เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางวิจิตรา โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายภุชพงศ์ โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายประดิษฐ์ สีเล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายมาโนช ภูคงกิ่ง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายกิตติชัย ไกรพินิจ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายพิจิตร ชินมาตร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายอภิชัย ดาวดึงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายเคน อาจดวงดี ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายถาวร แสนพันดร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสฯ กลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสฯ กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายดาวเรือง สิงหราช ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสฯ กลุ่มที่ ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นางกฤษณา บุตรพรม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ เอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายสันติ ภูสงัด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นางสุทัฎน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายนัฎฐพนธ์ ทองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กราษฎ์นุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายธานี ภูสดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายบัญชา เสนาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายเดชฤทธิ์ วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายปิยะกุล อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายเดชา บุญศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางแสงไทย ดวงปากดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายบวร ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายอภิชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายทองใส จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายมูล คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายพจนารถ ภูสาริ ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายบุญมา ภูมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายสุพรรณ ทำแนบ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายสันติ ภูสงัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสุทัฎน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวกาญจนา ภูแช่มโชติ เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายสันติ ภูสงัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 คณะกรรมการการเงิน
52 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
53 นายไกรสิทธิ์ คำประชุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน
54 นางสาวศิริพร ดวงสาพล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน
55 นางมลฤดี ภูหนองโอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน
56 นางสาวกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน
57 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
58 นายทักษิน เชื้อสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
59 นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
60 นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
61 นางสาวกาญจนา ภูแช่มโชติ เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
62 นายสุริยันต์ โพธิ์ศรีราช เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
63 นายสรนัย สุริสาร เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
64 นายไชยวัฒน์ พะนิรัมย์ เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
65 นายธณกร ไพศาล เจ้าหน้าที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการแข่งขัน
66 นายธนาดุล พาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 คณะกรรมการยานพาหนะ
67 นายประดิษฐ์ สีเล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการยานพาหนะ
68 นายชุมพล ภูครองตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการยานพาหนะ
69 นายสามเมือง พลอาจทัน พนักงานธุรการ คณะกรรมการยานพาหนะ
70 นายมานิตย์ ทองพรม หัวหน้ายานยนต์ คณะกรรมการยานพาหนะ
71 นายอำนาจ ฉัตรแหลม หัวหน้ายานยนต์ คณะกรรมการยานพาหนะ
72 นายทองสา พิณพงษ์ ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการยานพาหนะ
73 นายเศกสัน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการยานพาหนะ
74 นายชาติชาย ภูกาสอน พนักงานธุรการ คณะกรรมการยานพาหนะ
75 นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการยานพาหนะ
76 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
77 นายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
78 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
79 นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำวิทยา คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
80 นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
81 นางสมปอง อ่อนพรรณา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
82 นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์ ครูโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
83 นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลา ครูโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
84 นางสาวเบญจวรรณ ภูสดแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองแซง คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
85 นายคำพันธ์ ภูลายยาว ครูโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
86 นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
87 นางนันทิรา เมตตา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
88 นางสุรีย์ นามเทพ ครูโรงเรียนนาค้อวิทยาคม คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์
89 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
90 นายนัฎฐพนะ์ ทองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
91 นายเคน อาจดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
92 นายเดชฤทธิ์ วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
93 นายทองใส จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายมูล คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
94 นายอภิชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนเินลาดวิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
95 นายจรัญ สมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
96 นายจรัญ สมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
97 นายพานิชย์ ศรีหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
98 นายสุพรรณ ทำแนบ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
99 นายสุทัฏน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
100 นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำใหญ่วิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
101 นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำใหญ่วิทยา คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
102 นายบัญชา เสนาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
103 นายคำแก้ว ยศคำลือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการสถานที่ แสงเสียง
104 นางวิจิตรา โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการปฎิคม
105 นางพวงอำไพ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการปฎิคม
106 นางสุภาวดี เทียนน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฎิคม
107 นางสาวจิราพร แก้วทะชาติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการปฎิคม
108 นางมะลิ โสดากุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฎิคม
109 นางสาวศรุตา คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฎิคม
110 นางสาวธัญลักษณ์ ภูสง่า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการปฎิคม
111 นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการปฎิคม
112 นางสาวศิริพร ดวงสาพล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการปฎิคม
113 นางพวงเพชร มาตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการปฎิคม
114 นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฎิคม
115 นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการปฎิคม
116 นางปวีณ์กร ภูกาสอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฎิคม
117 นางสมถวิล ภูกองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการปฎิคม
118 นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฎิคม
119 นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการปฎิคม
120 นางสว่างจิตร คงแสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฎิคม
121 นางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฎิคม
122 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฎิคม
123 นางสาวณัฎฐานุช ทองภู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฎิคม
124 นางวาสนา ไชยกระโทก พนักงานธุรการ คณะกรรมการปฎิคม
125 นางเล็ด ภูกองไชย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการปฎิคม
126 นางอังสุนี บุตรวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการปฎิคม
127 นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการปฎิคม
128 นางสาวนพมาส ผาสุขเลิศ นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการปฎิคม
129 นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฎิคม
130 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
131 นายสันติ ภูสงัด รักษาการณ์ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
132 นางนันทิรา เมตตา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
133 นายสุทัฏน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
134 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
135 นางสาวกาญจนา ภูแช่มโชติ เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
136 นายสุริยันต์ โพธิ์ศรีราช เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
137 นายสรนัย สุริสาร เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
138 นายไชยวัฒน์ พะนิรัมย์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการควบคุมดูแลเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
139 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
140 นายขวัญใข อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
141 นายบวร ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
142 นายอารามณ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
143 นายปิยะกุล อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
144 นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
145 นายเดชา บุญศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
146 นางแสงไทย ดวงปากดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
147 นายสุทัฏน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
148 นายสุพรรณ ทำแนบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
149 นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
150 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
151 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
152 นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน
153 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]