สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พินิจราษฎร์บำรุง 34 3 0 1 37
2 บ้านหนองแซง 27 4 3 1 34
3 ปอแดงวิทยา 27 4 1 1 32
4 ห้วยเตยวิทยา 26 4 2 0 32
5 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 24 3 1 1 28
6 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 22 4 2 3 28
7 อนุบาลชุลีพร 22 1 0 2 23
8 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 20 0 1 0 21
9 หนองแวงประชาสรรพ์ 18 5 0 0 23
10 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 18 2 1 1 21
11 นาค้อวิทยาคม 17 4 0 1 21
12 ยางอู้มวิทยาคาร 17 3 1 1 21
13 อนุบาลพรประดิษฐ์ 15 8 1 0 24
14 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 15 6 0 0 21
15 โคกประสิทธิ์วิทยา 15 4 2 2 21
16 ดอนยานางศึกษา 15 4 2 0 21
17 ยางคำวิทยา 15 3 1 1 19
18 ขอนแก่นวิทยาเสริม 15 2 2 0 19
19 หนองสวงวิทยาคม 15 2 2 0 19
20 หนองกุงศรีวิทยาคม 15 1 1 3 17
21 วังยางวิทยาคาร 14 6 1 0 21
22 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 14 3 1 2 18
23 อนุบาลพรวิรุฬห์ 14 1 2 0 17
24 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 13 6 1 0 20
25 ดงบังวิทยา 13 6 0 0 19
26 บ้านแกวิทยาคม 13 3 1 0 17
27 สายปัญญาสมาคม 13 2 3 1 18
28 โคกเครือวิทยา 13 1 1 0 15
29 นาแกราษฎร์อำนวย 13 0 0 0 13
30 ธนพรวิทยา 13 0 0 0 13
31 กุดจิกวิทยาคาร 12 3 2 0 17
32 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 12 3 1 1 16
33 บ้านทรายทองวิทยาคม 12 2 2 0 16
34 ชุมชนบ้านป่าแดง 12 1 1 1 14
35 บ้านหนองชุมแสง 11 7 2 2 20
36 รวมบัณฑิตศึกษา 11 1 0 1 12
37 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 11 0 1 0 12
38 ท่าคันโทวิทยายน 11 0 0 0 11
39 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 10 2 1 0 13
40 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 10 1 0 0 11
41 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 5 3 0 17
42 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 9 1 0 0 10
43 กุดฆ้องชัยวิทยา 9 1 0 0 10
44 บ้านโนนอำนวย 9 0 2 0 11
45 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 9 0 1 0 10
46 โคกคำวิทยา 8 2 2 2 12
47 หนองมันปลาวิทยา 8 2 1 0 11
48 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 8 1 0 0 9
49 หนองอิเฒ่าวิทยา 8 0 0 0 8
50 ท่าแห่วิทยาคม 7 5 2 1 14
51 โนนเตาไหหนองแก 7 4 2 1 13
52 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 7 3 2 2 12
53 กิตติรวี 7 0 1 0 8
54 ภูฮังวิทยาคาร 7 0 0 0 7
55 นาบงวิทยา 7 0 0 0 7
56 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 7 0 0 0 7
57 บ้านกุดท่าลือ 6 5 0 1 11
58 หัวนาคำจรูญศิลป์ 6 3 2 0 11
59 หนองกุงราษฎร์วิทยา 6 3 0 0 9
60 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 6 2 0 0 8
61 ชุมชนดอนม่วงงาม 6 1 1 0 8
62 คำขามวิทยา 6 1 0 0 7
63 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 6 0 1 1 7
64 พรมลีศรีส่วาง 6 0 1 0 7
65 จินดาสินธวานนท์ 5 3 0 0 8
66 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 5 2 2 0 9
67 อนุบาลธษพลศึกษา 5 2 1 3 8
68 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 2 1 0 8
69 หนองแสงวิทยา 5 1 1 0 7
70 บ้านโคกศรี 5 1 1 0 7
71 บัวสะอาดส่งเสริม 5 1 1 0 7
72 หนองบัววิทยาเสริม 5 1 1 0 7
73 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 5 1 0 2 6
74 ดงน้อยโนนสวรรค์ 5 1 0 0 6
75 หน่อคำประชานุเคราะห์ 5 0 1 1 6
76 บ้านหนองแวงฮี 5 0 1 1 6
77 บ้านหนองเสือ 5 0 1 0 6
78 เพิ่มพูนวิทยาคม 5 0 1 0 6
79 หัวงัววิทยาคาร 5 0 0 1 5
80 เนินลาดวิทยา 5 0 0 1 5
81 ฮ่องฮีวิทยา 5 0 0 0 5
82 ห้วยยางดงวิทยา 5 0 0 0 5
83 โนนชัยประชาสรรค์ 4 3 0 1 7
84 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 4 3 0 0 7
85 สว่างกิจวิทยา 4 2 0 1 6
86 บ้านโคกกลาง 4 2 0 0 6
87 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 1 2 0 7
88 คำไฮวิทยา 4 1 0 2 5
89 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 4 1 0 0 5
