สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 16 5 5 26 34 7 2 1 43
2 ชุมชนกระนวน 9 8 5 22 25 9 3 0 37
3 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 7 1 1 9 11 5 0 0 16
4 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 5 7 3 15 22 13 8 2 43
5 บ้านสำโรง 5 6 4 15 19 1 2 0 22
6 บ้านคำบง 5 6 1 12 23 12 7 3 42
7 ทุ่งบ่อวิทยา 5 2 1 8 11 5 5 2 21
8 อนุบาลเขาสวนกวาง 4 5 6 15 28 7 6 4 41
9 หนองขามพิทยาคม 4 3 2 9 17 2 4 0 23
10 บ้านโนนทองห้วยบาก 4 2 2 8 9 3 0 1 12
11 บ้านหนองแต้ 4 1 2 7 7 2 0 2 9
12 ชุมชนดูนสาด 4 0 2 6 9 4 2 0 15
13 บ้านศรีสุขสำราญ 3 6 4 13 14 11 6 2 31
14 บ้านหนองโก 3 6 3 12 14 8 4 3 26
15 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3 4 0 7 9 1 0 0 10
16 บ้านขุนด่าน 3 3 0 6 9 5 2 0 16
17 โคกสูงใหญ่วิทยา 3 2 4 9 14 4 4 2 22
18 บ้านพระบาทท่าเรือ 3 1 3 7 16 7 3 1 26
19 คูคำพิทยาสรรพ์ 3 1 2 6 8 6 3 1 17
20 บ้านบะแต้ 3 1 0 4 7 0 0 0 7
21 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 3 0 2 5 12 9 4 2 25
22 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 2 5 6 0 0 1 6
23 บ้านผักหนาม 2 3 4 9 13 9 9 1 31
24 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 2 3 2 7 12 5 0 1 17
25 ชุนชนหนองกุงวิทยา 2 2 2 6 13 5 9 3 27
26 บ้านนาเรียง 2 2 2 6 7 1 1 2 9
27 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 2 0 4 5 0 3 0 8
28 บ้านเสียวโคกกลาง 2 2 0 4 3 1 3 0 7
29 พระธาตุขามแก่น 2 1 1 4 13 6 3 3 22
30 บ้านท่ากระเสริม 2 1 1 4 7 0 1 0 8
31 บ้านแห้ว 2 1 1 4 6 3 0 0 9
32 บ้านคำครึ่ง 2 1 0 3 9 0 1 1 10
33 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 หนองโนวิทยาคาร 2 0 3 5 7 1 1 0 9
35 บ้านหนองผือ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
36 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
37 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 0 0 2 3 1 0 1 4
38 บ้านหัวนาคำ 1 4 5 10 13 7 10 2 30
39 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 3 1 5 9 4 1 3 14
40 บ้านวังชัย 1 3 1 5 8 9 1 1 18
41 หนองแวงเรือประชาศึกษา 1 3 1 5 5 4 0 1 9
42 บ้านกุดเชียงมี 1 2 3 6 10 0 2 0 12
43 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 1 2 3 6 9 1 2 0 12
44 บ้านห้วยเตย 1 2 0 3 4 3 2 0 9
45 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 1 2 4 5 5 2 0 12
46 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 1 1 1 3 8 4 0 0 12
47 บ้านโนนศิลาราศรี 1 1 1 3 5 2 0 0 7
48 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 1 1 3 5 2 0 0 7
49 บ้านโนนสังป่ารัง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
50 บ้านโนน 1 1 1 3 2 1 1 0 4
51 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 1 0 2 5 1 1 1 7
52 อนุบาลอุบลรัตน์ 1 1 0 2 5 1 1 0 7
53 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
54 บ้านน้ำสามวัง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านทรายมูล 1 0 3 4 11 7 1 1 19
56 ศรีสมบูรณ์วิทยา 1 0 3 4 10 2 2 0 14
57 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 2 3 7 4 1 0 12
58 กู่สว่างสามัคคี 1 0 1 2 6 1 3 2 10
59 บ้านวังโพน 1 0 1 2 4 7 0 0 11
60 บ้านนาง้อง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
61 บ้านห้วยทรายศึกษา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
62 บ้านกุดพังเครือ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
63 บ้านบ่อ 1 0 0 1 7 6 5 0 18
64 บ้านกระนวน 1 0 0 1 5 4 2 0 11
65 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 5 1 0 1 6
66 บ้านคำม่วง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
67 บ้านจำปาหัวบึง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
68 บ้านนาฝายเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
69 บ้านห้วยยางสะอาด 1 0 0 1 3 0 0 1 3
70 ศรีเมืองแอม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 ศิลาโป่งคำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านคำแมด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านคำแคนคำเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านโนนจิก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านม่วงหวาน 0 3 3 6 13 5 1 1 19
77 บ้านหนองแสง 0 3 0 3 6 0 0 0 6
78 บ้านหลุบเลา 0 3 0 3 3 1 1 1 5
79 บ้านห้วยเสือเต้น 0 2 2 4 7 1 1 0 9
80 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 0 2 1 3 5 1 0 0 6
81 บ้านฝางวิทยา 0 2 0 2 12 2 4 2 18
82 บ้านสระกุด 0 2 0 2 10 1 3 2 14
83 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
84 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 3 4 7 1 4 0 12
85 บ้านกุดพังทุย 0 1 1 2 8 1 3 2 12
86 บ้านหัวดง 0 1 1 2 8 0 1 0 9
87 บ้านกุดน้ำใส 0 1 1 2 4 3 3 0 10
88 บ้านหนองคู 0 1 1 2 3 1 0 0 4
89 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 1 2 3 0 1 0 4
90 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
91 บ้านคำม่วมดงเย็น 0 1 0 1 7 1 1 0 9
92 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 5 3 1 0 9
93 บ้านนาฝาย 0 1 0 1 5 0 1 0 6
94 นามูลวิทยาคม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
95 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 0 1 0 1 3 3 1 1 7
96 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
97 บ้านโคกสง่านางาม 0 1 0 1 3 2 1 1 6
98 บ้านหนองชา 0 1 0 1 2 3 2 2 7
99 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 0 6 6 11 3 2 1 16
102 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 0 3 3 4 3 1 0 8
103 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 2 2 3 4 1 2 8
104 บ้านห้วยเชือก 0 0 2 2 2 0 0 0 2
105 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 0 0 1 1 6 5 3 0 14
106 บ้านนาขาม 0 0 1 1 5 1 0 1 6
107 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 4 1 4 1 9
108 คำบอนวิทยา 0 0 1 1 3 1 2 0 6
109 บ้านนาคู 0 0 1 1 3 0 0 0 3
110 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
111 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 บ้านบึงกลาง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
113 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 1 1 1 3 0 0 4
115 บ้านโนนพยอม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
116 บ้านโสกแสง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
117 บ้านนาค้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 น้ำพองประชานุกูล 0 0 0 0 10 4 1 0 15
119 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 0 0 0 10 3 2 3 15
120 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 5 1 2 0 8
121 บ้านภูคำเบ้า 0 0 0 0 5 0 0 0 5
122 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 0 0 4 2 2 3 8
123 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 4 1 1 0 6
124 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
125 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 0 0 3 3 0 2 6
126 บ้านนาศรีดงเค็ง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
127 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
128 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
129 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
131 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
132 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
133 บ้านกุดกระหนวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
134 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
138 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
139 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
142 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
143 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 หนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านนาอ่างทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 154 146 470 898 336 216 88 1,450