รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงธนัชพร   ทานะสิทธิ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  นันทพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงโทน 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีทอง
 
1. นายคำพันธ์  หมู่แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงหัสยา  พ่ออามาตย์
 
1. นางวลัยลักษณ์  เที่ยงธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  นาหอคำ
 
1. นางสาวจิราพร  พลภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน
 
1. นายประภาส  วิเศษนาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายพีระพงษ์  เขื่อนพงษ์
 
1. นายสงัด  ทองแดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกนกกร  อินไชยา
 
1. นางเยาวรักษ์  ปุยะบาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 1. เด็กหญิงศรุตา  บุตรวงค์
 
1. นางสาวประภาพร  ดวงโทโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 1. เด็กชายกฤษกร   เจือจันทร์
 
1. นางอรทัย  ยิ่งยง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็งทอง
 
1. นางสาวจุไรพร  สมบัติดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ชนะบุญ
 
1. นายเสถียร  เสนาสี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงกิตติกาล  บริบาล
2. เด็กชายภากร  ฉิมลี
3. เด็กชายรพีภัทร  เค้าชะเอม
 
1. นางสาวปนัสยา  วงค์คำจันทร์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุณพรม
2. เด็กหญิงษุภมาส  สุระทัด
3. เด็กหญิงอิทธิพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางขนิษฐา  ภูชมศรี
2. นางสาวเพ็ญพิศ  ผาพองยุน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิชา  มาตรแก้ว
2. เด็กหญิงระพีพร  กิจสามารถ
3. เด็กหญิงอินทิรา  นันทาธิราช
 
1. นางวิพารัตน์  พุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปวรา  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงวรินทิรา  สุวรรณศักดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  สิมลา
2. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กหญิงกมลชนก  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงอนุตรา  อาชนะชัย
 
1. นางสาวอรนิตย์  ตรงดี
2. นางสาวสุทัศน์ตรา  ศรีหลิ่ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ราษี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ติดมา
 
1. นางสาวกมลชนก  บุญเรืองจักร
2. นายมงคล  นามบุปผา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสุนิสา   ราชสีห์
2. เด็กหญิงอลิสา   ทุมโยมา
 
1. นางสาวอรพรรณ  แกมใบ
2. นางชลาภัทร  สมบัติบุญสวน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันหาลา
 
1. นายบุญทิน  ลุพรหม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายอชิรวัช  บึงไสย์
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กชายทัศน์ไท  สุรินพา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สุดา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายวัชรพงศ์  คล่องดี
2. เด็กชายวิชยุฒม์   บุตรศรีภูมิ
3. เด็กชายศิวกร  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
2. นางสาววิภาวี   พรหมจารีย์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงนิตติญา   จิตจินดา
2. เด็กหญิงอัญชนา   ชมวิหก
3. เด็กหญิงเมวิยา   ไขขุนทด
 
1. นางสาวจิตรภา  ทองภู
2. นางสาวพัชรีพร  อุดชุมนารี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา  เอกตาแสง
2. เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลภักดี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
2. นางสาวศิริญาพร  จันทสิงห์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  โคงัน
2. เด็กชายวิศิษฐ์  สีทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวนริศรา  คณานันท์
2. นางสาวจินตนา  เรืองชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วชิรพันธ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ลอยหา
 
1. นายกิตติพงษ์  เสียระหัง
2. นางสาวสิริพร   ผลจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กหญิงมิธิลา  สุชัยราช
2. นายสิวนาท  หมายสนิท
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นางเจษฎาภรณ์  พรหมดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลางโชคชัย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สิทธิโชติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์
 
1. นางนิธิยา  ทุมโยมา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงวิณิชยา  สุพร
 
1. นายนนท์ธวัช  ถึงแสง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายศุภณัฐ  จูมคำตา
2. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
 
1. นางสาวชลธิชา  เฉลาชัย
2. นางธิตยา  ทำเนาว์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กชายภานุพงศ์   ไสวงาม
2. เด็กชายวรเชษฐ์   สามา
 
1. นางสาวจิตรภา  ทองภู
2. นางสาวพัชรีพร  อุดชุมนารี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ซุยโล้น
 
1. นางนิธิยา  ทุมโยมา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นางสาวภาขวัญ  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวจิตรภา  ทองภู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ใบธรรม
2. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสังวร
3. เด็กหญิงสุภาฤดี  เพ็งวงษ์
 
1. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
2. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้วนอินทร์
2. เด็กหญิงพชรพร  คำลือชา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ทองแดง
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงนลินนภา  แสงทิม
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  โมธรรม
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  กานุศล
2. นางภิญญดา  ภู่ระหงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. นางสาวปิยนุช   สุริยัน
2. นางสาวพัชริดา   ดอนเขื่อนสม
3. นางสาวอรวรรณ   กัดสูงเนิน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุวรรณไตร
2. นางสุภัทรา  จันปัดถา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงณกัญญา  ศรีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงพรสุดา  ทองแท้
3. เด็กหญิงสโรชา  อามาตมนตรี
 
1. นายอภิศักดิ์  กิ่งนาคม
2. นางสาวจิราพร  สุวรรณสาร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภาสี
2. เด็กชายธนดล  ทวีศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย  เคหะฐาน
 
1. นายสุวัฒชัย  ภู่ระหงษ์
2. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ยกพลนิเวศ
2. เด็กหญิงสรันพร  สีวะสุด
3. เด็กหญิงอชิรญา   ภาคภูมิ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จำปาวัตตะ
2. นางสาวพิมพิลา  อำนาจ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงศิวาพร  เกลี้ยงกลิ่น
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  จันทา
3. เด็กชายเอกราช  ปัญญารส
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วฝ่าย
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธนพงศ์  พรมทัน
2. เด็กหญิงนฤมล  นาสินพร้อม
 
1. นางมยุรา  เรืองศิลป์
2. นายสิริเอนก   นามอั้ง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญยอย
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม
 
1. นางวิมล  อุดมกัน
2. นางสาวนภเกตน์  รังโคตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 1. เด็กชายศุภโชค  ผูพงษ์
2. เด็กชายอภินันท์   ศรีบูลา
 
1. นายบัญชา  คันธี
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วันพล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายอนันต์  รัตนพลที
2. เด็กชายอรรถพร  สาโคตรวัน
 
1. นายชิน  อัคฮาด
2. นายเสถียร  แก้วมงคล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธนวันต์  ทุมโยมา
2. เด็กชายธนากร   แก้วกาหลง
 
1. นายทวีชัย   สาขามุละ
2. นายธนวัฒน์   จันทร์โคตร
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายอภิชาติ  น้อยอินทร์
2. นายเจษฎา  ตะนัน
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นางรุ่งนภาพร  สีทะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พัดโท
2. นายภานุเดช  วิลัยล้วน
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นายวิทูร  บุญตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบัวลา
2. เด็กหญิงปารตี  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนคำ
4. เด็กหญิงวิชิตา  อุดมคำ
5. เด็กหญิงศุภัชญา  ขิมนอก
 
1. นายสมพงษ์  สมานทรัพย์
2. นางมณีวรรณ  สมานทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงช่อขวัญ  ขุ่ยร้านหญ้า
2. เด็กหญิงถัทรวดี  เทียงดี
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  นาเวียง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงวชิรญา  สืบสวน
 
