สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 34 7 2 1 43
2 อนุบาลเขาสวนกวาง 28 7 6 4 41
3 ชุมชนกระนวน 25 9 3 0 37
4 บ้านคำบง 23 12 7 3 42
5 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 22 13 8 2 43
6 บ้านสำโรง 19 1 2 0 22
7 หนองขามพิทยาคม 17 2 4 0 23
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 16 7 3 1 26
9 บ้านศรีสุขสำราญ 14 11 6 2 31
10 บ้านหนองโก 14 8 4 3 26
11 โคกสูงใหญ่วิทยา 14 4 4 2 22
12 บ้านผักหนาม 13 9 9 1 31
13 บ้านหัวนาคำ 13 7 10 2 30
14 พระธาตุขามแก่น 13 6 3 3 22
15 ชุนชนหนองกุงวิทยา 13 5 9 3 27
16 บ้านม่วงหวาน 13 5 1 1 19
17 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 12 9 4 2 25
18 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 12 5 0 1 17
19 บ้านฝางวิทยา 12 2 4 2 18
20 บ้านทรายมูล 11 7 1 1 19
21 ทุ่งบ่อวิทยา 11 5 5 2 21
22 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 11 5 0 0 16
23 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 11 3 2 1 16
24 น้ำพองประชานุกูล 10 4 1 0 15
25 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 10 3 2 3 15
26 ศรีสมบูรณ์วิทยา 10 2 2 0 14
27 บ้านสระกุด 10 1 3 2 14
28 บ้านกุดเชียงมี 10 0 2 0 12
29 บ้านขุนด่าน 9 5 2 0 16
30 ชุมชนดูนสาด 9 4 2 0 15
31 นาคำพิทยาสรรพ์ 9 4 1 3 14
32 บ้านโนนทองห้วยบาก 9 3 0 1 12
33 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 9 1 2 0 12
34 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 9 1 0 0 10
35 บ้านคำครึ่ง 9 0 1 1 10
36 บ้านวังชัย 8 9 1 1 18
37 คูคำพิทยาสรรพ์ 8 6 3 1 17
38 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 8 4 0 0 12
39 บ้านกุดพังทุย 8 1 3 2 12
40 บ้านหัวดง 8 0 1 0 9
41 บ้านบ่อ 7 6 5 0 18
42 บ้านคำแก่นคูณ 7 4 1 0 12
43 บ้านหนองแต้ 7 2 0 2 9
44 บ้านหนองหว้าสุขใจ 7 1 4 0 12
45 บ้านนาเรียง 7 1 1 2 9
46 หนองโนวิทยาคาร 7 1 1 0 9
47 บ้านห้วยเสือเต้น 7 1 1 0 9
48 บ้านคำม่วมดงเย็น 7 1 1 0 9
49 บ้านท่ากระเสริม 7 0 1 0 8
50 บ้านบะแต้ 7 0 0 0 7
51 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 6 5 3 0 14
52 บ้านแห้ว 6 3 0 0 9
53 กู่สว่างสามัคคี 6 1 3 2 10
54 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 0 0 1 6
55 บ้านหนองแสง 6 0 0 0 6
56 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 5 5 2 0 12
57 บ้านกระนวน 5 4 2 0 11
58 หนองแวงเรือประชาศึกษา 5 4 0 1 9
59 บ้านคอกคีแสนตอ 5 3 1 0 9
60 บ้านโนนศิลาราศรี 5 2 0 0 7
61 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 5 2 0 0 7
62 บ้านโคกกลางวิทยา 5 1 2 0 8
63 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 5 1 1 1 7
64 อนุบาลอุบลรัตน์ 5 1 1 0 7
65 บ้านโคกใหญ่ 5 1 0 1 6
66 บ้านนาขาม 5 1 0 1 6
67 บ้านโคกสว่าง 5 1 0 0 6
68 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 5 1 0 0 6
69 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 0 3 0 8
70 บ้านนาฝาย 5 0 1 0 6
71 บ้านภูคำเบ้า 5 0 0 0 5
72 บ้านวังโพน 4 7 0 0 11
73 บ้านกุดน้ำใส 4 3 3 0 10
74 บ้านห้วยเตย 4 3 2 0 9
75 บ้านขามป้อมดงเย็น 4 3 1 0 8
76 บ้านห้วยไผ่หนองโน 4 2 2 3 8
77 บ้านหัวบึง 4 1 4 1 9
78 บ้านคำม่วง 4 1 1 1 6
79 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 4 1 1 0 6
80 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 1 0 0 5
81 บ้านนาง้อง 4 0 1 0 5
82 บ้านจำปาหัวบึง 4 0 1 0 5
83 บ้านหนองผือ 4 0 0 0 4
84 บ้านโนนสังป่ารัง 4 0 0 0 4
85 บ้านโคกกลางนาล้อม 4 0 0 0 4
86 นามูลวิทยาคม 4 0 0 0 4
87 บ้านทุ่งใหญ่ 3 4 1 2 8
