สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 46 5 2 2 53
2 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 44 7 3 2 54
3 อนุบาลพรเจริญ 42 7 2 1 51
4 บ้านโป่งเปือย 37 4 4 1 45
5 บ้านนาสะแบง 35 12 2 2 49
6 ชุมชนบ้านซาง 32 14 4 4 50
7 อนุบาลรัชดา 32 6 2 0 40
8 เลิศปัญญา 30 8 5 4 43
9 บ้านโนนสว่าง 27 6 1 2 34
10 จินตนาปัญญาเลิศ 27 6 1 2 34
11 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 26 5 3 1 34
12 ชุมชนบ้านโคกอุดม 21 2 1 1 24
13 บ้านนาแสง 20 6 4 5 30
14 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 19 6 5 0 30
15 บ้านคำไผ่ 19 4 2 2 25
16 บ้านท่าสีไค 18 6 1 1 25
17 อนุบาลเซกา 18 5 3 4 26
18 บ้านโนนสวาง 18 3 1 0 22
19 บ้านนากั้ง 18 1 2 1 21
20 อนุบาลโซ่พิสัย 18 0 1 1 19
21 สังวาลย์วิทย์ ๑ 17 6 1 0 24
22 อนุบาลวิภาวี 17 5 0 1 22
23 บ้านหนองผักแว่น 17 3 2 1 22
24 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 17 1 2 0 20
25 ประสานมิตรวิทยา 16 6 5 2 27
26 บ้านหนองโดดอนเสียด 16 6 4 3 26
27 บ้านหนองหมู 16 4 6 0 26
28 บึงของหลงวิทยา 16 3 1 0 20
29 บ้านบัวโคก 15 2 3 0 20
30 บ้านท่าส้มโฮง 14 4 2 1 20
31 กัลยาณิวัฒนา 2 14 3 2 1 19
32 อนุบาลนวรัตน์ 14 3 1 1 18
33 บ้านห้วยไม้ซอด 14 1 2 1 17
34 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 14 1 0 2 15
35 บ้านนาเจริญ 14 0 4 3 18
36 หนองทุ่มวิทยา 14 0 1 2 15
37 บ้านห้วยผักขะ 14 0 1 0 15
38 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 13 3 2 1 18
39 บ้านไร่สุขสันต์ 12 5 0 1 17
40 บ้านโคกสะอาด 12 3 2 0 17
41 บ้านหัวแฮต 12 2 1 3 15
42 บ้านนาดง 12 1 2 0 15
43 บ้านหนองฮูฝอยลม 12 0 2 1 14
44 บ้านบึงกาฬ 12 0 0 0 12
45 บ้านนาทราย 11 7 1 4 19
46 บ้านนางัวสายปัญญา 11 6 2 2 19
47 บ้านท่าเชียงเครือ 11 6 1 1 18
48 โสกก่ามนาตาไก้ 11 3 2 3 16
49 บ้านโป่งเปือย 11 3 0 3 14
50 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 11 2 1 2 14
51 สิริภัทรวิทยา 11 2 0 1 13
52 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 11 2 0 0 13
53 บ้านโคกกลาง 11 1 3 0 15
54 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 11 1 1 2 13
55 บ้านหนองหัวช้าง 11 0 1 0 12
56 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 10 4 3 3 17
57 บ้านนาซาว 10 3 1 2 14
58 บ้านสามหนอง 10 3 0 2 13
59 บ้านนาอ่าง 10 2 1 1 13
60 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 10 2 1 1 13
61 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 10 2 0 2 12
62 อนุบาลกมลวรรณ 10 2 0 0 12
63 อนุบาลปากคาด 10 1 1 0 12
64 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 10 0 2 0 12
65 ไทยรัฐวิทยา 51 10 0 1 1 11
66 หนองแสงประชาสรรค์ 9 5 1 1 15
67 บ้านคำภู 9 4 1 2 14
68 บ้านนาสวรรค์ 9 4 0 2 13
69 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 9 4 0 1 13
70 หอคำพิทยาสรรค์ 9 3 4 5 16
71 บ้านคำบอน 9 3 1 1 13
72 บ้านโนนสำราญยางเรียน 9 2 0 1 11
73 บ้านนาต้อง 9 1 1 1 11
74 บ้านนาสิงห์ 9 1 0 0 10
75 ประสานมิตรวิทยา 9 1 0 0 10
76 บ้านหนองบัวงาม 9 0 0 3 9
77 บ้านโนนแก้วโพนทอง 8 5 3 1 16
78 บ้านดอนหญ้านาง 8 5 1 3 14
79 ไทยรัฐวิทยา 51 8 3 1 0 12
80 บ้านเหล่าทองหลาง 8 3 0 1 11
81 บ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 8 2 1 2 11
82 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 8 2 1 0 11
83 อนุบาลบุ่งคล้า 8 2 0 1 10
84 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 2 0 1 10
85 อนุบาลพรเจริญ 8 1 1 0 10
86 ท่าไร่วิทยา 8 1 0 3 9
87 บ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 8 1 0 0 9
88 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 1 0 0 9
