แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 39 34 89.47% 3 7.89% 0 0% 1 2.63% 38
2 โรงเรียนบ้านหนองแซง 37 27 77.14% 4 11.43% 3 8.57% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนปอแดงวิทยา 34 27 81.82% 4 12.12% 1 3.03% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 32 26 81.25% 4 12.5% 2 6.25% 0 0% 32
5 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 30 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
6 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 37 22 70.97% 4 12.9% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 25 22 88% 1 4% 0 0% 2 8% 25
8 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 24 20 95.24% 0 0% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 23 18 78.26% 5 21.74% 0 0% 0 0% 23
10 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 23 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 22 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 23 17 77.27% 3 13.64% 1 4.55% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 24 15 62.5% 8 33.33% 1 4.17% 0 0% 24
14 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 21 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
15 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 25 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 21 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
17 โรงเรียนยางคำวิทยา 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 25 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
19 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 23 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
20 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 20 15 75% 1 5% 1 5% 3 15% 20
21 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 23 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
22 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 33 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
23 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 17 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
25 โรงเรียนดงบังวิทยา 28 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
26 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 21 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
27 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 19 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนธนพรวิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 21 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
32 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 24 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
33 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 18 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
34 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 26 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
36 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 14 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 18 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
42 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
45 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนโคกคำวิทยา 15 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนกิตติรวี 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
54 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนนาบงวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
59 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนคำขามวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 14 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
68 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโคกศรี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
88 โรงเรียนคำไฮวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนดอนขีวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนหนองโนวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านชัยศรี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 17 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 11 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนหนองแวงม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนป่าหวายศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนหัวดงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
165 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนพิมูลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]