การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางกิจกรรม
 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ก่อนกำหนดการ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์แปลไทยและอังกฤษ (โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขั้นครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับภาคต่อไป) คลิกรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:26 น.