สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 0 0 0
3 004 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 2 2 2
4 005 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 0 0 0
5 006 โรงเรียนคำขามวิทยา 7 13 9
6 007 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1 1 1
7 008 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 3 12 6
8 009 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 37 113 67
9 011 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 6 3
10 010 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 0 0 0
11 012 โรงเรียนคำไฮวิทยา 7 12 12
12 013 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 8 15 13
13 014 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
14 025 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 8 14 11
15 026 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0
16 027 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 33 94 60
17 028 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 8 19 13
18 029 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 7 23 12
19 030 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 10 18 15
20 031 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 15 59 33
21 032 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 0 0 0
22 033 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 30 68 49
23 034 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 23 60 34
24 039 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 6 13 10
25 040 โรงเรียนดงบังวิทยา 28 52 41
26 041 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 0
27 042 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 0 0 0
28 043 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 0
29 044 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 3 7 5
30 045 โรงเรียนดอนขีวิทยา 5 9 7
31 047 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 21 75 36
32 046 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 0
33 048 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 2 2 2
34 049 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 0 0 0
35 050 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 0 0 0
36 051 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0
37 052 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0
38 053 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 0 0 0
39 058 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 4 10 5
40 060 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 22 76 26
41 061 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 1 1 1
42 063 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 4 14 7
43 064 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 0 0 0
44 065 โรงเรียนนาบงวิทยา 7 13 9
45 066 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
46 067 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0
47 068 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 5 10 9
48 062 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 20 32 22
49 059 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 13 30 23
50 057 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0
51 077 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 0 0 0
52 078 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 0 0 0
53 081 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 5 7 6
54 082 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
55 083 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 2 2 2
56 086 โรงเรียนบ้านชัยศรี 0 0 0
57 087 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0
58 088 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 3 4 3
59 089 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 0 0 0
60 090 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
61 094 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 24 20
62 095 โรงเรียนบ้านสีสุก 0 0 0
63 098 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 2
64 099 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 26 64 43
65 101 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 7 19 13
66 103 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 6 3
67 102 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
68 109 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
69 107 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 6 16 12
70 100 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
71 105 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 10 25 15
72 106 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 16 15
73 108 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
74 104 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 3 3
75 110 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 0 0 0
76 079 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0
77 093 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 2 2 2
78 096 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 4 6 4
79 080 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 22 56 25
80 097 โรงเรียนบ้านแสนสุข 0 0 0
81 084 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
82 085 โรงเรียนบ้านโคกศรี 7 11 10
83 091 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 5 3
84 092 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 0 0 0
85 112 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 1 1 1
86 113 โรงเรียนปอแดงวิทยา 34 79 56
87 114 โรงเรียนป่าหวายศึกษา 1 1 1
88 115 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 2 13 5
89 116 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 7 12 10
90 117 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 39 84 63
91 118 โรงเรียนพิมูลวิทยา 0 0 0
92 123 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 7 30 14
93 124 โรงเรียนยางคำวิทยา 20 40 24
94 126 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 0 0 0
95 125 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 0 0 0
96 129 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 5 11 9
97 130 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 0 0 0
98 131 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 1 1
99 132 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 4 8 7
100 133 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 0 0 0
101 134 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0
102 136 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 17 113 35
103 135 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0
104 137 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 7 20 12
105 138 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม 0 0 0
106 139 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 13 7
107 140 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 19 34 26
108 141 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 3 5 4
109 144 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 10 12 12
110 146 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 9 13 12
111 147 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 20 32 29
112 145 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 8 25 14
113 149 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 0 0
114 152 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 21 28 26
115 153 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 1 1
116 154 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 0 0 0
117 155 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 3 2
118 156 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 5 24 10
119 159 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 11 25 17
120 164 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 23 59 36
121 166 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 3 4 4
122 168 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 8 41 17
123 160 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 0 0 0
124 148 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 2 3 2
125 158 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 5 29 11
126 162 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 23 41 28
127 163 โรงเรียนหนองแวงม่วง 3 9 5
128 165 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 0 0 0
129 150 โรงเรียนหนองโนวิทยา 6 11 10
130 151 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 7 21 13
131 167 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 1 1 1
132 157 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 1 1
133 161 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 0 0 0
134 143 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 0 0 0
135 169 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 4 15 7
136 174 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 6 20 8
137 175 โรงเรียนหัวดงวิทยา 0 0 0
138 176 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 12 28 16
139 177 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 0
140 171 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 12 15 15
141 173 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 4 8 4
142 170 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 32 62 50
143 172 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 0
144 186 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
145 188 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 3 7 5
146 189 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 5 10 9
147 035 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0 0 0
148 036 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 2 4 2
149 069 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 0 0 0
150 142 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 2 3 2
151 178 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 0
152 015 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 12 26 20
153 016 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 2 2 2
154 017 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 1 1
155 019 โรงเรียนโคกคำวิทยา 15 29 22
156 018 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 17 38 30
157 022 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
158 023 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 2 3 2
159 020 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 15 37 25
160 021 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 1 1
161 071 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 0 0 0
162 074 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 0 0 0
163 075 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 14 41 24
164 076 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 3 8 6
165 070 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 0 0
166 073 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 0 0 0
167 072 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0
168 121 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 7 10 9
169 122 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 7 11 10
170 037 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 2 4 3
171 038 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 3 7 3
172 054 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1 3 2
173 001 โรงเรียนกิตติรวี 0 0 0
174 024 โรงเรียนจรชนะศึกษา 0 0 0
175 055 โรงเรียนธนพรวิทยา 0 0 0
176 056 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0
177 111 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 0 0
178 127 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 0 0 0
179 128 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 0 0
180 179 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 0 0 0
181 180 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
182 181 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 0 0 0
183 182 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 0 0 0
184 183 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 0 0 0
185 184 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต 0 0 0
186 185 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 0 0 0
187 187 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 0 0 0
188 119 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 0
189 120 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 0 0 0
รวม 985 2382 1528
3910

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]