88 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 3 3 1 1 7
89 บ้านคำไฮผักแว่น 3 3 0 2 6
90 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 3 3 0 0 6
91 บ้านนาศรีดงเค็ง 3 3 0 0 6
92 บ้านโคกสง่านางาม 3 2 1 1 6
93 บ้านเสียวโคกกลาง 3 1 3 0 7
94 คำบอนวิทยา 3 1 2 0 6
95 บ้านหลุบเลา 3 1 1 1 5
96 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 1 1 5
97 บ้านนาฝายเหนือ 3 1 1 0 5
98 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 1 0 1 4
99 บ้านหนองคู 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองแสงน้อย 3 0 1 0 4
101 สุนทรพรหมคุณศึกษา 3 0 1 0 4
102 บ้านโคกใหม่นายม 3 0 1 0 4
103 บ้านห้วยยางสะอาด 3 0 0 1 3
104 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3 0 0 0 3
105 ศรีเมืองแอม 3 0 0 0 3
106 ศิลาโป่งคำ 3 0 0 0 3
107 บ้านนาคู 3 0 0 0 3
108 บ้านเวียงแก้ว 3 0 0 0 3
109 บ้านหนองชา 2 3 2 2 7
110 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 2 3 0 1 5
111 บ้านโคกสูงสะอาด 2 2 1 0 5
112 บ้านโนนเชือก 2 2 1 0 5
113 บ้านหนองโอง 2 1 2 0 5
114 บ้านโนน 2 1 1 0 4
115 บ้านสะอาดหนองเรือ 2 1 1 0 4
116 บ้านกุดกระหนวน 2 1 1 0 4
117 บ้านแสงสว่าง 2 1 1 0 4
118 บ้านหนองแวงเป่ง 2 1 0 0 3
119 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 2 1 0 0 3
120 โคกสูงกุดน้ำใส 2 1 0 0 3
121 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 2 0 2 0 4
122 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 1 0 3
123 บ้านบึงกลาง 2 0 1 0 3
124 บ้านโคกกลาง 2 0 0 1 2
125 บ้านโนนสง่า 2 0 0 1 2
126 บ้านน้ำสามวัง 2 0 0 0 2
127 บ้านคำแมด 2 0 0 0 2
128 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 0 2
129 บ้านห้วยเชือก 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองกุงดิ่ง 2 0 0 0 2
131 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 0 0 0 2
132 บ้านห้วยยาง 1 3 1 1 5
133 บ้านหนองบัวคำมูล 1 3 0 0 4
134 บ้านโนนพยอม 1 1 2 0 4
135 บ้านกุดกว้าง 1 1 2 0 4
136 บ้านโนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
137 โนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
138 บ้านกุดพังเครือ 1 1 0 0 2
139 บ้านคำแคนคำเจริญ 1 1 0 0 2
140 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 1 1 0 0 2
141 บ้านโนนจิก 1 0 1 0 2
142 บ้านโสกแสง 1 0 1 0 2
143 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 0 1 0 2
144 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองกุงขี้ควง 1 0 0 0 1
146 บ้านนาค้อ 1 0 0 0 1
147 หนองแสง 1 0 0 0 1
148 บ้านหม้อ 1 0 0 0 1
149 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
150 บ้านนาอ่างทอง 1 0 0 0 1
151 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
152 บ้านหินลาด 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 0 0 0 1
154 บ้านสว่าง 0 2 1 0 3
155 บ้านคำนางปุ่ม 0 2 0 0 2
156 บ้านห้วยหินลาด 0 1 0 1 1
157 บ้านคำสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองหารจาง 0 1 0 0 1
159 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 1 0 0 1
160 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 1
161 บ้านคำป่าก่อ 0 0 1 0 1
162 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 1 0 1
163 บ้านฟากพอง 0 0 1 0 1
164 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 1 0
165 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 1 0
166 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0
168 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0
รวม 898 336 216 88 1,538