สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พินิจราษฎร์บำรุง 29 2 0 1 31
2 บ้านหนองแซง 25 4 3 1 32
3 ห้วยเตยวิทยา 25 3 2 0 30
4 ปอแดงวิทยา 22 4 1 1 27
5 อนุบาลชุลีพร 22 1 0 2 23
6 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 20 3 2 3 25
7 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 19 3 1 1 23
8 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 18 2 1 1 21
9 หนองแวงประชาสรรพ์ 16 5 0 0 21
10 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 16 0 1 0 17
11 ยางคำวิทยา 15 3 1 1 19
12 ยางอู้มวิทยาคาร 15 2 1 0 18
13 โคกประสิทธิ์วิทยา 14 4 2 2 20
14 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 14 3 1 2 18
15 อนุบาลพรวิรุฬห์ 14 1 2 0 17
16 หนองกุงศรีวิทยาคม 14 1 1 3 16
17 วังยางวิทยาคาร 13 6 1 0 20
18 นาค้อวิทยาคม 13 3 0 1 16
19 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 12 4 0 0 16
20 กุดจิกวิทยาคาร 12 3 2 0 17
21 ขอนแก่นวิทยาเสริม 12 2 2 0 16
22 บ้านทรายทองวิทยาคม 12 2 2 0 16
23 หนองสวงวิทยาคม 12 2 2 0 16
24 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 11 5 1 0 17
25 บ้านแกวิทยาคม 11 2 1 0 14
26 โคกเครือวิทยา 11 1 1 0 13
27 รวมบัณฑิตศึกษา 11 1 0 1 12
28 ดงบังวิทยา 10 5 0 0 15
29 ดอนยานางศึกษา 10 4 2 0 16
30 สายปัญญาสมาคม 10 2 3 1 15
31 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 10 2 1 1 13
32 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 10 0 1 0 11
33 นาแกราษฎร์อำนวย 10 0 0 0 10
34 ท่าคันโทวิทยายน 10 0 0 0 10
35 อนุบาลพรประดิษฐ์ 9 8 1 0 18
36 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 5 2 0 16
37 ชุมชนบ้านป่าแดง 9 1 1 1 11
38 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 9 1 0 0 10
39 กุดฆ้องชัยวิทยา 9 1 0 0 10
40 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 9 0 1 0 10
41 หนองมันปลาวิทยา 8 2 1 0 11
42 โคกคำวิทยา 7 2 2 2 11
43 บ้านโนนอำนวย 7 0 2 0 9
44 กิตติรวี 7 0 1 0 8
45 บ้านหนองชุมแสง 6 7 2 2 15
46 บ้านกุดท่าลือ 6 5 0 1 11
47 หัวนาคำจรูญศิลป์ 6 3 2 0 11
48 หนองกุงราษฎร์วิทยา 6 3 0 0 9
49 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 6 2 1 0 9
50 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 6 2 0 0 8
51 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 6 1 0 0 7
52 ภูฮังวิทยาคาร 6 0 0 0 6
53 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 6 0 0 0 6
54 ธนพรวิทยา 6 0 0 0 6
55 โนนเตาไหหนองแก 5 4 2 1 11
56 ท่าแห่วิทยาคม 5 3 2 1 10
57 อนุบาลธษพลศึกษา 5 2 1 3 8
58 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 2 1 0 8
59 จินดาสินธวานนท์ 5 2 0 0 7
60 หนองบัววิทยาเสริม 5 1 1 0 7
61 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 5 1 0 2 6
62 บ้านหนองแวงฮี 5 0 1 1 6
63 เพิ่มพูนวิทยาคม 5 0 1 0 6
64 พรมลีศรีส่วาง 5 0 1 0 6
65 ฮ่องฮีวิทยา 5 0 0 0 5
66 นาบงวิทยา 5 0 0 0 5
67 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 5 0 0 0 5
68 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 4 3 2 2 9
69 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 4 2 2 0 8
70 บ้านโคกกลาง 4 2 0 0 6
71 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 1 2 0 7
72 คำไฮวิทยา 4 1 0 2 5
73 คำขามวิทยา 4 1 0 0 5
74 หน่อคำประชานุเคราะห์ 4 0 1 1 5
75 บ้านหนองเสือ 4 0 1 0 5
76 นาดีหลุมข้าววิทยา 4 0 0 0 4
77 อนุบาลลำปาว 4 0 0 0 4
78 โพนสิมอนุเคราะห์ 3 3 1 0 7
79 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 3 3 0 0 6
80 สว่างกิจวิทยา 3 2 0 1 5
81 หนองโนวิทยาคม 3 2 0 0 5
82 ชุมชนดอนม่วงงาม 3 1 1 0 5
83 นากุงวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
84 ดงน้อยโนนสวรรค์ 3 1 0 0 4
85 หนองกุงไทยวิทยาคม 3 1 0 0 4
86 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
