รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ชุมหิน
 
1. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายเปัญจพล   สอลี
 
1. นางพรรณี เสนไสย  เสนไสย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คงแหลม
 
1. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงชนมล  นิ่มเนตร
 
1. นางยุพาพักตร์  สะเดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พุทธจักร
 
1. นางสมหวัง  สุดจริง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. นางสาวอริสา  เกศแก้ว
 
1. นายอวยชัย  หิทธิเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงเจวรินทร์  โสพัฒน์
 
1. นางวลีรัตน์  สืบมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. นางสาวพลอยไพลิน   นามขันธ์
 
1. นางชุวาภรณ์   ซื่อสัตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 1. เด็กหญิงธนพร  จันทะวาลย์
 
1. นางละมุล  สินทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงนพวรรณ   สดสายทอง
 
1. นางอนงลักษณ์  นามโสภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. นายมณฑวรรษ  สมีนาง
 
1. นางรัตนาพร  พุทธจักร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจิรภิญญา   ผาไธสงค์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ผิวบาง
3. เด็กหญิงวันวิสา    กันหาบาง
 
1. นางสาวชรินรัตน์  บัวระบัดทอง
2. นางสาวศรินยา  สมอหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1. เด็กหญิงปัทมา  ปนสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงสิรินภาพร  พรายเนา
 
1. นางจรัส  มะณีพันธ์
2. นางสาวนวลจันทร์  ทายัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าปอ 1. นางสาวกัลยา  สาตื้อ
2. เด็กหญิงนิศาชล  ใสสา
3. นายมงคลทอง  ไสสา
 
1. นางพิศมัย  นามรัตน์
2. นางเพียงพร  ศิราภัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 1. เด็กหญิงพรนิดา  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  ป้อเรือน
 
1. นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์
2. นางปริสนา  เมืองขวา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐริณี   ไชยคุณ
2. เด็กหญิงอาภาพร   สงจันทร์
 
1. นางจิระประภา  ศรีสุธรรม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กหญิงผกามาศ  เกษจันทร์
2. เด็กหญิงศิริยากร  อินทิแสน
 
1. นางอัจฉรา  หนาวสันติ
2. นางสาวศิริรัตน์   เรืองสมบัติ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายภูวดล  เที่ยงทำ
2. เด็กชายไผ่ทอง  ยุระสี
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
2. นางสาวสุวนันท์  เดชอุทัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง
 
1. นางสิริวิภา  อุณชาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
 
1. นางอำนวยพร  จันทร์ภิรมย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณาวดี   กิ่มเพชร
 
1. นางมยุรา  นามหงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กชายยศพัทธ์   อินทร์ขอ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำแก้ว
3. เด็กหญิงอังคณา   ชินป่า
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ   จำปาวงษ์
2. นางภานุมาศ    จันทร์ศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โชติทอง
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  คะลา
3. เด็กหญิงสุภาพร  มุงคำภา
 
1. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
2. นางเพ็ญศรี  มิ่งขวัญวัฒนะ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงบุณญยวีร์  หวานเนื้อ
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไสวดี
3. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แสนจุมพล
 
1. นางสาววิไลรัตน์  เศรษฐโสภณ
2. นางสาวสาวิตรี  ก่อชัย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  พิมเสน
2. เด็กหญิงอรพินท์  แพไธสง
3. เด็กหญิงอริสา  เศรษฐี
 
1. นางอัญชรา  สีพล
2. นางสาวไพรรัตน์  สมีดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ผาสุก
2. เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
 
1. นางอำนวยพร  จันทร์ภิรมย์
2. นางศิริลักษณ์  หวังชนะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายพงศกร  แอแป
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มูลนิภา
 
1. นางสาวปนัดดา   จันตะคุณ
2. นางสาวอรกมล  ระว้า
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายคุณานนต์   ไขเหลาคำ
 
1. นางเกษร  ศรีเทพ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  พรรณรัตน์
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตุ้มจันดี
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 1. เด็กหญิงปฏิภาพร  วันลา
2. เด็กหญิงสุคนธรัตน์  จันทร์วิเศษ
 
1. นายบัญชา  ยาโสภา
2. นายประกอบ  ไชยชนะ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กชายวาคริม  กุกันยา
2. เด็กชายอภิชาติ  ร่วมสุข
 
1. นางณัฐชยา  วังหนองลาด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงนารี  ชัยสิงห์
 
1. นางเกศสุดา  บัวดี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงพรนภา  ใสโสก
 
1. นางอภิรดี  โนนบุศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์
2. เด็กชายณภัทร  รองคำ
3. เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย
 
1. นางรติยาพร  นาสมบูรณ์
2. นางปนัดดา  เจริญศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สะหาย
2. เด็กชายนพรัตน์  สะใบ
3. เด็กชายสนทญา  โสสุ่ย
 
1. นางสาวราตรี  เหลืองาม
2. นายวิทยากร   ประเสริฐสร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รสโสดา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขไชย
3. เด็กหญิงวิภาดา  สนาม
 
1. นางพรทิพภา  วรรณชัย
2. นางสาวศรันยา  กองมะกุด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ขุนภูมิ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  ชลไพร
3. เด็กชายนรินทร   แก่นจันทร์
 
1. นางนิภา  สินแสง
2. นางสาวรัตยา  บัวสี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มีบ้านเกิ้ง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นสา
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  พาชัยสงค์
 
1. นายสิทธิชัย  ไทยอ่อน
2. นางสาวสุภาวรรณ  โทกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายธนกฤต  นิคงรัมย์
2. เด็กหญิงปานวรรณ  อธิมัง
3. เด็กชายพงศกร  คเณรุพันธ์
 
1. นางศยามล  แฉล้มจิตร
2. นายศรายุธ   หัวนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กหญิงณัฐทิวา   หล่มช่างคำ
2. เด็กหญิงวริสรา   สาพิมาร
3. เด็กหญิงเขมินทรา   จันทร์โท
 
1. นางวิลาวรรณ  สาพิมาร
2. นางสาวสลิลทิพย์  พรมย่อง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวสุธาสินี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุพัชรี  คิดดี
3. นางสาวสุมิตรา  ปิยาภิชาติ
 
