สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 14 6 3 23 33 1 1 1 35
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 5 2 16 29 10 7 2 46
3 บ้านภูเหล็ก 8 7 1 16 21 4 2 4 27
4 บ้านทุ่งมน 8 5 2 15 26 6 2 1 34
5 บ้านไผ่ประถมศึกษา 7 4 4 15 20 9 1 1 30
6 บ้านหนองลุมพุก 7 2 1 10 12 1 0 1 13
7 ราชประชานุเคราะห์50 6 3 2 11 13 0 3 2 16
8 บ้านวังผือขามป้อม 6 2 3 11 17 5 6 6 28
9 บ้านขามป้อม 5 3 4 12 22 5 3 2 30
10 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 5 2 1 8 16 4 0 0 20
11 บ้านโจด 5 2 1 8 12 3 2 0 17
12 บ้านหนองไห 4 4 3 11 17 3 2 2 22
13 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 4 4 0 8 17 9 9 3 35
14 ชุมชนบ้านชนบท 4 3 5 12 20 8 7 3 35
15 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 3 4 11 15 8 4 3 27
16 บ้านหนองแปน 4 3 2 9 18 11 8 6 37
17 บ้านละว้า 4 2 6 12 17 4 4 4 25
18 บ้านมูลนาค 4 2 2 8 14 10 6 1 30
19 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 1 2 7 13 3 0 3 16
20 บ้านคำโซ่ 4 1 0 5 12 3 4 2 19
21 บ้านแคนเหนือ 4 1 0 5 10 2 4 5 16
22 กรุณาศึกษา 3 7 2 12 16 5 1 0 22
23 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 3 3 6 12 21 6 7 0 34
24 โคกโกโคกกลาง 3 3 4 10 21 7 7 3 35
25 ดอนหมู 3 3 1 7 13 4 1 3 18
26 บ้านนางาม 3 3 1 7 10 8 2 1 20
27 บ้านวังเวินกุดหล่ม 3 2 0 5 12 7 7 4 26
28 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 2 0 5 9 5 7 0 21
29 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 1 6 10 22 13 6 3 41
30 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 3 1 3 7 12 5 3 2 20
31 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 3 1 0 4 12 2 7 3 21
32 บ้านห้วยแร่ 3 1 0 4 9 5 6 7 20
33 บ้านสว่าง 3 1 0 4 9 1 0 0 10
34 บ้านโคกสำราญ 3 0 2 5 9 4 5 4 18
35 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 5 6 13 18 8 4 2 30
36 บ้านดู่ใหญ่ 2 5 1 8 11 3 3 0 17
37 บ้านเล็บเงือก 2 3 2 7 16 6 4 1 26
38 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 3 2 7 11 4 0 0 15
39 นาจานซับสมบูรณ์ 2 3 1 6 14 5 1 2 20
40 บ้านวังแสง 2 3 0 5 8 5 1 2 14
41 ไตรคามประชาสรรค์ 2 3 0 5 5 9 4 0 18
42 ป่าปอ 2 3 0 5 5 7 2 1 14
43 สวัสดี 2 2 4 8 13 8 4 4 25
44 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 2 2 6 14 1 0 1 15
45 บ้านวังม่วง 2 1 3 6 13 4 7 1 24
46 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 3 6 8 3 2 1 13
47 บ้านห้วยแล้ง 2 1 2 5 9 3 2 1 14
48 มาบตากล้าร่มเย็น 2 1 2 5 8 2 1 0 11
49 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 1 0 3 3 1 1 0 5
50 ไตรคามประชาพัฒนา 2 0 4 6 10 5 3 0 18
51 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3 9 4 1 1 14
52 บ้านโนนคุต 2 0 1 3 7 2 2 0 11
53 บ้านเสือเฒ่า 2 0 1 3 4 1 4 0 9
54 บ้านโนนข่า 1 5 3 9 15 17 8 2 40
55 บ้านเกิ้ง 1 4 2 7 8 2 4 3 14
56 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1 3 5 9 14 1 2 0 17
57 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 3 3 7 15 2 7 2 24
58 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 3 1 5 8 7 3 2 18
59 มัญจาคริสเตียน 1 3 0 4 8 1 1 0 10
60 สามหมอโนนทัน 1 2 2 5 10 0 4 0 14
61 บ้านปอแดง 1 2 1 4 6 4 1 1 11
62 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 1 2 4 5 2 3 1 10
63 เบญจมิตรวิทยาคม 1 1 1 3 11 6 3 4 20
64 บ้านโนนเค็ง 1 1 1 3 8 2 2 0 12
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 1 1 3 7 7 2 0 16
66 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 1 1 3 7 3 0 1 10
67 บ้านชีกกค้อ 1 1 1 3 5 1 2 0 8
68 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
69 บ้านวังหว้า 1 1 1 3 4 1 4 0 9
70 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 1 0 2 9 5 0 0 14
71 บ้านลาน 1 1 0 2 5 2 2 0 9
72 บ้านเมืองเพีย 1 1 0 2 5 0 0 2 5
73 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
74 เหล่าใหญ่วิทยา 1 1 0 2 3 1 1 0 5
75 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 1 0 2 2 4 3 1 9
76 หนองแซงวิทยาคม 1 0 5 6 10 3 2 1 15
77 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1 0 2 3 10 3 2 0 15
78 บ้านหนองสองห้อง 1 0 2 3 9 0 2 2 11
79 บ้านหัวนา 1 0 1 2 5 2 3 1 10
80 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 0 1 2 4 4 1 0 9
81 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 0 1 2 4 3 0 1 7
82 โนนเขวาประชารักษ์ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
83 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 1 2 2 0 0 2 2
84 บ้านนาข่า 1 0 0 1 5 3 1 2 9
85 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
86 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
87 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
88 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
89 บ้านหินตั้ง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
90 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
91 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านเขวา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านแจ้ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 0 1 1 1 0 1 2
95 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 0 3 2 5 7 1 0 0 8
98 บ้านหนองสะแบงหนองโน 0 3 1 4 5 4 3 2 12
99 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 3 1 4 1 5 0 1 6
100 บ้านหนองบัวเย็น 0 2 1 3 6 1 1 3 8
101 ชุมชนโนนแสนสุข 0 2 1 3 5 3 0 1 8
102 บ้านเหล่าเหนือ 0 2 1 3 4 1 1 2 6
103 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 2 0 2 8 2 4 1 14
104 บ้านโนนสานัก 0 2 0 2 3 4 0 1 7
105 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 1 4 5 9 1 4 0 14
106 บ้านโสกนาค 0 1 2 3 10 10 4 3 24
107 คำน้อย 0 1 2 3 6 3 0 0 9
108 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 1 1 2 10 9 5 3 24
109 บ้านหนองตับเต่า 0 1 1 2 6 5 2 0 13
110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 1 2 5 8 2 3 15
111 อุดมคงคาคีรีเขต 0 1 1 2 4 3 0 0 7
112 บ้านผักหวานโนนสวาง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
113 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 3 5
114 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
115 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 8 3 1 1 12
116 บ้านโสกนาดี 0 1 0 1 7 5 1 1 13
117 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 0 1 6 3 1 1 10
118 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 6 2 2 1 10
119 บ้านไส้ไก่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
120 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1 4 1 0 0 5
121 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
122 บ้านสร้างเอี่ยน 0 1 0 1 3 4 0 0 7
123 บ้านหัวนากลาง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
124 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 3 1 0 6
125 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 5 0 9
126 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 2 1 0 5
127 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
128 บ้านห้วยฮวก 0 1 0 1 1 3 0 0 4
129 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
130 ชุมชนบ้านแฮด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านทุ่มห้วย 0 1 0 1 1 0 2 1 3
132 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านสวนหม่อน 0 0 2 2 9 2 3 1 14
135 ชุมชนบ้านโคก 0 0 2 2 9 2 3 0 14
136 บ้านโนนทัน 0 0 1 1 6 2 2 0 10
137 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1 5 2 0 0 7
138 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
139 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 0 1 1 2 5 5 0 12
140 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
141 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
142 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
143 บ้านคำปากดาว 0 0 1 1 1 1 3 1 5
144 บ้านป่าดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 5 4 1 1 10
147 บ้านกุดเชือก 0 0 0 0 5 3 2 2 10
148 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 5 2 0 1 7
149 บ้านบัว 0 0 0 0 4 3 3 3 10
150 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 4 1 2 1 7
151 โนนสวางวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 3 0 9
152 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
153 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
154 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 3 0 0 1 3
156 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0 0 2 5 0 1 7
159 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 2 5 0 1 7
160 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
161 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
162 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
163 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
167 บัวเหลือง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
168 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
169 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
170 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
171 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
172 บ้านแท่น 0 0 0 0 1 2 0 2 3
173 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
174 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 1 1 2 3 4
175 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
177 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
182 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
183 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
184 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหันแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 240 217 184 641 1,254 561 338 197 2,153