สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 37 7 3 1 47
2 อนุบาลเขาสวนกวาง 28 7 6 4 41
3 ชุมชนกระนวน 27 9 3 0 39
4 บ้านคำบง 26 12 7 3 45
5 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 22 13 8 2 43
6 บ้านสำโรง 21 1 2 0 24
7 บ้านพระบาทท่าเรือ 17 7 3 1 27
8 ชุนชนหนองกุงวิทยา 17 6 9 3 32
9 หนองขามพิทยาคม 17 2 4 0 23
10 บ้านศรีสุขสำราญ 16 11 6 2 33
11 บ้านผักหนาม 16 9 9 1 34
12 พระธาตุขามแก่น 16 6 3 3 25
13 ทุ่งบ่อวิทยา 16 5 5 2 26
14 โคกสูงใหญ่วิทยา 15 4 4 2 23
15 บ้านหนองโก 14 8 4 3 26
16 บ้านหัวนาคำ 14 7 10 2 31
17 บ้านม่วงหวาน 13 5 1 1 19
18 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 12 9 4 2 25
19 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 12 5 0 1 17
20 บ้านฝางวิทยา 12 3 4 2 19
21 บ้านทรายมูล 11 7 1 1 19
22 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 11 5 0 0 16
23 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 11 4 2 3 17
24 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 11 3 2 1 16
25 บ้านโนนทองห้วยบาก 11 3 0 1 14
26 บ้านห้วยเสือเต้น 11 1 1 0 13
27 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 11 1 0 0 12
28 บ้านกุดเชียงมี 11 0 2 0 13
29 ชุมชนดูนสาด 10 4 2 0 16
30 น้ำพองประชานุกูล 10 4 1 0 15
31 หนองแวงเรือประชาศึกษา 10 4 0 1 14
32 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 10 4 0 0 14
33 บ้านสระกุด 10 2 3 2 15
34 ศรีสมบูรณ์วิทยา 10 2 2 0 14
35 บ้านคำครึ่ง 10 0 1 1 11
36 บ้านขุนด่าน 9 5 2 0 16
37 นาคำพิทยาสรรพ์ 9 4 1 3 14
38 หนองโนวิทยาคาร 9 2 1 0 12
39 บ้านหนองแต้ 9 2 0 2 11
40 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 9 1 2 0 12
41 บ้านคำม่วมดงเย็น 9 1 1 0 11
42 บ้านวังชัย 8 9 1 1 18
43 คูคำพิทยาสรรพ์ 8 6 3 1 17
44 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 8 5 3 0 16
45 บ้านโนนศิลาราศรี 8 2 0 0 10
46 บ้านกุดพังทุย 8 1 3 2 12
47 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 8 1 2 1 11
48 อนุบาลอุบลรัตน์ 8 1 2 0 11
49 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 8 1 0 0 9
50 บ้านหัวดง 8 0 1 0 9
51 บ้านบะแต้ 8 0 0 0 8
52 บ้านบ่อ 7 6 5 0 18
53 บ้านคำแก่นคูณ 7 4 1 0 12
54 บ้านห้วยเตย 7 3 2 0 12
55 บ้านโคกกลางวิทยา 7 2 2 0 11
56 บ้านหนองหว้าสุขใจ 7 1 4 0 12
57 บ้านนาเรียง 7 1 1 2 9
58 บ้านท่ากระเสริม 7 0 1 0 8
59 บ้านภูคำเบ้า 7 0 0 0 7
60 บ้านทุ่งใหญ่ 6 5 1 2 12
61 บ้านแห้ว 6 3 0 0 9
62 บ้านนาศรีดงเค็ง 6 3 0 0 9
63 กู่สว่างสามัคคี 6 1 3 2 10
64 บ้านโคกใหญ่ 6 1 0 1 7
65 บ้านโคกสว่าง 6 1 0 0 7
66 บ้านห้วยยางสะอาด 6 0 0 1 6
67 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 0 0 1 6
68 บ้านหนองแสง 6 0 0 0 6
69 นามูลวิทยาคม 6 0 0 0 6
70 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 5 5 2 0 12
71 บ้านกระนวน 5 4 2 0 11
72 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 5 3 1 1 9
73 บ้านคอกคีแสนตอ 5 3 1 0 9
74 บ้านห้วยไผ่หนองโน 5 2 2 3 9
75 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 5 2 0 0 7
76 บ้านนาคู 5 2 0 0 7
77 บ้านนาขาม 5 1 0 1 6
78 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 0 3 0 8
79 บ้านนาฝาย 5 0 1 0 6
80 บ้านเวียงแก้ว 5 0 0 0 5
81 บ้านวังโพน 4 7 0 0 11
82 บ้านคำไฮผักแว่น 4 5 0 2 9
83 บ้านกุดน้ำใส 4 3 3 0 10
84 บ้านขามป้อมดงเย็น 4 3 1 0 8
85 บ้านหัวบึง 4 1 4 1 9
86 บ้านคำม่วง 4 1 1 1 6
87 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 4 1 1 0 6
88 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 1 0 0 5