1. นางสาวสมหวัง  สินธุเทา
2. นางวันทนี  ตุติ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1. เด็กหญิงธนิสสรา  อ้วนมาโฮง
2. เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท
 
1. นางสาวสิริวิมล  ชาวชีลอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ภาโสม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายศิวะกร  แสงจันทร์
2. เด็กชายอิสระ  แก้ววงษ์
 
1. นายศุกลกานต์  หลุ่มใส
2. นางสุชาดา  นิสยันท์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายพอเพียง   โสภาพรม
2. เด็กชายอำพล   โคทอง
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นางอ้อขวัญ  อันภักดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ยิ่งงาม
2. เด็กชายวรวิทย์  พรมทา
 
1. นายบุญเกิด  สักขู
2. นายเอกฉัตร  ไชยหงษา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. เด็กชายธนวินท์   หัสดินสุวรรณ
2. เด็กชายวัชรินทร์  เคนานันท์
 
1. นายวิเชฐทรง   ยาทา
2. นางสาวศุภมาส   บุสทิพย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายสราวุฒิ   มะโคตรสา
2. เด็กชายอาทิตย์   แสงทองแจ่ม
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นางอ้อขวัญ  อันภักดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายกิตติศักดิ์  โคชารี
2. นายจิรวัฒน์  สมสา
 
1. นายสายชล  จารีย์
2. นางสาวสมหวัง  สินธุเทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงชนมน  ดีแป้น
2. เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์ศาหาญ
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  วันสี
4. เด็กหญิงนันทิดา  เพชรเด็ด
5. เด็กหญิงอรัญญา  ใจแน่น
 
1. นางสุพรรณา  วิลัยสัย
2. นางวราภรณ์  ไชยชิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกฤติยา   อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ปรารมภ์
3. เด็กหญิงศศิธร   มาตโค
4. เด็กหญิงอาภัสรา   จันทะลือ
5. เด็กหญิงอิงธิตา   พึ่งพิมาย
 
1. นางสุภาวดี   ทวีวัฒน์
2. นางสาวนิติยา   ราศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงดวงหทัย   ชัยมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    คมขำ
3. เด็กหญิงวรัญญาพร    โจทา
4. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีวงษ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ยุทธอาจ
 
1. นางสุภาวดี    ทวีวัฒน์
2. นายพิสิษฐ์   ศรีจักรคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายฉัตรอภิเดช   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา   ช่วงทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญาดา    พุดกี้
4. เด็กหญิงวิชญานันท์  พลพิลา
5. เด็กหญิงวิลาสินี   ชะนูหมื่น
 
1. นางรัตนา  แสงเพ็ชร
2. นางหทัยรัตน์  วงษ์พระกิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  รัตนัย
2. เด็กหญิงธิชานันท์  นาคแก้ว
3. เด็กชายวงศกร  คลังจันทร์
4. เด็กหญิงหยกผกา  บุคคล
5. เด็กหญิงเอรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
2. นางจิตราภรณ์  แสนนาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  มูลแก่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทะนำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  กุลวิเศษ
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รามพันตร์
5. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  จันทร์ปา
 
1. นายสายันต์  ขอนสัก
2. นางพรศรี  ขอนสัก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายชัญญา  เข็มทอง
2. เด็กชายนนทนันท์  สุนาโท
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูกาบ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงทอง
5. เด็กชายอนันยช  ไขลำเมา
 
1. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
2. นางเตือนใจ  ดิษฐแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร   ศรีสุนนท์
3. เด็กหญิงปทิตตา   อินจันทร์ทึก
4. เด็กชายอรรถพล  สุขโข
5. นางสาวโสรญา  ค่าเจริญ
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง
4. เด็กหญิงชลธิชา  เถื้อนจ้ำ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด
6. เด็กหญิงดารินทร์  มุ่งเรืองกลาง
7. เด็กชายธนบดี  มาศรี
8. เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม
9. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์
10. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์
12. เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใส
13. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จิตรอ่อนน้อม
14. เด็กหญิงอัญธิกา  พลประจักร
15. เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว
 
1. นางสาววัชรี  ยินดีรัมย์
2. นางพรปรานี  ขอนจันทร์
3. นางประภากร  ใจกล้า
4. นางสาวจินตนากร  สิงหา
5. นางสาวแคทรียา  นามวิจิตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สินเพ็ง
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธณิตา  พูลทอง
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  ป่าโพธิ์ชัย
 
1. นายพนม  ขอนจันทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กชายปุณญวัฒน์    อุทัยกัน
2. เด็กหญิงอนุธิดา    หมื่นหน้า
 
1. นางเพ็ญพิศก์   นำพลอภิเดชกุล
2. นางพยุงศรี  เฮ้าประมงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายสุขสันต์   จันทร
2. เด็กหญิงเรณุกา   ประทุมมา
 
1. นางธนัชชา  รอบคอบ
2. นางวชิราภรณ์  ช่างปรุง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวนริศรา  ขุ่มด้วง
2. นายเจษฎา  อ่อนสันเทียะ
 
1. นางรวิวรรณ  นาคสวัสดิ์
2. นางเสาวภาวลัย  แสงกล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงชุติมา  วิชัยเนาว์
2. เด็กหญิงทอฝัน  พืชผักหวาน
3. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาสร้อย
4. เด็กหญิงพรนภา  พืชผักหวาน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะพู
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีอุดร
7. เด็กหญิงวรัญญา  เกยสันเทียะ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พุทธรัตน์
9. เด็กหญิงอภิญญา  ทิทา
10. เด็กหญิงอริสา  นามสนธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  โรจน์จันทร์
2. นายอาทิตย์  พิมมี
3. นางวราภรณ์  ไชยชิน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ดอนเส
2. เด็กหญิงญาสุมิน   พันธุชิน
3. เด็กหญิงพัชนิดา    บัวใหญ่
4. เด็กหญิงมิยาวตี   หาญสีนาจ
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    วิชาชน
6. เด็กหญิงวรินทยา    โพธิ์หอม
7. เด็กหญิงสุธาสินี   บุญศรี
8. เด็กหญิงสุพัตรา   แสนพุทธราช
9. เด็กหญิงสุมินตรา   มีลุน
10. เด็กหญิงอารยา   หล่าแก้ว
 
1. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จำปาวงษ์
3. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1. เด็กหญิงกชกร   โมลิพันธ์
2. เด็กหญิงกนิษฐา    จิตเย็น
3. เด็กหญิงกฤติกา   รัตถา
4. เด็กหญิงขวัญริน   นิทัศน์
5. เด็กหญิงธันยพร   หมื่นคำ
6. เด็กหญิงนามิตา  ปานสะอาด
7. เด็กชายพิลาศลักษณ์    พวงยอด
8. เด็กหญิงภาวิญญา   มัคคะวินทร์
9. เด็กหญิงรัตติยา    วิโคตร
10. เด็กหญิงวิลาสินี    แสงประเสริฐ
 
1. นางประภาพรรณ  ไชยแสนท้าว
2. นางมลิวัลย์   บุญจันทร์
3. นางสมพิศ  เค้าแคน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. นางสาวจุฬารัตน์   เพชรแสง
2. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์   แปชา
3. เด็กหญิงนริศรา   บุริพัฒน์
4. เด็กหญิงปัทมพร  ติยะเมธา
5. นางสาวปาริชาติ   โกยชัย
6. นางสาวพรพิมล   วัฒนพงษ์
7. นางสาววาสนา    ถามะณาสาตร์
8. นางสาวสายธาร   สินแสง
9. เด็กหญิงสุธิตา    จันทมล
10. นางสาวอริยา   ทองกาสี
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวรัตยา  บัวสี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกนกสิริ  วงศ์น้ำคำ
2. เด็กชายคฑายุทธ์  กำมะหาวง
3. เด็กหญิงชาลิสา  พลยา
4. เด็กหญิงนภคประภา  คำมา
5. เด็กหญิงปภัสรา  เจือมา
6. เด็กหญิงสุนันภรณ์  ดงพงษ์
7. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  บานชน
 
1. นายมงคล  ทวีบุญ
2. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
3. นางสาวอรกมล  ระว้า
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โตโส
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยใส
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไทยนาม
4. เด็กชายทีระวัฒ  ราชนาวี
5. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ศรีกล่อม
6. เด็กหญิงรัตน์ติกรณ์  แสงสีเรือง
7. เด็กหญิงอมลรดา  มีด้วง
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
2. นางสาวอรกมล  ระว้า
3. นายกัญจน์พิพัฒน์  วังอุปัดชา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงทอง
2. เด็กชายอนันยช  ไขลำเมา
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสนบรรณหาร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงวริศรา  สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  นามะเขต
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายคีรวัฒน์  สุทธิด่าง
 
1. นางสาวงามตา  สิงห์ชู
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงนภธร  ตั้งวงษ์ไชย
 
1. นางทวีรัส  นิลดา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายสิทธฺิชัย  ไสชิต
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วไชยะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โควินทะสุด
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  อรรถนาท
 
1. นายวิระ  มีนา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงนภัทสร  ไชยเทพ
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วไชยะ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พลรักษา
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายวรชิต  แสนพงษ์
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิงเอ
2. เด็กชายสุเมธ  บุญรอด
 
1. นายศุภกิตติ์  ชนะโยธา
2. นายศุภกร  อุปฮาต
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิตรา  สว่าง
2. เด็กหญิงพัชรา  พลเดชา
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสนบรรณหาร
2. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงพรฤดี  จันทะรินทร์
2. เด็กชายพัทธดนย์  ประจันตะเสน
 
1. นายสังคม  ประจันตะเสน
2. นางปิยรัตน์  ประจันตะเสน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุนนท์
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  คำน้อย
2. เด็กชายรัชพล  รูปเตี้ย
3. เด็กชายสรรัตน์  ทาโพธิ์
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นางพัชชานันท์  สุขไพบูลย์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  หนูตา
2. เด็กชายธรรมนูญ  เงินมูล
3. เด็กชายพิพัฒน์พล  สินโพธิ์
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นายณัฏฐพล  สุขไพบูลย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายวิชิตชัย  สันร้าย
2. เด็กชายวีระพงษ์  ไสวดี
3. เด็กชายเสริมสุข  พิชชนะชน
 
1. นางกฤษณา  มงคล
2. นางพิมล  วงษ์พระจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชัชชญา  อูปแก้ว
 
1. นายวรเชษฐ  แก้วสถิตย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร
 
1. นายวรเชษฐ์  แก้วสถิตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคุต 1. เด็กชายพีรภัทร  มีคำ
 
1. นางจิราพร  กองสี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคุต 1. เด็กหญิงพรชิตา  เหลาประเสริฐ
 
1. นางสุภัชญา  แสงกงพลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอุรุณี  ัปัญญะ
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
 
1. นางสาวนัตยา  โสมาศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
 
1. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
 
1. นายวรเชษฐ  แก้วสถิตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางสาวนงเยาว์  พรมมากูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชุ่มจิตร
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
5. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
6. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
7. เด็กชายศิรวิทย์  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงอุรุณี  ัปัญญะ
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สุดใด
3. นายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. นายณัฐพงษ์  สิงสา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สงคราม
6. เด็กหญิงนฤมน  ดีแป้น
7. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
8. เด็กชายนัทธพร  สุทธิ
9. นางสาวนันทนียา  ทีทา
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุทธิ
11. เด็กหญิงพรชิตา  เสือไพร
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดสอาด
13. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
14. เด็กหญิงภัคธีมา  ไกยะเลิศ
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
16. นายยุทธศาสตร์  ซุ่ยเพ็ง
17. เด็กหญิงวริยา  สุดสอาด
18. เด็กชายวัชรินทร์  แสนตรง
19. นางสาวศรัณย์พร  บุญพุ่ม
20. นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
2. นายจรินทร์  จันทรบูรณ์
3. นายเลิศศักดิ์  เพชรดี
4. นางธนัญชนก  มาลาสาย
5. นางไกรษร  ประดับเพชร
6. นางวีระยา  คำมณีจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นายณัฐพล    คามตะสีลา
2. เด็กชายทัชพงษ์   ไกยะโส
3. นายนิติพงษ์  มินลำ
4. เด็กหญิงสุมาลี   คามตะสีลา
5. เด็กชายสุรเชษฐ์    ก้อนศรีษะ
6. เด็กชายโกวิท   วงค์ภักดี
 
