::sp-kkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิต สอนสุภาพโรงเรียนบ้านกุดเชือกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ผาสุตะโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมณฑ์รัชชา ชัยนาโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาพร หอศิลาชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางบัวทอง สารจันทร์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางภาษี สาเพชรโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยกรรมการ
4. นางสมพิศ เค้าแคนโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎ์บำรุงกรรมการ
5. นางกัลยาณี สร้อยเปาะโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชาญชาติ ศรีรักษาโรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุตรศรีสวยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
4. นายธีรภัทร บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางไกรษร ประดับเพชรโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านห้วยแล้งประธานกรรมการ
2. นางกรณิการ์ ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางวรรณา อุดมวงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางประภัสสร สุขกลับโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางยุพารัตน์ คำมาโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร หาวองโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ วงศ์หนองแล้งโรงเรียนโนนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา วังหอมโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย นามรัตน์โรงเรียนบ้านป่าปอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ลุนราศรีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางทองมาตย์ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางผุสดี จีนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชรินรัตน์ บัวระบัดทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางโฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการ
5. นางกรรณิกา จำปาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร อาธนูโรงเรียนบ้านมูลนาครองประธานกรรมการ
3. นายปภังกร สมลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กรรมการ
4. นางสาวอัลดา กุลาสาโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทั่งจันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ทัดเที่ยงนิกรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ช่างปรุงโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาดา คงถาวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางพรชนก อุพลเสถียรโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปริยวรรณ มีเงินโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางโชติกานต์ ทินราชโรงเรียนบ้านโคกสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาติกรรมการ
4. นางศรุดา ศรีบุญสมโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้องโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี ดีเลิศโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสมยงค์ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจิระประภา ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต เชิดชูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ไชยชินโรงเรียนบ้านส่วางกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ งามสกุลโรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชมน ดงพระจันทร์โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา โกสมโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางสาวณัฐิดา สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางชื่นจิตต์ โควินทะสุดโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา พวงมัชสิมาโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
4. นางมลทิชา จันทร์วันโรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลากรรมการ
5. นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนบ้านเล็บเงือกประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวี พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีละพัฒน์โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ยาโสภาโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นางอัจฉรา หนวดสันติโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
5. นางปุญญิศา ไร่ขามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ มีเศษโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ รู้ปัญญาโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมกรรมการ
3. นางวัลลภา นวลพุดชาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสิริวิภา อุณชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็งโรงเรียนโนนคูณอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร ศรีนาโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พรมโสภาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางจรัส มณีพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ สินโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรา มูลน้อยโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายศราวุธิ โชคเจริญโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอนโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ พานิชย์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัณยา โนนพะยอมโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเหรียญชัย โคกหงส์โรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นางบัวแก้ว หิริโกกุลโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. นายฤทธิรุทร เทศทำโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวศรีแพร สันเพราะโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
5. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา นามหงษาโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา สินแสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นายภูเบศร์ บาลชนโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาวอาร์ม โพธิ์พัฒน์โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ เศรษฐโสภณโรงเรียนกรุณาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอภิศิษฐ์ ไสวดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญชรา สีพลโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสุกัญญา พิลาออนโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางรจริน บุตตรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ นามศรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ สมบัติธีระโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา วันนอกโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีดาราโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางสาวมยุรี อุทัยชาติโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร วิริยะจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ จำปาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา จันตะคุณโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอภิชัย แก้วสมจันทร์โรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางบัวทอง ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส พลจ่าโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ อุปฮาดโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยากรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญาโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ เงาปัดชาโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
7. นางเกษร ศรีเทพโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
8. นางสาวเจนจิรา เชิญไชยโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวนิชา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ปะระกังโรงเรียนบ้านโสกนาครองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทาจันโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
5. นางหนูกร อินตู้ โรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นายขันตี แสนทวีสุขโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
7. นายทินกร เพียดสิงห์โรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
8. นายพิทักษ์ ไชยฤทธ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ ยอดสุวรรณโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ดอกนางแย้มโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวพรนภา ราชรองเมืองโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
6. นางน้ำผึ้ง นาพยัพโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
7. นายพสิษฐ์ สุริรักษ์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายบัญชา ยาโสภาโรงเรียนบ้านห้วยแล้งประธานกรรมการ