87 หนองแสงวิทยา 3 1 0 0 4
88 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 3 0 2 0 5
89 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 3 0 1 1 4
90 ดอนขีวิทยา 3 0 1 0 4
91 บ้านชัยศรี 3 0 1 0 4
92 หัวงัววิทยาคาร 3 0 0 1 3
93 เนินลาดวิทยา 3 0 0 1 3
94 หนองอิเฒ่าวิทยา 3 0 0 0 3
95 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
96 อุ่มเม่าวิทยา 3 0 0 0 3
97 หนองเม็กวิทยา 3 0 0 0 3
98 บ้านหาดทรายมูล 3 0 0 0 3
99 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 3 0 0 0 3
100 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 0 0 0 3
101 ไชยศรีเรืองวิทย์ 3 0 0 0 3
102 หนองแวงม่วง 3 0 0 0 3
103 ห้วยยางดงวิทยา 3 0 0 0 3
104 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 2 2 1 0 5
105 หนองโนวิทยา 2 2 0 0 4
106 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 0 0 4
107 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2 1 1 0 4
108 วัดบ้านดอนกลาง 2 1 0 0 3
109 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 1 0 0 3
110 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 2 1 0 0 3
111 สำราญ-ประภาศรี 2 0 1 0 3
112 โนนสูงวิทยา 2 0 1 0 3
113 บัวสะอาดส่งเสริม 2 0 1 0 3
114 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 2 0 1 0 3
115 โคกศรีวิทยายน 2 0 0 0 2
116 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 2 0 0 0 2
117 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 2 0 0 0 2
118 คำใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
119 ไชยวารวิทยาคม 2 0 0 0 2
120 หนองปะโอประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
121 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 2 0 0 0 2
122 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
123 คำมันปลาผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
124 คำโองวิทยา 2 0 0 0 2
125 โนนชัยประชาสรรค์ 1 3 0 1 4
126 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
127 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 2
128 นาสีนวลอุดมเวศม์ 1 1 0 0 2
129 ท่อนสังข์วิทยา 1 0 1 0 2
130 บ้านโคกศรี 1 0 1 0 2
131 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
132 เชียงสาศิลปสถาน 1 0 1 0 2
133 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 1
134 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
135 หนองบัวชุม 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
137 ป่าหวายศึกษา 1 0 0 0 1
138 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 0 0 0 1
139 ดงบังอำนวยวิทย์ 1 0 0 0 1
140 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
141 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 0 0 0 1
142 หนองใหญ่วิทยา 1 0 0 0 1
143 หัวดงวิทยา 1 0 0 0 1
144 อนุบาลอุดมพร 1 0 0 0 1
145 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 0 0 0 1
146 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 0 1
147 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
148 โนนศิลาสว่างวิทย์ 1 0 0 0 1
149 หลักด่านวิทยา 0 2 0 0 2
150 นาตาลวิทยาคม 0 1 0 1 1
151 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 1 0 0 1
152 ประชารัฐศึกษา 0 1 0 0 1
153 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 1 0 0 1
154 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 1 0 0 1
155 บ้านขามวิทยาคม 0 1 0 0 1
156 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
157 หนองแข้วิทยา 0 0 2 0 2
158 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 1 0 1
159 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 1 0 1
160 บ้านแสนสุข 0 0 0 1 0
161 พิมูลวิทยา 0 0 0 0 0
162 อนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 890 194 94 49 1,227