1. นายอนวัช  อุปชิตกุล
2. นายพิชิต  งามเจริญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ท้ายรักษ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  หาญยะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ปรารมภ์
 
1. นางสุภาวดี   ทวีวัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงวณิชฌา  วามะลุน
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล  อยู่เจริญ
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายชินราช  อุทะกัง
 
1. นางสาวรัตณา  สุพรรณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ไกรยนต์
 
1. นางรัชนี  ราชเพ็ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วจันทร์
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายศรายุทธ  แสงมณี
 
1. นางสุนทรียา   เภาพานต์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อักษร
 
1. นางจรรยา  หินตะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงกรชนา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กชายวรชัย  บุญลอด
 
1. นางสมหวัง  สุดจริง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงมัธนา  หวานเนื้อ
 
1. นางสมหวัง  สุดจริง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชินสุข
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   มะลาด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคคะนันท์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ลีทหาร
4. เด็กหญิงชนันญา  กล้ำโรง
5. เด็กหญิงณมน  กรรณรัตน์
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ภูเดชา
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มะลาด
8. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
10. เด็กหญิงธิตินันท์  ตอบไธสงค์
11. เด็กชายธิติมา  ม่วงกลาง
12. เด็กหญิงนันทพร  แก้วเศษ
13. เด็กหญิงปภาวดี  บางสำรวจ
14. เด็กหญิงปภาวี  บางสารวจ
15. เด็กหญิงปรียานุช  มุทาพร
16. เด็กหญิงปาลิตา  ไปนั่น
17. เด็กหญิงพนัสนันท์  พงษ์จันทร์
18. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คัฒฑจันทร์
19. เด็กหญิงพุทิตา  บางสำรวจ
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
21. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรโชติ
22. เด็กหญิงวราลี  ดรก่าน
23. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมไหม
24. เด็กหญิงวิชญาพร  ดรก่าน
25. เด็กหญิงวิภาวดี  สังหมื่นเม้า
26. เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์คำไหล
27. เด็กหญิงศิราวรรณ  ใสสีดา
28. เด็กหญิงศุภธดา  จันทร์สุคน
29. เด็กหญิงศุุภธิดา  จันทร์สุคนธ์
30. เด็กหญิงสุชาดา  สุขใหม่
31. เด็กหญิงสุมิตรา  มาค่าย
32. เด็กหญิงหฤทัย  นาน้อย
33. เด็กหญิงอัญฐิสา  สุทธิประภา
34. เด็กหญิงเจตนภา  พิมพ์พัฒน์
35. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทริมา
 
1. นางอภิชา  ถีระพันธ์
2. นายจิณณะ  นานนท์
3. นายณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิฺ
4. นายสันติ  สกุลเดช
5. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
6. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
7. นางละอองดาว  พึ่งสุข
8. นายวัณณุวรรธน์  ศรีไสว
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สินทร
2. เด็กหญิงกันลยา  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ขันฮูม
4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  เกษมาลา
5. เด็กหญิงจิราวดี  นามศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเย็น
7. เด็กชายตนุภัทร์  เขียวหนู
8. เด็กหญิงนันทิยาลักษณ์  ไชยเสนา
9. เด็กชายวิทวัฒน์  วิจัตรจันทร์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
 
1. นายภานุวัฒน์  เขี่ยงสถุ่ง
2. นางสุภาดา  คงถาวร
3. นางสาวศศิวัณล์   ศิธรรม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขอนจันทร์
2. เด็กชายชินวัฒน์  คันธรส
3. เด็กชายณัฐกานต์  บุญเพี้ย
4. เด็กชายณัฐพล  สันเสนาะ
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ศิริบูรณ์
6. เด็กชายปรเมศวร์  ศิริสงค์
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงห์กุ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียบสิงห์
9. เด็กหญิงอดิศยา  วงษ์อุ่น
10. เด็กชายอภินันท์  มีคำทอง
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นางสาวเกษรา  เหินสว่าง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
3. เด็กหญิงชลิญญา  ติดใจดี
4. เด็กหญิงณภัสนันท์  กันพล
5. เด็กหญิงอนัญญา  นิลศิริ
6. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
 
1. นางสาวสุธาสินี  เอื้ออภิวัชร์
2. นางสาวลลิดา  ทองรัตน์
3. นางสาวสุภาวดี  มูลโพธิ์
4. นางสาวพรรษชล  ใบพั้ว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงธนัตดา ชัยนาฮี  ชัยนาฮี
2. เด็กหญิงนันทิชา   อุตปา
3. เด็กหญิงพรชิตา   อำภาคำ
4. เด็กหญิงภัทรวดี   ตอพรม
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันทราเทพ
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุนแก้ว
7. เด็กหญิงสิริยากร   ศรีสุโพธิ์
8. เด็กหญิงอาภัสรา   ขอดวงกลาง
 
1. นางสาวธิดาวดี  จุลศรี
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อเมือง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณันฐชา  พลวัน
2. เด็กหญิงทัศนนัน  บุญนา
3. เด็กหญิงปิยะพร  หวานจริง
4. เด็กหญิงปุญฑริกา  เสาศิลา
5. เด็กหญิงวรรณวิษา   กลมลี
6. เด็กหญิงสุนิษา  พึ่งรักษ์
 
