::sp-kkn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายกองสิน คำบุญโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
2. นายอันทจักร หาญปีโรงเรียนบ้านเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ จันทะรีโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
4. นายสุปัญญา โสมาบุญโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางประครอง อันทะปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นางละคร โควังชัยโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายกฤษ พรมมาศโรงเรียนบ้านโนศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางพิมพา โพธิ์ปัสสาโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
3. นางทิพย์พารักษ์ พรหมภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสุนันทา บุญคงโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
5. นายบุญเรือง สมบัวคูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการ
6. นางบุญโฮม สุดหล้าโรงเรียนบ้านหัวยเตยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ กางมันโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
2. นายจงศักดิ์ ขามธาตุโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
3. นายทรงศิริ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
4. นางสาวนิลเนตร วาปีศิริโรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญกรรมการ
5. นางกังสดาล บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือกรรมการ
6. นางดวงแข ทองก้านเหลืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองโนกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายโจระพันธ์ สายบัวโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ สมบึงกลางโรงเรียนบ้านโคกกาลงกรรมการ
3. นางเกมกีฬา ฝุ่นเงินโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกุหลาบ มีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
5. นางนิชาดา เมืองพรมโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
6. นางสาวสะไบแพร ลพพันทองโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎ์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ คงนาวังโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
2. นายสุเนตร แก้วนิลโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
5. นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมืองโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวพัทธนันท์ คำหวานโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านด้วงหนองรังกากรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินะถาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นางสงัด สุเพ็งคำโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
6. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายรพินทร์ พลโยธาโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ประโพเมืองโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางปราณี นันทราดลโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร สุขรัตน์โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
5. นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมืองโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
6. นางจันเทียม สิมลาโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
2. นางจันเทียม สิมลาโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
3. นายธนรัตน์ บุญรุ่งโรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำ ปลายหวาย หนองผักแว่นกรรมการ
4. นางยุพาพร อาษาสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
5. นางนิชาดา เมืองพรมโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
6. นางสาวฌัฐญา ไพรสุวรร์โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎ์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายบัญชา กุลอักโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ ไกรพินิจโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ซินโซโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
4. นางสุพรรณี ไสยกรณ์โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
5. นางนิลุบล พลรักษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
6. นางปรียาภา ใยแก้วโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายบัณดิษฐ์ กองจันทาโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นางสุกัญญษ คัทมาตย์โรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
3. นางศิริพร สุวรรณดีโรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสากล แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
5. นางสุวิมล เฉลิมชนม์โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์กรรมการ
6. นายคำ เพ็งศิริโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร กันทะใจโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นางสุพรรณี ไสยกรณ์โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
3. นางวิภาทิพย์ เรืองหิรัณเตชะกูลโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายอาณัติ คำมูลโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการ
5. นางวิไล แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
6. นางสุรีพร จันทะสีโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายเนียม ผะกาแก้วโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกรรมการ
2. นายชัยพิทักษื แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สะตะโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเถาวัลย์ ขุนสอนโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา ยศธสารโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
6. นางมยุรี สมพานโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายดำรง วิลัยลาโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
2. นางปราณี นันทราดลโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางเอื้อมพร จำปาบุญโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
4. นางประภัสรา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางบุษบา ศรีคันธริกษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
6. นางรำไพ จำปาบุญโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายทองเหลือง คำภูเวียงโรงเรียนกระนวนซำสูงกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ จุลบาทโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
4. นางเบญจพร ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย เหล่าสุนาโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ โสสีท่โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการ
2. นางสาคร มหาหิงค์โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
3. นางลาวัลย์ นิราศีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางวรรณศรี หมั่นอุส่าห์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางนุชจนี นาหนองตูมโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
6. นางเอมอร คลังกลางโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
2. นางสมหมาย ศุภภูธรโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
3. นางนวลละออง ระวาสเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นางสาววิรินญา พลทองโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นางอำพะวัน หล้าคำโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
6. นางภรณ์สุรีย์ เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ชาติชนบทโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ต้นกันยาโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
3. นางระลิวรรณ สุธรรมราชโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางเปลวทอง เทพสุคนธ์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ นามวิเศษโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นายดนัยณัฏฐ์ จิตรไธสงค์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
2. นางจินตนา ดวงศรีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นางสุภาพร โอ้ราชาโรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็นกรรมการ
4. นางสมรักษ์ หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
5. นางสาวสุวารี พนิตศราชาโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวเกษรินทร์ วงศ์ประจิตรโรงเรียนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญกรรมการ
2. นางภัทราพร บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนกู่สว่างสามัคคีกรรมการ
3. นางจันสี เหล่าโพธิ์แดงโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายมารุต ใยแก้วโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
5. นางวินเนีย รัตพลทีโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลกรรมการ
2. นายเรืองยศ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
3. นายสุนิจ นาหนองตูมโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
4. นายทองสุข โควังชัยโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
5. นายธนากร ณิชเสฏฐีโรงเรียนหนองขามพิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
2. นางรัศมี สอนแก้วโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นายจิรายุส ตั้งตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวศุภพิชญ์ ทองบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สารสมโรงเรียนบ้านดงคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นายสมาน ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
3. นางอภิญญา กาลมงคลโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุขสันต์ บุตรประเสริฐโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
5. นายอำนวย สมสวนจิตโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ทองตระกูลโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
2. นางยุพิน อดทนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางเรือนงาม บุญแรงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายนฤบาล เนืองทองโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีทะรักษ์โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมชนโนนสมบรูณ์กรรมการ
2. นายสุวรรณ ขันทวุฒิโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายวิชัย ราหาโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตนา หัตถะกิจโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนบ้านนาง้องกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
3. นางสาวเรณู วารีศรีโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายอเนก อุบลสะอาดโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ สุดาทิพย์โรงเรียนบ้านคำป่าก่อกรรมการ
2. นายอนุวัติ ประมาระตาโรงเรียนชุมชนโนนสมบรูณ์กรรมการ
3. นางรำไพ แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
4. นายชัยบรรจง โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ นันนิลโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอำพร อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายพิทยา สมปัญญาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นายกฤษนัย สวรรค์โรงเรียนนาคำพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอังค์วรา สายแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวนนทิยา พรมมานนท์โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวศุภพิชญ์ ทองบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
3. นางสาวปรีญานุช บุษราคำโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวรพงษ์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
6. นายปัญญา สายทองดีโรงเรียนศรีสุขสำราญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบุตศรี นารีโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สาเพ็งโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางจรรยา โพธิราชโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ ทรงอาจโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการ
5. นางสาวสาวิณี ศรีขวาโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเสริมศรี พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นางจรีพร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางมัณฑกาญ นาคกระจายโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
4. นางชื่นจิต สุรนาถโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
5. นางสุภาพร งามจตุรัสโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นายอนาวิล บุญแรงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางละมูล แสนบุตรโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เวียงวิเศษโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ อามาตทัศน์โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวาทิตร กุลแสนไชยโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
2. นายมานพ พวงระย้าโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลกรรมการ
3. นายอนุชา ธาตุบุรมย์โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางกฤติยา เพชรนาคโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาววรชยา ราศรีโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
2. นายเณติ วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายฉันทะ โยหาเคนโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจีรภา ไพคำนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
5. นางภัทราพร เปไสลโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ใยแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
2. นายชัยบรรจง โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นายณัฐพล สมศรีสุขโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายนิคม คำบาโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ๋กรรมการ
2. นายคล้าย ราชเสนาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ โสลาโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ เพชรนาคโรงเรียนบ้านหนองเเวงเป่งกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายนิคม คำบาโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ คำภูเวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
4. นายเสรี ผาโคตรโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
5. นางสาวบุญญาภา จันทีนอกโรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชรินทร์ อินทรปัญญาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
2. นายวิจิตร มะฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
3. นางปิยะนุช ทาลีโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งกรรมการ
4. นายธนภัทร แสนลีลาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
5. นายคารม ธรรมพัฒนุกูลโรงเรียนสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานากรรมการ
2. นางสาวกชกร เทียมตรีโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสมควร วงษาโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายนรินทร์ ธุรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
5. นางพิมพ์วิภา พิมพ์เพ็งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตรนากรรมการ
2. นายจำนง วงษาโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายประเสด จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวีรพล ศิลปเจริญวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
5. นายไพชยนต์ ชนะบุญโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานากรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายประสพ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายพงศ์พิชิต วรรณคำโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน แก้วพวงโรงเรียนบ้านทุ่งบ่อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี นิตยาโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยนันท์ พรมศรีโรงเรียนศรีเมืองแอมกรรมการ
3. นางประยูร ศุภอุดรโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชัย กมลเลิศโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางลัชรี เดชโยธินโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
2. นายวสุธา เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
3. นางสุจิตรา โศภิษฐ์โฆษิตโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ โสขวัญฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย เรืองแหล่โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นายบุญเพ็ง ปักโคทานังโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวเเสนสุขกรรมการ
3. นายคมกริช จันปานโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร เครือแก่นแก้วโรงเรียนบ้านภูคำเบากรรมการ
5. นางสุกานดา พรมภูวงศ์โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย เรืองเเหล่โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นางขนิษฐา พรมคำน้อยโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
3. นางจำรัส สุิทธิโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวิมลวรรณ โยธารินทร์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวระริตา แสนวิลัยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย เรืองแหล่โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐวรรณ อรัญมาลาโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญหลังโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวเทวธิดา กลางหล้าโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชริยา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางลัชรี เดชโยธินโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
2. นายณรงค์ ศรีอวดโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายปรัชญา แสนบุตรโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ป้องเรืองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทนามโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาน ลพพันทองโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นางพัธนินทร์ บุปผาโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
3. นายสุพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
4. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นางศุภวรรณ ประชาโรจน์โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลาย หนองผักแว่นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาน ลพพันทองโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นายสุทิม อัตถาพรโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวนันทนา นามกันยาโรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อมกรรมการ
4. นายองอาจ ชาญเดชรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนศรีเมืองแอมกรรมการ
2. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นายอรรถพร เพียสุวรรณโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วโรงเรียนหนองโนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายวินัย ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัตร กมลช่วงโรงเรียนโนนสังป่ารังกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางรุจิราภรณ์ นวลป้องโรงเรียนนามูลกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอลัญโรงเรียนบึงกลางกรรมการ
5. นายสุชาติ จันทะลุนโรงเรียนนาอ่างทองกรรมการ
6. นายกฤษฎา มะณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัตร กมลช่วงโรงเรียนโนนสังป่ารังกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางรุจิราภรณ์ นวลป้องโรงเรียนนามูลกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบึงกลางกรรมการ
5. นายสุชาติ จันทะลุนโรงเรียนนาอ่างทองกรรมการ
6. นายกฤษฎา มะณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนบ้านทรัพย์โนนอินทร์แปลงกรรมการ
2. นายนายปัญญา สินราชโรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายกฤษฎา มณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
5. นายวสุธา เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนบ้านทรัพย์โนนอินทร์แปลงกรรมการ
2. นายปัญญา สินราชโรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายกฤษฎา มณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
5. นายวสุธา เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนบ้านทรัพย์โนนอินทร์แปลงกรรมการ
2. นายปัญญา สินราชโรงเรียนเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายกฤษฎา มณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
5. นายวสุธา เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงใจ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองโนกรรมการ
2. นางประกาย ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
3. นางนงครวญ สีคุณน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางนุชราภรณ์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
5. นายทองสุข เผ้าหอมครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขี ป่านนี้โรงเรียนหนองหารจางกรรมการ
2. นางรัตมะณี เพ็งวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายพนมกรณ์ ศรีโยธาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางถาวร มงคุณคำซาวโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวกมลจันทร์ คำหลอดโรงเรียนบ้านโคกสง่านางามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูลโรงเรียนห้วยยางพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางวรนุช บุตรราชโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
3. นางสุพรรณ ศรีเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาววันใหม่ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางณัชกมล อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชดา วงค์หมั่นโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ไชยโสโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
3. นางสาววรัญญา ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางศราวรรณ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นายปัทมาวรรณ ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
2. นางนชรภรณ์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
5. นายศักดา แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
2. นางนชราภรณ์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นายศักดา แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกรรณืกา ซาหยองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางศุภวรรณ เวียงวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
3. นางทองหน่วย สุริโยโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางกาญจนา บัวชุมโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางสาวมัญชุกานต์ แสนโยธาโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
2. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี ศรีทนษาโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการ
5. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจำนง ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
2. นางเยาวพา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวอัญชลีพร คำมงคลโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
4. นางสาวิตรี บุญมีโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ แก้วใสโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร สิทธิจักรโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
2. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวอัญชลีพร คำมงคลโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
4. นางจรรยา จันทแจ่มโรงเรียนบ้านทรัพย์โนนอินทร์แปลงกรรมการ
5. นายรัชนัย นามทองจันทร์โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริชัย จันทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ซุยทองโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสุชาติ โพธิ์สาจันทร์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชิน วิเศษลาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
2. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
3. นางสุวรรณนี สาตร์นอกโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
5. นางปิยะนันท์ พนมสีโรงเรียนศรีเมืองแอมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชร์ชิต วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สินวรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลกรรมการ
3. นางนวลละออง ระวาสเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทดโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
5. นายสุรัตน์ วรรณบุตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชร์ชิต วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สินวรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลกรรมการ
3. นางนวลละออง ระวาสเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทดโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
5. นายสุรัตน์ วรรณบุตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางฎัฏฐากาญจน์ พรหมประโคนโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองทองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อาษาสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
4. นายรณชัย มุขะแสนโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางนัยนา ควรวงค์โรงเรียนคำบอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ชวนประกอบโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
2. นางภัสดา ไสยกิจโรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสาระเตนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นกกระโทกโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นางเกษร กงทาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ บุญวิลัยโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
2. นางนชราภรณ์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
5. นายศักดา แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุนันท์ กลางจันทาโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
2. นายนพดล โสสีทาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นฃกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ เงินขามโรงเรียนบ้านโคกกาลงกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ศรีตาเสนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายชนาภา กัณหาสร้อยโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
2. นายวิระพงษ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
3. นายธีระพล ศรีภูธรโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎ์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริการต์ ชาญประเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
2. นางสาววริศรา กัณหาสร้อยโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นางอดุลยา บำรุงบ้านทุ่งโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหงโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นายศราวุฒิ อัคคะฮาตโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธาโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
2. นายสำเริง โยธาเสนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
3. นายเณติ วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายอนุชิต สงครามโรงเรียนบ้านหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
5. นางปรียากร สงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธาโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา จังหาญโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
3. นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย รัตนแสงโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานากรรมการ
5. นางบุญญาภัทร วงศ์ษาโรงเรียนเขาสวนกวางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายแสงทอง เรืองศิลป์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใยแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
3. นายเกษม ศรีกระทุมโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควงกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ศรีเมืองคุณโรงเรียนนาฝายเหนือกรรมการ
3. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางปรัชญา หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวอิสรีพัชร์ ศิริญานินทรกรโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย เหล่าสุนาโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นายสนั่น โนนจุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นายธรรพ์ณธร เหล่าอุทาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ผันสว่างโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง เรืองศิลป์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นายฤทธิชัย นามนนท์โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมควร ชินบุตรโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางนราภรณ์ ตูมโฮมโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศุภฤทษ์ คงนาวังโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
2. นายศักดา แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
3. นางวราพร ชัยอาสาโรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพรม ปุตะโคตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายวิเชียร อรุณสินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ คงนาวังโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
2. นายฉันทะ โยหาเคนโรงเรียนบ้านคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวมัสลิน แสงอำใครโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายสนิท จาระนัยโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวสไบแพร ลพพันทองโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎ์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางจันทาโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ กินบุญโรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายอภิลักษ์ สารสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล สุพรมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ดอมสมพงษ์โรงเรียนบ้านโคกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางสกุลนิตย์ มุรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นายสัญญา เห็นชนะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุรพล สุพรมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ดอมสมพงษ์โรงเรียนบ้านโคกเสี้ยวแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางสกุลนิตย์ มุรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นายสัญญา เห็นชนะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สุพรมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ดอมสมพงษ์โรงเรียนบ้านโคกเสี้ยวแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางสกุลนิตย์ มุรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นายสัญญา เห็นชนะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กองทันทาโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ชุมแวงวาปีโรงเรียนทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางกมลเวช ประไวย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสง่า สุราชโรงเรียนหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กุลอักโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
2. นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
3. นายวรชนินทร์ วงศืษาศิริพัฒน์โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัตร เทกองโรงเรียนห้วยยางสะอาดกรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางภัทรา ศิลปเจริญวงศ์โรงเรียนโนนสวรรค์ประชารัฐฯกรรมการ