1. นางชลิดา  สุวรรณวงศ์
2. นายภานุพันธ์  สุวรรณวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิสนธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรัพย์แฝง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉยชัยภูมิ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นายสมพงษ์  สมานทรัพย์
2. นางมณีวรรณ  สมานทรัพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 1. เด็กหญิงจินดามณี  ประกอบผล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วิไลรัตน์
3. เด็กหญิงประภัสราภา  โหงษา
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  จันทธิชัย
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ค้อนดี
 
1. นางกีรติกา  บ่อคำ
2. นายชาญณรงค์  วงสุนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1. เด็กหญิงจรณินท์  สร้างดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หัดคำหมื่น
3. เด็กหญิงนันทญา  คำเมือง
4. เด็กหญิงปภัสสร  ศิลา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  แสนสวาสดิ์
 
1. นายวีระชัย  อินธิ
2. นายมะเอือ  ผาสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พันกะราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองยุทธ์
3. เด็กหญิงสุปราณี  สีคำ
4. เด็กหญิงสุปราณี  โคกโพธิ์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  สังฤทธิ์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  ดีมาก
2. นางจิตราวรรณ  บุตรแสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงนิรชา  นิติธรรม
3. เด็กหญิงบุรพร  ไกยสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิสว่าง
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์โคตร
 
1. นางพิสมัย  เศรษฐแสงศรี
2. นายวีระพันธ์  คำภูษา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงคุณาลัย  ปรีชา
2. เด็กหญิงถิรพร  อภัย
3. นางสาววไลลักษณ์  ชรินทร์
4. เด็กหญิงอรจิรา  ศิริขันต์
5. เด็กหญิงอาจารียา  พิมพ์ใคร้
 
1. นางสาวณิศรา  พาชนิด
2. นางภัสสร  โนนทิง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนินทราย
2. เด็กชายกิตติพล  อุสันษา
3. เด็กหญิงจารวี  หนูตอ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปเหมาะ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงบุตร
6. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสุข
7. เด็กหญิงประภัสสร  กองแก้ว
8. เด็กชายภราดร  รูปเหมาะ
9. เด็กชายภัทรพล  เครือศรี
10. เด็กหญิงรัตนา  ปีรอง
11. เด็กชายฤทธิชัย  รักจันดา
12. เด็กชายวรายุทธ  ริเริ่ม
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีพอ
14. เด็กชายศุภกร  นันทรักษา
15. เด็กชายสุวิวัฒน์  ฟักทอง
16. เด็กหญิงสุไรดา  ดำหมิด
17. เด็กชายอรรถพล  สารสุข
18. เด็กหญิงอรอุมา  นครเขต
19. เด็กชายเจษฎา  มาตรราช
20. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อัฐนาค
 
1. นายอดิศร  วงษ์อินตา
2. นายอภิสัณห์  สมใจ
3. นางวาสนา  เกตุแก้ว
4. นางพินพนา  อัฐนาค
5. นางสาวบุษบา  จิตจักร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายกรรธิราช  บุญเรือง
2. เด็กชายกรวีร์  กลิ่นกล่อม
3. เด็กชายกฤษดา  พิมพาเรือ
4. เด็กหญิงกันตินันท์  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงจริยา  จันทร์เจาะ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์สารคาม
7. เด็กหญิงชญาภา  โต่งกาโพง
8. เด็กหญิงนลิน  อุปรี
9. เด็กชายปฏิพัทธุ์   อามาปี
10. เด็กหญิงพรรษา  จันทร์โสภา
11. เด็กหญิงพิมพิไล  จันกร
12. เด็กชายวายุ  ชัยปัญทิตย์
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมจันทร์
14. เด็กหญิงวิไล  จันทร์อ่อน
15. เด็กหญิงสุกฤษณ์ตา  พรมวิชัย
16. เด็กหญิงสุวภัทร  จุมานนท์
 
1. นายศิริวัฒน์  พรมจันทร์
2. นายคิมหภัทร  พร้อมไธสงค์
3. นายรัชพงษ์   เพียรวิชา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงทักษพร  ซิวเชียง
 
1. นางมะลิซ้อน  สีหาวงษ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทินทรางกูล
 
1. นางสาวตติยา  สาริโด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชามนตรี
 
1. นางสาววรวลัญช์  ชื่นชม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำพรภิญโญ
2. เด็กชายอิทธิมนต์  เคหะฐาน
 
1. นางธัญญา  เวียงอินทร์
2. นางจำนงค์  ศรีนะอารัง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิทธิน้อย
2. เด็กชายพลพล  ชำกรม
 
1. นางนุสรา  ไมยะปัน
2. นางสาวกิรติ   อดทน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. นายยศพล   ศรีแสน
2. เด็กหญิงวรรณิสา   ประเสริฐสังข์
 
1. นางจิราพร   นิลเนตร
2. นางสาวพัชราภรณ์   มูลเพชร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีสร้างคอม
2. เด็กหญิงนิลดา  ผลทวี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  พลางวัน
4. เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร
5. เด็กหญิงพริมรตา  พรมราช
6. เด็กหญิงพัชรี  รินทอง
7. เด็กหญิงยมลพร  อาชนะชัย
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลวงษ์
9. เด็กหญิงสุธีมา  พันศรี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวจินตนา  รตยารมย์
2. นางจรินธรณ์  ขันโพธิ์น้อย
3. นางณัฐติยา  ฝ่ายชาวนา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คำสังหาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก่ำน้ำจั่น
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สวัสนะที
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ขุนศรี
5. เด็กชายธนกร   คำสังหาร
6. เด็กหญิงยุพเรศ  นาทสีทะ
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุ่มพรม
8. เด็กหญิงวีรยา  แซงสมบัติ
9. เด็กชายศุภชัย  บุตรพรม
10. เด็กหญิงสาริยา  ขุขันธ์
 
1. นางสาวทิวาวัน  บุญปากดี
2. นางสาวนิตยา  ไชยแก้ว
3. นางสาวเสาวนีย์  จันทร์เพ็ง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กหญิงกัญญญามาศ  วงวิราช
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  พลที
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำศรี
4. เด็กหญิงช่อเอื้อง  สงเคราะห์
5. เด็กหญิงณมาดา  สาริสุทธิ์
6. เด็กหญิงปัญญาพร  อุลเว
7. เด็กหญิงมาลิษา  อุลเว
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีสมโภชน์
9. เด็กหญิงอรกัญญา  แสนทิพย์
10. เด็กหญิงอริสา  จันทะดี
 
1. นายอภิชาติ  ดีมาก
2. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
3. นางสาวอภัสราภรณ์  วงษางาม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โอปอ
2. เด็กหญิงจิราภา  อินเสน
3. เด็กหญิงณญาดา  คำเนียม
4. เด็กหญิงปอรรัตน์  ปองไป
5. เด็กหญิงพรรณพษา  เที่ยงขันธ์
6. เด็กหญิงพิยดา  ซาซิโย
7. เด็กหญิงภิญญดา  เภาไชย
8. เด็กชายยุถิกา  ผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงสุททิดา  ภาสงค์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  โนนโพธิ์
 