1. นางสาวรัตนาวลี  พันธุ์หวยพงษ์
2. นางสมคิด  เชื้อสาวถี
3. นางแก่นจันทร์  พลดงนอก
4. นางสุมาลี  ศรีวงษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยบัง
2. เด็กหญิงวณิชฌา  วามะลุน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ชินสุข
4. เด็กหญิงสุปรียา  ทองเฟื่อง
5. นางสาวอภิรดี  สังหมื่นเม้า
6. เด็กหญิงอรดี  แสงจันทร์
7. นางสาวอิสริยาภรณ์  เงาะเศษ
8. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วอาจ
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
2. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
3. นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ
4. นายชัยชาญ  ศรีรุ่งเรือง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงดิษยนันท์  หินอัคคีเดช
3. เด็กหญิงทักษอร  ดียา
4. เด็กชายธนดล  นาราชย์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดศิลา
6. เด็กหญิงธิชานันท์  พรหมรัตนชัยกุล
7. เด็กชายนัทธพงศ์  ดีคัง
8. เด็กชายนันทพงศ์  ดีคัง
9. เด็กชายบดินทร์  นรินทร์นอก
10. เด็กหญิงมยุรินทร์  ลุนใต้
11. เด็กหญิงวาสนา  สันเสนาะ
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  น้อมกลาง
13. เด็กชายอนิวัตร  นาคทอง
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ยาสาไชย
15. เด็กหญิงอัญชัญ  บุญเต็ม
16. เด็กหญิงอาทิตา  คงทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
2. นางกาญจนา  ศรเสนา
3. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
4. นางสาวสีไพร  ปัญญะ
5. นางสาวนิภาพร   ชุมหิน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชาลิดา  ขอนกุล
2. เด็กหญิงฐานิชา  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนปุย
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินคำ
5. เด็กหญิงปนัดดา  วันเฮียง
6. เด็กหญิงปัทมาวดี  จรูญแสง
7. เด็กหญิงวรพร  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วันสี
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
2. นางสาวพิศมัย  บุษราคัมภ์
3. นางณัฐพร  สุนทร
4. นางทัศนีย์  ขามประไพ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นายจักรกฤษณ์    โชคมีสี
2. นายณัฐวุฒิ   สมนัด
3. เด็กชายยงยุทธ    มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวรุตม์    สวัสดิรักษ์
5. เด็กชายเจตธิภัทร  แพรชัย
 
1. นางวิภาพร  อาธนู
2. นางพวงแก้ว  เหล่าคนค้า
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงจุตพิมาน  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
2. นางอัญชลี  เพิ่มพูน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นางอรุณี  พิลาดา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  อาการ์ด
 
1. นางอรุณี  พิลาดา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายนฤพล    เถาคำแก้ว
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  บุญโนนแต้
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูกาบ
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสนบรรณหาร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงลลิตา  สีกาลี
 
1. นางสาวจาริญา  เพียสาร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กชายปรเมศ  ศรีบุตร
 
1. นายสุกฤษฎิ์  หวานดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวภัทรภร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจิรพรรณ  จันทร์เทศ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายชินวัตร  เผ่ามงคล
3. เด็กหญิงนิตยา  เฉลิมหมู่
4. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์เกษ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลเดช
 
1. นายสามารถ  เหล่าคนค้า
2. นางสาวนิตยา  เทพาขันธ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงคุนัชญา  ชอบค้า
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทรัพย์โคกสูง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สีหานู
2. นางสาวเพ็ญวรินทร์  ภูชาดา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษา
2. เด็กหญิงวฤนดา  นาภิรมย์
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นางสุกัลยา  แก้วไชยะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายปรเมศร์  พลแดง
2. เด็กหญิงพรณัฐชนารี  ฤดีกมลจิตร
 
1. นางเจษฎา  สังสหชาติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมินตรา  เจือมา
2. เด็กชายอรรถชัย  สว่างภพพงษ์
 
1. นางสาวขนิศกัณฐ์มณี  ศรีรักษา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายคเณศ  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายชนะกฤต  มาตตรี
3. เด็กชายชลกร  สาฆ้อง
4. เด็กชายณัชนนท์  สมีแจ้ง
5. เด็กชายธนกฤต  เศษภักดี
6. เด็กชายรัตนพัฒน์  อาจวิชัย
 
1. นายอโศก  ชัยสิทธิ์
2. นางสายยนต์  ชัยสิทธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธีรกานต์  นามเข็ม
2. เด็กชายนรินทร์  ช่างสี
3. เด็กชายปริยากร  ทึนหาร
4. เด็กชายศิวกร  เขียวมี
5. เด็กชายสรวิชญ์  สะภา
6. เด็กชายเกริกไกรวัลย์  คำมะนาง
 
1. นายเข็มพร  แสงจันทร์
2. นายทองคำ  ทองหล่อ
3. สิบเอกสุนันท์  ศรีคุ้ม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายจตุรพร  วชีรปราณี
2. เด็กชายทัศน์ไท  ธิธรรม
3. เด็กชายทิฐินันท์  สิงขรอาจ
4. เด็กชายประสิทธิ์  ชาคำลอด
5. เด็กชายพุฒินันท์  คูหา
6. เด็กชายวินัย  บุญรอด
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สันเพาะ
8. เด็กชายโกมินทร์  สุดสงคราม
 
1. นายสุเมศ  พรมมากุล
2. นางอภันตรี  อ่อนแก้ว
3. นายนพดล  วิจารย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงกองทรัพย์  สันวิลาศ
2. เด็กหญิงชลิญญา   รู้หลัก
3. เด็กหญิงชุติมา  ประเสริฐโส
4. เด็กหญิงทิพปภา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ทะนิน
6. เด็กหญิงมัญลิษา  โคโตศรี
7. เด็กชายราชันย์  สันวิลาศ
8. เด็กหญิงสุทัศนีย์  สุภาษร
9. เด็กชายอดิลักษณ์  หาทน
10. เด็กหญิงอดิวรรณ  หาทน
 
1. นายพนมศักดิ์   นาโพนงาม
2. นายรณะนันทน์  ราชโคตร
3. นางสาวจารุวรรณ  ราชวงศ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวขนิษฐา  ค่าเจริญ
3. นางสาวชลธิชา  มณีแฮด
4. เด็กหญิงชิโรรส  พระศรี
5. เด็กหญิงนัยนา  ทาหลาบ
6. เด็กหญิงพรชิตา  กายนาคา
7. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ลาสา
8. นางสาวสวรรยา  ชาสุด
9. เด็กหญิงอารยา  ดีมี
10. นางสาวอารียา  สิงคาม
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายประพัฒ  วรรณศรี
3. นายสุเนตร  ดวงท้าวเศษ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงนันทาศิริ  งามบุญจันทร์
2. นางสาวนิตยา   โซ่เงิน
3. เด็กหญิงปราณปริยา   จงรักกลาง
4. นายพีรวัฒน์   แดงสุข
5. นางสาวสุรีย์พร   ขันตี
 
