังสี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
406 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
407 นายประสาน พรหมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
408 นางจุฑาทิพย์ ธนู ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
409 นางสาวทิญาพร คำรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
410 นางสาวรุ่งอรุณ ทีฆะสุข ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
411 นายสมพงษ์ ธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
412 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
413 นายเสกสรรค์ สารณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
414 นางกรรณิกา บุญผ่องศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
415 นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
416 นายสัมพันธ์ จ้องสละ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
417 นางปิยาวรรณ สัตตาคม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
418 นางสาวอัญชนิดา ศรีน้อย ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
419 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
420 นางสาวอุทัย อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
421 นายสุรชาติ ใจสู้ศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
422 นายพัฒนา ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
423 นางรัตนาพร พัทธบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
424 นายสมพงษ์ ธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
425 นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
426 นายประทิน ไชโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
427 นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
428 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
429 นายสงคราม รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
430 นายสงวน คำผอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไรไทยเจริญ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
431 นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
432 นายเสกสรรค์ สารณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
433 นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
434 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
435 นางภาวินันท์ นามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
436 นายประจบ สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
437 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
438 นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
439 นายสุระชัย มาปังโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
440 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
441 นายอดิศร ถวิลคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
442 นายณัฐพงษ์ สัตตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางคำ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
443 นายวาสนา อคติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
444 นางสาวปาณิสรา ศรีบัวเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
445 นายบันลือศักดิ์ นันทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
446 นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
447 นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
448 นาย คำพันธ์ หมู่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงโทน คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
449 นายธีระพงษ์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
450 นายบันดาล ศรีดาดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
451 นางนฤมล วสันต์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
452 นางสาวทิพย์สุดา นามรส ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
453 นางสาววิไลพร เสือสีหา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย) คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
454 นายบุญถม บุตรมา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด-ปิด  
455 นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
456 นายแสงทอง สัพโส ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
457 นายอานุภาพ ศรีวาปี ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
458 นายพิทักษ์ เพียรสบาย ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
459 นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
460 นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
461 นางสาวศิริพร ซายขาว ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
462 นางสำเนียง ศรีน้อย ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
463 นางดัชนี สอนรมย์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
464 นางสันทนา กาพย์กลอน ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
465 นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
466 นางพัฒนาภรณ์ มูลพงษ์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
467 นางสาวสิริพร ผลจันทร์ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
468 นางเขมิกา รัตนวรรณี ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
469 นางนฤมล วสันต์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
470 นางมณฑนา หงส์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
471 นางนิตยา ภูกัน ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
472 นางสาวเดือนเพ็ญ ลิภา ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
473 นางสาวปนัสยา วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
474 นางสินสมุทร กันหามี ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
475 นางสินสมุทร กันหามี ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
476 นางอนงค์ พันธ์แพง ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
477 นางสมคิด วงศ์จำนง ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
478 นางรัชนีกร จำเริญเศษ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
479 นางสาวอัญชนิดา ศรีน้อย ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
480 นางสาวหนูเดือน ประชากูล ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
481 นางสาวศิริวรรณ์ ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
482 นางสาวปราณีย์ มุมจันทร์ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
483 นางสาวศรีอำพร โพธิ์สว่าง ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
484 นายบุญถม บุตรมา ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
485 นางบุญรื่น พิลางาม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
486 นางรดากานต์ นามเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
487 นางสาวณัฐพร ฝ่ายขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
488 นางสาวนราภรณ์ นันทพรม ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
489 นางสาวประภัสรา แก้วพาดี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
490 นางพิศมัย ศรีส่ง ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
491 นางนริสรา ปิตะระโค ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
492 นางกุลธิดา จันทร์เสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
493 นางศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
494 นางทิศชากร แสนสุริยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
495 นางสมหวัง วงษ์ภูธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
496 นางสาววรัชยา งามศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
497 นางสาวไข่ขวัญ ศรีสำราญ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
498 นางสาวภรณ์ทิพย์ เข็มศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
499 นางสาวหญิงไทย วงค์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
500 นายเสกสรรค์ สารณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
501 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
502 นายสนั่น คุณศิริ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
503 นายพีระพล อินใจ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
504 นายไชยยุทธ จันทุม ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
505 นายสัมพันธ์ จ้องสละ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
506 นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
507 นางศิริรัตน์ โสมศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
508 นางสาวกมลลักษณ์ สุดา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
509 นายดนุพล ม่วงพรหม ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
510 นายจีระชัย หลวงราช ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
