สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 30 1 1 1 32
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 23 8 6 2 37
3 บ้านภูเหล็ก 20 4 2 3 26
4 โคกโกโคกกลาง 19 6 6 2 31
5 บ้านขามป้อม 19 4 2 2 25
6 ชุมชนบ้านหัวขัว 18 9 4 3 31
7 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 18 6 6 0 30
8 บ้านหนองแปน 17 11 7 6 35
9 ชุมชนบ้านชนบท 17 8 7 3 32
10 กรุณาศึกษา 16 5 1 0 22
11 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 16 2 0 0 18
12 บ้านโนนข่า 15 17 8 2 40
13 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 15 2 7 0 24
14 บ้านไผ่ประถมศึกษา 14 8 1 1 23
15 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 14 7 9 3 30
16 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 14 6 4 3 24
17 นาจานซับสมบูรณ์ 14 5 1 2 20
18 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 14 1 0 1 15
19 บ้านทุ่งมน 13 6 2 1 21
20 บ้านเล็บเงือก 13 5 4 1 22
21 บ้านวังม่วง 13 4 5 1 22
22 สวัสดี 12 8 4 4 24
23 โนนพะยอมพิทยไพศาล 12 7 4 2 23
24 บ้านละว้า 12 4 4 3 20
25 ดอนหมู 12 4 1 3 17
26 บ้านหนองไห 12 3 2 2 17
27 บ้านหนองลุมพุก 12 1 0 0 13
28 บ้านมูลนาค 11 7 6 1 24
29 เบญจมิตรวิทยาคม 11 6 3 4 20
30 บ้านโจด 11 3 2 0 16
31 บ้านกอกป่าผุวิทยา 11 2 0 2 13
32 บ้านโสกนาค 10 10 4 3 24
33 บ้านวังเวินกุดหล่ม 10 4 7 4 21
34 หนองแซงวิทยาคม 10 3 2 1 15
35 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 10 3 0 0 13
36 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 10 2 5 2 17
37 สามหมอโนนทัน 10 0 4 0 14
38 บ้านหนองม่วงหลุบคา 9 8 5 3 22
39 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 9 5 7 0 21
40 บ้านวังผือขามป้อม 9 5 6 6 20
41 ไตรคามประชาพัฒนา 9 4 2 0 15
42 บ้านวังหินเก่าค้อ 9 4 1 0 14
43 บ้านแคนเหนือ 9 2 4 5 15
44 บ้านสวนหม่อน 9 2 3 1 14
45 บ้านนางาม 8 5 2 1 15
46 บ้านโคกสำราญ 8 4 5 4 17
47 บ้านห้วยแร่ 8 3 5 5 16
48 บ้านห้วยแล้ง 8 3 2 1 13
49 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 8 3 2 0 13
50 ขามป้อมประชานุกูล 8 3 1 1 12
51 บ้านคำโซ่ 8 2 4 2 14
52 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 8 2 4 1 14
53 ชุมชนบ้านโคก 8 2 3 0 13
54 บ้านโนนเค็ง 8 2 2 0 12
55 บ้านเกิ้ง 8 1 3 2 12
56 มัญจาคริสเตียน 8 1 1 0 10
57 บ้านสว่าง 8 1 0 0 9
58 บ้านหนองสองห้อง 8 0 2 2 10
59 บ้านวังแสง 7 4 1 2 12
60 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 7 3 3 2 13
61 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 7 3 2 1 12
62 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 7 3 0 0 10
63 บ้านโนนคุต 7 2 2 0 11
64 บ้านดู่ใหญ่ 7 2 2 0 11
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 6 6 1 0 13
66 บ้านหินตั้งโคกก่อง 6 3 1 1 10
67 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 6 1 4 0 11
68 มาบตากล้าร่มเย็น 6 1 1 0 8
69 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 6 0 2 0 8
70 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 5 8 2 3 15
71 ไตรคามประชาสรรค์ 5 7 4 0 16
72 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 5 6 3 2 14
73 บ้านโสกนาดี 5 4 1 0 10
74 บ้านกุดเชือก 5 3 2 2 10
75 ชุมชนโนนแสนสุข 5 3 0 1 8
76 บ้านหัวนา 5 2 3 1 10
77 บ้านโนนทัน 5 2 2 0 9
78 บ้านปอแดง 5 2 1 1 8
79 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 5 2 0 0 7
80 บ้านโนนสว่าง 5 1 0 1 6
81 บ้านท่าม่วง 5 1 0 0 6
82 ราชประชานุเคราะห์50 5 0 3 2 8
83 บ้านหนองบัวเย็น 5 0 1 3 6
84 บ้านเมืองเพีย 5 0 0 2 5
85 ป่าปอ 4 7 2 1 13
86 บ้านบัว 4 3 2 3 9
87 บ้านนาข่า 4 3 1 1 8
88 บ้านศิลานาโพธิ์ 4 2 3 1 9
89 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4 2 0 1 6
90 ซับแดงซำไผ่ 4 2 0 1 6
91 บ้านเสือเฒ่า 4 1 4 0 9
92 บ้านชีกกค้อ 4 1 2 0 7
93 บ้านเหล่าเหนือ 4 1 1 2 6
94 บ้านลาน 4 1 1 0 6
95 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
96 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 4 1 0 0 5
97 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 0 0 0 4
98 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองตับเต่า 3 5 2 0 10
100 บ้านเสาเล้าหินแตก 3 4 1 0 8
101 บ้านโนนสานัก 3 4 0 1 7
102 โนนสวางวิทยาสรรค์ 3 3 3 0 9
103 บ้านหนองสะแบงหนองโน 3 3 2 2 8
104 บ้านหนองผักตบ 3 3 1 1 7
105 ประเสริฐแก้วอุทิศ 3 3 0 1 6
106 บ้านสร้างเอี่ยน 3 3 0 0 6
