งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องคอมฯ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารสำนักงาน ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ระเบียงหน้าห้อง ป.2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โดมอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารนิเทศ(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารนิเทศ(ชั้นล่าง) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารการเงิน(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ศูนย์วิจัย 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 อาคารบุคคล(ชั้นบน) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หน้าหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หน้าหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หลังหอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา เวทีคนเก่ง (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา เวทีคนเก่ง (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงอาหาร (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงอาหาร (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องนาฏศิลป์ (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องนาฏศิลป์ (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องนาฏศิลป์ (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องนาฏศิลป์ (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องศิลปะ (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องศิลปะ (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
16 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ถนนหลังอัฒจันทร์ (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องศิลปะ (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
19 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา (ช่วงเช้า) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ถนนหลังอัฒจันทร์ (ช่วงบ่าย) 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง หน้าเสาธง 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง หน้าเสาธง 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สนามวอลเลย์บอล 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารสำนักงาน ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารสำนักงาน ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องพักครู 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง อนุบาล 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ระเบียงหน้าห้อง อนุบาล 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 3 ชั้น 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]