งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียชุมชนสะอาดผดุงศิลป์น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]