รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 1. เด็กหญิงลักษ์สุภา   วงษาศิลชัย
 
1. นางวิภาดา   ขามธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงอาทิติยา  ห้าด่านจาก
 
1. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพรทิพา  มังกร
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ  อุลาแก้ว
 
1. นางสาวนิลเนตร  วาปีศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสม
 
1. นางเข็มภรน์  โคตรเพช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงปณิตา  พุทธรักษา
 
1. นางสาวเกตุวลี  สิงห์บุตรา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสวงการ
 
1. นางสาววิรินญา  พลทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  วรรณขาม
 
1. นางพวงเพชร  คุ้มห้างสูง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ดาหาร
 
1. นางสุกัญญา  คัทมาตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระนวน 1. เด็กหญิงอรปรียา  ชาไข
 
1. นางจันเทียม  สิมลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายนฤเบศ  วังหัวนา
 
1. นางนิตยาพร  นนฤาชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อัตตะเสน
2. เด็กหญิงระลิษา   วงษ์รินยอง
3. เด็กหญิงศิริประภา   กองวัด
 
1. นายสมทรง   มุริจันทร์
2. นางชมพูนุท  ศตอรรถวุฒิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงณัชชา  ดินจันทร์
3. เด็กหญิงบุษบา  แสนโท
 
1. นางเข็มภรน์  โคตรเพช
2. นางศิลมัย  สีหาโมก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
2. เด็กชายธนกฤต  อุปนันท์
3. เด็กหญิงบุปผา  หงษ์สีทอง
 
1. นายจันทร์ศรี  สุดหล้า
2. นางบุญโฮม  สุดหล้า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กชายพงศกร  สาราษฎร์
2. เด็กชายวิชากร  ชัยพิบูลย์
 
1. นางเข็มภรน์  โคตรเพช
2. นายชัยนันท์  อรัญมาลา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. นางสาวพรรณิภา   โคตรฮุย
2. นางสาวอารีรักษ์  กลางอินเดช
 
1. นางสาวเกตุวลี  สิงห์บุตรา
2. นางนุชจนี  นาหนองตูม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยสีดา
2. เด็กหญิงนภัสสร  กุลาสา
 
1. นางบังอร  อุตรศาสตร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทร์ภูวงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษ์คำเมือง
 
1. นางปราณี  วิลัยปาน
2. นางเปลวทอง  เทพสุคนธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงชลลดา  พรมแพง
 
1. นายทองสุข  เผ้าหอม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีเนตร
 
1. นายสุวรรณ  ขันทวุฒิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายโชคชัย  วรรณแจ่ม
 
1. นางสาวชญาดา  ดวงจันทร์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 1. เด็กหญิงหนูนา  ชินนอก
2. เด็กชายอาทิตย์  ภาษิต
3. เด็กชายเมฆา  ยังรอด
 
1. นายสมาน  ศรีชัย
2. นายอาทิตย์  โคตรศรีวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  มาศรี
2. เด็กหญิงพรมณี  ชามพะลา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองถิน
 
1. นายธนากร  ณิชเสฏฐี
2. นางสาวธวัลพร  ชูหา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กองทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกิจสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสมิตรา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางปาริชาติ  จันทะรัง
2. นางสาวประวีนา  ไตรธรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กหญิงกนกนิภา   ศรีสะพุง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงฐริกา   ใจบุญ
 
1. นายเศรษฐวัฒน์   เจริญไชย
2. นายรณกร   นนท์ยะโส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ตะลาโส
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทวัน
 
1. นายยุทธ  นาคทัศน์
2. นายชัยนาท  เปี่ยมวาสนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   คณะวาปี
2. เด็กชายวิรุฬห์   แข็งขยัน
 
1. นางสาวพิศมัย   ใบลาศ
2. นางสุนันท์   ชาไข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  ชมฮด
 
1. นางสาวอุไรพร  อ่อนอินทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย
 
1. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอาริยา  กิ่งก้าน
 
1. นางจันสี  เหล่าโพธิ์แดง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 1. เด็กชายชัยชนะ  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภาบสิมมา
 
1. นายเอกชัย  โทธรรม
2. นางกังสดาล  บุตรโพธิ์ศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบัติ
2. เด็กหญิงศศิกร  สีสังข์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  อามาตทัศน์
2. นางสาวภัสรา  จันแดง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พูลล้น
 
1. นางสาวรชยา  ราศรี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงประภาพร  กุลโฮง
 
1. นางสาวชญาดา  ดวงจันทร์ศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ชานันท์  พันภักดี
2. เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองลวด
 
1. นางสาวชนกนาถ  ชื่นมณี
2. นางเอื้อมพร  สามาลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  คำป้อง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาบชุม
3. เด็กหญิงสุธาศิณี  สูงขาว
 
1. นางสาวอรอนงค์  เค้างิ้ว
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วพวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนภัสกร  เขียวสะอาด
2. เด็กหญิงวริศรา  รัตนวงษ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริยะ
 
1. นางสาวชนกนาถ  ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์  ปิยนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงอภิญญา  วังศิริ
3. เด็กชายเพชรอรุณ  บุษราคัม
 
1. นางสาวิตรี  อรรคฮาด
2. นางชนัฐปภา  แนวหล้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โสริน
2. เด็กหญิงดารุณี  แสนพลี
3. เด็กหญิงศศิภา  บัวชม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทรวงฤดี
2. นางสาวมณีรัตน์  บัวพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามแสง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ธงหาร
3. เด็กหญิงณัฐฐธิดา  แฝงทรัพย์
 
1. นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา
2. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กหญิงพิมดาว  ประมูลชัย
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พลบำรุง
3. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง
2. นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุพัฒน์
2. เด็กหญิงน้ำริน  ขวาขัน
3. เด็กชายอัฐนา  น้อยภูธร
 
1. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
2. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายภูษณะ  กิจทรัพย์
2. เด็กชายศรายุทธ  สมปุย
 
1. นางสาวชนกนาถ  ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์  ปิยนันท์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศักดา  ปาละทา
 
1. นายเชิดชัย  กมลเลิศ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กชายกิตติกร  ดอกบัวซ้อน
2. เด็กชายศิริขวัญ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คลังกลาง
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  ภูสีไม้
 
1. นายประยงค์  บำรุงภักดี
2. นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงดลยา  ดาสมกุล
2. เด็กหญิงปิยนันท์  พรมหนองอ้อ
 
1. นายประยงค์  บำรุงภักดี
2. นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ใยแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำพานาง
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
2. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวิทยา  โคตรแดง
2. เด็กชายศตนันท์  ขันโพธิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กองม่วง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสนกันหา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  หนองผือ
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พรมสิงห์
5. เด็กหญิงสุวิมล  ณ วงศ์
 
1. นางเอมอร  คลังกลาง
2. นางจุไรรัตน์  สุริสาร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัสยา  ศรียอด
2. เด็กหญิงพิมพ์ธการ  แพงคำฮัก
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญตะนัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาเงิน
5. เด็กหญิงเกศกนก  วิลัยพันธ์
 
1. นางงามพร  ศรีไชยโย
2. นายนิตยาพร  นนฤาชา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. นางสาวกัลญารัตน์  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาวปนิดา  หันชะนา
3. นางสาวศุภรัตน์  ประกังลาพัง
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เทียมโคกกรวด
5. นางสาวอัญชลี  คำมูลตรี
 
1. นายศรัณยพงษ์  เหล่าทองสาร
2. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หลวงราษ
2. เด็กหญิงชุติมา  โนนทิง
3. เด็กหญิงนิชาภา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงวราทิพย์  ชาดา
5. เด็กหญิงเขมนิจ  ประทุมมา
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
2. นางธราภรณ์  จิตรสม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนโคตร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ป้องสงคราม
3. เด็กหญิงนภัสสร  จิจารย์ณรงค์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งวิชัย
5. เด็กชายวีระวุฒิ  แสนโคตร
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  นิลดาศรี
2. นายคำ  เพ็งวิชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงกันลญา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลทิพย์
3. เด็กหญิงฐิติมา  โวแสง
4. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีชา
5. เด็กหญิงพรวิภา  ทองแสน
 
1. นางพีริยา  จุฑะกนก
2. นางจิดาภา  ถ้วยแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงสิริณัฐ  ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงอรดา  ต่อชีวัน
4. เด็กชายอัครเดช  ดาบบัง
5. เด็กชายเขมชาติ  ศรีอุดร
 
1. นายยศวริศ  สุริสาร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
3. เด็กชายก้องเพชร  สิงห์น้อย
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาด
5. เด็กชายพิตรพิบูลย์  เมฆไธสงค์
 
1. นางศิริวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงมันฑนากร  พรหมจารีย์
 
1. นางณัฏฐฺิกา  แก้วรากมุข
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐกฤติ  ป้องคำลา
 
1. นางชาลิสา  จันทร์บุตร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยศรีหา
 
1. นางงามพร  ศรีไชยโย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองแอม 1. เด็กชายคฑาเทพ   บุตรวิเศษ
2. เด็กหญิงประติภา  รูปไข่
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทะลุน
2. นางแก้วภิเสข์  จ้อยสูงเนิน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาษาราช
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนแก
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
2. นางสว่างศรี  สูตรสนธิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์กลาง
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุขศาล
 
1. นางจิดาภา  ถ้วยแก้ว
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คำบุญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กหญิงกรนิจ  วาทโยธา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งสุขเกษมสันต์
3. เด็กหญิงจินนันท์  บุทธิจักร
4. เด็กหญิงธาริน  เณรเสือ
5. เด็กหญิงธิติยา  แซมรัมย์
6. เด็กหญิงธิภารัตน์  จันสีลา
7. เด็กหญิงนัยนภา  แก้วใส
8. เด็กหญิงปริศนา  สะตะ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  เพ็งวิชัย
10. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วล้วน
 
1. นายคำ  เพ็งวิชัย
2. นางเพ็ญจันทร์  ทาอามาตย์
3. นางทรงศิริ  เพ็งวิชัย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนิกนันท์  สีใส
2. เด็กหญิงจันทร์สุณี  พรมดี
3. เด็กหญิงจิราพร  ดอนแสง
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  มองเพ็ชร
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  พิมพระลับ
6. เด็กหญิงพรพิมล  กุระจินดา
7. นางสาววรรณวิภา  ประทุมโคตร
8. เด็กหญิงอัยลดา  ดอกตะไกล้
9. เด็กหญิงเก็จมณี  เพชรคำ
10. นางสาวเพลินศิริ  ชินอ่อน
 
