สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 13 5 3 21 30 1 1 1 32
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 4 1 14 23 8 6 2 37
3 บ้านภูเหล็ก 8 6 1 15 20 4 2 3 26
4 บ้านหนองลุมพุก 7 2 1 10 12 1 0 0 13
5 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 5 2 1 8 16 2 0 0 18
6 บ้านโจด 5 2 1 8 11 3 2 0 16
7 บ้านขามป้อม 5 1 4 10 19 4 2 2 25
8 ชุมชนบ้านชนบท 4 2 4 10 17 8 7 3 32
9 บ้านมูลนาค 4 2 1 7 11 7 6 1 24
10 กรุณาศึกษา 3 7 2 12 16 5 1 0 22
11 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 3 3 4 10 14 6 4 3 24
12 บ้านหนองแปน 3 3 2 8 17 11 7 6 35
13 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 3 3 0 6 14 7 9 3 30
14 บ้านไผ่ประถมศึกษา 3 2 3 8 14 8 1 1 23
15 ดอนหมู 3 2 1 6 12 4 1 3 17
16 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 2 0 5 9 5 7 0 21
17 บ้านละว้า 3 1 4 8 12 4 4 3 20
18 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 3 1 0 4 10 2 5 2 17
19 บ้านแคนเหนือ 3 1 0 4 9 2 4 5 15
20 บ้านกอกป่าผุวิทยา 3 0 2 5 11 2 0 2 13
21 บ้านโคกสำราญ 3 0 2 5 8 4 5 4 17
22 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 4 5 11 12 7 4 2 23
23 บ้านหนองไห 2 4 2 8 12 3 2 2 17
24 โคกโกโคกกลาง 2 3 4 9 19 6 6 2 31
25 นาจานซับสมบูรณ์ 2 3 1 6 14 5 1 2 20
26 บ้านวังแสง 2 3 0 5 7 4 1 2 12
27 ไตรคามประชาสรรค์ 2 3 0 5 5 7 4 0 16
28 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 2 2 6 10 18 6 6 0 30
29 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 2 2 6 14 1 0 1 15
30 บ้านทุ่งมน 2 2 2 6 13 6 2 1 21
31 บ้านเล็บเงือก 2 2 2 6 13 5 4 1 22
32 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 2 2 6 10 3 0 0 13
33 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 2 0 4 10 4 7 4 21
34 บ้านวังม่วง 2 1 3 6 13 4 5 1 22
35 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 3 6 7 3 2 1 12
36 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 2 1 2 5 7 3 3 2 13
37 บ้านนางาม 2 1 1 4 8 5 2 1 15
38 บ้านห้วยแล้ง 2 1 1 4 8 3 2 1 13
39 บ้านห้วยแร่ 2 1 0 3 8 3 5 5 16
40 บ้านคำโซ่ 2 1 0 3 8 2 4 2 14
41 บ้านสว่าง 2 1 0 3 8 1 0 0 9
42 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 1 0 3 3 1 1 0 5
43 ชุมชนบ้านหัวขัว 2 0 4 6 18 9 4 3 31
44 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3 9 4 1 0 14
45 บ้านโนนคุต 2 0 1 3 7 2 2 0 11
46 บ้านเสือเฒ่า 2 0 1 3 4 1 4 0 9
47 บ้านโนนข่า 1 5 3 9 15 17 8 2 40
48 บ้านเกิ้ง 1 4 2 7 8 1 3 2 12
49 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 3 1 5 15 2 7 0 24
50 มัญจาคริสเตียน 1 3 0 4 8 1 1 0 10
51 ป่าปอ 1 3 0 4 4 7 2 1 13
52 สวัสดี 1 2 4 7 12 8 4 4 24
53 สามหมอโนนทัน 1 2 2 5 10 0 4 0 14
54 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 2 1 4 5 6 3 2 14
55 มาบตากล้าร่มเย็น 1 1 2 4 6 1 1 0 8
56 เบญจมิตรวิทยาคม 1 1 1 3 11 6 3 4 20
57 บ้านโนนเค็ง 1 1 1 3 8 2 2 0 12
58 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 1 1 3 6 6 1 0 13
59 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
60 ราชประชานุเคราะห์50 1 1 1 3 5 0 3 2 8
61 บ้านเมืองเพีย 1 1 0 2 5 0 0 2 5
62 บ้านลาน 1 1 0 2 4 1 1 0 6
63 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
64 เหล่าใหญ่วิทยา 1 1 0 2 3 1 1 0 5
65 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 1 0 2 2 4 3 1 9
66 หนองแซงวิทยาคม 1 0 5 6 10 3 2 1 15
67 บ้านวังผือขามป้อม 1 0 3 4 9 5 6 6 20
68 ไตรคามประชาพัฒนา 1 0 3 4 9 4 2 0 15
69 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 0 2 3 4 2 3 1 9
70 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1 0 1 2 8 3 2 0 13
71 บ้านหนองสองห้อง 1 0 1 2 8 0 2 2 10
72 บ้านหัวนา 1 0 1 2 5 2 3 1 10
73 โนนเขวาประชารักษ์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
74 บ้านวังหว้า 1 0 1 2 3 1 4 0 8
75 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 0 0 1 7 3 0 0 10
76 บ้านนาข่า 1 0 0 1 4 3 1 1 8
77 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
78 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
79 บ้านหินตั้ง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
80 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
81 บ้านแจ้ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
82 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านดู่ใหญ่ 0 4 1 5 7 2 2 0 11
85 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 2 1 3 6 0 2 0 8
86 ชุมชนโนนแสนสุข 0 2 1 3 5 3 0 1 8