89 ชุมชนบ้านโคกอุดม 8 1 0 0 9
90 บ้านโคกสวาง 7 4 0 0 11
91 บ้านดอนเสียด 7 3 3 3 13
92 บ้านท่าสะอาด 7 2 0 4 9
93 เลิศปัญญา 7 2 0 1 9
94 บ้านโคกหนองลาด 7 1 0 0 8
95 เลิดสิน 7 1 0 0 8
96 บ้านทุ่งทรายจก 6 3 2 1 11
97 บ้านศรีชมภู 6 3 0 7 9
98 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 6 3 0 1 9
99 บ้านนาซาว 6 2 1 0 9
100 บ้านดงบัง 6 1 2 1 9
101 บ้านโนนเหมือดแอ่ 6 1 1 3 8
102 บ้านท่ากกต้อง 6 1 1 1 8
103 บ้านห้วยเซือมใต้ 6 1 1 1 8
104 บ้านห้วยเซือมเหนือ 6 1 0 2 7
105 บ้านหนองชัยวาน 6 0 3 2 9
106 บ้านเหล่าหนองยาง 6 0 2 0 8
107 บ้านไทรงามโนนภูดิน 6 0 1 0 7
108 บ้านหนองยาว 6 0 0 1 6
109 บ้านห้วยก้านเหลือง 6 0 0 0 6
110 บ้านแสงอรุณ 5 4 1 0 10
111 บ้านโนนสวรรค์ 5 3 2 4 10
112 หนองทุ่มวิทยา 5 3 1 0 9
113 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 3 0 1 8
114 บ้านหนองพันทา 5 2 2 1 9
115 บ้านหนองบัวแดง 5 2 1 0 8
116 บ้านนาคำ 5 2 0 1 7
117 บ้านกุดสิม 5 1 1 2 7
118 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 5 1 1 1 7
119 บ้านชุมภูทอง 5 1 0 2 6
120 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 5 1 0 1 6
121 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 5 1 0 0 6
122 บ้านโคกสว่าง 5 1 0 0 6
123 บ้านท่าศรีชมชื่น 5 1 0 0 6
124 บ้านดอนแพง 5 0 2 0 7
125 บ้านท่าดอกคำ 5 0 2 0 7
126 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 5 0 0 3 5
127 บ้านดอนหญ้านาง 5 0 0 1 5
128 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
129 บ้านไคสี 4 3 1 1 8
130 ชุมชนบ้านตูม 4 3 0 3 7
131 บ้านดอนปอ 4 2 2 0 8
132 บ้านใหม่สามัคคี 4 2 0 2 6
133 ธเนตรวิทยา 4 2 0 0 6
134 บ้านวังยาว 4 1 0 0 5
135 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
136 โนนสาสวรรค์ 4 0 1 3 5
137 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 4 0 1 1 5
138 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 0 5
139 บ้านหนองจันทน์ 4 0 1 0 5
140 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 0 3 4
141 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 0 0 1 4
142 บ้านกำแพงเพชร 4 0 0 1 4
143 หนองจิก 4 0 0 1 4
144 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 0 0 4
145 บ้านโนนเสถียร 4 0 0 0 4
146 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 0 0 0 4
147 บ้านท่าคำรวม 4 0 0 0 4
148 บ้านเหล่าคาม 3 3 1 3 7
149 บ้านสรรเสริญ 3 3 0 0 6
150 บ้านนาคำแคน 3 3 0 0 6
151 บ้านศรีชมภู 3 3 0 0 6
152 โคกบริการสันกำแพง 3 3 0 0 6
153 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 2 2 0 7
154 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 2 1 0 6
155 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 3 2 0 0 5
156 บ้านดงเสียด 3 1 1 1 5
157 บ้านต้องโคกกระแซ 3 1 1 0 5
158 บ้านท่าสำราญ 3 1 1 0 5
159 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 3 1 0 1 4
160 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 3 1 0 1 4
161 บ้านศรีนาวา 3 1 0 0 4
162 บ้านโนนยางคำ 3 1 0 0 4
163 บ้านโนนม่วง 3 1 0 0 4
164 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
165 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
166 บ้านดงชมภู 3 1 0 0 4
167 บ้านหนองแก่งทราย 3 0 3 0 6
168 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 3 0 1 0 4
169 บ้านดงโทน 3 0 0 1 3
170 บ้านสะง้อ 3 0 0 1 3
171 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 0 0 1 3
172 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 0 0 1 3
173 อนุบาลโอฬาร 3 0 0 0 3
174 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
