สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 3 3 3
2 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 14 33 21
3 006 โรงเรียนคำน้อย 11 24 17
4 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 2 16 5
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 38 74 55
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 22 43 34
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 48 78 64
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 3 3
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 14 25 21
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 18 42 28
11 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 10 24 16
12 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 8 13 10
13 017 โรงเรียนดอนหมู 21 38 33
14 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 26 61 46
15 028 โรงเรียนบัวเหลือง 8 19 13
16 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 7 12 11
17 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 23 40 33
18 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 12 33 22
19 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 7 12 10
20 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 1 1
21 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 14 24 21
22 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 15 9
23 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 32 58 47
24 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 2 2
25 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 19 27 25
26 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 13 51 27
27 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 1 1 1
28 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 6 8 8
29 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 1 1
30 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 24 46 35
31 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 8 19 14
32 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 1 1 1
33 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 10 15 13
34 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 10 3
35 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 6 7 7
36 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 17 51 33
38 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 6 4
39 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 130 68
40 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 4 9 8
41 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 3 3
42 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 17 12
43 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 25 40 35
44 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 8 21 14
45 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 13 20 17
46 074 โรงเรียนบ้านนางาม 21 38 26
47 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 16 32 27
48 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 4 6 5
49 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 5 5
50 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 0 0 0
51 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 2 2 2
52 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 5 12 6
53 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 19 16
54 095 โรงเรียนบ้านบัว 13 17 16
55 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 14 27 21
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 52 104 74
57 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 2 4 4
58 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0
59 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
60 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 3 6 5
61 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 4 14 7
62 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 33 81 53
63 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 2 2 2
64 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 31 54 42
65 111 โรงเรียนบ้านละว้า 31 58 39
66 112 โรงเรียนบ้านลาน 9 21 17
67 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 36 59 52
68 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 35 64 49
69 120 โรงเรียนบ้านวังหว้า 9 17 14
70 121 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 15 37 24
71 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 32 62 49
72 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 3 7 6
73 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 17 46 33
74 119 โรงเรียนบ้านวังแสง 0 0 0
75 122 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 11 21 18
76 124 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 14 9
77 126 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 8 15 9
78 125 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 30 77 53
79 127 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 23 20
80 128 โรงเรียนบ้านสว่าง 12 39 20
81 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 20 14
82 135 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 14 31 23
83 136 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 5 13 10
84 137 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 5 12 6
85 138 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 1 3 1
86 139 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 8 13 11
87 142 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 7 17 12
88 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
89 144 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 15 38 23
90 143 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 17 9
91 147 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 9 33 16
92 148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 5 2
93 149 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0 0 0
94 150 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 9 10 9
95 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 11 26 19
96 154 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 12 27 18
97 155 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 2 2 2
98 157 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 7 14 10
99 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 29 46 40
100 159 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 2 2
101 158 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 5 6 6
102 160 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 26 20
103 162 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 29 16
104 163 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 33 24
105 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
106 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 16 30 24
107 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 12 5
108 167 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 10 7
109 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 9 21 17
110 169 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 16 34 23
111 140 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 5 8 7
112 146 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 20 12
113 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 16 27 23
114 153 โรงเรียนบ้านหนองแปน 43 67 52
115 161 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 3 5 4
116 151 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 1
117 170 โรงเรียนบ้านหนองไห 24 46 32
118 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 51 122 78
119 172 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 1 1 1
120 183 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 1 1
121 185 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 20 14
122 184 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 5 6 6
123 186 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 17 41 27
124 187 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 5 8 8
125 189 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 7 10 10
126 188 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 11 23 18
127 190 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 12 6
128 191 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 2 3 3
129 192 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 3 6 3
130 176 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 8 18 14
131 177 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 1 1
132 181 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
133 182 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 4 5 5
134 173 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 37 87 60
135 178 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 31 79 53
136 180 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 15 30 25
137 174 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
138 175 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 33 26
139 179 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 4 4
140 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 20 55 29
141 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 7 3
142 045 โรงเรียนบ้านเขวา 2 2 2
143 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 1 1 1
144 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 7 11 9
145 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 30 49 42
146 129 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 10 25 15
147 130 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 11 19 15
148 193 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 21 45 28
149 194 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 8 13 12
150 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 3 4 4
151 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 21 32 29
152 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 3 6 6
153 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 3 5 3
154 071 โรงเรียนบ้านแท่น 5 7 6
155 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 0 0 0
156 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 7 19 14
157 051 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 29 64 49
158 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 21 43 36
159 055 โรงเรียนบ้านโจด 18 49 28
160 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 1
161 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 8 15 13
162 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 44 85 62
163 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 12 30 19
164 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 10 5
165 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
166 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0
167 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 6 12 9
168 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 10 25 18
169 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 0 0 0
170 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 19 16
171 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 8 17 14
172 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0
173 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 13 32 23
174 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0 0 0
175 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 0 0 0
176 131 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 3 6 4
177 132 โรงเรียนบ้านโสกนาค 29 56 41
178 133 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 14 19 18
179 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 33 81 51
180 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 28 50 36
181 134 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 6 10 8
182 196 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 10 14 13
183 197 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 13 26 21
184 198 โรงเรียนป่าปอ 17 33 28
185 203 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 16 14
186 205 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 2 4 3
187 207 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 8 15 9
188 208 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 0 0 0
189 209 โรงเรียนสวัสดี 32 47 40
190 210 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 20 55 30
191 212 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 10 6
192 211 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 18 35 25
193 213 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 23 50 34
194 215 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 5 11 7
195 214 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0
196 221 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 7 15 12
197 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 3 16 7
198 195 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 27 68 44
199 216 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 5 17 11
200 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 10 43 21
201 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 44 97 72
202 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
203 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 36 84 55
204 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 9 23 15
205 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0
206 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 6 15 12
207 200 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 9 17 12
208 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 18 36 28
209 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 23 53 32
210 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 6 13 10
211 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 0 0 0
212 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 22 64 41
213 199 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 5 11 7
214 201 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 37 70 54
215 202 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 12 43 22
216 204 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0
217 217 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 3 2
218 218 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 4 8 6
219 219 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
220 223 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 0 0 0
221 220 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 4 16 9
222 222 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 2 1
223 206 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 23 89 38
รวม 2545 5416 3850
9266

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]