การพิมพ์ป้ายชื่อนักเรียน
ระบบจะสามารถให้โรงเรียนพิมพ์ป้ายชื่อนักเรียน วันที่ 25 สิงหาคม  2560  
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17:10 น.