สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 16 6 7 29 37 7 3 1 47
2 ชุมชนกระนวน 11 8 5 24 27 9 3 0 39
3 บ้านคำบง 7 6 1 14 26 12 7 3 45
4 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 7 1 1 9 11 5 0 0 16
5 บ้านสำโรง 6 7 4 17 21 1 2 0 24
6 ทุ่งบ่อวิทยา 6 6 1 13 16 5 5 2 26
7 ชุนชนหนองกุงวิทยา 6 3 2 11 17 6 9 3 32
8 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 5 7 3 15 22 13 8 2 43
9 บ้านศรีสุขสำราญ 5 6 4 15 16 11 6 2 33
10 บ้านโนนทองห้วยบาก 5 2 2 9 11 3 0 1 14
11 บ้านหนองแต้ 5 2 2 9 9 2 0 2 11
12 ชุมชนดูนสาด 5 0 2 7 10 4 2 0 16
13 อนุบาลเขาสวนกวาง 4 5 6 15 28 7 6 4 41
14 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 4 5 0 9 11 1 0 0 12
15 หนองแวงเรือประชาศึกษา 4 4 1 9 10 4 0 1 14
16 หนองขามพิทยาคม 4 3 2 9 17 2 4 0 23
17 โคกสูงใหญ่วิทยา 4 2 4 10 15 4 4 2 23
18 บ้านพระบาทท่าเรือ 4 1 3 8 17 7 3 1 27
19 บ้านห้วยยางสะอาด 4 0 0 4 6 0 0 1 6
20 บ้านหนองโก 3 6 3 12 14 8 4 3 26
21 บ้านผักหนาม 3 5 4 12 16 9 9 1 34
22 บ้านขุนด่าน 3 3 0 6 9 5 2 0 16
23 พระธาตุขามแก่น 3 1 2 6 16 6 3 3 25
24 คูคำพิทยาสรรพ์ 3 1 2 6 8 6 3 1 17
25 บ้านบะแต้ 3 1 1 5 8 0 0 0 8
26 บ้านคำครึ่ง 3 1 0 4 10 0 1 1 11
27 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 3 0 2 5 12 9 4 2 25
28 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 2 5 6 0 0 1 6
29 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 3 6 1 0 0 7
30 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 2 3 2 7 12 5 0 1 17
31 บ้านนาเรียง 2 2 2 6 7 1 1 2 9
32 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 2 0 4 5 0 3 0 8
33 บ้านเสียวโคกกลาง 2 2 0 4 3 1 3 0 7
34 ชุมชนหนองกุงใหญ่ 2 1 2 5 10 4 0 0 14
35 บ้านโนนศิลาราศรี 2 1 1 4 8 2 0 0 10
36 บ้านท่ากระเสริม 2 1 1 4 7 0 1 0 8
37 บ้านแห้ว 2 1 1 4 6 3 0 0 9
38 บ้านโนน 2 1 1 4 3 1 1 0 5
39 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 1 0 3 3 2 0 1 5
40 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
41 หนองโนวิทยาคาร 2 0 3 5 9 2 1 0 12
42 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 2 0 1 3 8 5 3 0 16
43 บ้านหนองผือ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
44 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 1 3 3 0 1 0 4
45 บ้านภูคำเบ้า 2 0 0 2 7 0 0 0 7
46 บ้านหัวนาคำ 1 4 5 10 14 7 10 2 31
47 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 4 1 6 8 1 0 0 9
48 บ้านห้วยเสือเต้น 1 3 2 6 11 1 1 0 13
49 บ้านห้วยเตย 1 3 2 6 7 3 2 0 12
50 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 3 1 5 9 4 1 3 14
51 บ้านวังชัย 1 3 1 5 8 9 1 1 18
52 บ้านกุดเชียงมี 1 2 3 6 11 0 2 0 13
53 ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 1 2 3 6 9 1 2 0 12
54 อนุบาลอุบลรัตน์ 1 2 1 4 8 1 2 0 11
55 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 2 0 3 8 1 2 1 11
56 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 1 2 4 5 5 2 0 12
57 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 1 1 3 5 2 0 0 7
58 บ้านโนนสังป่ารัง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 1 0 2 9 1 1 0 11
60 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
61 บ้านน้ำสามวัง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
62 บ้านทรายมูล 1 0 3 4 11 7 1 1 19
63 ศรีสมบูรณ์วิทยา 1 0 3 4 10 2 2 0 14
64 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 3 4 6 5 1 2 12
65 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 2 3 7 4 1 0 12
66 กู่สว่างสามัคคี 1 0 1 2 6 1 3 2 10
67 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 2 6 1 0 1 7
68 บ้านวังโพน 1 0 1 2 4 7 0 0 11
69 บ้านนาง้อง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
70 บ้านหนองบัวคำมูล 1 0 1 2 2 3 0 0 5
71 บ้านนาค้อ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านกุดพังเครือ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
73 บ้านบ่อ 1 0 0 1 7 6 5 0 18
74 บ้านกระนวน 1 0 0 1 5 4 2 0 11