175 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 0 0 0 3
176 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 3 0 0 0 3
177 บ้านนาคำนาใน 3 0 0 0 3
178 บ้านป่าไร่โนนม่วง 3 0 0 0 3
179 บ้านต้องโคกกะแซ 2 2 0 0 4
180 บ้านนาต้อง 2 2 0 0 4
181 บ้านคลองเค็ม 2 1 1 0 4
182 บ้านห้วยทราย 2 1 0 1 3
183 บ้านขามเปี้ย 2 1 0 1 3
184 บ้านสุขสำราญ 2 1 0 1 3
185 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 0 3
186 บ้านนาเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
187 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
188 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
189 บ้านสร้างคำ 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองตอ 2 1 0 0 3
191 บ้านหนองผักแว่น 2 0 1 1 3
192 บึงของหลงวิทยา 2 0 1 1 3
193 บ้านดาลบังบด 2 0 1 1 3
194 บ้านสามหนอง 2 0 1 0 3
195 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 0 1 2
196 บ้านทองสาย 2 0 0 1 2
197 นวรัตน์ 2 0 0 0 2
198 ไทยรัฐวิทยา 51 2 0 0 0 2
199 บ้านห้วยคอม 2 0 0 0 2
200 สังวาลย์วิทย์ 1 2 0 0 0 2
201 บ้านหาดแฮ่ 2 0 0 0 2
202 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 0 0 0 2
203 บ้านแสนสำราญ 2 0 0 0 2
204 บ้านโคกนิยม 2 0 0 0 2
205 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 0 0 0 2
206 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
207 อนุบาลเย็นจิต 2 0 0 0 2
208 บ้านบ่อพนา 1 3 0 0 4
209 บ้านนาแสง 1 2 2 1 5
210 บ้านโนนวังเยี่ยม 1 1 1 1 3
211 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 1 0 1 2
212 อนุบาลวีรวิชญ์ 1 1 0 0 2
213 เลิดสิน 1 1 0 0 2
214 บ้านตาลเดี่ยว 1 1 0 0 2
215 บ้านท่าไคร้ 1 1 0 0 2
216 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 0 2
217 บ้านหนองเข็ง 1 1 0 0 2
218 อนุบาลปากคาด 1 1 0 0 2
219 บ้านโนนจำปา 1 0 1 1 2
220 บ้านคำแวง 1 0 1 0 2
221 บ้านซำบอน 1 0 1 0 2
222 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
223 บ้านนาดง 1 0 1 0 2
224 บ้านหนองบัว 1 0 1 0 2
225 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 1 0 2
226 บ้านหนองจิก 1 0 0 2 1
227 บ้านนาคำ 1 0 0 1 1
228 บ้านวังยาว 1 0 0 1 1
229 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 0 1
230 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
231 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
232 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
233 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
234 บ้านถ้ำเจริญ 1 0 0 0 1
235 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 0 0 0 1
236 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
237 บ้านเหล่าถาวร 1 0 0 0 1
238 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
239 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
240 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 0 0 1
241 บ้านศิริพัฒน์ 0 1 1 0 2
242 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 1
243 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 1 0 0 1
245 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 0 1
246 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 1 0
247 บ้านนากั้ง 0 0 0 1 0
248 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 1 0
249 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 0
250 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 0 0 0 0 0
251 บ้านนาดง 0 0 0 0 0
252 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0
253 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0
รวม 1,796 417 198 211 2,622