2. นางเกศสุดา บัวดีโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร ศรีกองโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางอัจฉรา หนวดสันติโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ มาตย์นอก โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาร์ม โพธิ์พัฒน์โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นายภูเบศร์ บาลชนโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี สุวรรณชัยโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพรรษชล ใบพั้วโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
4. นางมยุรา นามหงษาโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลละออง มาขุมเหล็กโรงเรียนดอนหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ซอลีโรงเรียนบัวเหลืองประธานกรรมการ
2. นายกรณวิชญ์ สว่างตาโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ลิล้ำโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา องค์มาลัยโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คะมานิคมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
3. นางอัมพร แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ นาโพนงามโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
6. นายสมนึก อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
7. นางสาววิลาวัณย์ บุตรศรีสวยโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
8. นางสาวไอละดา คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำวงษ์ ดอกนางแย้มโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ พรหมรับโรงเรียนสามหมอโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี เหลืองามโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นายนภัทรพี ตระกูลพรพงศ์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ จันภูงาโรงเรียนเก่านาโนมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางนิศากร ชานนท์เมืองโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา จันลาโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อุปศรีโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายศุกลกานต์ หลุ่มใสโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายบัญชา ยาโสภาโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นางเกวลิน จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอภันตรี อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางประดับ โคตรทองหลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา แสงโทโพโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไทยอ่อนโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
5. นางสาวอังคณา ยุพินโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ปัตตาลาคะโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญประชิต โสภาจิตร์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชัย แก้วโวหารโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
4. นางอรทัย อนุชนโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาววิภาดา สมอบ้านโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจศักดิ์ ศรีหาวัดโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
3. นางเวียงทอง นุ่นภักดีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บุษบาโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีระยา มณีจันทร์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกชพร ภาวะโคตรโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางสาวไพรรัตน์ สมีดีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาวรัตยา บัวสีโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ น้อยตำแยโรงเรียนบ้านป่่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางจงกล ชาญชำนิโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางลลนา เนาว์วงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางครมณี ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขวัญปรียา แว่นไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางสาวบัวทอง ทาจันโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประเทือง พูลหน่ายโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ วัยบรรเทาโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายธนพงษ์ คาดสนิทโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราวรรณ นาน้อยโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายวิเชฐทรง ยาทาโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ เขตคามโรงเรียนบ้านหัวนากลางประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แสนแป้โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านนาแพงสงแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีพุทธโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองเลื่อน สาเพชรโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เฮียงสาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายกระแส วิเศษนครโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สุภาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางวาสนา เพชรเกื้อโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครองศักดิ์ สินโพธิ์โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณา วิลัยสัยโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายประภาส ดีนางโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางสาวเอมอร เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นางคำผง มูลปลาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางสาววรรษมนตร์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ดำเนตรโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางธัญรัสม์ ไสบาลโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นายทองใส สิงห์สุวรรณโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ บุตรมาตรโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นางสาวบานเย็น ศรีรงไชยโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกศุงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
3. นายนายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี ยินดีรัมย์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
3. นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอำนวย พลรักษาโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นายทองปัน พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย วาฤาษีโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นายสุรพล ช่วยบุญโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวนิตติยา เพ็ชชะภาโรงเรียนบ้านหนองหย็ารังกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ยาทาโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกประธานกรรมการ
2. นายพนม หอมทองโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสว่างกรรมการ
3. นายคำมี สังฆพันธ์โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตติมาวดี ศรีราชโรงเรียนบ้านเสาเล้าร่องดูกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย วาฤาษีโรงเรียนบ้านคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา บุญมาไชยโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางสาวจิตนากร สิงหาโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันท์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายอำนวย พลรักษาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางนิยมพร ทองดีโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญนำ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางดวงพร หุ่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นายสิรินัทธ์ มั่งมาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางกฤษณา มงคลโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นางธนัชชา รอบคอบโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุเนตร ดวงท้าวเศษโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอุดม จำปาวงศ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสำอาง สิงห์ชิตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ ชนะโยธาโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร ดวงท้าวเศษโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอุดม จำปาวงศ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ ชนะโยธาโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย วรรณกูลโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล ขามคำโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย วรรณกูลโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล ขามคำโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายมงคล ขามคำโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย วรรณกูลโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสนโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย เสาวะรสโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นายมรชุน บุญแสนโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ระดารงค์โรงเรียนหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสว่างนภา คุณภู่โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสำอาง สิงห์ชิตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นายพิชิด ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านบัวเหลืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายณัฎฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ หล้าขวาโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นางบรรจง เจริญชัยโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายณัฎฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ หล้าขวาโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นางบรรจง เจริญชัยโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ หล้าขวาโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นางบรรจง เจริญชัยโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วรราชโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวชุลีพร ชาญประไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
6. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ เทียมจันทร์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
8. นายพิสิฏฐ์ คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
9. นายสันทัด นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
10. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิระ มีนาโรงเรียบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วรราชโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรกรรมการ
4. นางสาวชุลีพร ชาญประไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ เทียมจันทร์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
7. นายพิสิฏฐ์ คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
8. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
9. นายสันทัด นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
10. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วรราชโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวชุลีพร ชาญประไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
6. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ เทียมจันทร์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
8. นายพิสิฏฐ์ คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
9. นายสันทัด นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
10. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรัตนรัตน์ มูลกั่นโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร วงษ์อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนรัตน์ มูลกั่นโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร วงษ์อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศรีโชติโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
5. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสมโภชน์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศรีโชติโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
5. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสมโภชน์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยกรรมการ
4. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศรีโชติโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตนรัตน์ มูลกั่นโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร วงษ์อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเสาวฤทธิ์ แสงคำโรงเรียนูลนิธิบ้านไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีวงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
6. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเสาวฤทธิ์ แสงคำโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีวงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
6. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเสาวฤทธิ์ แสงคำโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีวงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
6. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนหนองหญ้ารงัการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
4. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
4. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
4. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
4. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา โนนสระโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
4. นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ สงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางสาวนิรชรา ถาเหง่าโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเนตร เรือนทิพย์โรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางคำสอน สมอหอมโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางนิภาพร ปิตานุวัฒน์โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชนี ราชเพ็งโรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิคม วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
3. นางวลีรัตน์ สืบมาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
3. นายพัชร์วิศาล ยนต์ชัยโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอลงกต ตังตระกูลโรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
3. นางสาวนุชจรี บรรยงค์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประกอบ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยแล้งประธานกรรมการ
2. นายจงเสถียร อุณชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายสถิต แหล่ป้องโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ฮามคำไพโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการ
3. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมัย คุ้มบุ่งค้าโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสำราญ ศรีเกินโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางรัตนา วิชัยโรงเรียบัวเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วรคำโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางสาวชมพนุช อังกาพย์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกร ชาลีกันโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เพียช่อโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
3. นางมณีนุช สอนสงครามโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอม กองเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นางไกรทอง โพธิ์อุดมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางมณีนุช สอนสงครามโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจิรัชญา ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เทพาขันธ์โรงเรียนนาจานทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายมิ่งศิษฐ์ พิมพ์วงษ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรกมล โคตรมณีโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ศรีจักรคำโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูลโรงเรียนบ้านขอนสักราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทองดีโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศิริปการโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการ
4. นายอานนท์ บัวพรมมาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ จันทะบูรณ์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ภักดีโรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวงเวช ผิวขาวโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายเทียรชัย ดงอนนท์โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
3. นายสุพัฒน์ กุลชัยโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางงามตา นาสมยนต์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ มูลมณีโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสง่า อายุคงโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สันทิตย์โรงเรียนขามป้อมประชานุกุลกรรมการ
5. นางนุชรีย์ ฮามพิทักา์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสง่า อายุคงโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สันทิตย์โรงเรียนขามป้อมประชานุกุลกรรมการ
5. นางนุชรีย์ ฮามพิทักา์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร ศิลาภัยโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ โนนตาเถรโรงเรียนอนุบาลศักสุภางค์กรรมการ
4. นางสาวธิดาวดี จุลศรีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร ศิลาภัยโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ โนนตาเถรโรงเรียนอนุบาลศักสุภางค์กรรมการ