1. นางณัฐสุรีย์  ยุพงษ์ฉาย
2. นางดรุณี  สีหพรรณ
3. นางสาวอุบลวรรณ  บุตรจ้อม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  แรมกลาง
2. เด็กหญิงปรียาพร  ชินสีห์
3. เด็กหญิงปสุตา  แจ้งพวงศรี
4. เด็กหญิงปิยะเนตร  ก้านก่อง
5. เด็กหญิงพิชชา  ปานประดิษฐ์
6. เด็กหญิงภัทราพร  หนองผือ
7. เด็กหญิงมนปริยา  อักษรวงศิลป์
8. เด็กหญิงรสา  โภคา
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโทนุย
10. เด็กหญิงสิริกร  เสียงสาย
 
1. นางพเยาว์  นารมย์
2. นางสาวสุพัตรา  อาถนา
3. นางฎัฎฐากาญจน์   พรหมประโคน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจินตนา  ปรุรัตน์
2. นางสาวจิราพร  วงษ์ป้อง
3. นางสาวณัฐฐา  วิเศษดี
4. นายณัฐวุฒิ  ไชยหานิล
5. นางสาวธัญญาทิพย์  ชัยเดช
6. นายนฤมิตร  พระยอมหอม
7. นายมนตรี  คันธวุฒิ
8. เด็กหญิงลลิตา  ชานอก
9. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สาคำนะ
10. นายอรรถชัย  ไสยมรรคา
 
1. นายนัฐชัย  ศรีสุพัฒน์
2. นายวีระศักดิ์  โพธิสาร
3. นางสาวทิพวรรณ  พรมกลาง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ประบุตรสี
2. เด็กหญิงณฤดี  อรุณเรือง
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองโคตร
4. เด็กหญิงปนัดดา  แรมกลาง
5. เด็กหญิงปรียาพร  ชินสีห์
6. เด็กหญิงพรรณนิชา  หารอุดร
7. เด็กหญิงพิชชา  ปานประดิษฐ์
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พานทอง
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หนองผือ
 
1. นางพเยาว์  นารมย์
2. นางสาวสุพัตรา  อาถนา
3. นายธรรมภพ  สุริสาร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. นางสาวกัญญารัตน์  รอดสัมฤทธิ์
2. เด็กชายปวริศ  คำเสนา
3. เด็กชายพีราวุฒิ  รัตนะบุรม
4. เด็กชายภัควัฒน์  คำเสนา
5. เด็กชายวทันยู  สุวะจันทร์
6. เด็กชายศิริพงษ์  ลีทองดี
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  ประกังลาพัง
8. นางสาวสุพัฒตรา  เทียมโคกกรวด
9. เด็กชายอภิวัฒน์  ลาดพล
10. เด็กชายอภิวัฒน์  คำเสนา
 
1. นายสุชาติ  เอกตาแสง
2. นายศรัณยพงษ์  เหล่าทองสาร
3. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐฌาพร  ตามบุญ
2. เด็กหญิงพีรดา  กายขุนทด
 
1. นายธีระพงษ์  สมภาร
2. นางสำเริง  โยธาเสน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงนัยนา  สุดาทิพย์
2. เด็กหญิงเสาวรส  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
2. นางถาวร  ผาบสิมมา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  มองเพชร
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชิชญา  พิเภก
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคตรชุม
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่อนนวล
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนศรี
 
1. นายนัฐพงษ์  ชื่นนิรันดร์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนแก่น
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงนลินี  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ธงอาษา
 
1. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
2. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลพินธุ์  สดส่าน
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วสาระภูมิ
 
1. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
2. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายกัมปนาท   นนธนำ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ศรีปราชญ์
 
1. นายเสงี่ยม   ลือสะท้าน
2. นางพิสนธิ์   ราชำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายภูเบศ  เกตุวิเศษกุล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายภัทรดนัย  ชาตะบุตร
2. เด็กหญิงสุภนิชา  หงษ์ปัญญา
3. เด็กหญิงอลิน  คงกุล
 
1. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
2. นางพิทยา  กุลอัก
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  แสนสะอาด
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงปรภาว์  กาจู๊ด
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทิพย์ตำแย
2. เด็กหญิงวิสุดา  อ่อนมาลี
3. เด็กชายสุภโชค  ผาภู
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ผิวพรรณ
 
