แจ้งโรงเรียน
1.กิจกรรมที่ประกาศผลไปคือกิจกรรมที่แข่งขันในวันที่ 16-17 กันยายน 2560
2.กิจกรรมที่มี 1 ทีมที่ไม่ได้แข่งขัน
จะประกาศผลในวันที่ 25 กันยายน 2560
3.การแก้ไขรายชื่อที่ผิดยังไม่ได้แก้ไข
จะแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน2560
4.เกียรติบัตรสามารถโหลดได้ใน วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:12 น.