กำหนดกิจกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4 พ.ย. 2560 --> โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม/แต่ละกลุ่มโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
      การแข่งขันของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5-7 พ.ย. 2560 --> โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู โรงเรียนตรวจสอบรายการ
      แข่งขัน ชื่อครู นักเรียน (ส่วนกิจกรรมขยายโอกาสให้ log in เพื่อ
      ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน) หลังจากที่โอนข้อมูลแล้ว
8 พ.ย. 2560 --> โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน 
12 พ.ย. 2560 --> ปิดระบบการแก้ไขข้อมูล 
10 พ.ย. 2560 --> ประกาศตารางการแข่งขัน
15 พ.ย. 2560 --> ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
      [
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม]
20-21 พ.ย. 2560 --> แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ธ.ค. 2560
     
--> โอนข้อมูลทีมชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่ระบบการแข่งขัน
      ระดับภาค
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14:24 น.