1. นายมารุต  ใยแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปา
3. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
4. เด็กชายก้องเพชร  สิงห์น้อย
5. เด็กชายนพรัตน์  โครวัตร
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาด
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
2. นางจิตรลดา  คำสี
3. นายบัณฑิต  รัตนมนตรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปา
3. เด็กหญิงกาญจเกล้า  สุริฉาย
4. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
5. เด็กชายก้องเพชร  สิงห์น้อย
6. เด็กหญิงถาวรีย์  แก้วมาตย์
7. เด็กหญิงธิญาภรณ์  พรมภักดี
8. เด็กชายธีรนัย  อินทะชัย
9. เด็กชายนพรัตน์  โครวัตร
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาต
11. เด็กหญิงปิยพร  พรมภักดี
12. เด็กชายพิตรพิบูลย์  เมฆไธสงค์
13. เด็กหญิงมนต์นภา  อินทแสง
14. เด็กชายรังสิมันต์  ทองโคตร
15. เด็กชายวรภาส  วาเหลา
16. เด็กหญิงศศิธร  ไชยศรี
17. เด็กหญิงศุภิศรา  พรมมา
18. เด็กชายสรชาติ  หลงสกุณี
19. เด็กหญิงสาวิตรี  ฐานะ
20. เด็กหญิงสุทาศิณี  วงษ์ทอง
21. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คำโมง
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
2. นางศิริวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางอรวรรณ  บุษราคัม
4. นางฉวีวรรณ  โคตรเพชร
5. นายวีรศักดิ์  โคตรเพชร
6. นายสกุลรักษ์  อนุรักษ์
7. นายพงษ์วิชิต  นันทะผา
8. นายธนภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกิณณ์กมล  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หลวงจันทร์
3. เด็กชายคุณานนต์  ชัยมาตย์
4. เด็กหญิงจิดาภา  สุดาบุตร
5. เด็กชายจิระศักดิ์  ประนาราษฎร
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดอกคำ
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วนารี
8. เด็กหญิงธนัชพร  เพียโคตร
9. เด็กชายธนาธิป  วงษาจันทร์
10. เด็กหญิงธัญชนก  นารี
11. เด็กชายธันวา  แก้วกัณหา
12. เด็กชายธีรภัทร  หลวงจันทร์
13. เด็กหญิงนริศรา  แก้วนวน
14. เด็กหญิงปาริตา  ศรีนาง
15. เด็กหญิงปาลิตา  ชมจันทร์
16. เด็กหญิงพิราอร  ดอกคำ
17. เด็กหญิงมันฑนา  ยะนิล
18. เด็กหญิงศราวรรณ  เพียลี
19. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองคำ
20. เด็กชายอธิวัฒน์  รัมย์ไธสง
21. เด็กหญิงอาคิรา   ประชา
 
1. นายธีระวัฒน์  โสเก่าข่า
2. นางสาวรัตนา  หนูซึม
3. นางสาวสายรุ้ง  ดวงทะนิน
4. นางอาลิสา  ขุนอาจ
5. นางสาวชลธิชา  เชื้อบุญมา
6. นางสมศรี  วิเศษลา
7. นางจรรยา  หนองผือ
8. นางสาวปิยมาภรณ์  คำมะทิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นางทัศนีย์พร  กันทะใจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นางสาวฉัตรลดา  ชัยชนะโชติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวิวรณ์  ทองแฉล้ม
 
1. นางสุพรรณ  ศรีเรือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา   อรัญมาลา
 
1. นางสาววิจิตรา  ชัยอาสา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายสพลดนัย  นิตย์ภักดี
 
1. นายชัชวาลย์  รินทร์วงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายพงศกร  พรหมสารเมฆ
 
1. นางถนอมจิตร  แก้วชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงจิรสุดา  นันตะนัย
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. เด็กหญิงอัญชลี  คำมูลตรี
 
1. นายสุพจน์  ปลื้มจิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายศักรินทร์  ิอินทรตั้ง
 
1. นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กชายศุภวุฒิ  เพชรล้ำ
 
1. นางอำภาภรณ์  วงษ์จันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยศโสภณ
 
1. นายสุชาติ   โพธิ์สาจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงอาร์คเนส  น้อยบัง
 
1. นางปภัสร์วรรณ  อุตรนคร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  เกียนนอก
 
1. นางวรานุช  บุตราช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นายทินภัทร  บุญเจริญ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มหาหิงษ์
 
1. นางสาวเทวธิดา  กลางหล้า
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นางสาวม่านแก้ว  ชะตะ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงกชกร  คำมงคุณ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณบุตร
3. เด็กชายกฤษฏา  สิงห์สาคร
4. เด็กชายกีรติ  บุญใหญ่
5. เด็กชายจิตติพัฒน์  คำเรืองศรี
6. เด็กชายจิรกิตย์  ศรีวิเศษ
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีแก้วน้ำใส
8. เด็กหญิงชนินาถ  เลาเจริญ
9. เด็กชายชาญณรงค์  พุทธจักร
10. เด็กชายชินกร  อุปนันท์
11. เด็กชายชินภัทร  คำมอญ
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกตาแสง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูหนองโอง
14. เด็กชายธนภัทร  จันทรนนท์
15. เด็กชายธนวัฒน์  คำภาสุข
16. เด็กหญิงธนัญญา  พวงจิตร
17. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธิ
18. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญใบ
19. เด็กหญิงนัทนิชา  ขุมดินพิทักษ์
20. เด็กหญิงนันทิดา  ทองธิราช
21. เด็กหญิงนิชาภา  ยุพิน
22. เด็กชายบุญล้อม  ผ่องอำไพ
23. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยศรี
24. เด็กชายประทิบศักดิ์  รัฐวงษา
25. เด็กหญิงปาลินี  วงษ์จำปา
26. เด็กหญิงยุวดี  ประโลม
27. เด็กหญิงรวิภา  สายแสน
28. เด็กชายรัชชานนท์  บุญใส
29. เด็กหญิงวันวิสา  จันลาวงศ์
30. เด็กชายวิทวัส  จำปา
31. เด็กชายศรีรัฐ  กองทา
32. เด็กชายศักดิ์สุธา  พงษ์ศา
33. เด็กหญิงศิรประภา  โสริน
34. เด็กชายสมพร  ผ่องคำไพ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินพะวอ
36. เด็กชายอภินันท์  พิจารโชติ
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสุข
38. เด็กหญิงอังนภา  สียางนอก
39. เด็กหญิงอัญมณี  สง่างาม
40. เด็กชายเนติพงษ์  เขียวน้ำชุ่ม
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
2. นายวัชรินทร์  อินทรปัญญา
3. นายสุชาติ  จำปางค์
4. นายจักรพรรณ์  นรราช
5. นางสาวจุฑามาศ  ทรวงฤดี
6. นางพรทิพย์  โพนทานิล
7. นางสาววิรินญา  พลทอง
8. นายธรรพ์ณธร  เหล่าอุทา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงดากานดา  เบ้าทอง
2. เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
3. เด็กชายธนพงษ์  มองเพชร
4. เด็กชายธนภัทร  สมภาร
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  ชื่นโรจน์
6. เด็กหญิงพิชญภัทร  มูลตรี
7. เด็กชายภูเมศ  มารัชชะ
8. เด็กชายวิทวัส  เขียวสะอาด
9. เด็กหญิงอุษามณี  วงศ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางสาวกุลธิดา  บัวอ้น
3. นายนัฐพล  ชุมแวงวาปี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงชวพร  ศรีพรมมา
2. เด็กหญิงชุติมา  ละครศรี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วกองเงิน
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีนารักษ์
5. เด็กหญิงรวิศรา  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงลักษมี  พระลาศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เสียสีหา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  กาญจนา
9. เด็กหญิงสุณิสา  อุดมประเสริฐ
10. เด็กหญิงเจษฎาพร  ปะกาสาตัง
 
