งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.3/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.3/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.1/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.1/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง อนุบาล 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 5 ชั้น 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง หอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง ห้อง meeting room 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.3/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง คอมฯ ประถม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง คอมฯ ประถม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารอำนวยการ ห้อง ภาษาอังกฤษ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง อาคาร 6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง ระเบียงหน้าห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง ระเบียงหน้าห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย เวทีโดมอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย เวทีกลางอาคารคอบร้าโกลด์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย เวทีโดมอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย เวทีกลางอาคารคอบร้าโกลด์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย โรงอาหาร(อนุบาล) 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย สนามหน้าอาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย สนามหน้าอาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
9 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย อาคารมัธยม ห้อง สมุด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
10 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
11 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
12 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย หน้าห้องมสด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย หน้าห้องมสด 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เวทีหอประชุม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]