75 บ้านคำไฮผักแว่น 1 0 0 1 4 5 0 2 9
76 บ้านคำม่วง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
77 บ้านจำปาหัวบึง 1 0 0 1 4 0 1 0 5
78 บ้านนาฝายเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
79 ศรีเมืองแอม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 ศิลาโป่งคำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
81 บ้านคำแมด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านคำแคนคำเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านโนนจิก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
84 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านม่วงหวาน 0 3 3 6 13 5 1 1 19
86 บ้านหนองแสง 0 3 0 3 6 0 0 0 6
87 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 0 3 0 3 5 3 1 1 9
88 บ้านหลุบเลา 0 3 0 3 3 2 1 1 6
89 นามูลวิทยาคม 0 2 1 3 6 0 0 0 6
90 บ้านฝางวิทยา 0 2 0 2 12 3 4 2 19
91 บ้านสระกุด 0 2 0 2 10 2 3 2 15
92 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
93 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 3 4 7 1 4 0 12
94 บ้านกุดพังทุย 0 1 1 2 8 1 3 2 12
95 บ้านหัวดง 0 1 1 2 8 0 1 0 9
96 บ้านนาศรีดงเค็ง 0 1 1 2 6 3 0 0 9
97 บ้านกุดน้ำใส 0 1 1 2 4 3 3 0 10
98 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 1 2 4 0 1 0 5
99 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 1 1 2 3 3 0 1 6
100 บ้านหนองคู 0 1 1 2 3 1 0 0 4
101 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
102 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 5 3 1 0 9
103 บ้านนาฝาย 0 1 0 1 5 0 1 0 6
104 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
105 บ้านโคกสง่านางาม 0 1 0 1 3 2 1 1 6
106 บ้านโนนเชือก 0 1 0 1 3 2 1 0 6
107 บ้านหนองชา 0 1 0 1 2 3 2 2 7
108 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
109 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 0 6 6 11 3 2 1 16
113 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 0 3 3 4 3 1 0 8
114 บ้านห้วยเชือก 0 0 2 2 2 0 0 0 2
115 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 1 7 2 2 0 11
116 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 1 5 2 2 3 9
117 บ้านนาคู 0 0 1 1 5 2 0 0 7
118 บ้านนาขาม 0 0 1 1 5 1 0 1 6
119 บ้านเวียงแก้ว 0 0 1 1 5 0 0 0 5
120 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 4 1 4 1 9
121 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 0 0 1 1 4 0 2 0 6
122 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 1 1 3 2 1 0 6
123 คำบอนวิทยา 0 0 1 1 3 1 2 0 6
124 บ้านบึงกลาง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
125 บ้านหนองแวงเป่ง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
126 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
127 บ้านโนนพยอม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
128 บ้านโสกแสง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
129 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
130 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 0 0 0 11 4 2 3 17
131 น้ำพองประชานุกูล 0 0 0 0 10 4 1 0 15
132 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 4 1 1 0 6
133 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
134 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
135 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
136 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
137 บ้านกุดกระหนวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
138 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
143 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
146 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
147 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 หนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านนาอ่างทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
158 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 181 164 558 1,010 353 221 88 1,584