1. นางธิดา  แก้วก่า
2. นางรัตนา  จันทรโคตร์
3. นางสาวชมพูนุท  ศรีพลน้อย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สินธุพันธ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันตา
3. เด็กชายจีรเดช  สมแก้ว
4. เด็กชายธนพนธ์  ศรีทอง
5. เด็กหญิงพชิราวรรณ  ภูด่านวัว
6. เด็กหญิงฟ้าใส  สีทอง
7. เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี
8. เด็กชายสัรวิช  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายเจษฎา  ตื้อเชียง
10. เด็กชายเดวิด  ทิโม ตี้อัลเบียน
 
1. นางสาวนันธิดา  สารณีย์
2. นายธีรวัฒน์  อุทุมมา
3. นางสาวภัสพร  กาญจนสาร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายกานตพงษ์  สวัสดิ์นที
2. เด็กชายจิตรคุปต์  แวงวรรณ
3. เด็กชายยุทธศร  วงโบราณ
4. เด็กชายวีรชิต  สุรวิทย์
5. เด็กชายวุฒิชัย  บุญช่วย
6. เด็กชายวุฒิไกร  ชัยสิทธิ์
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พ  พุ่มสุข
8. เด็กชายอดิศร  พฤกษา
9. เด็กชายอธิชา  น้อยอามาตย์
10. เด็กชายอุทิตย์  เกียมศักดิ์
 
1. นายขวัญเมือง  พรรัตน์
2. นายบารมี  อินทรีย์
3. นางนงพร  พรนิคม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 1. เด็กชายจิรายุ  สุขสว่าง
2. เด็กชายทิมากร  ชัยบัณฑิต
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปฏิมาลิขิต
4. เด็กชายธิติเชษฐ  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายนิติพล  เพ็ญสวรรค์
6. เด็กชายพัทธกานต์  เหล่าสา
7. เด็กชายรพีภัทร  อุ่นทยา
8. เด็กชายวีระชัย  อัปกาญจน์
9. เด็กชายศักดิ์ทวี  แสงจันทร์
10. เด็กชายสรวิศ  จาจี
 
1. นายถิรวัฒน์  ปิตกภัทรากร
2. นายสมพร  สีสมญา
3. นางสาวจงใจ  พินิจมนตรี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 1. เด็กหญิงคีภัตตรา  ยวนใจ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มัจฉาน้อย
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงษ์สุพรรณ
4. เด็กหญิงปนิดา  ทองมหา
5. เด็กหญิงพรทิพา  วงยะมะ
6. เด็กหญิงศรุตา  บุตรวงศ์
7. เด็กหญิงศศิธร  นุเคราะห์กัณฑ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  อินไชยา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีดาชะมา
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เมืองไฟ
 
1. นางสาวรินนา  ราชชารี
2. นางปัทมา  บุตรสาระ
3. นางกรรณิกา  สมบัติวงศ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  มัชเรศ
2. เด็กหญิงสุปรีญา   อำคา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ไชยสิทธิ์
2. นายต๋อย   มัชเรศ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) 1. เด็กชายปวริศร์  ยางธิสาร
2. เด็กชายวีระพงษ์  สุโพสิทธิ์
 
1. นางสาวรินนา  ราชชารี
2. นางสาวอัศฎางค์  สุวรรณไตร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงเกวริน  อินธิราช
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวธิดา  กำยาน
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  นิ่มมา
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สันแสง
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คำเจริญ
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  โยชะออน
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สินชู
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงบงกชกร  แสนสา
 
1. นางสาวเพียงพร  กุทอง
2. นางสาวปานตะวัน  พรมโกฎิ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงชมนภัส  ศรีวงษา
2. เด็กหญิงศุภรดา  โคตร์ทะแก
 
1. นางสาวเพียงพร  กุทอง
2. นางสาวปานตะวัน  พรมโกฎิ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายคณากร   จำวัน
2. เด็กชายภิรมย์    เวียงสงค์
 
1. นางสาวธมน  แสนสวาท
2. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. นายพงศกร  ศรีบุญ
 
1. นางสาวมนัญญา  คำดอกไม้
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกันยารัด  วิถมปัด
2. เด็กชายชลนธาร  ปากแข็ง
3. เด็กหญิงภรภัทร  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวคุณัญญา  เทพนา
2. นางสาวสาวิตรี  สืบเรือง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดารี
2. เด็กชายอิทธิพล  ร่มเย็น
3. เด็กชายเอกบดินทร์  คุณโดน
 
1. นางสาวบุณยสวัสดิ์  เสาะก่าน
2. นางประภาพร  ขุ่ยร้านหญ้า
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายชนะชล  มิตพะมา
2. เด็กชายธีรภัทร  โปรดชัย
3. เด็กชายพิชากร  สืบสิงห์
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
2. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายคณากร  ประทุมโม
 
1. นายอติชาต  อ่อนสนิท
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงเภตรา  บุญยณกุล
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชินาธิป  ทรงอาด
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายลัทธิกร  ฉะอ้อน
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายศุภกร  คำพิลึก
 
1. นายอติชาต  อ่อนสนิท
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายภูริทัต  คำสี
 
1. นางสาวเกศราพร  สันเต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิ่นแก้ว  อึ่งลี
 
1. นายพิชิต  ปัญญาประชุม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชุยโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวนุสรา  ช่างไชย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงหล้า
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กชายอดิพงษ์  เถายาบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาท่าซวย
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายนันทศร  หูไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายสิริพัฒน์  รองวัตตะ
 
1. นายศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทาวง
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  การิโก
 
1. นายแมนสวรรค์  วันทาวงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกัณธิกา  ป้ายบู่
2. เด็กชายคุณาธิป  ศรีแก้ว
3. เด็กชายธเนศ  ศรีส่อง
4. เด็กหญิงพรชนก  เมืองศรี
5. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงหล้า
6. เด็กชายภูวนาถ  จันทะภูบาล
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงศิริราช  สุวรรณกุศล
9. เด็กชายเจษฎา  สุดหล้า
 
1. นางสาวนุสรา  ช่างไชย
2. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายกิตติธนากรณ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงจิรประภาพร  หินอุดม
3. เด็กหญิงชนาภา  ยิ่งยืน
4. เด็กหญิงชลิดา  สำราญสุข
5. เด็กชายณัฐพนต์  ภู่แม่น้ำ
6. เด็กชายณัฐพล  มูลบุตร
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภู่แม่น้ำ
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูพวก
9. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศสงคราม
10. เด็กชายภัทราวุธ  ไชยศรี
11. เด็กหญิงมยุรฎา  บุตรจันทร์
12. เด็กชายรชกร  แก้วกัญญา
13. เด็กหญิงวชิรญา  สืบสวน
14. เด็กชายวุฒิชัย  นนทะภา
15. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงอรุณ
16. เด็กชายศุปกร  สุพร
17. เด็กหญิงศุภจิตรา  หันจางสิทธิ์
18. เด็กชายเกียรติภูมิ  ราษี
19. เด็กหญิงแพรพิไล  แซ่ตั้ง
20. เด็กชายโจชัวร์  เรซาเลย์
 