1. นางสุรางคณา  อินทร์จันทร์
2. นายวีรพัฒน์  อินทร์จันทร์
3. นางสุภลักษ์  พานผา
4. นางปริยากร  สงจันทร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจิตรภาพร  พัฒนาศูนย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  กันทะใจ
3. เด็กหญิงวันสิริ  พรมศรีแก้ว
4. เด็กหญิงศิรินภา  ภูแข่งหมอก
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  ชินเนหันหา
6. เด็กหญิงอธิชา  วันละคำ
7. เด็กหญิงอรจิรา  คลังกลาง
8. เด็กหญิงอริศรา  ชารีทอง
9. เด็กหญิงอัยรินทร์  ศรีไชยา
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางสุจิตรา  ทับมณี
3. นางพวงเพ็ญ  ทองกอง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ดรพาเหลา
3. เด็กชายธนกฤษ  กองสำลี
4. เด็กหญิงนภัทสร  ศิริก้อม
5. เด็กหญิงปริชาต  พุทไทยสง
6. เด็กชายพงศกร  มาตคำมี
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พูนพุฒ
8. เด็กชายภูฤทธิ์  มะลิ
9. เด็กหญิงวรกานต์  ภูศรีน้อย
10. เด็กหญิงสราสินี  สาทิพพะมะณี
11. เด็กหญิงสุดานัน  เสนาราช
12. เด็กชายอนุสรณ์  จากกระโทก
13. เด็กหญิงอรินา  ดุสิทธิ์
14. เด็กชายอัครชัย  สิงพา
15. เด็กหญิงอินธิรา  พิทา
16. เด็กชายเด็กชายเมฆา  พันธะ
 
1. นายวรายุทธ  มะปะทัง
2. นางกุหลาบ  มีแก้ว
3. นางรติกร  เนื่องภักดี
4. นางสาวสุนิษา  อรัญมิตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกลียดส้ม
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ลิพลทา
3. เด็กหญิงครองขวัญ  เจริญไว
4. เด็กชายจักรธร  หาญสุข
5. เด็กหญิงจิรพร  วิเศษ
6. เด็กหญิงฐาปนีย์  วิรุณพันธ์
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังวงค์
8. เด็กหญิงธันวาพร  ทิศาภาค
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วกนก
10. เด็กชายนธิพงษ์  วงศ์กาล
11. เด็กหญิงปริศญา  ตะโนนทอง
12. เด็กชายมนัส  แสนจู
13. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  มูลเมือง
14. เด็กชายสุรเชษฐ์   พงษ์สระพัง
15. เด็กชายอนันต์  ทองอาสา
16. เด็กชายเรวัตร  หรึ่งเทพ
 
1. นางเจนต์จุฬา  คำดี
2. นางสุมาลี  ดาแก้ว
3. นางประภัสรา  แก้วประดิษฐ์
4. นายสุทิม  อัตถาพร
5. นายกิตติชัย  โตไทยะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง้อง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นามบุญศรี
2. เด็กชายปริวัฒน์  ทาระกานนท์
3. เด็กชายภาสกร  พรมดง
4. เด็กชายศาสตรา  อุระสาห์
5. เด็กชายอนุชา  สังขาร
 
1. นางสาวพรทิพย์  พิพิษ
2. นายอภิชาติ  ลพพันทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายนันทชัย  ภูมิถินเหว่อ
2. เด็กหญิงพิชญา  สอนเสนา
 
1. นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ประจิตร
2. นางอุษณีย์  พิศพล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายอนุชา  ยศพล
 
1. นางสาวสุชาดา  ราชแสง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายทรัยโยดม  ทวีชีพ
 
1. นายสุริยา  คำสุพรหม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองดี
 
1. นายสุริยา  คำสุพรหม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คงมังคละ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายภัทรโชติ  สัมปันโน
 
1. นางมาติกา  ประชารักษ์สกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรเดช  ศรีไกรรส
 