4. นางสาวธิดาวดี จุลศรีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายภาณุวัต์ ภาโนชิตโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงาษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายภาณุวัต์ ภาโนชิตโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงาษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา จันโทศรีโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงาษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิ์ชัยแสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา จันโทศรีโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงาษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิ์ชัยแสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุงโรงเรียนบ้านมาบตากร้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางเพียงพร ศิลาภัยโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุงโรงเรียนบ้านมาบตากร้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางเพียงพร ศิลาภัยโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางเจษฎา สังสหชาติบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Randal Glasgowโรงเรียน[hko;y'sbogdjk8hvกรรมการ
3. นางสุมิตร สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นายธานินทร์ ศรีน้อยโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อประธานกรรมการ
2. นางพัชชานันท์ สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุมทรียา เภาพานต์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี นาทองโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางแววดาว สิงห์ชูโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
3. นางเสาวภาวลัย แสงกล้าโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางจิตรประพันธ์ มูลศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวทัศนา ศรีสุขโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางเยาวนา เชื้อสีดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวจาริยา เพียสารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นายมิ่งศิษฏ์ พิมพ์วงษ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
5. นางพนิดา แป้งขาวโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ปากเมยโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จันโทศรีโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางรจนา ชฎาทองโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นายวุฒิชาติ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดประธานกรรมการ
2. นางบัวลี สุดจริงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางปรมาภรณ์ คมขำโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ราชปัญญาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจินดา ไชยศิลโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางอรุณี พิลาดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางอารียา โชติศิลากุลโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
5. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดูุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจิรัชญา ยอดสุรรณโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม จิตรโทโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสุกัลยา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพัชรีพร สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนิตา คำสอนทาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชรีพร สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนิตา คำสอนทาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนิตา คำสอนทาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางพัชรีพร สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสิริรัตน์ เวทนาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางทิฐิพร วงษ์กล้าโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสุกฤษฏิ์ หวานดีโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวขนิศฐ์กัณมณี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล จำปานิลโรงเรียนหนอวไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัตนา สุพรรณโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย รัตนาภรณ์กุลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิตโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สามหมอโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายพิเชศฐ์ ไสวดีโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
5. นายกิตติ สีสังโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายสุชาติ บุคลิกโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
7. นางพรทิพย์ นิลจุลกะโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
8. นางอภันตรี ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
9. นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
10. นายอุบล ซ่าอินทร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
11. นางสาววรากร แสงดีโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
12. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการ
13. นายณชพัฒน์ เสมาชัยโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูงกรรมการ
14. นายวิวัฒน์ นาฬิกุลโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายเข็มพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านวังแสงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ไสยงามโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
4. นายจารุพงษ์ หล้าป้องโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโนนเอ้กรรมการ
6. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
7. นายบุญส่ง อ่อนละออโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
8. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
9. นายวีระภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
10. สิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการ
12. นายอุทิศ สีแลโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
13. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
14. นายจันทโรภาส บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ปลัดกองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันโรงเรียนบ้านหินฮาวรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร เค้าโคตรโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสุเมธ พรมมากุลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายเชวง พุทธศรีโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายทวีชัย ศิริวัฒนาตระกูลโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการ
7. นายทองคำ ทองหล่อโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
8. นายอุทัย ศิรินารถโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
9. นายสาธิต ปานบุญโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
10. นายเช้า วาทะโยธาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
11. นายวุฒิชาติ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใสงามโรงเรียนบ้านห้วยแร่รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พัฒน์ ตู้บุดดาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายบุญสาน อายุคงโรงเรียนบ้านสระแก้ว-โคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายพูนพงษ์ โลหิตยาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายพลายงาม สมวงษ์โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สีแลโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เวียงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว เลนคำมีโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางมาลา โพชะกะโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
4. นางสาวสมใจ สุพิมพ์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
5. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพุทธพร นันทะแสนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว เลนคำมีโรงเรียนบ้านหนองผือ-ขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาคร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นางจำนงค์ ศิลาคมโรงเรียนบ้านปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวงามตา สิงห์ชูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางสาววิไลพร คำยางจ้องโรงเรียนบ้านหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ สีโฮยโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์ บุคลิกโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ชัยนาฮีโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สมภักดีโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
