สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 33 1 1 1 35
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 29 10 7 2 46
3 บ้านทุ่งมน 26 6 2 1 34
4 ชุมชนบ้านหัวขัว 22 13 6 3 41
5 บ้านขามป้อม 22 5 3 2 30
6 โคกโกโคกกลาง 21 7 7 3 35
7 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 21 6 7 0 34
8 บ้านภูเหล็ก 21 4 2 4 27
9 บ้านไผ่ประถมศึกษา 20 9 1 1 30
10 ชุมชนบ้านชนบท 20 8 7 3 35
11 บ้านหนองแปน 18 11 8 6 37
12 โนนพะยอมพิทยไพศาล 18 8 4 2 30
13 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 17 9 9 3 35
14 บ้านวังผือขามป้อม 17 5 6 6 28
15 บ้านละว้า 17 4 4 4 25
16 บ้านหนองไห 17 3 2 2 22
17 บ้านเล็บเงือก 16 6 4 1 26
18 กรุณาศึกษา 16 5 1 0 22
19 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 16 4 0 0 20
20 บ้านโนนข่า 15 17 8 2 40
21 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 15 8 4 3 27
22 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 15 2 7 2 24
23 บ้านมูลนาค 14 10 6 1 30
24 นาจานซับสมบูรณ์ 14 5 1 2 20
25 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 14 1 2 0 17
26 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 14 1 0 1 15
27 สวัสดี 13 8 4 4 25
28 บ้านวังม่วง 13 4 7 1 24
29 ดอนหมู 13 4 1 3 18
30 บ้านกอกป่าผุวิทยา 13 3 0 3 16
31 ราชประชานุเคราะห์50 13 0 3 2 16
32 บ้านวังเวินกุดหล่ม 12 7 7 4 26
33 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 12 5 3 2 20
34 บ้านคำโซ่ 12 3 4 2 19
35 บ้านโจด 12 3 2 0 17
36 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 12 2 7 3 21
37 บ้านหนองลุมพุก 12 1 0 1 13
38 เบญจมิตรวิทยาคม 11 6 3 4 20
39 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 11 4 0 0 15
40 บ้านดู่ใหญ่ 11 3 3 0 17
41 บ้านโสกนาค 10 10 4 3 24
42 บ้านหนองม่วงหลุบคา 10 9 5 3 24
43 บ้านนางาม 10 8 2 1 20
44 ไตรคามประชาพัฒนา 10 5 3 0 18
45 หนองแซงวิทยาคม 10 3 2 1 15
46 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 10 3 2 0 15
47 บ้านแคนเหนือ 10 2 4 5 16
48 สามหมอโนนทัน 10 0 4 0 14
49 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 9 5 7 0 21
50 บ้านห้วยแร่ 9 5 6 7 20
51 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 9 5 0 0 14
52 บ้านโคกสำราญ 9 4 5 4 18
53 บ้านวังหินเก่าค้อ 9 4 1 1 14
54 บ้านห้วยแล้ง 9 3 2 1 14
55 บ้านสวนหม่อน 9 2 3 1 14
56 ชุมชนบ้านโคก 9 2 3 0 14
57 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 9 1 4 0 14
58 บ้านสว่าง 9 1 0 0 10
59 บ้านหนองสองห้อง 9 0 2 2 11
60 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 8 7 3 2 18
61 บ้านวังแสง 8 5 1 2 14
62 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 8 3 2 1 13
63 ขามป้อมประชานุกูล 8 3 1 1 12
64 บ้านเกิ้ง 8 2 4 3 14
65 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 8 2 4 1 14
66 บ้านโนนเค็ง 8 2 2 0 12
67 มาบตากล้าร่มเย็น 8 2 1 0 11
68 มัญจาคริสเตียน 8 1 1 0 10
69 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 7 7 2 0 16
70 บ้านโสกนาดี 7 5 1 1 13
71 ประเสริฐแก้วอุทิศ 7 3 0 1 10
72 บ้านโนนคุต 7 2 2 0 11
73 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 7 1 0 0 8
74 บ้านหนองตับเต่า 6 5 2 0 13
75 บ้านปอแดง 6 4 1 1 11
76 บ้านหินตั้งโคกก่อง 6 3 1 1 10
77 คำน้อย 6 3 0 0 9
78 บ้านโนนสว่าง 6 2 2 1 10
79 บ้านโนนทัน 6 2 2 0 10
80 บ้านหนองบัวเย็น 6 1 1 3 8
81 ไตรคามประชาสรรค์ 5 9 4 0 18
82 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 5 8 2 3 15
83 ป่าปอ 5 7 2 1 14
84 บ้านหนองสะแบงหนองโน 5 4 3 2 12
85 บ้านหนองผักตบ 5 4 1 1 10
86 บ้านกุดเชือก 5 3 2 2 10
87 บ้านนาข่า 5 3 1 2 9
88 ชุมชนโนนแสนสุข 5 3 0 1 8
89 บ้านศิลานาโพธิ์ 5 2 3 1 10
90 บ้านหัวนา 5 2 3 1 10
91 บ้านลาน 5 2 2 0 9
92 ซับแดงซำไผ่ 5 2 0 1 7
93 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 5 2 0 0 7
94 บ้านชีกกค้อ 5 1 2 0 8
95 บ้านท่าม่วง 5 1 0 0 6
96 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 5 1 0 0 6
97 บ้านเมืองเพีย 5 0 0 2 5
98 บ้านเสาเล้าหินแตก 4 4 1 0 9
99 บ้านบัว 4 3 3 3 10
100 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4 3 0 1 7
101 อุดมคงคาคีรีเขต 4 3 0 0 7
102 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 4 2 1 1 7
103 บ้านไส้ไก่ 4 2 0 0 6
104 บ้านเสือเฒ่า 4 1 4 0 9
105 บ้านวังหว้า 4 1 4 0 9
106 บ้านส้มป่อย 4 1 2 1 7
107 บ้านเหล่าเหนือ 4 1 1 2 6
