สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองกุงโนนทัน 40 14 2 0 56
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 38 3 1 1 42
3 บ้านหนองคลองดอนแดง 29 12 4 1 45
4 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 24 3 5 3 32
5 ไตรมิตรวิทยา 24 3 2 4 29
6 บ้านหนองแวงตอตั้ง 22 7 3 0 32
7 บ้านดงเค็ง 22 6 5 2 33
8 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 21 3 1 3 25
9 อนุบาลไพศาลวิทย์ 21 0 1 1 22
10 บ้านสำโรง 19 10 3 3 32
11 บ้านหนองแวงมน 18 6 7 2 31
12 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 17 5 4 1 26
13 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 16 6 3 1 25
14 ชุมชนหนองเม็ก 15 6 4 1 25
15 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 15 4 4 1 23
16 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 15 4 2 2 21
17 บ้านหนองแขมอีโล 14 1 7 1 22
18 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 13 4 0 0 17
19 หนองแวงยาว 13 3 1 0 17
20 บ้านโคกสูงวิทยา 12 1 2 0 15
21 บ้านหันใหญ่ 11 5 2 1 18
22 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 11 3 2 5 16
23 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 11 3 2 4 16
24 บ้านโนนธาตุ 11 0 1 0 12
25 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 10 8 5 3 23
26 บ้านหนองเสี้ยว 10 2 1 5 13
27 บ้านเหล่าโนนคูณ 10 1 2 2 13
28 ซู่เอ็ง 10 0 0 0 10
29 เบญจคามสามัคคี 9 6 2 0 17
30 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 9 5 1 0 15
31 บ้านหนองหญ้าขาว 9 3 1 2 13
32 ชุมชนบ้านโคกสี 9 3 0 1 12
33 บ้านหนองแวงท่าวัด 8 8 4 4 20
34 บ้านหลุบคา 8 4 1 0 13
35 บ้านหนองกุงสว่าง 8 3 1 0 12
36 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 8 2 2 4 12
37 บ้านศุภชัย 8 2 0 1 10
38 ชุมชนบ้านดอนหัน 8 1 4 1 13
39 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 8 1 1 1 10
40 บ้านโสกน้ำขาว 8 0 1 0 9
41 บ้านหนองแวงนอก 8 0 0 0 8
42 บ้านคอนฉิม 7 7 2 0 16
43 นาโพธิ์ชีวิทยา 7 5 3 2 15
44 บ้านรัตนะ 7 4 4 2 15
45 บ้านหันศิลางาม 7 4 2 2 13
46 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 7 4 2 0 13
47 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 7 3 5 0 15
48 บ้านทางขวาง 7 3 1 0 11
49 บ้านวังยาวสามัคคี 7 2 2 1 11
50 บ้านหนองแวงโสกพระ 7 1 4 0 12
51 บ้านหัวนาหนองแวง 7 1 0 0 8
52 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 0 1 3 8
53 บ้านลอมคอม 7 0 0 2 7
54 มิตรภาพ2 6 3 2 0 11
55 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 6 3 0 1 9
56 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 5 6 4 4 15
57 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 5 3 2 1 10
58 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 5 3 2 0 10
59 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 5 3 2 0 10
60 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 5 1 2 0 8
61 อนุบาลสุรีพร 5 1 2 0 8
62 บ้านกุดรู 5 1 1 0 7
63 บ้านกุดหมากเห็บ 5 0 0 1 5
64 บ้านท่านางแนว 4 6 2 0 12
65 บ้านดอนโจด 4 5 0 0 9
66 บ้านหนองแปน 4 5 0 0 9
67 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 4 3 4 1 11
68 วังบงน้อยวิทยา 4 2 2 0 8
69 ชุมชนวังหิน 4 2 1 1 7
70 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 4 2 1 0 7
71 บ้านกอกโนนแต้ 4 1 3 1 8
72 โนนชาดวิทยา 4 1 2 0 7
73 อมตวิทยา 4 1 1 0 6
74 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 4 0 2 0 6
75 บ้านหนองแสง 4 0 1 0 5
76 บ้านตลาดหนองแก 4 0 1 0 5
77 บ้านดอนดู่ 4 0 0 1 4
78 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 4 0 0 0 4
79 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 3 4 2 4 9
80 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 3 4 1 0 8
81 บ้านหนองอรุณ 3 4 0 1 7
82 จตุคามวิทยา 3 3 2 0 8
83 บ้านหินลาดนาดี 3 3 0 2 6
84 บ้านหันน้อย 3 3 0 1 6
85 บ้านป่าเป้า 3 3 0 0 6
86 บ้านโนนเมืองโคกกุง 3 2 3 0 8
87 บ้านบะแค 3 2 1 0 6
88 โนนชาดหนองช้างน้ำ 3 2 0 1 5
89 บ้านโนนข่าวิทยา 3 2 0 0 5
90 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 2 0 0 5