90 หนองกุงไทยวิทยาคม 4 1 0 0 5
91 ดอนขีวิทยา 4 0 1 0 5
92 นาดีหลุมข้าววิทยา 4 0 0 0 4
93 อนุบาลลำปาว 4 0 0 0 4
94 โพนสิมอนุเคราะห์ 3 3 1 0 7
95 หนองโนวิทยา 3 2 0 0 5
96 หนองโนวิทยาคม 3 2 0 0 5
97 นากุงวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
98 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 3 1 0 0 4
99 หนองปะโอประชาอุทิศ 3 1 0 0 4
100 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
101 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 3 1 0 0 4
102 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 3 0 2 0 5
103 บ้านชัยศรี 3 0 1 0 4
104 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 3 0 1 0 4
105 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 3 0 0 0 3
106 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
107 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
108 อุ่มเม่าวิทยา 3 0 0 0 3
109 หนองเม็กวิทยา 3 0 0 0 3
110 บ้านหาดทรายมูล 3 0 0 0 3
111 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 3 0 0 0 3
112 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
113 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 0 0 0 3
114 ไชยศรีเรืองวิทย์ 3 0 0 0 3
115 หนองแวงม่วง 3 0 0 0 3
116 บ้านขามวิทยาคม 2 3 0 0 5
117 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 2 2 1 0 5
118 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 0 0 4
119 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2 1 1 0 4
120 วัดบ้านดอนกลาง 2 1 0 0 3
121 ดงสวรรค์อุดมมิตร 2 1 0 0 3
122 สำราญ-ประภาศรี 2 0 1 0 3
123 โนนสูงวิทยา 2 0 1 0 3
124 โคกศรีวิทยายน 2 0 0 0 2
125 คำใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
126 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 2 0 0 0 2
127 ไชยวารวิทยาคม 2 0 0 0 2
128 โคกก่องราษฎร์นุกูล 2 0 0 0 2
129 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 2 0 0 0 2
130 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
131 คำมันปลาผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
132 คำโองวิทยา 2 0 0 0 2
133 เสริมเสาเล้าวิทยา 2 0 0 0 2
134 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 2 0 0 3
135 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 2
136 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 1 0 0 2
137 ดงบังอำนวยวิทย์ 1 1 0 0 2
138 นาสีนวลอุดมเวศม์ 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองขาม 1 1 0 0 2
140 ท่อนสังข์วิทยา 1 0 1 0 2
141 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
142 เชียงสาศิลปสถาน 1 0 1 0 2
143 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 1
144 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 1
145 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
146 วัดบ้านกุดสังข์ 1 0 0 0 1
147 หนองบัวชุม 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
149 ป่าหวายศึกษา 1 0 0 0 1
150 ไทรทองวิทยาคาร 1 0 0 0 1
151 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 0 0 0 1
152 หนองใหญ่วิทยา 1 0 0 0 1
153 หัวดงวิทยา 1 0 0 0 1
154 อนุบาลอุดมพร 1 0 0 0 1
155 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 0 1
156 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
157 โนนศิลาสว่างวิทย์ 1 0 0 0 1
158 หลักด่านวิทยา 0 2 0 0 2
159 บ้านชาดวิทยาคาร 0 1 1 0 2
160 นาตาลวิทยาคม 0 1 0 1 1
161 ประชารัฐศึกษา 0 1 0 0 1
162 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 1 0 0 1
163 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
164 หนองแข้วิทยา 0 0 2 0 2
165 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 1 0 1
166 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 0 0 0
167 พิมูลวิทยา 0 0 0 0 0
168 อนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,071 219 96 50 1,436