511 นายพิเชษฐ์ รักษาแสง ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
512 นางสุชาดา ชานุชิต ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
513 นางนวลอนงค์ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
514 นางสาวจริยา คิสาลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
515 นางวงเดือน รังโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
516 นางสาวนิตติยา เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
517 นางนิศากร วงศ์เหง้า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
518 นางสาวณัฎฐ์ธกร พันธ์ขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
519 นางสาววราลี เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
520 นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
521 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
522 นางสาวยุพิน ป้อมเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
523 นางสาวศศิธร ไชยโกษี ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
524 นางจอยวจี จันทรโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
525 นางสาวสุเมวิญา สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
526 นางสาวกฤษติยา แก้วพระทอน ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
527 นางสาวปริศนา สิงห์ชอม ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
528 นางสุลักษณา อุ่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
529 นางพงษ์ลดา ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
530 นางศราลักษณ์ โพธิ์ศรีน้อย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
531 นางประภัสษร ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
532 นางสาวคณึงนิจ ประกิระนัง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
533 นางสาวธัญญพัทธ์ พิมพ์ประชา ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
534 นางสาวพัชรีพร ยารัย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
535 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
536 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
537 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
538 นายสัตยา ไชยเษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
539 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
540 นางบุญธรรม จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
541 นายกฤษฎา ทวิบุตร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
542 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
543 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
544 นางเขมิกา รัตนวรรณี ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
545 นางนฤมล วสันต์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
546 นางมณฑนา หงส์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
547 นางนิตยา ภูกัน ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
548 นางสาวเดือนเพ็ญ ลิภา ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
549 นางสาวปนัสยา วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
550 นางสินสมุทร กันหามี ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
551 นางอนงค์ พันธ์แพง ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
552 นางสมคิด วงศ์จำนง ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
553 นางรัชนีกร จำเริญเศษ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
554 นางสาวอัญชนิดา ศรีน้อย ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
555 นางสาวหนูเดือน ประชากูล ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
556 นางสาวศิริวรรณ์ ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
557 นางสาวปราณีย์ มุมจันทร์ ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  
558 นางบัณฑิต สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
559 นางสาวจุรีภรณ์ คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
560 นางสาวสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
561 นางสาววัชยา งามศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
562 นางสาวดลนภา เหิมหอม ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
563 นางสาวปาริฉัตร คำเห็น ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
564 นางสมหวัง วงษ์ภูธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
565 นางพิศมัย ศรีส่ง ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
566 นางนริสรา ปิตะระโค ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
567 นางกุลธิดา จันทร์เสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
568 นางศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
569 นางจุฑาทิพย์ ธนู ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
570 นางทิศชากร แสนสุริวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
571 นางสาวหญิงไทย วงค์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
572 นางสาวจีรภา สอนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  
573 นางวิจิตรา วรกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
574 นางเบญจพรรณ ภังคาวัฎฎ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
575 นางมนัสรินทร์ โพธิ์แสงจารุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
576 นางสมพร สนั่นเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
577 นางพรทิพย์ อ.ท.ชม ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
578 นางบุญเรือง พรมจินดา ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
579 นางกาญจนา สารณี ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
580 นางวัชรีวรรณ บุญคำภา ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
581 นางประพิศ นามเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
582 นางปาริชาติ คำกอง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
583 นางสาวจริยา คิสาลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  
584 นางสุลักษณา อุ่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
585 นางพงษ์ลดา ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
586 นางศราลักษณ์ โพธิ์ศรีน้อย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
587 นางประภัสษร ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
588 นางสาวคณึงนิจ ประกิระนัง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
589 นางสาวธัญญพัทธ์ พิมพ์ประชา ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
590 นางสาวพัชรีพร ยารัย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
591 นางสมสนุก รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
592 นางสาวพานิชย์ อินทร์โสม ครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
593 นางสมภาร จันทร์เต็มดวง ครู โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร  
594 นางฉวีวรรณ พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
595 นายไพบูลย์ พุทธบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
596 สิบเอกยุทธพงษ์ โยธะการี ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
597 นายสัตยา ไชยเษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
598 นางสุทิน แดวขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขัน ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง  
599 นายสำราญ ประกายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
600 นายอรรถพล ทองจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
601 นางสาวดลนภา พันอินากูล ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
602 นางบุญธรรม จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
603 นางสาวนภัสกร แก้วพาดี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
604 นางสาวทิญาพร คำรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
605 นางสาวรุ่งอรุณ ทีฆะสุข ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
606 นายญาณวัฒน์ ภูเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
607 นางสาวนิติยา จันทร์อ้วน ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
608 นางสาวบังอร กักหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันหอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
609 นายกิตติศักดิ์ บุญรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
610 นายกฤษฎา ทวิบุตร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
611 นายอรรถโกวิท จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  
612 นางสาวรุ่งอรุณ ทีฆะสุข ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง แฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเสนอ รัมพณีนิล : Tel&ID line 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]