1. นายเสนอ   วิชัยวงษ์
2. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กหญิงนวดี  คำงาม
2. เด็กหญิงนัชชา  ขนแดง
3. เด็กหญิงพลอยอำพัน  ลีสิงห์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชิณะวิ
2. นางสาวหทัยทิพย์  ชุมนา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ส่งศรี
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  ไสวงาม
3. เด็กหญิงอริสรา  ก่าแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  แก้วไชยะ
2. นางสาวเกษร  บุตรจ้อม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  สมีดี
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงนุชนารถ  สีสะอาด
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสาวณัฐกฤตาพร  ชญาดากร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมหานาม
2. เด็กชายจีรภัทร  แสนโสม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นายกฤษกร  บัวขวา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายพีระยุทธ  ประทุมมา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  นิธิกุล
 
1. นางเกศิณี  ศรีสง่าชัย
2. นางกมลรัตน์  ศรีวิเศษ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. นางสาวนาตาชา  แววไชยสงค์
2. นายพีรพัฒน์  ลาเสือ
 
1. นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา
2. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์  บุคลิก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. เด็กชายคณิน  มีบ้านแท่น
2. เด็กชายณัฐภพ  พายไธสง
 
1. นายภูวเนศวร์  ศรีทอง
2. นางสาวธฐาศิวรินทร์  สงวนศักดิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญามาศน์  ประภาวะตัง
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ลุนราช
 
1. นายอาคม  ขุ่มด้วง
2. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายจักพรรด  โพธิ์ภา
2. เด็กชายธีรพงศ์  มาตตรี
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวลลิตา  ไสทอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1. เด็กหญิงปนัสยา  ดอกพอง
2. เด็กหญิงปนิดา  คามตะสีลา
 
1. นายสวัสดิ์  ดอกพอง
2. นางรัชนีกร  ดอกพอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. นางสาววาสนา  โพธิ์พัฒน์
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทองสา
 
1. นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา
2. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์  บุคลิก
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แนวเงินดี
2. เด็กหญิงวิชชุดา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิลี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายบัญชา  พลจันทร์
2. เด็กชายอนุภัทร  มูลสิงห์
 
1. นายพรเทพ  เร่งพิมาย
2. นายเอกรัฐ  จันทราเทพ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  บานมีทะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ตะไล
 
1. นางสาวนวิยา  พิมไธสง
2. นางสาวทัศณา  ศรีภูมิ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายธีรวัฒน์  โยธาภักดี
2. นายศิริศักดิ์  ศักดิลาภ
 
1. นางสาวจีราพร  ดอนสามารถ
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นางสาวนฤมล  ป้องเทพ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ศรีชินเลิศ
3. นางสาวโสรญา  ค่าเจริญ
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  คุณบัวลา
3. เด็กชายอนุชา  พิลาดา
 
1. นางสาวจิรชยา  หวานขม
2. นางสาวเสาวภา  คำพิทูล
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายวัชรพล  ไสวงาม
2. เด็กชายศรันทร  สอนบาล
3. เด็กชายอภิชัย  ดอกสันเที๊ยะ
 
1. นายธรรมนูญ  ไชยธงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงลัทธวิตรา  จำวัน
2. เด็กชายศิริภัทร  คำทองหลาง
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  พัฒนโพธิ์
 
1. นางกฤษณา  วงศ์วอ
2. นางสาวพรรัตน์  สมอนา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กชายจุลจักร    คำมะนาง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นันตะสงค์
3. เด็กชายมารุต   ควินรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์   ลารังสิทธิ์
2. นายสราวุธ   โพธิจันทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ครุฑอ้วน
2. เด็กหญิงนาขวัญ  สีโพนเพ็ก
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณยาน
 
1. นางจุรีรัตน์  มอญขาม
2. นางเพ็ญศรี  ปัดตาลาคะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกริดศนัย    เหลือมทองหลาง
2. เด็กชายจักรภพ   ขันแก้ว
3. เด็กชายวัชระ   ประพันธ์
 
1. นายรุ่งศักดิ์   ปีระกัง
2. นายอดุลย์  ไชยบัง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  หมื่นคำ
2. เด็กหญิงณัฐณันท์  งากระโทก
3. เด็กหญิงปานตะวัน  บานเย็น
4. เด็กชายศาสตราวุธ  งากระโทก
5. เด็กหญิงสุนิสา  โสบรรเทา
6. เด็กหญิงอภิชญา  ปานด้วง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  อัคนิจ
2. นางสาววรรณภา  หอมตา
3. นางเรณู  ตุแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐชา  คำหอม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สระทองป้อม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สาโรจน์
5. เด็กหญิงวรรณิสา  สระทองป้อม
6. เด็กหญิงสุทธินี  น้อมหนู
 
1. นางฑาษินัน  ช่วยบุญ
2. นางรัตนรัตน์  มูลกัน
3. นางรำไพ  แผลงศาสตรา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1. เด็กชายทัศนะ  ตะสอน
2. เด็กชายธนวัต  สีลาเลียง
3. เด็กชายสิรภพ  วงษ์ทองดี
 
1. นายธนาธิป  ทวีบุญ
2. นางสาวสุนิศา  อวยพรส่ง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 1. เด็กหญิงชิตชมัย  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงนิศาชล  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทักทุม
 
1. นายเอกไมย์  ทันมัง
2. นางจรีพร  ดีดิลก
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายกีรดิต  เทพาขันธ์
2. เด็กชายจิราวัฒน์  เป๊ะชาญ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำปาแพง
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางวิลัยพร  สีพันดอน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นายกิตติ  สังสีราช
2. เด็กชายจีรภัทร์  กองกะมุด
3. นายภูมินทร์  เกษมาลา
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวนัยนา  ผ่านบุตร
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงพรประภา  อุพลเถียร
2. เด็กหญิงศศิธร  จำพร
3. เด็กชายเอกรัตน์  ปิยะขาม
 
