แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 56 40 71.43% 14 25% 2 3.57% 0 0% 56
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 43 38 88.37% 3 6.98% 1 2.33% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 48 29 63.04% 12 26.09% 4 8.7% 1 2.17% 46
4 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 35 24 68.57% 3 8.57% 5 14.29% 3 8.57% 35
5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 33 24 72.73% 3 9.09% 2 6.06% 4 12.12% 33
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 32 22 68.75% 7 21.88% 3 9.38% 0 0% 32
7 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 35 22 62.86% 6 17.14% 5 14.29% 2 5.71% 35
8 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 28 21 75% 3 10.71% 1 3.57% 3 10.71% 28
9 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 23 21 91.3% 0 0% 1 4.35% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนบ้านสำโรง 35 19 54.29% 10 28.57% 3 8.57% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 35 18 54.55% 6 18.18% 7 21.21% 2 6.06% 33
12 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 27 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 27 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 26 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
15 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 25 15 62.5% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 23 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 25 14 60.87% 1 4.35% 7 30.43% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
19 โรงเรียนหนองแวงยาว 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 20 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 21 11 52.38% 3 14.29% 2 9.52% 5 23.81% 21
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
24 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 31 10 38.46% 8 30.77% 5 19.23% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 19 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 5 27.78% 18
27 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 16 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนซู่เอ็ง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 19 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
30 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 26 8 33.33% 8 33.33% 4 16.67% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนบ้านหลุบคา 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 18 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
37 โรงเรียนบ้านศุภชัย 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 16 8 57.14% 1 7.14% 4 28.57% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 21 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
43 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 17 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนบ้านรัตนะ 18 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
45 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 15 7 46.67% 3 20% 5 33.33% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านทางขวาง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 15 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
53 โรงเรียนบ้านลอมคอม 15 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนมิตรภาพ2 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
55 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 19 5 26.32% 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 19
57 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 13 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านกุดรู 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 12 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านดอนโจด 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองแปน 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 15 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
69 โรงเรียนชุมชนวังหิน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
73 โรงเรียนอมตวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 10 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 19 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
80 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนจตุคามวิทยา 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านหันน้อย 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านบะแค 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านผักหวาน 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังคูณ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 15 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
108 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 12 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
109 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
114 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านเมย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
123 โรงเรียนโนนทองวิทยา 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านแฝก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านละหานนา 11 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
139 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
140 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
141 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านปอแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหินแร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านทับบา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนอำไพพิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนเครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 15 0 0% 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 14
168 โรงเรียนบ้านหนองกาว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
171 โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]