3. นายสมยศ บุญทันโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ สินเธาว์โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจบเจน ทาสีลาโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นายปริญญา บาไสโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายนัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นายรุ่งตะวัน ใจดีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธารินทร์ คนคมบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ โสเขียวร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกฤษกร บัวขวา บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางสาวจิรภรณ์ สีปากนาดอนหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจริญใจโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินวิภา เจียมในเมืองโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตรโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ สมคำศรีโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มูลมณีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ มอญดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ ประสานศรีโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายภูวเนศว์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนแสงทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววารินทร์ อ้นทองโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคัชรินทร์ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านเขวาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร ดอนสามารถโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาววีระชน ลุนวังแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ โนราชโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา พานผา โรงเรียนโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางสาวมุจรินท์ ชัยนาโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่งโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนบ้านดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการ
3. นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายรติ จอกสำนักโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภาวโคตรโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นายพรเทพ เร่งพิมายโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ดิษฐแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นายเอกภพ คำงามโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางสาวนวิยา พิมพ์ไธสงค์ โรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร์ พิลาทองโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูวเนศว์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธุ์ โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม สีแสนยงโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ผิวผางโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสร้างสรรค์ แพงโพธิ์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
2. นายวิโรจน์ แสนคำภาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายวิทยากร ประเสรฐิศรโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรชยา หวานขมโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นายเอกฉัตร ไชยหงษาโรงเรียนบ้านขอนสักราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
6. นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
7. นางสาวกัญฐณา สุดโตโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสนค้ําภําโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางสาวธํารํารตัน์ เหล็กโชติโรงเรียนบ้ํานหนองม่วงหลุบคํากรรมการ
3. นายวิทยํากร ประเสรฐิศรโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายเอกฉัตร ไชยหงษําโรงเรียนบ้านขอนสักราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวจิรชยา หวานขมโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกรองจิตร หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายโกศล นามแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายสุทธิดล มอญขามโรงเรียนบ้านไส้ไก่กรรมการ
4. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีโรงเรียนนาตับเต่ากรรมการ
5. นายสุจี สุทธิโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายหนูบล หล่มเหล่าโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นายบุญเพชร เสาวรสโรงเรียนกุดขอนแก่นกรรมการ
3. นางกฤษณา วงศ์วอโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปรานี เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
5. นางญาณี แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพรนิภา คชพรหมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุุทธ์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ลาหลงโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย มงคลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายเวชพล อุดมกรมเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางไศยกา ต่ายทรัพย์โรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ปะวันนาโรงเรียนสระแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางบุปผา จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์กรรมการ
5. นางสาวสุดปรารถนา พุ่มทะเลโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี วาระกูลโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางพูลศิลป์ พาบุโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ บุญพรหมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวดวงฑิมพิกา นักทำนาโรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มูลโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเกษม สิงห์รังโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรณี วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางอรวรรณ วรแสนโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางกอบกูล ธรรมศรีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมานิต โคตรธนูโรงเรียนไตรมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ชิระวิโรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางวัชรีภรณ์ ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
4. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลังโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นางธนัญชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิริกมลณัฎฐ์ สมบัวคูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสาววันใหม่ สิงสงโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี ศรีนางโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชิณะวิโรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
3. นางทองมี ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุราณรัตน์โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ตาปราบโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัสสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ รุ่งสถิตบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางพรรณชุพร เค้าแคนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี วรดิษฐ์วงษ์บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางหนูเวียง แสนบุญศิริบ้านบัวเหลืองประธานกรรมการ
2. นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศรบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางวิรงรอง อุดมบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางเยาว์วาชินตน์ สีหามาตย์บ้านวังหินเก่าค้อประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้องชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
3. นางปิยะนุช ภูลายดอกพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางณัฐนิชากร ซ่อมวงศ์โคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางณัฎยาณี ปรุงคำมาบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สงจันทร์บ้านโจดกรรมการ
3. นางเนตรนภา คเณรุพันธ์มูลนาคกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ดอนเสชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ คัญทัพชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปรีชาเริศบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
3. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางประนอม จอกสำนักบ้านลานกรรมการ
5. นางสาวณลินพรรณ ศรีมาบ้านหนองรูแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ คัญทัพโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปรีชาเริศโรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการ
3. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางประนอม จอกสำนักโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
5. นางสาวณลินพรรณ ศรีมาโรงเรียนบ้านรูแข้กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณีต อ้มเถื่อนโรงเรียนชุุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางวรีพร งามพรมโรงเรียนบ้านภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสายชล อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
5. นางสุวิมล นกกลางโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
6. นางกมลวรรณ สมีดีโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิษณุกร เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางมาริษา ผาภูมิโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศวรรยา วีระไชยานันท์โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
5. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกนกอร ศรีชัยมูลโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายประยูร เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หล้าป้องโรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการ
4. นางนิรมน กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์ประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายประยูร เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมน กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หล้าป้องโรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์ประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์ประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์ประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์ประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางนิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางดวงดาว เลนคำมีโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศรีผาโคตรโรงเรียนห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ นิลจุลกะโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ สุนทองโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
3. นายปรีชา พานุศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางปาริชาต เชิดชูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม ขอนจันทร์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ พรมมากูลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม ขอนจันทร์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ พรมมากูลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม ขอนจันทร์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ พรมมากูลโรงเรียนหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาญกล้าโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านเล็บเมือกกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางขวัญปรียา แว่นไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย หาญกล้าโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
3. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านเล็บเมือกกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางขวัญปรียา แว่นไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาญกล้าโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านเล็บเมือกกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาญกล้าโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านเล็บเมือกกรรมการ
3. นางขวัญปรียา แว่นไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย หาญกล้าโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
3. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านเล็บเมือกกรรมการ
3. นางขวัญปรียา แว่นไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุภี อุปลาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอรุณณี เสอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุภี อุปลาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุภี อุปลาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุภี อุปลาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวทัศนา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุภี อุปลาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนหนองนางขวัญประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ อารีโรงเรียนบ้านนาตับเต่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา คำนนท์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ศรีสถานโรงเรียนบ้านคำปากดาวประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ศรีสถานโรงเรียนบ้านคำปากดาวประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ โชติมีศรีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางธันยพร ไชโยโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปานรวี สันพันธ์โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการ
5. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ โชติมีศรีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางธันยพร ไชโยโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปานรวี สันพันธ์โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการ
5. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางณฤดี ศุภฤทธิ์ชัยศรโรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบรรชา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร บุษบงโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางณฤดี ศุภฤทธิ์ชัยศรโรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบรรชา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร บุษบงโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางยุภาภัณฑ์ จันชาโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภกานต์ พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สาพิมารโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางยุภาภัณฑ์ จันชาโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกานต์ พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สาพิมารโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สุขแสนโรงเรียนบ้านเก่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สมวงษ์โรงเรียนบ้านซับแดงซำไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางนิตย์ บุตรสาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางมาลีนี ปะริโตโรงเรียนบ้านน้อยกลางกรรมการ
5. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สุขแสนโรงเรียนบ้านเก่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ บุตรสาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางมาลินี ปะริโตโรงเรียนบ้านน้อยกลางกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สมวงษ์โรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดันเจริญโรงเรียนหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคาฯกรรมการ
3. นางสาวศิวพร โควินทะสุดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางยุภาพร เนตร์โคตรโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์โรงเรียนวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ อายุคงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนหนองตับเต่ากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสง่าชัยโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดันเจริญโรงเรียนหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคาฯกรรมการ
3. นางสาวศิวพร โควินทะสุดโรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางยุภาพร เนตร์โคตรโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์โรงเรียนวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ อายุคงโรงเรียนวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนหนองตับเต่ากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสง่าชัยโรงเรียนไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดันเจริญโรงเรียนหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคาฯกรรมการ
3. นางสาวศิวพร โควินทะสุดโรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางยุภาพร เนตร์โคตรโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์โรงเรียนวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ อายุคงโรงเรียนวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนหนองตับเต่ากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสง่าชัยโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เหล่าคนค้าโรงเรียนนาจาซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลังโรงเรียนโสกนาคกรรมการ
5. นางสาวปิยาภรณ์ บุตรมาตร์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ลารังสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์โรงเรียนบ้านวังแสงรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ ชนะโยธาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาติกรรมการ
5. นางศยามล แฉล้มจิตรโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
4. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย วรราชโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
4. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
4. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
3. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
3. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการและเลขานุการ
3. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายประชากร สิงห์ศรโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
6. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการ
7. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
8. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการ
6. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
7. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวีระชัย วรราชโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายสิทธิศักด์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งกรรมการ
5. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
7. นายวีระชัย วรราชโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
8. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]