1. นางสมพร  รักษาเคน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทหาร
 
1. นางภิไลลักษณ์  เพ็งวงษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นาหัวนิน
2. เด็กหญิงสุธินี  นาคา
 
1. นายอัศนัย  วารีศรี
2. นางเย็นจิต  โสภา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พิลาแสน
2. เด็กหญิงเมธปิยา  เหลาลาภะ
 
1. นางศุทธิษา  รุ่งเรือง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษาหาราช
 
1. นางศิริเพ็ญ  หายักวงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  พรมโคตร
2. เด็กชายธนากร  ชาญประไพ
3. เด็กชายธันวา  พรมโคตร
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินนารมย์
5. เด็กชายวรเมธ  หงษ์แก้ว
6. เด็กหญิงสาริศา  เลิศล้ำ
 
1. นางงามนิจ  แสนสีลา
2. นางฉวีวรรณ  ไชยโส
3. นางสาวจันทรี  บุตรรส
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กชายจาตุภัทร  ลานลอบ
2. เด็กชายธนากร   สอนโว
3. เด็กชายพินิฐพนธ์  สิงห์สู่ถ้ำ
4. เด็กชายยุทธพงศ์  อ่างบุญตา
5. เด็กหญิงศรัญญา   เพ็งทุมมี
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมดี
 
1. นายอดุลย์  อดทน
2. นายสุพัท  ผ่องเสียง
3. นางเยาวรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีสุพัฒน์
3. เด็กชายปริญญา  ลิละคร
4. เด็กชายพิเชษฐ์  วงเวียน
5. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชินสงคราม
6. เด็กชายศักดา  อันทะสี
7. เด็กชายศุภกิตติ์  นาดีไฟ
8. เด็กชายไกรวิชญ์  บุรมโคตร
 
1. นายศุภนิมิต  พิมพ์ศรี
2. นายสุริยา   คำสีทา
3. นายโอภาส  โยธาเสน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายธัญธรณ์  โมฬิชาติ
2. เด็กชายพรภูมิ  แข็งขัน
3. เด็กชายรวิภาส  แก้วขาว
4. เด็กหญิงวรรนิษา  ชุมแวงวาปี
5. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงโทโพธิ์
6. เด็กหญิงศิริกัลยา  เนื่องมัจฉา
7. เด็กชายสุวัชร  วิวัฒนาช่าง
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับเขตร
9. เด็กหญิงไปรยา  สารรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชาญวิเศษ
2. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงคณิตา  พิมสา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  โรจนีย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคำบ่อ
4. นางสาวบรรฑิตา  วันวิเศษ
5. นางสาวปนัดดา  แก้วพงพาน
6. นายพิริยะ  ธนนา
7. นายรชานนท์  บรรเทา
8. นางสาวศิริรัตน์  สิมวิเศษ
9. นางสาวสวภาว์  กาลบุตร
10. นางสาวอนิสา  สมศรีสา
 
1. นายสุริยา  คำสุพรม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงคณาทิพย์  รักษาบุญ
2. เด็กหญิงจิตราพร  แสนมี
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทศิลา
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  หลอดเข็ม
5. เด็กหญิงวรินยุพา  พรศรีระ
 
1. นายสุพินิจ  ศรีพุทธา
2. นางปิยวรรณ  ศรีพุทธา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริสุขสุบรรณ
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แก่นนาคำ
3. เด็กหญิงวริศรา   นาทองถม
 
1. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
2. นางสาวกนกวรรณ  ชาญวิเศษ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงนริศรา  รัตนปัญญา
2. เด็กหญิงปวีณา  สีหาพล
3. เด็กหญิงภัครินทร์  สมธิ
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นายบุญสนอง  สุปัญญา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเชียรดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิเชียรดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเชียรดี
 
1. นางสาวลักขณา  มุงคุณคำชาว
2. นางกนกพร  สมปัญญา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. นางสาวยลดา   โพธิ์ศรี
2. นางสาววรารมย์   เดือนโชติ
3. นางสาวเกวลิน   นานอก
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
2. นางณัชชารีย์  สมศรีเสาร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงดลฤทัย  จันทร์โสม
2. เด็กชายธนากร  วรรณขาม
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางพัฒน์ณิชา  วงศาศิริพัฒน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  อุตอามาตร
2. เด็กหญิงศิขรินทร์  สิงห์ทุย
 
1. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
2. นายสุพรม  ปุตะโคตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ชาทุม
2. เด็กหญิงปริฉัตร  สัสดี
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กลางหล้า
2. เด็กหญิงพิชญา  สอนเสนา
 
1. นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ประจิตร
2. นางครีมหอม  โสภาไฮ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพามิตรา  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะหา
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุโพธิ์
2. เด็กชายเดชดนัย  วิลัยพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐา  ชนะชัย
2. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. นางสาวสุภัสรา  เศษสุวรรณ
2. นางสาวหัสราภรณ์  ทองโคตร
 
1. นายวัชรพงษ์  กินบุญ
2. นางอุไรวรรณ  หนองโยธา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กชายยศกร  บุญนำ
2. เด็กหญิงสาลิสา  พัฒนาสูญ
 