1. นางสำราญ  ดอนสำราญ
2. นางสาวสุนิศา  อวยพรส่ง
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. นางสาวธิดารัตน์    เสือเขียว
2. เด็กหญิงภาวิณี    บุญโม
3. เด็กชายอัมฤทธิ์    ต่วนค่ำ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  คีรีวรรณ
2. นางสาวสุวิดา  นนทะโคตร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงกัญญาดา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพรกนก  ชุเสน
3. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาแก้ว
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นางสาวฐิติมา  แก้วอาษา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกรกนก   ภูพลอย
2. เด็กชายทศพล   พุทธบุตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   พุทไธสง
 
1. นางศิริวรรณ   สงจันทร์
2. นางวิภาวี   พิมพ์ศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงนฤพร  เถาหมอ
2. นายภัคจิรา  ดีแป้น
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมภา
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นางสาวพรพิมล  ปัสสาวะโท
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นาภิรมย์
2. เด็กหญิงธันยภร  เพ็ชรเด็ด
3. เด็กหญิงนิออน  โพธิวงษ์
 
1. นางศรุดา  ศรีบุญสม
2. นางสาวณัฐนิชากร  ซ่อมวงศ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำเอก
2. เด็กชายธีรภาพ  ชัยเมืองคน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทุมปัชชา
 
1. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
2. นายสันติ  อ่อนละออ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กหญิงปวีณา  พระบุ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อันภักดี
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ปานทิพย์
 
1. นางนิตยา  เสมเหลา
2. นายชาญวิทย์  ชาญประไพร
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1. เด็กชายชัชลิต  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงนันทภัทร  ขำวงค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บิดาทุม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภาวะโคตร
2. นางสาวกัลย์สุดา  ธนูรัตน์
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงปทิตตา   จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงวรัชยา   เกลียวกลาง
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   ภาวะโคตร
 
1. นางอรุณี   สิหานู
2. นางจุฑามาศ   เพ็งมาลา
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรุตา  เชื้อในเขา
 
1. นางพรประดิษฐ์  ศิริมั่งมูล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายพิธิพัฒน์  บัวระบัดทอง
 
1. นางสาววิภาดา  นาภู่
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายทัศน์พล  ศรีเหรา
 
1. นางอารียา  ปิ่นโพธิ์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสงสี
 
1. นายแสงอุทัย  คุ้มแวง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  นานอก
 
1. นางสาวสุปรีดาวรรณ์  แอมโคก
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กชายพนมกร  อ่อนระฮุง
 
1. นางธันยพร  ไชโย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กชายณัฐภัทร   ชลไพร
 
1. นางพรทิพย์  ไชยฤทธิ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กชายภควัต   โสชาลี
 
1. นายธาดา  รอบรู้
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 1. เด็กชายกิตติกวิน  สายฉวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ลีกระจ่าง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธินกรณ์  มูลหอม
 
1. นางผุสดี  จีนสุข
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทัดเที่ยง
 
1. นางสาวศิวาพร    เทศสีหา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงวาสิตา  รักเชื้อ
 
1. นางวัชราภรณ์  กิจรุ่งสุวรรณ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกริช  อ้วนมาโฮง
 
1. นางสาวสุนิษา  สีแสง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงปริฉัตร  คำเก่า
2. เด็กหญิงวิภาพร  นุดา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ธาระไทย
 
1. นางสาวกิตติมา  ปอทอง
2. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายนวรัตน์  พรมมล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหาแสน
3. เด็กหญิงสุนีย์  ยารัมภ์
 
1. นางยุภาภัณฑ์  จันชา
2. นางสาวรัชฎาพร  เรียนทิพย์
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กหญิงพุทธิดา   วรแสน
2. เด็กชายยูฮุน  เกรน
 
1. นายธีระ  เหล่าคนค้า
2. นายเพิ่มพูน  สะเดา
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าปอ 1. เด็กหญิงศกลรัตน์  สุทธิ
2. เด็กชายเตโช  จันทะดี
 
1. นางเพียงพร  ศิราภัย
2. นางสำเนียง  อินนอก
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทุม
 
1. นางสาวสุปรัชญา  ศรีเสน
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางขวัญใจ  พิลาบุตร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงอรชร  ลือหาร
 
1. นางวรรณวิสา  อ่อนลี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. นางสาวสุพี    ศรีพุทธา
 
1. นายวิศณุพันธ์   อนุชน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายรัชภูมิ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ   หลงเหล็ก
 
1. นางอุบล  พินธะ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกฤติชัย  โคตรประทุุม
 
1. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายธณัฐชัย  สละใจ
 
1. นายจักรี  ชาตะ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ไชยโส
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายผาภูมิ  แสนพงษ์
 
1. นางสาวเสด็จ  ไสยลาม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุปัญญา
 
1. นางปิยธิดา  เขตคาม
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 1. เด็กหญิงสิริยากร  หิรัญชาติ
 
1. นางกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายนนท์วัช  เมฆโพธิ์
 
1. นางณัฐริดา  มูลนาม
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กชายวรวัฒน์  กุณะวรรณ
 
1. นางสาวชุติมา  บุษราคัมภ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาบุดดา
2. เด็กหญิงนนทิยา  ลาดซุย
3. เด็กหญิงปนิดา  มุ่งมา
4. เด็กหญิงปิยะอร  งามบาง
5. เด็กหญิงพิราพร  คำมุข
6. เด็กหญิงสุกฤตา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
2. นางสาวนฤมล  คัมภิรานนท์
3. นางสาวพิศมัย  บุษราคัมภ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กชายธวัช  ครูทำไร่
2. เด็กหญิงปนัดดา  กุนานัน
3. เด็กหญิงประภัสสร  สายสุทธิ
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางสาวกิตติยา  อ่อนละมุล
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 1. เด็กชายชิดชน  พุทธลอด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไสยกิจ
3. เด็กชายธีระเดช  แก้วกัญญา
 
1. นางสุมิตรา  ศรีบุดดา
2. นางวรนุช  แหล่ป้อง
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  อินถา
2. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  เทียมทนงค์
3. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
 
1. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
2. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไสวดี
2. เด็กชายรังสรร  จ่าบาล
3. เด็กชายแดนชล  จ่าบาล
 
