สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 14 6 3 23
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 9 5 2 16
3 บ้านภูเหล็ก 8 7 1 16
4 บ้านทุ่งมน 8 5 2 15
5 บ้านไผ่ประถมศึกษา 7 4 4 15
6 บ้านหนองลุมพุก 7 2 1 10
7 ราชประชานุเคราะห์50 6 3 2 11
8 บ้านวังผือขามป้อม 6 2 3 11
9 บ้านขามป้อม 5 3 4 12
10 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 5 2 1 8
11 บ้านโจด 5 2 1 8
12 บ้านหนองไห 4 4 3 11
13 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 4 4 0 8
14 ชุมชนบ้านชนบท 4 3 5 12
15 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 3 4 11
16 บ้านหนองแปน 4 3 2 9
17 บ้านละว้า 4 2 6 12
18 บ้านมูลนาค 4 2 2 8
19 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 1 2 7
20 บ้านคำโซ่ 4 1 0 5
21 บ้านแคนเหนือ 4 1 0 5
22 กรุณาศึกษา 3 7 2 12
23 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 3 3 6 12
24 โคกโกโคกกลาง 3 3 4 10
25 ดอนหมู 3 3 1 7
26 บ้านนางาม 3 3 1 7
27 บ้านวังเวินกุดหล่ม 3 2 0 5
28 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 2 0 5
29 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 1 6 10
30 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 3 1 3 7
31 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 3 1 0 4
32 บ้านห้วยแร่ 3 1 0 4
33 บ้านสว่าง 3 1 0 4
34 บ้านโคกสำราญ 3 0 2 5
35 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 5 6 13
36 บ้านดู่ใหญ่ 2 5 1 8
37 บ้านเล็บเงือก 2 3 2 7
38 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 3 2 7
39 นาจานซับสมบูรณ์ 2 3 1 6
40 บ้านวังแสง 2 3 0 5
41 ไตรคามประชาสรรค์ 2 3 0 5
42 ป่าปอ 2 3 0 5
43 สวัสดี 2 2 4 8
44 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 2 2 6
45 บ้านวังม่วง 2 1 3 6
46 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 3 6
47 บ้านห้วยแล้ง 2 1 2 5
48 มาบตากล้าร่มเย็น 2 1 2 5
49 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 1 0 3
50 ไตรคามประชาพัฒนา 2 0 4 6
51 บ้านวังหินเก่าค้อ 2 0 1 3
52 บ้านโนนคุต 2 0 1 3
53 บ้านเสือเฒ่า 2 0 1 3
54 บ้านโนนข่า 1 5 3 9
55 บ้านเกิ้ง 1 4 2 7
56 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1 3 5 9
57 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 3 3 7
58 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 3 1 5
59 มัญจาคริสเตียน 1 3 0 4
60 สามหมอโนนทัน 1 2 2 5
61 บ้านปอแดง 1 2 1 4
62 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 1 2 4
63 เบญจมิตรวิทยาคม 1 1 1 3
64 บ้านโนนเค็ง 1 1 1 3
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1 1 1 3
66 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 1 1 3
67 บ้านชีกกค้อ 1 1 1 3
68 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3
69 บ้านวังหว้า 1 1 1 3
70 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 1 0 2
71 บ้านลาน 1 1 0 2
72 บ้านเมืองเพีย 1 1 0 2
73 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2
74 เหล่าใหญ่วิทยา 1 1 0 2
75 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 1 0 2
76 หนองแซงวิทยาคม 1 0 5 6
77 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1 0 2 3
78 บ้านหนองสองห้อง 1 0 2 3
79 บ้านหัวนา 1 0 1 2
80 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 0 1 2
81 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 0 1 2
82 โนนเขวาประชารักษ์ 1 0 1 2
83 บ้านนาแพงสงแดง 1 0 1 2
84 บ้านนาข่า 1 0 0 1
85 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1
86 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1
87 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1
88 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 0 1
89 บ้านหินตั้ง 1 0 0 1
90 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1
91 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 0 0 1
92 บ้านเขวา 1 0 0 1
93 บ้านแจ้ง 1 0 0 1
94 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 0 1
95 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 0 1
96 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1
97 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 0 3 2 5
98 บ้านหนองสะแบงหนองโน 0 3 1 4
99 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 3 1 4
100 บ้านหนองบัวเย็น 0 2 1 3
101 ชุมชนโนนแสนสุข 0 2 1 3
102 บ้านเหล่าเหนือ 0 2 1 3
103 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 2 0 2
104 บ้านโนนสานัก 0 2 0 2
105 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 1 4 5
106 บ้านโสกนาค 0 1 2 3
107 คำน้อย 0 1 2 3
108 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 1 1 2
109 บ้านหนองตับเต่า 0 1 1 2
110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 1 2
111 อุดมคงคาคีรีเขต 0 1 1 2
112 บ้านผักหวานโนนสวาง 0 1 1 2
113 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 1 1 2
114 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 1 1 2
115 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1
116 บ้านโสกนาดี 0 1 0 1
117 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 0 1
118 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1
119 บ้านไส้ไก่ 0 1 0 1
120 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 1 0 1
121 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 1 0 1
122 บ้านสร้างเอี่ยน 0 1 0 1
123 บ้านหัวนากลาง 0 1 0 1
124 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1
125 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1
126 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1
127 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 1 0 1
128 บ้านห้วยฮวก 0 1 0 1
129 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 1 0 1
130 ชุมชนบ้านแฮด 0 1 0 1
131 บ้านทุ่มห้วย 0 1 0 1
132 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 1 0 1
133 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 1 0 1
134 บ้านสวนหม่อน 0 0 2 2
135 ชุมชนบ้านโคก 0 0 2 2
136 บ้านโนนทัน 0 0 1 1
137 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 1 1
138 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 1 1
139 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 0 1 1
140 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 1 1
141 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 1 1
142 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 1 1
143 บ้านคำปากดาว 0 0 1 1
144 บ้านป่าดู่ 0 0 1 1
145 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 1 1
146 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0
147 บ้านกุดเชือก 0 0 0 0
148 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0
149 บ้านบัว 0 0 0 0
150 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0
151 โนนสวางวิทยาสรรค์ 0 0 0 0
152 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0
153 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0
154 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0
155 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0
156 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0
157 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0
158 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0 0
159 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0
160 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0
161 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0
162 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0
163 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0
164 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0
165 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0
166 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0
167 บัวเหลือง 0 0 0 0
168 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0
169 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0
170 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0
171 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 0 0
172 บ้านแท่น 0 0 0 0
173 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0
174 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0
175 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0
176 บ้านวังแคน 0 0 0 0
177 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0 0
178 บ้านขุมดิน 0 0 0 0
179 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0
180 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0
181 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0
182 บ้านขามเรียน 0 0 0 0
183 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0
184 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0
185 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0
186 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0
187 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0
188 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0
189 บ้านคำแคน 0 0 0 0
190 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0
191 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0
192 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0
193 บ้านหันแฮด 0 0 0 0
194 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0
195 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0
196 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0
197 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0
198 บ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0 0
รวม 240 217 184 641

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]