87 บ้านหนองบัวเย็น 0 2 1 3 5 0 1 3 6
88 บ้านเหล่าเหนือ 0 2 1 3 4 1 1 2 6
89 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 2 0 2 8 2 4 1 14
90 บ้านโนนสานัก 0 2 0 2 3 4 0 1 7
91 บ้านหนองสะแบงหนองโน 0 2 0 2 3 3 2 2 8
92 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 1 4 5 6 1 4 0 11
93 บ้านโสกนาค 0 1 2 3 10 10 4 3 24
94 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 1 2 5 8 2 3 15
95 บ้านชีกกค้อ 0 1 1 2 4 1 2 0 7
96 บ้านผักหวานโนนสวาง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
97 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
98 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 1 0 1 9 8 5 3 22
99 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 8 3 1 1 12
100 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 0 1 6 3 1 1 10
101 บ้านปอแดง 0 1 0 1 5 2 1 1 8
102 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1 4 1 0 0 5
103 บ้านหนองตับเต่า 0 1 0 1 3 5 2 0 10
104 บ้านหัวนากลาง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
106 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 3 1 0 6
107 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 2 1 0 5
108 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
109 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
110 บ้านห้วยฮวก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านทุ่มห้วย 0 1 0 1 1 0 2 1 3
112 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านสวนหม่อน 0 0 2 2 9 2 3 1 14
115 ชุมชนบ้านโคก 0 0 2 2 8 2 3 0 13
116 บ้านโนนทัน 0 0 1 1 5 2 2 0 9
117 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1 5 2 0 0 7
118 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 1 1 3 4 1 0 8
119 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
120 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 0 1 1 2 4 5 0 11
121 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
122 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 3 4
123 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
125 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
126 บ้านคำปากดาว 0 0 1 1 1 1 3 1 5
127 บ้านป่าดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
129 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 5 4 1 0 10
131 บ้านกุดเชือก 0 0 0 0 5 3 2 2 10
132 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 5 1 0 1 6
133 บ้านบัว 0 0 0 0 4 3 2 3 9
134 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
135 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 โนนสวางวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 3 0 9
137 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
138 ประเสริฐแก้วอุทิศ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
139 บ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
140 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
141 คำน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
142 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
143 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
144 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
145 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0 0 2 5 0 1 7
151 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
152 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
153 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 2 1 1 5
154 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 2 1 5
156 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
158 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 2 5 0 8
159 บัวเหลือง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
160 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
161 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
162 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
163 บ้านแท่น 0 0 0 0 1 2 0 2 3
164 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 1 1 2 3 4
166 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
170 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
178 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
179 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
180 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
181 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 183 167 151 501 1,055 487 315 179 1,857