107 บ้านโนนทองวิทยาคม 3 2 0 1 5
108 โนนเขวาประชารักษ์ 3 2 0 0 5
109 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 2 0 0 5
110 คำน้อย 3 2 0 0 5
111 บ้านไส้ไก่ 3 2 0 0 5
112 บ้านวังหว้า 3 1 4 0 8
113 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 1 1 0 5
114 เหล่าใหญ่วิทยา 3 1 1 0 5
115 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 1 1 0 5
116 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 1 0 1 4
117 บ้านดอนปอแดง 3 1 0 1 4
118 บ้านหัวนากลาง 3 1 0 0 4
119 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
120 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 3 1 0 0 4
121 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
122 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 3 0 0 0 3
124 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
125 บ้านดงหนองเกี่ยว 2 5 0 1 7
126 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 2 4 5 0 11
127 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 2 4 3 1 9
128 บ้านหนองมะเขือ 2 4 1 0 7
129 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 4 0 0 6
130 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 2 3 1 0 6
131 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 2 3 0 2 5
132 บ้านหินตั้ง 2 2 1 1 5
133 บ้านหนองเต่า 2 2 1 1 5
134 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 2 1 0 5
135 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 2 0 3 4
136 อนุบาลอรุณโรจน์ 2 2 0 0 4
137 อุดมคงคาคีรีเขต 2 2 0 0 4
138 บ้านท่าสวรรค์ 2 1 2 2 5
139 บ้านส้มป่อย 2 1 2 1 5
140 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 1 0 1 3
141 บ้านหนองแวงไร่ 2 1 0 0 3
142 เก่านาโนมีวิทยา 2 1 0 0 3
143 บ้านหูลิงโนนศิลา 2 0 0 1 2
144 หัวห้วยหัวฝาย 1 3 1 0 5
145 บ้านหนองหัวช้าง 1 2 5 0 8
146 บัวเหลือง 1 2 2 2 5
147 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 2 2 0 5
148 บ้านหนองน้าใส 1 2 1 1 4
149 บ้านนาตับเต่า 1 2 1 0 4
150 บ้านแท่น 1 2 0 2 3
151 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 1 2 0 1 3
152 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 2 0 0 3
153 บ้านคำปากดาว 1 1 3 1 5
154 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 1 1 2 3 4
155 บ้านแจ้ง 1 1 1 0 3
156 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 0 1 2
157 บ้านห้วยฮวก 1 1 0 0 2
158 บ้านป่าดู่ 1 1 0 0 2
159 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองขามบ่อหิน 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 0 0 2
162 บ้านทุ่มห้วย 1 0 2 1 3
163 บ้านวังแคน 1 0 2 0 3
164 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
165 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 0 1 1
166 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 0 0 1
167 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 0 1
168 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 0 1
169 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 0 0 0 1
170 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 0 0 0 1
171 บ้านขุมดิน 1 0 0 0 1
172 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 0 0 0 1
173 บ้านหินฮาวลาวังชู 1 0 0 0 1
174 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
175 บ้านเขวา 1 0 0 0 1
176 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 0 1
177 บ้านแก้งค้อ 0 3 0 0 3
178 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 2 1 0 3
179 บ้านขามเรียน 0 2 0 1 2
180 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 2
181 บ้านหนองผือกอบง 0 1 1 0 2
182 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 1 0 1 1
183 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 1 1
184 บ้านมูลตุ่น 0 1 0 1 1
185 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 1
186 บ้านแจ้งทัพม้า 0 1 0 1 1
187 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 1 0 0 1
188 บ้านคำแคน 0 1 0 0 1
189 บ้านเก่าน้อย 0 1 0 0 1
190 ชุมชนบ้านแฮด 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองขามวิทยา 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 1 0 0 1
193 เอี่ยมไพศาล 0 0 1 0 1
194 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
รวม 1,055 487 315 179 2,036