เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอุดม อำนาจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปวีณ ระดารงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผอ กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผอ กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางรดา ธรรมาภิสมัย ผอ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสิทธิ์ทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวีระศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวิวัฒน์ นาฬิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายอุทัย ไลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้า คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมหมาย จิตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประยูร ระดาบุตร ประธานศูนย์เครือข่ายชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูระงำ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุรพล ภูสอดเงิน ประธานศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายพัธชนก แสนกล้า ประธานศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายบัญชา ยุทไธสง ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุริยา หวานเหนือ ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอาคม ขุ่มด้วง ประธานศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายดนุพล หอศิลาชัย ประธานศูนย์ปราสาทเปือยน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสวัสดิ์ ปิกะตัง ประธานศูนย์เครือข่ายวังม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายทวี บุตรสาธรรม ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายวิโรจน์ โคตรธนู ประธานศูนย์เครือข่ายสวนหม่อน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายชาญศิลป์ สินแสง ประธานศูนย์เครือข่ายหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายคนองศักดิ์ เย็นใจ ประธานศูนย์เครือข่ายโพนเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายบุญหลาย หวานเพราะ ประธานศูนย์เครือข่ายท่าศาลา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวุช กาวงษ์กลาง ประธานศูนย์เครือข่ายคำแคน คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายคึกฤทธิ์ คงแหลม ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนางาม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายพัฒนะ สีหานู ประธานศูนย์เครือข่ายนาข่า คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายชุมพล เหล่าคนค้า ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายไพฑูรย์ รูปพรม ประธานศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายศักดา ศรีผาโคตร ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายกิติพงศ์ ศิริคำกร ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายมงคล ทวีบุญ ประธานศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
44 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 ว่าที่ รท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางกุศล ชาปัญญา ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นางรัชนีย์ อุปรัง ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายมหรรณพ สมอเนื้อ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นางสาวญานิสา สะภา ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 ว่าที่ รท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศีกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางนิยมพร นนท์จูงจัง พี่เลี่ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายอนันต์ ภูชาดา กรรมการกลาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายอุทัย ไลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้า คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
73 นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
74 นายธีรศักดิ์ พิลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วง คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
75 นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
76 สตต.จำนงค์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
77 นายจบเจน ทาสีลา ครูโรงเรียนบ้านละว้า คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
78 นางคัชรินทร์ ชมพูโคตร ครูโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
79 นายรุ่งตะวัน ใจดี ครูโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
80 นายศราวุธ เอกปริญญา ครูโรงเรียนบ้านไผ่แสงทอง คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
81 นายจิรพัฒน์ โนราช ครูโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
82 นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์ โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
83 นางสุภาพร พรประไพ ครูโรงเรียนบ้านภูเหล็ก คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
84 นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
85 นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา ครูโรงเรียนดอนหมู คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
86 นางสาวยุวดี สัตนาโค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
87 นางสาวอนิตศรา เทียบบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ คณะกรรมการกลาง(คอมพิวเตอร์)
88 นางอัจจนา มาซา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการกลาง (การศึกษาพิเศษ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]