1. นางสาวเกศราพร  สันเต
2. นายศักดิ์ดา  สุขอาษา
3. นายภานุพันธ์  สุวรรณวงศ์
4. นางสาวภาวิณี  สุวรรณวงศ์
5. นางชลิดา  สุวรรณวงศ์
6. นายนิติรัฐ  โมมา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายคณาวุฒิ   ทองจันทร์
2. เด็กชายธนากร   หอมหวล
3. เด็กชายธนากร    ปุราโส
4. เด็กชายภัทรพงษ์    นาหว้า
5. เด็กชายยศวิน    สายทอง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ   กาวนอก
 
1. นายฉัตรมงคล  วอแพง
2. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
3. นายวิชยุตม์  โพเทพา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุริยะจันทร์
2. เด็กหญิงกฤตพร  แหลมไทย
3. เด็กชายจิรกฤต  ภิญโญ
4. เด็กหญิงชญาดา  วัชรปาน
5. เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์สุข
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  เจริญศักดิ์
7. เด็กหญิงฐิติมา  พันธชัย
8. เด็กหญิงนภาวรรณ  หอมจำปา
9. เด็กหญิงนฤภร  โสเพ็ง
10. เด็กหญิงนิลนภา  ตรงดี
11. เด็กหญิงบุษยพรรณ  สมภาร
12. เด็กหญิงปทุมพร  รอดแสน
13. เด็กหญิงปราณปริยา  โยศรี
14. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์คำ
15. เด็กหญิงปุณยาพร  ไชยบุตร
16. เด็กหญิงพรบุญญา  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงพรรณนิตรา  สุกกาดำ
18. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ปะมะพุตโต
19. เด็กหญิงพรรณารายต์  ปะมะพุฒโต
20. เด็กหญิงพอฤทัย  วงศ์ภูมี
21. เด็กชายภคพล  ถูระวรณ์
22. เด็กชายภพธรรม  คำพิละ
23. เด็กชายศุภวัฒน์  เวชวงษ์
24. เด็กหญิงศุภิสรา  โคศรีเพชร
25. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
26. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงศ์
27. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมสวย
28. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจันทร์
29. เด็กชายอดิพงษ์  เถายาบุตร
30. เด็กชายอดิเทพ  ภูพานทอง
31. เด็กชายอนุชิต  ดีโยธา
32. เด็กหญิงอนุธิดา  เนตรวงค์
33. เด็กชายอภิชัย  แตงโสภา
34. นางสาวอัญชลีพร  โคตรจักร์
35. เด็กหญิงอิรวเรศ  ศิวะศุภัทโยธิน
36. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
37. เด็กชายเทิดไท้  ศรีขันแก้ว
38. เด็กหญิงเภตรา  บุญยณกุล
39. เด็กหญิงเรืองรัศมี  ทองนอก
40. เด็กหญิงโยษิตา  เปี่ยมใจ
 
1. นางรัชดา  บุญยณกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
3. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
4. นางสาวธิดารัตน์  โคตรชมภู
5. นางสาวนุสรา  ช่างไชย
6. นางสาวรุ่งตะวัน  อุตตมานะ
7. นางสาวจอมจิตร  อามาตร
8. นางสาววิลาวัลย์  หันตุลา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ปองเปา
 
1. นายอุบล  เฉยฉิว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นายนันต์ทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งิ้วลาย
 
1. นางพรรณทิพย์  กุพันลำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กหญิงเกดกนก    อาจประจันทร์
 
1. นางแสวง  ไทยอ่อน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ทวินันท์
 
1. นางสาวจิราพร  สุทิพย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 1. เด็กชายวรวุธ  วิชัด
 
1. นางสาวอรทัย  เทวีพันธ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงสุนันทา  สุพรมมา
 
1. นางบรรจง  หลาบหนองแสง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นางสาวรติรส   แท่งทอง
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายสวิตต์  ทวยจันทร์
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ศรีประสงค์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สีรักษ์
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงสมิหรา  ศรีคำตา
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  ภูมิพันธ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ธีรา  บุญหลี
 
1. นางสาววิริยะรัตน์  ร่มวาปี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กชายมหาสมุทร  ดอนขันธ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยเพชร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นายนันต์ทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปิ่นกา
 
1. นางพรรณทิพย์  กุพันลำ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นางสาวณิชากร   แก้วล้วน
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงกวิศรา  วงค์กะโซ่
2. เด็กหญิงชนินาถ  พรสอน
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ตาไข
4. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาษร
5. เด็กหญิงธศิกานต์  ศรีลาชัย
6. เด็กหญิงธัญธร  เทียบแก้ว
7. เด็กหญิงปิยา  แสวงนอก
8. เด็กหญิงพรธีรา  มาสิงห์บุญ
9. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใจบุญ
10. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมังคละ
11. เด็กหญิงสุพิชญา  นนท์สุรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
3. นางสาวปิยะวรรณ  คำอ้อ
4. นายรัชพล  สังสนา
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กชายธนทวี  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพอฤทัย  วงศ์ภูมี
3. เด็กชายสยาม  สโทเท็น
4. เด็กชายอดิเทพ  ภูพานทอง
5. เด็กชายอนุชิต  ดีโยธา
6. เด็กหญิงอัญชลีพร  โคตรจักร
7. เด็กหญิงอิรวเรศ  ศิวะศุภัทโยธิน
8. เด็กหญิงโยษิตา  เปี่ยมใจ
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
3. นายรัชพล  สังสนา
4. นายกฤษณ  โดดเสมอ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกนกกร  มุกภักดี
2. เด็กหญิงจันทภา  แสงวิชา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  มุกภักดี
4. เด็กหญิงชนากานต์  นามศักดิ์
5. เด็กหญิงชลดา  ค้อชากุล
6. เด็กหญิงชลดา  ศรีโคตร
7. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  อามาตรมนตรี
8. เด็กชายดนัย   วิเศษ
9. เด็กชายธนธรรม  น้อยอามาตร
10. เด็กชายธนพล  แสงซ้าย
11. เด็กหญิงธนศิริกัญญา  สีสุทะ
12. เด็กชายธนากรณ์  ยอดเพชร
13. เด็กชายธวานนท์  คะชาชัย
14. เด็กชายธีรเดช  เทินสะเกตุ
15. เด็กหญิงนัฐพร  ศรีภุมมา
16. เด็กชายนันทวัฒน์  พันนกแต้
17. เด็กหญิงปิยะดา  สุทธิวงค์
18. เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์ลี
19. เด็กชายพงศกร  กระเช่าทอง
20. เด็กหญิงภคพร  คงเกิด
21. เด็กชายภรัณญู  พันนกแต้
22. เด็กชายภูมิภัทร  แสงเรณู
23. เด็กชายรพีภัทร  ทองสุทธิ์
24. เด็กชายรัฐศาสตร์  มุกภักดี
25. เด็กหญิงวรรณภา  เหมือนตา
26. เด็กหญิงวรินทร  ชาพา
27. เด็กหญิงวาสนา  ทินใต้
28. เด็กหญิงศรัณยา  ชัยศรี
29. เด็กชายศรัณย์  แสงมณี
30. เด็กหญิงศุจินธร  ผ่องราษี
31. เด็กชายศุภวิชญ์  ทินภา
32. เด็กชายอภืิสิทธิ์  สอนศรี
33. เด็กหญิงอริษา  จินดาวรรณ
34. เด็กชายอุดมโชค  สอนศรี
35. เด็กหญิงอุษามณี  เอียงหลง
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริวิชา
37. เด็กหญิงเจนจิรา  วระคัน
38. เด็กชายเจษฎา  สมพันธ์
39. เด็กชายเฉลิมชัย  มุ่งดี
40. เด็กหญิงเนตรมณี  รัตนวิชัย
 