108 บ้านดอนปอแดง 4 1 0 1 5
109 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
110 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 4 1 0 0 5
111 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 0 0 0 4
112 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
113 บ้านโนนสานัก 3 4 0 1 7
114 บ้านสร้างเอี่ยน 3 4 0 0 7
115 โนนสวางวิทยาสรรค์ 3 3 3 0 9
116 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 3 0 1 6
117 โนนเขวาประชารักษ์ 3 3 0 0 6
118 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 3 0 0 6
119 บ้านหนองทุ่มวิทยา 3 2 0 3 5
120 บ้านโนนทองวิทยาคม 3 2 0 1 5
121 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 1 1 0 5
122 เหล่าใหญ่วิทยา 3 1 1 0 5
123 บ้านหนองขามบ่อหิน 3 1 1 0 5
124 บ้านหัวนากลาง 3 1 0 0 4
125 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 3 1 0 0 4
126 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 3 0 0 1 3
127 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
128 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
129 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 2 5 5 0 12
130 บ้านดงหนองเกี่ยว 2 5 0 1 7
131 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 5 0 1 7
132 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 2 4 3 1 9
133 บ้านหนองมะเขือ 2 4 1 0 7
134 บ้านหนองเต่า 2 3 1 1 6
135 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 2 3 1 0 6
136 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 2 3 0 2 5
137 บ้านหนองหัวช้าง 2 2 5 0 9
138 บ้านหินตั้ง 2 2 1 1 5
139 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 2 1 0 5
140 อนุบาลอรุณโรจน์ 2 2 0 0 4
141 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 2 0 0 4
142 บ้านท่าสวรรค์ 2 1 2 2 5
143 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 1 0 1 3
144 บ้านหนองแวงไร่ 2 1 0 0 3
145 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 1 0 0 3
146 เก่านาโนมีวิทยา 2 1 0 0 3
147 บ้านนาแพงสงแดง 2 0 0 2 2
148 บ้านหูลิงโนนศิลา 2 0 0 1 2
149 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 0 0 0 2
150 บ้านเขวา 2 0 0 0 2
151 บ้านหินฮาวลาวังชู 2 0 0 0 2
152 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 1 5 0 1 6
153 หัวห้วยหัวฝาย 1 3 1 0 5
154 บ้านห้วยฮวก 1 3 0 0 4
155 บัวเหลือง 1 2 2 2 5
156 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 2 2 0 5
157 บ้านหนองน้าใส 1 2 1 1 4
158 บ้านนาตับเต่า 1 2 1 0 4
159 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
160 บ้านแท่น 1 2 0 2 3
161 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 2 0 0 3
162 บ้านคำปากดาว 1 1 3 1 5
163 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 1 1 2 3 4
164 บ้านแจ้ง 1 1 1 0 3
165 บ้านแจ้งทัพม้า 1 1 0 1 2
166 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 0 1 2
167 กุดขอนแก่นท่าเกษม 1 1 0 1 2
168 ชุมชนบ้านแฮด 1 1 0 0 2
169 บ้านป่าดู่ 1 1 0 0 2
170 บ้านทุ่มห้วย 1 0 2 1 3
171 บ้านวังแคน 1 0 2 0 3
172 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
173 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 0 0 1
174 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 0 1
175 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 0 1
176 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 0 0 0 1
177 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 0 0 0 1
178 บ้านขุมดิน 1 0 0 0 1
179 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
180 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 0 1
181 บ้านแก้งค้อ 0 3 0 0 3
182 บ้านขามเรียน 0 2 0 1 2
183 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 2
184 บ้านหนองผือกอบง 0 1 1 0 2
185 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 1 1
186 บ้านมูลตุ่น 0 1 0 1 1
187 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 1
188 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 1 0 0 1
189 บ้านคำแคน 0 1 0 0 1
190 บ้านเก่าน้อย 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองขามวิทยา 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 1 0 0 1
193 บ้านหันแฮด 0 1 0 0 1
194 เอี่ยมไพศาล 0 0 1 0 1
195 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
198 บ้านเป้าประชาบารุง 0 0 1 0 1
รวม 1,254 561 338 197 2,350