1. นางรัตนาวดี  อดทน
2. นางสาวหฤทัย  เหล่าสุนา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สืบสวน
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดาศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เย็นประสพ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีเมืองคุณ
2. นายสุริยวุฒิ  ทาอามาตย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงชญาดา  ชาทุม
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. นางสาวจิราภา  พิมพลชาย
2. นางสาวพิมพ์พิกา  แก้ววิเศษ
3. นางสาวศุภกานต์  ศิริประสาน
 
1. นายวัชรพงษ์  กินบุญ
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายภูมินทร์  เกิดดี
2. เด็กชายศุภลักษณ์  วิเศษโวหาร
3. เด็กชายสหรัช  เซียงหนู
 
1. นายวัชรินทร์  ประไวย์
2. นายชัยยงค์  วงศ์ภูธร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กชายกฤษฏา  กันสีชา
2. เด็กชายธนายุต  แข็งกล้า
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พันก่ำ
 
1. นายสมบัติ  สร้างเบญจพล
2. นายบุญมา  ชัยเดช
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงปรางณิตา  สุวรรณเพ็ง
2. นายอนุชา  บุระพันธ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สวนโสกเชือก
 
1. นายพฤภาพ  ผาบจันดา
2. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายณัฐพล  เยี่ยนทรง
2. เด็กชายวีระชัย  มาจ่าย
3. เด็กชายอภิชัย  สรศิริ
 
1. นายสง่า  สุราช
2. นายทองจันทร์  สเตศรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายธีรเดช  เทศนอก
2. เด็กชายธีรไนย  อินทะชัย
3. เด็กชายรังสิมันต์  ทองโคตร
 
1. นายประยุทธ  กำสมุทร
2. นางพุ่มพฤกษ  กำสมุทร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บัวศรี
2. เด็กหญิงณัฎชญาฎา  ศรวิเศษ
3. เด็กชายภูริภัทร  ชินเนหันหา
 
1. นางสาวนิภาพร  ห้วยจันทร์
2. นางสาวณัฎฐ์ฌญา  ชัยวุฒิ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนธรณ์  กุยราเพนาว์
2. เด็กชายวิณิตสัย  คลังกลาง
3. เด็กชายวีรภัทร  เหลือผล
 
1. นายศิริพงศ์  แก่่นนาคำ
2. นางพรรณี  จันทร์เกิ้น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุตรโม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤทธิ์คำ
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  วิปัดทุม
5. เด็กหญิงมนิสรา  เมืองชา
6. เด็กหญิงเกวลิน  คำบุญ
 
1. นางสุภานี  อาบเงิน
2. นางสาวพิมพ์ชญา  โฮมไชยวงค์
3. นางสาวศิรินันท์  มีชัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทิชา  แสนตรี
3. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงวรกมล  พระโคตร
5. เด็กหญิงสุพัตตา  โสภา
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญหล้า
 
1. นางสาวพัชรียา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวพรนัชชา  เพ็งวิชัย
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กหญิงกิตยาวดี  ใจทัด
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ดำรงศิลป์
3. เด็กหญิงเกสรา  แก้วมาตย์
 
1. นางนันทิยา  จันทะเขต
2. นางแก้วมณี  ชินเชษฐ์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกรณพร  โพธิ์ลังกา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสงกา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สีโนนยาง
 
1. นางประภาภรณ์  เชาว์สุทธิโชติ
2. นายสุทิม  อัดถาพร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  สันเสนาะ
2. เด็กหญิงนุศรา  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุรีจันทร์
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสาวนนทิยา   พรมมานนท์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีตาแสน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   จงพิมูล
3. เด็กชายอรพรรณ   พิมพา
 
1. นางขนิษฐา   เวอร์จาเฮ้าสกี้
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดอกคำ
2. เด็กหญิงปวีณา  แก่นหามูล
3. เด็กหญิงศราวรรณ  เพียลี
 
1. นางสมศรี  วิเศษลา
2. นางจรรยา  หนองผือ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณิชากร  เพ็งพิทักษ์
2. เด็กชายธนกร  นาหัวนิล
3. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วบังสัน
 
1. นายวิทวัฒน์  ศิริรัมย์
2. นางสาวอธิษพร  อินทฤทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว   พรมโคตร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   รักษาพล
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  จันโนนแซง
 
1. นางสุนัชรี  สูงยิ่ง
2. นางสาววันวิสา  มาจันทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สะตะ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองโคตร
 
1. นางปิยวรรณ  ศรีพุทธา
2. นางสาวกชกร  เทียมตรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงวรินธร  จันทราช
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองโคตร
3. เด็กหญิงสุดารักษ์   แทบสี
 
1. นางพรรณทิวา  ท่าจีน
2. นางสาวเอมอร  เกิดไทย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงดรุณี  ชัยสังกา
2. เด็กหญิงสุนิศา  วงษ์รินยอง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ป้อมฟัก
 
1. นางประชิต  แก้วชัย
2. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงปาริษา  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิชุดา   เดชแก้ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วมณี
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ตราชู
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำดี
3. เด็กหญิงวิสุนา  อดทน
 
1. นางจงจิต  คำสุริย์
2. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกันยกร  กุมารเพชร
2. เด็กหญิงเกวลี  สิงห์เหิน
3. เด็กหญิงเปรมมิติ  ลีทองดี
 
1. นางมยุรี  กมลรัตน์
2. นางสาวณัฐสุดา  วังคะฮาด
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เดชโกพรม
2. เด็กชายณัฐดนัย  มุงคุณคำชาว
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  พยุงวงษ์
 