1. นางเตือนใจ   แสนอุบล
2. นางสาวกรรณิการ์  ขจรภพ
3. นายไปยพงษ์  ศรีอักเศษ
4. นางรัชนีย์   ศรีคลังไพร
5. นางสุนิตตา  นาคเสน
6. นางสุวรรณภาพร  ชัยคินี
7. นางสาวนวลจันทร์  ชมภูพื้น
8. นางสาวอุราวรรณ  อันทะศรี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายกระวี  เฉยฉิว
2. นายกฤษราช  จักรสมรชัย
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  พิลาลี
4. เด็กหญิงคุณากร  ศรีเชษฐา
5. นางสาวชนกสุดา  เสนา
6. เด็กชายชลนาธาร  สินร้าน
7. นางสาวฐิติมน  สรวงสิริ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรนิน
9. นางสาวณิชมน  สรวงสิริ
10. เด็กหญิงดวงสมร  ศรีนาแพง
11. เด็กชายทวีศักดิ์  ประสิระเตสังข์
12. เด็กชายทักษิณ  เศตสิงห์
13. เด็กชายธนภัทร  เนื่องชมภู
14. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชื่นตา
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำอินทร์
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรนิน
17. เด็กชายนันทชิน  สุนารักษ์
18. นายพงษ์เพชร  วิลัยราญ
19. นางสาวพรธีรา  ผลาเหิม
20. นางสาวพลอยประทาน  พวงสายหยุด
21. เด็กหญิงภัครจิรา  เกี๊ยมแสนเมือง
22. เด็กหญิงภาวิณี  เตียบประโคน
23. นายรัชชานนท์  เพชรท้วม
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุ่มพรม
25. นางสาวฤดี  แซ่เอี้ยว
26. เด็กชายวงศธร  วีระคร
27. เด็กชายวรชาติ  สายทอง
28. เด็กหญิงวรรณวลี  คำเมืองใจ
29. นายวิเชียร  โคตรปัญญา
30. เด็กชายวีรวัตร  พรมศร
31. นายสุจิตระ  พลเยี่ยม
32. เด็กชายสุปวีร์  จันพวง
33. นางสาวสุภาวดี  เมืองแสน
34. เด็กหญิงอภิญญา  ครุฑสร้อย
35. เด็กชายอรุณพิพัฒน์  ทองภู
36. เด็กหญิงอักษร  ยืนนาน
37. เด็กชายอานนท์  ไชยรักษ์
38. เด็กหญิงอาภาวรรณ  เนื่องชมภู
39. เด็กหญิงอารีญา  มาฟอง
40. นางสาวเก็จมณี  ชุดซอง
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
2. นายอิสระ  มุงคุณ
3. นายอิสรา  ผลานาค
4. นายชัยยะเดช  มาดี
5. นางสาวนฤมล  ดาจง
6. นางสาวสุดใจ  พิมจักแสน
7. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
8. นางนันทกาญจน์  สุรวิทย์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  นิสยันท์
2. เด็กชายฉัตรศิริ  มีศีริ
3. เด็กหญิงชนาทิพย์  เหมะชัย
4. เด็กหญิงณัฐฐา  ลุนอุบล
5. เด็กชายธนากร  พรมวงศ์
6. เด็กชายธีรภัทร  แรกเลียง
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสนสุข
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงอารยา  มีฤทธิ์
10. เด็กชายเจษฎา  อัมไพ
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นายัจักรกริช  มาตขาว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กชายทองแท้  ทองเชื้อ
2. เด็กชายธนิสร  อินโพธิ์สา
3. เด็กชายบูรพา  พันธ์เดช
4. เด็กชายปรมินทร์พัทธ์  นนท์สะเกษ
5. เด็กหญิงวรกมล  สารบรรณ์
6. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญเย็น
8. เด็กหญิงอภิญญา  นารีบุตร
9. เด็กชายเนติธรณ์  วรรณปะเก
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พึ่งอำนวย
 
1. นางธิราภรณ์  ป้องปิด
2. นางวิราพร  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวปทุมวดี  แสวงวงค์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง
2. เด็กหญิงชลกานต์  ราชาทุม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หันจางสิทธิ์
4. เด็กหญิงระพีภรณ์  สิบหมู่
5. เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  บุตรี
7. เด็กหญิงแกมกาญจน์  บุตรนนท์
8. เด็กหญิงโลร์นา  เพรสตัน
 
1. นายอนุพงษ์  เขียวอ่อน
2. นางสาววิภาลัย  วงษา
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงจารวี  ราชสีภูมิ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศาลาแดง
3. เด็กหญิงชลดา  พันธ์น้อยนนท์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยยศ
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุตรดา
6. เด็กหญิงอภิชญา  สมฤดี
 
1. นางสาววิภาพร  สุรา
2. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
3. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
4. นางสาวธัญชนก  ทุมโยมา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรซอดซ้าย
2. เด็กหญิงชลิตา  ปุจฉามิ
3. เด็กหญิงชุติมา  ลุนอุบล
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทะสี
5. เด็กหญิงพวงปกา  ภารสำอางค์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  เพียงตา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ดวงดี
8. เด็กหญิงอริสรา  คนชม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ย่ำยวน
2. นางสาวอรัญญา  จันแรม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  คำไหล
2. นางสาวธิตยา  พรใส
3. นางสาวปัณฑิตา  พรมศรีแก้ว
4. นางสาวพรพิมล  ศรีจันทร์
5. นางสาวโสระยา  โนนเพีย
 
1. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
2. นางสาววรินยา  ศรีลาพัฒน์
3. นางสาวฐาปนี  มหิมา
4. นางสาวสุภาภรณ์  นามวงศ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงจิราภา  พลนันท์
2. เด็กหญิงธนพร  อาสานอก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงนิภาพร  ภูมิตั้ง
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วกาหลง
6. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวพล
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทุมรินทร์
8. เด็กหญิงศรันยา  โอฐประภัย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสียงล้ำ
10. เด็กหญิงสุชานันท์  สุนทะโร
11. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วกำเนิด
12. เด็กหญิงสุธิมา  คุ้มผล
13. เด็กหญิงสุวรรณี  บัวบาน
14. เด็กหญิงอภิชญา  ชมชื่น
15. เด็กหญิงอภิญญา  ภูศรีโสม
16. เด็กหญิงอรสา  พิมละ
 
1. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
2. นางชลิศรา  ติมินทระ
3. นายวิทูรย์  ภูมิประสาท
4. นายจตุพรชัย  ปทุมนันท์
5. นางรวีวรรณ  สุริยะ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นางสาวจินตนา  คล้อยจันทึก
2. นางสาวจุฑารัตน์  อึ่งไพร
3. นางสาวชมพูนุช  โยควัตร์
4. นางสาวชลิดา  เหล็กเขียว
5. นายธีระวัฒ  แก้ววิลัย
6. นางสาวน้ำทิพย์   แก้วเนตร
7. นางสาวพรสุดา  หัสรินทร์
8. นางสาวพัชรีดา  หอมสมบัติ
9. นางสาวลาวัลย์  เหล่าถาวร
10. นายวรวัส  มิระสิงห์
11. นางสาววรัญญา  ศรีชมพู
12. นางสาววิไล  น้อยแก้ว
13. นางสาวสุนิสา  มูลสันเทียะ
14. นางสาวสไบทอง  ภูสำรอง
15. นางสาวเมธาวลัย  กุดทองดี
16. นางสาวเมธิกา  กนกบวรภิญโญ
 
1. นางวัฒนา  หอมสมบัติ
2. นางสาวนิภัทรา  รอบคอบ
3. นางผกาวรรณ  โพธิ์สว่าง
4. นางสาวศศิโสภา  แสงกมล
5. นายศิลป์นคร  ไกรรัตน์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายกนกพล  อรรคสังข์
2. เด็กชายนที  จอมชู
3. เด็กชายวรเทพ  ถมมาศ
4. เด็กชายศราวุฒิ  คำเรือโคตร
5. เด็กชายอนุศิลป์  บุญโสม
 
1. นายวิชัย  เฉยฉิว
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  แสนสุข
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. นางสาวกัลยา  คนไว
2. นางสาวปิยะดา  โมธรรม
 
1. นายบุญทัน  คำภูษา
2. นางวายุภักดิ์  แสนโคตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กหญิงชาพร  บึงราษฎร์
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กหญิงปิยะดา  แววศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงสุภา  สายเลี่ยม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สาขามุละ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสงพนา
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กชายเกษมสันต์  ศิริพงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ
 
1. นางสาวจรัสศรี  มาลาหอม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงกุสาวดี  คุณขอนยาง
 
1. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพรทิวา  วิรัชวา
3. เด็กหญิงพิยดา  ดาบน้อยอุ่น
4. เด็กหญิงศศิภรณ์  อาจสูงเนิน
5. เด็กชายอดิศร  ภูกองชัย
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
2. นางสาวกมลทิพย์  สาขามุละ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์   วังคะฮาด
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   รักษาธรรม
 
1. นางสาว Wei   Yan Jiang
2. นางสาวนภัสวรรณ  คำสงค์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. นางสาวลดามณี  ถูวะสี
2. นางสาวแพรวพิลาศ  จิตนาม
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทัง
2. นางสาวพรทิพย์  พรหมประศรี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พจนา
2. เด็กชายวัชพล  ภูธรเลิศ
 
1. นางพรชนก  กุตัน
2. นางสาวอนัฎติยา  ซาระวงศ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิดาพร  วรรณสุด
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุเหล่า
 
1. นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรเมืองยศ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำภู 1. เด็กชายชัชวาลย์  พรมเวียง
2. เด็กชายณัฐพล  พรมตา
3. เด็กชายภัทรพล  ไชยสุระ
4. เด็กชายวุฒิชัย  ทัศคำพูน
5. เด็กชายศรชัย  โสภากุน
6. เด็กชายสุภศักดิ์  คชรณ
 
1. นายสุรฉัตร  พลทำ
2. นายปรเมศวร์  มุทาพร
3. นางสาวพันทิพย์  อุปัญ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายทัพพล  ครองยุติ
2. เด็กชายวรชิต  คำพะนาง
3. เด็กชายสมรักษ์  พิมพ์ท่าโพธิ์
4. เด็กชายสรายุทธิ์  นันทา
5. เด็กชายอัครพล  นามครูลอง
6. เด็กชายเจษฎา  พรเพิ่ม
 
1. นายคงเดช  ราชาทุม
2. นายรักอนันต์  สมคำ
3. นางจิราลักษณ์  ทองลาด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    นามธิราช
2. เด็กชายจิระสิน   ศรีสมภาร
3. เด็กชายณัฐพล    เชื้อดวงผุย
4. เด็กชายวรวรรษ   ศรีพรหมษา
5. เด็กชายวรวัฒน์    ลุนอุบล
6. เด็กชายสหรัฐ  กองหิน
7. เด็กชายสิทธิโชค    เพ็งวัน
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เวียงสิมมา
 
1. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
2. นายวิชยุตม์  โพเทพา
3. นายเด่นชัย  อุปชัย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำภู 1. เด็กหญิงกาญจนพร  พิมพา
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรพรหมโชติ
3. เด็กหญิงชนิสรา  หงปิดษา
4. เด็กหญิงณวิภา  แสนพันธ์
5. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษ์คำหูม
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงเสน
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมขาว
8. เด็กชายปฏิพาน  เทพกัน
9. เด็กหญิงรัตนพร  จันทวงศรี
10. เด็กหญิงอภิชญา  จองระหงษ์
 
1. นายปรเมศวร์  มุทาพร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เนตรวงศ์
3. นายสุรฉัตร  พลทำ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงชลลดา  มะลานวล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูพองตา
3. นางสาวทัตพิชา  พลเยี่ยม
4. นางสาวปาริชาติ  บุตรนิน
5. นางสาวมิ่งขวัญ  ศรีหลง
6. เด็กหญิงวรรณวนัส  อำพล
7. นางสาวอภิญญา  สินแสวง
 
1. นายบุญกอง  ธีรสาร
2. นางสาวนิตยา   ไชยแก้ว
3. นางกานต์สุดา   มาสขาว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 1. เด็กชายจุลพล  แขนสวย
2. เด็กหญิงธัญพิมล  ป้องพา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  โคตรเครื่อง
4. เด็กหญิงภานุมาศ  รอดจุ้ย
5. เด็กชายยุทธพงษ์  สนองผล
 
1. นายนิวัฒน์  สังขะรมย์
2. นายวชิระ  สงฆ์สระน้อย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงฐิติมา  เศษฐารักษ์
2. เด็กหญิงพิริษา  ถ้วนนอก
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
2. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินแผ่น
2. เด็กหญิงประภาสิริ  บุตรสยาม
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พิจารย์
 
1. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
2. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สารมานิตย์
2. เด็กหญิงวิชิตา  อภัยยา
3. เด็กหญิงอนันตญา  นุสนธ์
 
1. นางดุษฎี  นุสนธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสนชัย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย) 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  รีระบุตร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดอนสะอาด
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาแก
 
1. นายสรศักดิ์  เกษลี
2. นายประกาศิต  พิลาดิษฐ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ตูมโฮม
2. เด็กหญิงโยธิตา  ชัยมหาวงค์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  พุกหน้า
2. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงพัชลา  พงษ์ไทย
2. เด็กหญิงศิริอมร  วงศ์สามารถ
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นายกีรติ  สองวงศ์
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงจันทรา  ผาลี
2. เด็กหญิงสิริวดี  จันทะสิงห์
 
1. นายประยูร  เรียบร้อย
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เหง้าน้อย
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กชายภูชิต  สายบุ่งค้า
2. เด็กชายสุรเดช  ปึกสูงเนิน
 
1. นายดนุพล  ม่วงพรหม
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายภัคพล  โยธาพล
2. เด็กชายสุภวัทน์  ศรีวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นายธนาพัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กชายธนากร  แก่นสาร
2. เด็กชายพิบูลย์  อ่อนบุญธรรม
 
1. นายสมคิด  สิงห์จารย์
2. นางพัชราภรณ์  ้เครือเนตร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  พระโพธิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทรงสังขาร
 
1. นายวิเชียร  สีสิงห์
2. นางสาวบัวชมภู  ภูกองไชย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแฮต 1. เด็กหญิงปทิตตา  แสงโคตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะชัย
 
1. นายปฏิวัติ  จันทจร
2. นายลือชัย  สิงหัส
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงปรางชมพู  ทองแดง
2. เด็กหญิงสายธาร  ผายพิมพ์
 
1. นายประยูร  เรียบร้อย
2. นางสาววรรณวิศา  ด่างเกษี
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์พา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไกรสูรย์
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางสาวอภิญญา  ปาณศรี
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวปนัดดา  แก้วกล้า
2. นายสุรพศ  พรมศรีชา
3. นางสาวไพลิน  หล้าเพ็งสินธิ์
 
1. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
2. นายสัญญา  พันพิลา
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อันแสน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายอภิรักษ์  สีมี
 
1. นางสาวนฤมล  สุพล
2. นายอัศวิน  บุตรดี
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  พันจันทร์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  สุพร
3. เด็กชายอดิศร  วงค์ษา
 
1. นางสาวนฤมล  สุพล
2. นางสาวปิยวรรณ  ดลรัศมี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  กรวิรัตน์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทนูไฟ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สะแสงสาร
 
1. นายสุเทพ  วิเวก
2. นางกมลวรรณ  วิเวก
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุพมุล
2. เด็กชายอดุลย์  น้อยสิม
3. นายเจษฎา  พูลเพิ่ม
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายธนภูมิ  ทิพย์แสง
2. เด็กชายวริทธิ์  เศรษฐรักษ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชาทุม
 
1. นายวุฒิไกร  ดีวาสนา
2. นายนิรัตน์ชัย  สร้อยโสม
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายกรวิทย์  พึ่งกึ่ง
2. เด็กชายภัคพล  ศรีมังคละ
3. เด็กชายวรเมธ  พูลเพิ่ม
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
180 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  เอี่ยมคำ
2. เด็กชายประสิทธิ์  สร้อยชมภู
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทะพงษ์
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นายศักดา  พันธ์สาย
 
181 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายกรภพ  ครึมยะราช
2. เด็กหญิงเจษรินทร์  สมานทอง
3. เด็กชายไกรเชษฐ์  วัฒสาร
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คล่องดี
2. เด็กหญิงประทายรัตน์  ทานะสิน
3. เด็กชายอัศม์เดช  สุเสนา
 
1. นางสาวรัตน์ธะญา  ศรัทธาคลัง
2. นางธัญญรัศม์  วิไลรัตน์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายกิตติชัย  เปรินทร์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดีแป้น
3. เด็กชายอภิชัย  ชาติวงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  เพ็งสว่าง
2. นางอัญชนา  สิงบริคัน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงณภัทร  สิงหศิริ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พินทา
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวพิศมัย  พันตรี
2. เด็กหญิงวรินทร์ญา  พิมผาสุข
3. นางสาวอาศิรา  นาอุดม
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สืบนุช
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ขุ่ยร้านหญ้า
3. เด็กหญิงณภัทร  ภาแก้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยแวงพิมพ์
5. เด็กหญิงปภัสรา  ชัยศรี
6. เด็กหญิงพิยดา  ปุยะบาล
 
1. นางดวงเดือน  สิมมาโคตร
2. นายเศรษฐา  สิมมาโคตร
3. นางสาวศตพร  ดวงมะฮุง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พลเสนา
2. นางสาวปวีณา  โพเงิน
3. นางสาวพิชญานันท์  เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวยุภารัตน์  คณะพันธ์
5. นางสาววิไลลักษณ์  กระจกแก้ว
6. เด็กหญิงอาริสา  คงทัน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงทาศิณี  ศรีคันทรักษ์
2. เด็กหญิงประภาพร  สอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนันท์ษา  สุขรี่
 
1. นางสาวกัลยาณี  เนื่องอาชา
2. นางฉวีวรรณ  พรมมุก
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขแสงดี
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางสาวขนิษฐา  ฤๅชากูล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณฐภัทร  ชะฎา
2. เด็กชายธนพล  นิลจันทร์
3. เด็กชายศิวกร  แก้วก่า
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนิลาวัลย์  หาระโคตร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชยานันท์  อ่อนลา
2. นายธีรภัทร   ศรีงาม
3. เด็กชายปกรณ์   สมควร
 
1. นายธีรพงษ์   นิลเนตร
2. นายวรนันทน์    บรรจง
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กชายจุฑารัตน์  พลทะนี
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  เหมะชัย
3. เด็กชายเจษฎา  อัมไพ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  จันบง
2. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงนิรชอร  ต้นเพชร
2. เด็กหญิงบงกช  จันทรประทัศน์
3. เด็กหญิงปาริชาต  อำนาจวงค์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เคนคำภา
2. เด็กหญิงณัฐวิญา  ประสานสุข
3. เด็กชายวรรณกร  วิ่งเดช
 
1. นางสาวสุนันทา  คูสกุล
2. นางบุญญา  อินทรพานิชย์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติญา  หมอแสน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยสุข
3. เด็กหญิงอารยา  รสน้อย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กชายธีรภัทร  เหล่าภูทอง
2. เด็กหญิงยลดา  สอนใจ
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  คุณประทุม
 
1. นางบัณฑิต  สอนโพธิ์
2. นางสาวจุรีภรณ์  คล่องดี
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงพลอย  คำชมภู
2. เด็กหญิงมนตกานต์   ผาดี
3. เด็กหญิงอรทัย  เหลื่อมศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์สาแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปัญจศิริกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ผาง
 
1. นางลำไพร  เลขกระโทก
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  คำหวาน
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นางสาวจารุวรรณ  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปัญญาดิษฐ์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ผาชา
 
1. นางสาวชญาดา  เอกอาษา
2. นางสุริศา  สินโศธร
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหนอง 1. เด็กชายนชธรรม  จันทหาร
2. เด็กหญิงนีลวัณ  จรัญเสริฐ
3. เด็กหญิงลลิตา  นามรม
 
1. นางสาววายุพร  คำนาดี
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรมาตย์
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  ตัง
2. เด็กหญิงจิรญาภา  ฝ้ายปาน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวแก้วตา  ชานุบาล
2. นางณฤดี  โพธิ์สา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยฉัตร  คำภูษา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงกุลนัส  ทองขาว
 
1. นายอภินันท์  มังกะเทศ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงมุทิตา  โคตะนนท์
 
1. นางคุณค่า  ยี่สารพัฒน์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายวรรธนะ  สุทธิประภา
 
1. นางณัฐพร  วัณณกุล
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กชายชนะชัย  แสนตั้งใจ
 
1. นายสุทธิโรจน์  เสนีย์วงศ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพล   ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์    บรรจง
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงศิวะกร  ในจิตร
 
1. นางชลฎา  บัวคำ
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล   พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ราชโยธา
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงวริยา  นาทองบ่อ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ภูทัศน์
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญยืน
 
1. นางชลฎา  บัวคำ
2. นางพฤษฎี  แสนสอน
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายกวินภพ  แก้วกาหลง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  แสงเพ็ชร์
3. เด็กหญิงศุภัสตรา  ทินซุย
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
2. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงศิรประภา  พรมโยธา
2. เด็กชายสุคนธรัตน์  หงษ์จุมพล
 