4. นายบัญฑิต รัตนมนตรีโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีกรรมการ
5. นางสาวอรพิน เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเนียม ผะกาแก้วโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกรรมการ
2. นายทองม้วน สมมาตย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวบังอร แสนแก้วโรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองทองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
5. นางภรณ์สุรีย์ เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอุดมพร กันทะใจโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นางสาวบุญญาภัทร วงศ์ษาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางพัฒนา หล้าหาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นางยุรี สมภารโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายลิขิต วงษาเทพโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
2. นางลัคนา คำดีโรงเรียนบ้านสว่างซำโองกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางรัศมี แสนแก้วโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทินกร พัฒนิบูลย์โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
2. นางวาทินี พลิศักดิ์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางปานรวี หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลกรรมการ
4. นายอรรถพร เพียสุวรรณโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
5. นางสุเพ็ญ นามเสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ไทยวังชัยโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
2. นางวีณา ถือทองโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นายอำนวย มุริจันทร์โรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
4. นางกรรณิกาณ์ แสงใสโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นายธะจร ชานันโทโรงเรียนบ้านหนองวังชัยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปถวีย์ ฉายาภัทรโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จิ่มอาษาโรงเรียนห้วยยางวืทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ สิงห์จรรยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นางนิสมร ลพพันทองโรงเรียนโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
5. นายเฉลิม ลพพันทองโรงเรียนโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงใจ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
2. นางสุวีณา ฉิมพลีโรงเรียนห้วยยางวืทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมู่สีโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรชบา วงรินยองโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
5. นายเทพนำชัย พลปรีชาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกาณ์ ซาหยองโรงเรียนโคกสว่างกรรมการ
2. นางสุพัตตรา ชาภูวงษ์โรงเรียนโคกสง่านางามกรรมการ
3. นางกรรณิกาณ์ โสมาบุตรโรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นางลัดดา พูลล้นโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางเอมอร แดงน้อยโรงเรียนบ้านนามูลวิทยาคมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอินเทวา สุริยฉายโรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่กรรมการ
2. นางจุรีพร ศรีพรรณโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายจาตุรนฏ์ แสนสร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
4. นางสาวแสนโสม สีสมบัติโรงเรียนบ้านหนองแวงเรือฯกรรมการ
5. นางวายุพักต์ เขตจตุรัสโรงเรียนหนองซากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัชดา วงค์หมั่นโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
2. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
3. นางศริญญา สุขเกษมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุรัชรี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
5. นางณิชาภัทร สุขเกษมโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยวรรณ เรืองหิรัญเตชะกูลโรงเรียนห้วยยางวืทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางปิยวรรณ ศรีพุทธาโรงเรียนห้วยยางวืทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางอดูลยา บำรุงบ้านทุ่งโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางประพาพรรณ ป้องเรือโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
5. นางพิมพา โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคนโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์กรรมการ
2. นางพรชนก อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือกรรมการ
3. นางสาวจรัญพร ผิวพรรณโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางจริยวรรณ ไชยเทพโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร สิทธิจักร์โรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
2. นางเอมอร แดงน้อยโรงเรียนบ้านนามูลวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัศมี สอนแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นางสาคร มหาหิงค์โรงเรียนบ้านศรีสุชสำราญกรรมการ
5. นางวิวรรณี คำตำแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายจำนง ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
2. นางรัฏติกาล มัตราชโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางนิภาพรรณ สาดีโรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นางประชิต แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางปิยะนุช โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านสองคอนฯกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
2. นางรัฏติกาล มัตราชโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางนิภาพรรณ สาดีโรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นางประชิต แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางปิยะนุช โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านสองคอนฯกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกิตติ พลนามอินทร์โรงเรียนคำจั่น(ปาสนะเตนุสรณ์)กรรมการ
2. นางไฉไล ชัยเดชโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางศรีประไพร ราชมนตรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวกรกนก จันทะดีโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
5. นายโพธิ์ทอง ปาสานะเตโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควงกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ สาระชัยโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางนงค์นุช ศรีสุขโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
4. นางแพรวพรรณ สุพรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคารกรรมการ
5. นางละเอียด จันโทโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนายสุรัตน์ สุทธิโรงเรียนป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสุดใจ ป้องเรือโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นายสายันต์ พนมสีโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
5. นายมยุรี นามไธสงโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุงกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ โพธิงามโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
3. นางสาวฆาวิรนทร์ สีหาราชโรงเรียนป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวจิราพร น้อยเสนาโรงเรียนสองห้องประชาบำรุงกรรมการ
5. นางทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ศิริภักดิ์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
2. นายทวิชาติ ชาญกันโรงเรียนบ้านนาอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววรรณิสาข์ สังคะพันธ์โรงเรียนบ้านนาอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ นาบงโรงเรียนสองห้องประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
2. นางชัชฎาพร พิมพ์ทุมมาโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นายมาลินี ทองยาโรงเรียนบ้านทุ่งปร่งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]