สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พินิจราษฎร์บำรุง 12 7 7 26 34 3 0 1 37
2 บ้านหนองแซง 9 8 3 20 27 4 3 1 34
3 ยางอู้มวิทยาคาร 8 2 2 12 17 3 1 1 21
4 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 7 6 2 15 20 0 1 0 21
5 หนองแวงประชาสรรพ์ 7 4 5 16 18 5 0 0 23
6 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 7 2 1 10 12 3 1 1 16
7 หนองกุงศรีวิทยาคม 7 1 1 9 15 1 1 3 17
8 หนองอิเฒ่าวิทยา 7 0 0 7 8 0 0 0 8
9 ปอแดงวิทยา 6 7 4 17 27 4 1 1 32
10 อนุบาลพรประดิษฐ์ 6 6 1 13 15 8 1 0 24
11 ขอนแก่นวิทยาเสริม 6 3 3 12 15 2 2 0 19
12 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 6 3 0 9 9 0 1 0 10
13 กิตติรวี 6 1 0 7 7 0 1 0 8
14 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 5 6 2 13 22 4 2 3 28
15 บ้านหนองเสือ 5 0 0 5 5 0 1 0 6
16 นาค้อวิทยาคม 4 3 1 8 17 4 0 1 21
17 ภูฮังวิทยาคาร 4 1 0 5 7 0 0 0 7
18 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 6 3 12 24 3 1 1 28
19 รวมบัณฑิตศึกษา 3 5 3 11 11 1 0 1 12
20 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 3 4 3 10 13 6 1 0 20
21 ชุมชนบ้านป่าแดง 3 4 3 10 12 1 1 1 14
22 ดงบังวิทยา 3 4 2 9 13 6 0 0 19
23 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 4 0 7 9 1 0 0 10
24 ห้วยเตยวิทยา 3 3 8 14 26 4 2 0 32
25 โคกเครือวิทยา 3 3 2 8 13 1 1 0 15
26 นาบงวิทยา 3 2 1 6 7 0 0 0 7
27 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 3 1 2 6 9 5 3 0 17
28 ดงน้อยโนนสวรรค์ 3 0 0 3 5 1 0 0 6
29 อนุบาลชุลีพร 2 3 5 10 22 1 0 2 23
30 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 3 5 10 15 6 0 0 21
31 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 3 2 7 11 0 1 0 12
32 ท่าคันโทวิทยายน 2 3 0 5 11 0 0 0 11
33 โคกคำวิทยา 2 3 0 5 8 2 2 2 12
34 ยางคำวิทยา 2 2 7 11 15 3 1 1 19
35 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 2 2 3 7 10 1 0 0 11
36 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 2 2 3 7 8 1 0 0 9
37 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 2 3 7 7 0 0 0 7
38 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 2 2 1 5 5 2 1 0 8
39 หัวงัววิทยาคาร 2 2 1 5 5 0 0 1 5
40 วังยางวิทยาคาร 2 2 0 4 14 6 1 0 21
41 นาแกราษฎร์อำนวย 2 2 0 4 13 0 0 0 13
42 ฮ่องฮีวิทยา 2 2 0 4 5 0 0 0 5
43 บ้านทรายทองวิทยาคม 2 1 2 5 12 2 2 0 16
44 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 2 1 1 4 14 3 1 2 18
45 หน่อคำประชานุเคราะห์ 2 1 1 4 5 0 1 1 6
46 บ้านโนนอำนวย 2 1 0 3 9 0 2 0 11
47 บ้านหนองแวงฮี 2 1 0 3 5 0 1 1 6
48 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
49 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
50 นาดีหลุมข้าววิทยา 2 0 2 4 4 0 0 0 4
51 กุดฆ้องชัยวิทยา 2 0 1 3 9 1 0 0 10
52 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 1 3 5 0 1 0 6
53 โนนเตาไหหนองแก 2 0 0 2 7 4 2 1 13
54 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 0 0 2 4 3 0 0 7
55 บ้านโคกกลาง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
56 คำไฮวิทยา 2 0 0 2 4 1 0 2 5
57 โคกศรีวิทยายน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านหนองชุมแสง 1 6 4 11 11 7 2 2 20
59 หนองสวงวิทยาคม 1 5 4 10 15 2 2 0 19
60 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1 4 4 9 18 2 1 1 21
61 ดอนยานางศึกษา 1 3 3 7 15 4 2 0 21
62 หนองมันปลาวิทยา 1 3 1 5 8 2 1 0 11
63 กุดจิกวิทยาคาร 1 2 5 8 12 3 2 0 17
64 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1 2 2 5 10 2 1 0 13
65 พรมลีศรีส่วาง 1 2 0 3 6 0 1 0 7
66 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 1 5 7 14 1 2 0 17
67 โคกประสิทธิ์วิทยา 1 1 3 5 15 4 2 2 21
68 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 1 2 4 3 1 0 0 4
69 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
70 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 1 1 3 3 0 0 0 3
71 ท่าแห่วิทยาคม 1 1 0 2 7 5 2 1 14
72 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 1 0 2 6 1 1 0 8
73 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 1 1 0 2 6 0 1 1 7
74 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1 1 0 2 4 1 2 0 7
75 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
76 ดอนขีวิทยา 1 1 0 2 4 0 1 0 5
77 สำราญ-ประภาศรี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
78 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
79 บ้านแกวิทยาคม 1 0 3 4 13 3 1 0 17
80 หัวนาคำจรูญศิลป์ 1 0 3 4 6 3 2 0 11
81 หนองแสงวิทยา 1 0 1 2 5 1 1 0 7
82 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
83 จินดาสินธวานนท์ 1 0 0 1 5 3 0 0 8
84 เนินลาดวิทยา 1 0 0 1 5 0 0 1 5
85 อุ่มเม่าวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 คำใหญ่วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 ไชยวารวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดบ้านกุดสังข์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 ธนพรวิทยา 0 5 1 6 13 0 0 0 13
92 สายปัญญาสมาคม 0 3 1 4 13 2 3 1 18
93 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 3 1 4 7 3 2 2 12
94 บ้านโคกศรี 0 3 0 3 5 1 1 0 7
95 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 2 2 4 5 1 0 2 6
96 คำขามวิทยา 0 2 1 3 6 1 0 0 7
97 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
98 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 2 0 2 3 0 2 0 5
99 วัดบ้านดอนกลาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
100 โคกก่องราษฎร์นุกูล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
101 อนุบาลธษพลศึกษา 0 1 2 3 5 2 1 3 8
102 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 1 1 2 5 2 2 0 9
103 โนนชัยประชาสรรค์ 0 1 1 2 4 3 0 1 7
104 หนองโนวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
105 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
106 หนองเม็กวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
107 บ้านขามวิทยาคม 0 1 1 2 2 3 0 0 5
108 สว่างกิจวิทยา 0 1 0 1 4 2 0 1 6
109 อนุบาลลำปาว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
110 บ้านหาดทรายมูล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
112 โนนสูงวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
113 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
116 หนองบัวชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านกุดท่าลือ 0 0 2 2 6 5 0 1 11
118 นากุงวิทยาเสริม 0 0 2 2 3 1 1 0 5
119 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
120 บัวสะอาดส่งเสริม 0 0 1 1 5 1 1 0 7
121 หนองโนวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
122 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
125 ไชยศรีเรืองวิทย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 2 1 1 0 4
127 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
130 บ้านแสนสุข 0 0 1 1 1 0 0 1 1
131 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 ป่าหวายศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 ไทรทองวิทยาคาร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 ประชารัฐศึกษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
135 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 0 0 6 2 0 0 8
136 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 0 0 5 1 1 0 7
137 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
138 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
139 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
140 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
141 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 คำโองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 นาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 เชียงสาศิลปสถาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 หนองใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 หัวดงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 หลักด่านวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 หนองแข้วิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 พิมูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 อนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 217 177 630 1,071 219 96 50 1,386