1. นางสาวพัทธนันท์  คำแหง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงศ์คำหาญ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สมภักดี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวีระภาพ   เที้ยเจริญ
 
1. นางสาวสุปราการณ์   มีเงิน
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  วงษา
 
1. นายเจริญ  พรหมพิมพ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ยี่โถ
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ต่างตา
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  องอาจ
 
1. นายสมบัติ  มีศิลป์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กลอนสลับ
 
1. นางประภัสสร  อูปจันทร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวกนกณัฐ  แสงทองมา
 
1. นางสาวฐาปนี  มหิมา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยฉัตร  คำภูษา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายนที  จอมชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  แสนสุข
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  คนเพียร
 
1. นายณัฐพงศ์  เขียวน้ำชุม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายพงษ์ศิริ  พงกระเสริม
 
1. นางนงพร  พรนิคม
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ราชโยธา
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงกันธิชา  บุตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ชูก้าน
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทร์แสง
4. เด็กหญิงปวีสุดา  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงพิมรตา  ชัยยะ
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วยอด
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ต่างตา
2. นางสาวสุพัธศรี  มาตา
3. นางสวภาว์   พูดเพราะ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายธนพนธ์  สิมหม้อ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุรภัทร  เมฆมีเดช
 
1. นางศรีสุดา  นิลไสล
2. นางธิดารัตน์  เศรษฐแสงศรี
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงมลธิดา  เรืองนุช
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุตรที
3. เด็กหญิงสุภาษิตา  ประจำวงษ์
 
1. นางบรรลัง  ทีหอคำ
2. นางพรศิริ  ชัยมานันท์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธเนตรวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ภพ  หาญชนะ
2. เด็กชายสรวิศ  มูลบุตรดา
3. เด็กชายสุวกร  บัวนาค
 
1. นายสาคร  ทีหอคำ
2. นางสมพร  ทีหอคำ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัชรพล  บุญวัน
2. เด็กชายสิทธพร  อ้วนลาน
3. เด็กชายอนุทัย  หารวย
 
1. นายสุรพล  ถวิลรักษ์
2. นายสมบูรณ์  โล่ห์คำ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กชายธนวัฒน์  เนื่องสุข
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สา
3. เด็กชายวรชิต  นานหล้า
 
1. นางสาวสุทิน  แดวขุนทด
2. นางรดากานต์  นามเกต
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจินตภา  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงชญานิน  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงทิพย์จรรยา  กองคูณ
 
1. นางสาคร  บรรเทา
2. นางสาวธนารีย์  จำปาวัตร์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ไตรพิมพ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  ปัญญารส
 
1. นางสาวบุพกา  สุกทน
2. นางสาวขวัญตา  นิลทะศร
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายทรงภพ  ดาวเรือง
2. เด็กชายนนทชัย  แสงประพันธ์
 
1. นางสาวราวดี  อ่อนคำหล้า
2. นายวิรัช  บุญรักษ์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินลา
2. เด็กชายวิทวัส  ชีชาพรม
 
1. นายประสพชัย  ศรีษร
2. นายโกวิท  ฮุยเสนา
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วนาคูณ
2. เด็กชายวรทัต  พรประสิทธิ์
3. เด็กชายวาสุเทพ  บุญกันยา
 
1. นางพิกุลกาญจน์  ราษี
2. นางลฎาภา  พรมพิมพ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ดวงศรี
2. เด็กชายธนาวุธ  สาระณีย์
3. เด็กชายนิพล  แก้วเวียง
 
1. นางแดนสวรรค์  สัพโส
2. นางสันทนา  กาพย์กลอน
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายนพรัตน์  ชวะเลข
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายพัทรพล  วังวน
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายปรีชา  หอมสมบัติ
 
1. นายไพฑูรย์  ด่านแก้ว
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. นายสุุทัศน์  สิมมาหลวง
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. นายกิตติพงษ์  วงค์กระโซ่
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายกชพร  มุทขอนแก่น
2. เด็กหญิงกนกพร  พรมชาติ
3. เด็กชายกฤษฏา  สุขรักษ์
4. เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ
5. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
6. เด็กหญิงชมภูนุช  ต้นกันยา
7. เด็กชายฌัชชพล  พรมที
8. เด็กชายณัฐพล  จินดาศรี
9. เด็กหญิงธนัตพร  โพธิ์ศรี
10. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
11. เด็กหญิงธัญชนก  นามวงศ์
12. เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุตรนนท์
13. เด็กชายธีระ  พรหมมา
14. เด็กชายธีระพงศ์  สมภูมิ
15. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลวี
16. เด็กชายพนิตนันท์  แสนจันทร์
17. เด็กชายมหาสมุทร  แก้วสนิท
18. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยสุระ
19. เด็กหญิงรัตนาวลี  บุตรพรม
20. เด็กชายศักดา   บุตรดีวงศ์
21. เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
22. เด็กชายศุภวิชญ์  นันทรักษ์
23. เด็กชายสันติ  ราบรื่น
24. เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป
25. เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส
26. เด็กหญิงอนุธิดา  ทูลมาลา
27. เด็กหญิงอภิชญา  บังประไพ
28. เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด
29. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูกัน
30. เด็กหญิงไพลิน  ภูกองชัย
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
2. นางสาววิภาลัย  วงษา
3. นายอนุพงษ์  เขียวอ่อน
4. นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ
5. นางพูลทรัพย์  บูชนะ
6. นางเพ็ชรา  สังข์สน
7. นายวสันต์  บัวชุม
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายกนกกูล  ศรีพันดร
2. นายกิตติพงษ์  วงค์กระโซ่
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมวงษา
4. เด็กชายครรชิต  แก้วนิล
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้ววงษา
6. เด็กชายณัฐพนธ์  คำจันทร์
7. เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมวงษา
8. เด็กชายดนุนันท์  ศรีสุราช
9. นางสาวทิวาพร  มอบหมาย
10. นายธนวัฒน์  ธรรมวงษา
11. นายธวัชชัย  ทัศนันท์
12. เด็กหญิงธิดา  สิงห์คำ
13. เด็กหญิงธิดาเทพ  คำจันทร์
14. เด็กหญิงนิภาพร  คำมุงคุณ
15. เด็กชายพรรษา  งามทองคำ
16. นายพีระพัฒน์  สิทธิโชติ
17. เด็กชายภูวนนท์  หนูกูล
18. เด็กชายวรัทยา  เทพปาน
19. นายวัฒนชัย  ตระการณ์
20. เด็กชายวีระพงษ์  ดีหลอด
21. นายศุภากร  วาปี
22. นายศุภากร  สุขศร
23. เด็กหญิงสมฤดี  ผลาจันทร์
24. เด็กชายสัจจะพร  ชอบธรรม
25. นายสุทัศน์  สิมมาหลวง
26. นางสาวสุรารักษ์  พรมเมือง
27. เด็กชายอนกร  คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงอรพิน   อาจวิชัย
29. เด็กหญิงอริสา  มาธิปาปัง
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  ปานด้วง
 
1. นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง
2. นายเพชรัช  ก้อนวิมล
3. นางสุภาภรณ์  แก้วมณี
4. นางสาวดาราพร  แง่พรม
5. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
6. นายศักดิ์นรินทร์  คำมา
7. นายโพธิ์เศรษฐ์  ศรีคัฒนพรม