1. นางกนกวรรณ  โชติการณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  มูลสมบัติ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุวิมล  สิมมาทัน
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนวพล  ไกยรัตน์
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  อรัญมาลา
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจิตติมาพร  แดนมะโฮง
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 1. เด็กชายศราวัฒน์  สุวิหาร
 
1. นางพิมลพรรณ  คำบา
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ดอนขัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กุหลาบหอม
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  พรมโส
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีปัญญา
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายวุฒิชัย  แสนจันทรา
 
1. นางสาวกันต์กมล  สิงหเดช
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  สมภาร
 
1. นางพิไลวรรณ  สินวรณ์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โสดาเดช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  มณีแสน
 
1. นายสมบัติ  ก้านสุวรรณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  เนตรแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุครีบ
3. เด็กชายภูริภัทร  แก้ววัน
 
1. นายสมแก้ว  จอมทอง
2. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์   สอนมณี
2. เด็กชายมนต์นภา   รัตนปัญญา
 
1. นางสุภาวดี  รือหาร
2. นางดินหอม   เชยตระกูล
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายสุรเดช  สาระรัตน์
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองสิทธิ์
2. นางสาวศุภพิชญ์  ทองบ้านทุ่ม
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  คชรินทร์
 
1. นายภัทรานันท์   ชัยอาสา
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดีทั่ว
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นางจิราพร  สุดสาร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัณยู   วงษ์ดอนมา
 
1. นางประยูร   ศุภอุดร
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายณัฐพล  มาตเทพ
 
1. นางพิมพ์วิภา  พิมพ์เพ็ง
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา   ชุมแวงวาปี
 
1. นางประยูร   ศุภอุดร
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  มหาหิงษ์
 
1. นางปานรวี  หงษ์ทอง
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงดาริน  ศรีวงษา
 
1. นางพัทยา  บุญธรรม
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. เด็กชายธนดล  กางสุวรรณ
 
1. นางภคมน  เกตุบรรจง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพร  สุต้น
2. เด็กชายชยากร  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผาสุก
4. เด็กชายภูเบศวร์  รังคะวงษ์
5. เด็กหญิงวิภาวดี  วิเศษ
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  ยอดพินิจ
7. เด็กชายเมธาวิน  สอนอาสา
 
1. นางสาวหนูคล้าย  หล้ามะณี
2. นางพรพรรณ  พลเสนา
3. นางนิ่มนวล  พจนปริญญา
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณรุเดช  หาหนองหว้า
2. เด็กชายพันธวัช  ทองโคตร
3. เด็กชายวทัญญู  จาระบับ
 
1. นางสาวอารยา  เสมามิ่ง
2. นางสาวนฤมล   สมปาน
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยุทธศรี
2. เด็กหญิงผกามาศ  น้อยตรีมูล
3. เด็กชายอนันต์  ฤทธิวุฒิ
 
1. นางสาวสมร  ศิริวัฒน์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 1. เด็กชายธนกร  ดาบบัง
2. เด็กชายอดิศร  ฉลาดล้ำ
3. เด็กหญิงอรัตน์ดา  วังคาม
 
1. นายเทพนำชัย  พลปรีชา
2. นางวรรณนี  นาสถิตย์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ละสี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายสันติภาพ  โนนชัย
 
1. นางสุธีรา  โคตรบาล
2. นางสาวภัทรี  พยัคฆ์กาฬ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา   สุภาพ
2. เด็กชายพิทักษ์   อาตวงษ์
3. เด็กชายอภิชาด   ตากลม
 
1. นางจุรีพร  ศรีพรรณ
2. นางยุพา  ต้นกันยา
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พันเพลิงพฤกษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สีหาทับ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเขียว
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายพลวัตร์  มงคุณ
2. เด็กชายอภิชัย  วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวโชติมา  อาจศักดี
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ดาหาร
2. เด็กชายสุพรรณ   โพธิ์ตุ
 
1. นายเมธาวุฒิ   เหลาลาภะ
2. นายชัยชาญ   แสนศิลา
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กชายชนินทร์  พินงรัมย์
2. เด็กชายเอกภพ  มะรุม
 
1. นางพัทยา  บุญธรรม
2. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สินผิว
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  มะรุม
 
1. นายนิรุจ  วรรณมะรักษา
2. นางประภาภรณ์  เชาว์สุทธิโชติ
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 1. เด็กชายจีรพัฒน์  เอกตาแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูเวียงแก้ว
3. เด็กชายแทนไทย  ทะวิลา
 
1. นางสาวหทัยชนก  มาตย์แสง
2. นางสุภาพร  โอ้ราชา
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนรี  โชคลา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  โสดาวัน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  โสดาวัน
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสาวศิรินทิพย์  ขุมดินพิทักษ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1. เด็กชายถนัดทร  สิงห์ก้อม
 
1. นางสาวสุนิษา  อรัญมิตร
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายทินกร  ปาลสาร
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพะลับ
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีโยจาน
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1. เด็กชายจตุพร  พลเสนา
 
1. นางรติกร  เนื่องภักดี
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายก้องเพชร  สิงห์น้อย
 
1. นายอภิโชติ  สิงห์น้อย
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1. เด็กชายพงษ์กร  นารีจันทร์
 
1. นางสาวสุนิษา  อรัญมิตร
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายศิริพงษ์  พร้อมพรั่ง
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง