สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 0 0 0
2 002 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 003 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 12 26 18
4 004 โรงเรียนคำบอนวิทยา 6 22 10
5 005 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 18 26 19
6 008 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 35 106 62
7 009 โรงเรียนชุมชนกระนวน 42 71 48
8 010 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 16 68 26
9 011 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 9 4
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 7 13 9
11 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 18 33 30
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 5 4
13 139 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 15 34 23
14 012 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 30 60 34
15 069 โรงเรียนทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 2 9 2
16 016 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 36 51 46
17 020 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
18 021 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 19 31 23
19 022 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 6 10 9
20 024 โรงเรียนน้ำพอง 51 129 86
21 023 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 15 35 19
22 026 โรงเรียนบ้านกระนวน 12 28 16
23 027 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 5 9 5
24 028 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 4 8 4
25 030 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 10 17 15
26 032 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 16 26 22
27 031 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 2 7 4
28 029 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 13 32 22
29 033 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 8 15 12
30 034 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 17 48 30
31 035 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 9 13 12
32 037 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 13 24 20
33 039 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 18 32 24
34 040 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 2 3 2
35 041 โรงเรียนบ้านคำบง 59 93 83
36 042 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
37 043 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 8 34 18
38 044 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 1 1 1
39 048 โรงเรียนบ้านคำมืด 0 0 0
40 045 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 14 7
41 046 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 11 25 22
42 050 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 1 5 1
43 036 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 12 18 17
44 038 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 2 2 2
45 049 โรงเรียนบ้านคำแมด 2 8 4
46 051 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 11 22 14
47 061 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 5 7 5
48 067 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 10 11 10
49 062 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 3 4 4
50 063 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 1
51 064 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
52 066 โรงเรียนบ้านดงเรือง 0 0 0
53 065 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 1 1 1
54 068 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 8 17 14
55 070 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3 27 12
56 071 โรงเรียนบ้านทรายมูล 20 34 23
57 073 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 1 1
58 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 6 3
59 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 2 2 2
60 079 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 14 26 20
61 072 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 8 13 10
62 075 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0
63 076 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 2 4 3
64 074 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0
65 080 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 14 11
66 082 โรงเรียนบ้านนาคู 7 13 10
67 081 โรงเรียนบ้านนาค้อ 2 8 3
68 083 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 12 26 21
69 172 โรงเรียนบ้านนาง้อง 5 16 9
70 085 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 17 11
71 084 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 5 10 9
72 088 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 11 14 13
73 089 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 1 3 2
74 086 โรงเรียนบ้านนาเรียง 12 28 21
75 087 โรงเรียนบ้านนาเลาะ 0 0 0
76 090 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 2 6 4
77 109 โรงเรียนบ้านบะแต้ 9 32 18
78 110 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 7 4
79 108 โรงเรียนบ้านบ่อ 22 33 23
80 107 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
81 111 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 2 4 3
82 112 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 2 2 2
83 113 โรงเรียนบ้านผักหนาม 37 82 60
84 114 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 24 40 35
85 115 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 31 68 45
86 117 โรงเรียนบ้านฟากพอง 1 1 1
87 118 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 7 13 12
88 119 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 20 33 32
89 121 โรงเรียนบ้านวังชัย 23 42 31
90 120 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 0 0 0
91 122 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 22 14
92 124 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 40 81 50
93 125 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 5 19 7
94 126 โรงเรียนบ้านสระกุด 17 27 23
95 127 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 6 1
96 128 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 5 3
97 129 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 17 36 27
98 130 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 4 9 7
99 131 โรงเรียนบ้านสำโรง 25 52 42
100 137 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1 2 2
101 138 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 12 5
102 141 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 7 6
103 142 โรงเรียนบ้านหนองชา 9 23 14
104 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 5 15 7
105 145 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 24 37 32
106 146 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 7 7
107 151 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 14 23 18
108 152 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 1 1
109 153 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 6 9 9
110 143 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 16 62 33
111 149 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 6 3
112 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 13 28 14
113 148 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 4 8 6
114 201 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 26 14
115 150 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 5 13 9
116 140 โรงเรียนบ้านหนองโก 29 52 42
117 154 โรงเรียนบ้านหนองโอง 5 5 5
118 155 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 3 2
119 156 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 8 15 10
120 165 โรงเรียนบ้านหัวดง 10 25 18
121 166 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 36 52 42
122 167 โรงเรียนบ้านหัวบึง 11 18 14
123 168 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 3 4 3
124 169 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 1 1
125 159 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 21 11
126 161 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 13 9
127 162 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 7 27 10
128 164 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 2 4 3
129 157 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 2 4 3
130 158 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 12 21 16
131 163 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 13 21 19
132 160 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 12 18 14
133 116 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 49 111 78
134 123 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 7 8 7
135 132 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 9 24 15
136 170 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 3 14 6
137 133 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 6 5
138 171 โรงเรียนบ้านแห้ว 9 30 16
139 055 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 11 9
140 052 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 4 6 5
141 053 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 26 22
142 054 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 10 19 13
143 056 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 10 24 10
144 057 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 15 11
145 058 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 16 10
146 059 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 21 13
147 060 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 4 7 4
148 106 โรงเรียนบ้านโนน 5 5 5
149 091 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 7 3
150 094 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 15 40 23
151 095 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1 2 1
152 096 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 10 7
153 097 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 6 7 7
154 098 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 11 21 18
155 099 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 7 3
156 100 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
157 102 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 9 22 17
158 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 1 1 1
159 202 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 6 7 6
160 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0
161 104 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 7 6
162 105 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 3 11 7
163 092 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 6 14 8
164 093 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 1 3 2
165 134 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 0 0 0
166 135 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 7 13 11
167 136 โรงเรียนบ้านโสกแสง 2 4 3
168 173 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
169 175 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 35 76 48
170 176 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
171 177 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
172 178 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
173 180 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 16 39 27
174 179 โรงเรียนศรีเมืองแอม 4 9 8
175 181 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 3 5 4
176 182 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 0 0 0
177 183 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 0 0 0
178 185 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 29 58 35
179 187 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 15 33 23
180 188 โรงเรียนหนองแสง 7 26 12
181 186 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 13 22 18
182 189 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 12 43 24
183 190 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
184 192 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
185 193 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 0 0 0
186 194 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 0 0
187 195 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
188 196 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
189 197 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 11 24 17
190 191 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 45 99 66
191 198 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 17 22 18
192 006 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 3 4 4
193 007 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 25 58 45
194 199 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 7 19 11
195 025 โรงเรียนโนนหัวช้าง 4 4 4
196 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 0 0 0
197 200 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 14 58 29
198 184 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 4 17 6
199 017 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 0 0 0
200 018 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0
รวม 1815 3863 2645
6508

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]