89 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 4 0 2 0 6
90 บ้านนาง้อง 4 0 1 0 5
91 บ้านจำปาหัวบึง 4 0 1 0 5
92 บ้านหนองแสงน้อย 4 0 1 0 5
93 บ้านหนองผือ 4 0 0 0 4
94 บ้านโนนสังป่ารัง 4 0 0 0 4
95 บ้านโคกกลางนาล้อม 4 0 0 0 4
96 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 3 3 0 1 6
97 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 3 3 0 0 6
98 บ้านหลุบเลา 3 2 1 1 6
99 บ้านโคกสง่านางาม 3 2 1 1 6
100 บ้านโนนเชือก 3 2 1 0 6
101 บ้านโคกสูงสะอาด 3 2 1 0 6
102 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 2 0 1 5
103 บ้านเสียวโคกกลาง 3 1 3 0 7
104 คำบอนวิทยา 3 1 2 0 6
105 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 1 1 5
106 บ้านโนน 3 1 1 0 5
107 บ้านนาฝายเหนือ 3 1 1 0 5
108 บ้านหนองคู 3 1 0 0 4
109 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 0 1 0 4
110 สุนทรพรหมคุณศึกษา 3 0 1 0 4
111 บ้านบึงกลาง 3 0 1 0 4
112 บ้านโคกใหม่นายม 3 0 1 0 4
113 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3 0 0 0 3
114 ศรีเมืองแอม 3 0 0 0 3
115 ศิลาโป่งคำ 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองชา 2 3 2 2 7
117 บ้านหนองบัวคำมูล 2 3 0 0 5
118 บ้านหนองแวงเป่ง 2 2 0 0 4
119 บ้านหนองโอง 2 1 2 0 5
120 บ้านสะอาดหนองเรือ 2 1 1 0 4
121 บ้านกุดกระหนวน 2 1 1 0 4
122 บ้านแสงสว่าง 2 1 1 0 4
123 โนนหัวช้าง 2 1 1 0 4
124 บ้านทุ่งโป่ง 2 1 0 0 3
125 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 2 1 0 0 3
126 โคกสูงกุดน้ำใส 2 1 0 0 3
127 บ้านโคกกลาง 2 0 0 1 2
128 บ้านโนนสง่า 2 0 0 1 2
129 บ้านน้ำสามวัง 2 0 0 0 2
130 บ้านนาค้อ 2 0 0 0 2
131 บ้านคำแมด 2 0 0 0 2
132 บ้านห้วยเชือก 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองกุงดิ่ง 2 0 0 0 2
134 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 0 0 0 2
135 บ้านห้วยยาง 1 3 2 1 6
136 บ้านโนนพยอม 1 1 2 0 4
137 บ้านกุดกว้าง 1 1 2 0 4
138 บ้านโนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
139 บ้านกุดพังเครือ 1 1 0 0 2
140 บ้านคำแคนคำเจริญ 1 1 0 0 2
141 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 1 0 0 2
142 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 1 1 0 0 2
143 บ้านโนนจิก 1 0 1 0 2
144 บ้านโสกแสง 1 0 1 0 2
145 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 0 1 0 2
146 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
147 บ้านป่าติ้ว 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองกุงขี้ควง 1 0 0 0 1
149 หนองแสง 1 0 0 0 1
150 บ้านหม้อ 1 0 0 0 1
151 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
152 บ้านนาอ่างทอง 1 0 0 0 1
153 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
154 บ้านหินลาด 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 0 0 0 1
156 บ้านสว่าง 0 2 1 0 3
157 บ้านคำนางปุ่ม 0 2 0 0 2
158 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 1 1 0 2
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 1 0 1 1
160 บ้านห้วยหินลาด 0 1 0 1 1
161 บ้านคำสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองหารจาง 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 1
164 บ้านคำป่าก่อ 0 0 1 0 1
165 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 1 0 1
166 บ้านฟากพอง 0 0 1 0 1
167 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 1 0
168 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0
170 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0
รวม 1,010 353 221 88 1,672