91 บ้านโจดใหญ่ 3 2 0 0 5
92 บ้านผักหวาน 3 1 2 0 6
93 บ้านหนองขี้เห็น 3 1 1 0 5
94 บ้านสำราญ 3 1 1 0 5
95 บ้านหลักด่าน 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองแดง 3 1 0 0 4
97 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 3 1 0 0 4
98 บ้านวังคูณ 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองโกโสกกระนวน 3 1 0 0 4
100 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 0 1 2 4
101 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
102 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
103 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 3 0 0 1 3
104 บ้านหนองวัดป่า 3 0 0 1 3
105 บ้านโสกไผ่ 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 5 4 2 11
108 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 2 5 3 2 10
109 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 5 2 0 9
110 บ้านห้วยโจด 2 4 0 1 6
111 ไตรคามราษฎร์บำรุง 2 3 1 0 6
112 บ้านหนองบะโคกสว่าง 2 3 1 0 6
113 ชุมชนบ้านชาด 2 3 0 2 5
114 บ้านใหม่นาเพียง 2 3 0 1 5
115 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 2 2 2 1 6
116 บ้านหนองไผ่น้อย 2 2 1 0 5
117 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
118 บ้านเมย 2 2 0 0 4
119 บ้านหนองสองห้อง 2 1 1 1 4
120 บ้านโนนขามป้อม 2 1 1 1 4
121 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
122 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 2 1 0 3 3
123 โนนทองวิทยา 2 1 0 1 3
124 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 1 0 1 3
125 บ้านแวงน้อย 2 0 2 0 4
126 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 0 1 1 3
127 บ้านฝาผนังวังจาน 2 0 1 1 3
128 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 2 0 1 0 3
129 บ้านโคกสง่า 2 0 1 0 3
130 หนองพลวงมิตรประชา 2 0 1 0 3
131 บ้านสว่างวิทยา 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนตะโก 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองไทร 2 0 0 0 2
134 บ้านแฝก 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 0 2
136 บ้านถลุงเหล็ก 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองไผ่วิทยา 2 0 0 0 2
138 บ้านละหานนา 1 5 2 0 8
139 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 3 3 2 7
140 บ้านตะกั่วป่า 1 2 2 2 5
141 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1 2 0 0 3
142 บ้านปอแดง 1 2 0 0 3
143 สหราษฎร์อนุกูล 1 1 1 1 3
144 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 1 1 0 2 2
145 บ้านท่าหนองหว้า 1 1 0 2 2
146 บ้านทุ่งแค 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
148 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
149 บ้านกุดหว้า 1 1 0 0 2
150 บ้านหินแร่ 1 1 0 0 2
151 บ้านทับบา 1 0 1 1 2
152 บ้านหันโจดหนองกุง 1 0 1 0 2
153 อำไพพิทยา 1 0 1 0 2
154 บ้านกุดหอยกาบ 1 0 0 1 1
155 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 0 0 1 1
156 บ้านโนนแดง 1 0 0 1 1
157 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
158 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 0 0 0 1
159 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 0 1
160 เครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 1 0 0 0 1
161 โนนรังหนองบอน 1 0 0 0 1
162 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 0 0 0 1
166 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
167 บ้านโสกนกเต็น 0 4 6 4 10
168 บ้านหนองกาว 0 2 0 0 2
169 บ้านห้วยแคน 0 1 2 1 3
170 บ้านโนนท่อน 0 1 0 3 1
171 บ้านยานางโนนแต้ 0 1 0 2 1
172 บ้านดอนชาด 0 1 0 0 1
173 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 1 0 0 1
174 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองเรือ 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองแวงน้อย 0 1 0 0 1
178 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองเปล่ง 0 0 1 2 1
180 บ้านหันโสกเชือก 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 1 0 1
182 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
รวม 971 374 219 141 1,564