1. นายวีระพล   บัวคำภู
2. นายอังคณา  ไพหนูสี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายจิตติชัย  ชนะเสภา
2. เด็กชายเสริมชาติ  แก้ววะนะ
 
1. นางสาววันดี  สังโสม
2. นางเจตสุภา  ขาวดี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายนครินทร์  รวดทรง
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญเทพ
3. เด็กชายวรวิทย์  ขวาลา
 
1. นางสาวภัทรานุช  สีตาล
2. นางสาวนีรนุช  นิลทะการ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงเกวลิน  มังคะละ
2. เด็กหญิงแพรวา  แสงขาว
 
1. นางเจตสุภา  ขาวดี
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยโส
2. เด็กชายปารมี  ถิ่นรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อุ่นสำโรง
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
2. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กชายชนวัฒน์  โพธิรุกข์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  รุดชาติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศิริมา
2. นางสาวนิศานาถ  สอนจันทร์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วอาษา
2. เด็กหญิงแสงอโนทัย  ยศคำลือ
 
1. นางสาวแคทลียา  จุลมา
2. นางสาวศิริรัตน์  อาจเด
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายธีรภัทร  นิยมโภค
2. เด็กชายศิริมงคล  เทียบท้าว
 
1. นายบัณฑิต  เจริญใจ
2. นายสุทธิพงษ์  เทศต้อม
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายพรชัย  เหล่าภักดี
2. เด็กชายภูมินทร์  ภูชะเก
 
1. นางสาวพิศมัย  บุษราคัมภ์
2. นางสาวนฤมล  คัมภิรานนท์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รื่นสดงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอยลอย
3. เด็กหญิงเพียงวสา  คำวงพะเนา
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางวิลัยพร  สีพันดอน
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายทรงกรต  คามะนา
2. เด็กชายประวัตรพร  ไชยสงค์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พิพิษ
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางวิลัยพร  สีพันดอน
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายเสกสรร  สุขใหม่
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริแก้ว
 
1. นายดาวยศ  พลสงคราม
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนโคตร
 
1. นายพิบูลย์  จันทะแมด
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงใบบุญ  กางนอก
 
1. นายชานนท์  ใสจูง
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิงปัดสา
 
1. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทา
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายสัพัพญญู  ภาภิรมย์
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายการุญ  ใสจูง
 
1. นายชานนท์  ใสจูง
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ติธรรม
2. เด็กชายกิตติยา  คุณเศษ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  พรไตรรัตน์
4. เด็กชายชานน  ศรีลา
5. เด็กหญิงฐนดาภรณ์  วิเศษวงษา่
6. เด็กหญิงฐิดาภา  ผิวละมัย
7. เด็กหญิงฐิติยา  จินดารัตน์
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกิดแก่นจิโรจ
9. เด็กหญิงณัฐชา  เสนาฤทธิ์
10. เด็กหญิงณัฐภัสสร  หาญรักษ์
11. เด็กชายณิชา  ขุนสุวรรณ
12. เด็กชายถิรวุฒิ  ตีเมืองสอง
13. เด็กชายธนวัตน์  ไสยสิทธฺ์
14. เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง
15. เด็กหญิงนรินธาร   วงษา
16. เด็กชายนฤเบศน์  วงษา
17. เด็กชายนำโชค  ใบบัว
18. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวหนู
19. เด็กหญิงพสิกา  สุ่ยหล้า
20. เด็กชายฤทธินันท์  ทองเที่ยง
21. เด็กชายวุฒิภัทร  อินเสนลา
22. เด็กหญิงสิริกร  แก่นพรม
23. เด็กชายสิริภัทร  เสริมสาย
24. เด็กหญิงอภิชญา  ทิทา
25. เด็กหญิงอภิญญา  สีหัดชา
26. เด็กชายอมรเทพ  มัธปานัง
27. เด็กหญิงอินทิรา  สุทธิ
28. เด็กชายเจษฎา  ชิณะไข
29. เด็กชายเจษฎา  ชิณะไข
30. เด็กชายเอกราช  ทรงอาจ
 
1. นายกฤษฎา  ปั้นมีสี
2. นางสาวณฐอร  คล่องการยุทธ
3. นางสุมาลี  กลีบทอง
4. นางวัชรีภรณ์  ศรีบุดดา
5. นางพรทิพย์  นิลจุลกะ
6. นายเจนณรงค์  สวัสดิ์สิงห์
7. นางกมลรัตน์  ศรีวิเศษ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อันภักดี
2. เด็กหญิงคัทลียา  ปะลา
3. นางสาวชลธิชา  ศรีสุขา
4. เด็กหญิงชลิดา  ขอนกุล
5. เด็กหญิงฐานิชา  เวชกรณ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิโล
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนปุย
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินคำ
9. เด็กหญิงปฐมาวดี  จรูญแสง
10. นางสาวปนัดดา  ศิริแก้ว
11. เด็กหญิงปนัดดา  วันเฮียง
12. นางสาวปิยะธิดา  เซ็นกลาง
13. นางสาวพรพรรณ  โสเขียว
14. เด็กชายภูมินทร์  แวงยางนอก
15. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์ขันโท
16. นางสาววนิชชา  ยุพิน
17. เด็กหญิงวนิชชา  พลเมืองหล้า
18. เด็กหญิงวรกาญจน์  โสเขียว
19. เด็กหญิงวรพร  แซ่อึ้ง
20. นางสาววรัญญา  สิงปัสสา
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วันสี
22. เด็กหญิงวีราพร  เพิ่มสมบูรณ์
23. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
24. เด็กหญิงสุดาพร  รินสมบัติ
25. นางสาวสุนิสา  อะสุรินทร์
26. นางสาวสุพัตรา  คอนทวน
27. นางสาวอรทัย  ประทุมมา
28. เด็กหญิงอรนลิน  อัฒจักร์
29. เด็กหญิงอริศรา  เพียรแก้ว
30. เด็กชายเดชฤทธิ์  มูลลี
 
1. นายดาวยศ  พลสงคราม
2. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
3. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
4. นายจิรศักดิ์  อินทร์เอี่ยม
5. นางสาวภวรรณ์อัมพร  แถวโนนงิ้ว
6. นางทัศนีย์  ขามประไพ
7. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทา