สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พินิจราษฎร์บำรุง 9 5 7 21 29 2 0 1 31
2 บ้านหนองแซง 8 8 2 18 25 4 3 1 32
3 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 7 2 0 9 10 2 1 1 13
4 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 6 4 2 12 16 0 1 0 17
5 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 6 3 0 9 9 0 1 0 10
6 ยางอู้มวิทยาคาร 6 2 2 10 15 2 1 0 18
7 หนองกุงศรีวิทยาคม 6 1 1 8 14 1 1 3 16
8 กิตติรวี 6 1 0 7 7 0 1 0 8
9 ปอแดงวิทยา 5 7 2 14 22 4 1 1 27
10 หนองแวงประชาสรรพ์ 5 4 5 14 16 5 0 0 21
11 ขอนแก่นวิทยาเสริม 5 2 2 9 12 2 2 0 16
12 อนุบาลพรประดิษฐ์ 4 4 0 8 9 8 1 0 18
13 บ้านหนองเสือ 4 0 0 4 4 0 1 0 5
14 รวมบัณฑิตศึกษา 3 5 3 11 11 1 0 1 12
15 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 3 5 2 10 20 3 2 3 25
16 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 5 1 9 19 3 1 1 23
17 ชุมชนบ้านป่าแดง 3 4 1 8 9 1 1 1 11
18 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 4 0 7 9 1 0 0 10
19 ห้วยเตยวิทยา 3 3 8 14 25 3 2 0 30
20 นาค้อวิทยาคม 3 3 1 7 13 3 0 1 16
21 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 3 1 2 6 9 5 2 0 16
22 ภูฮังวิทยาคาร 3 1 0 4 6 0 0 0 6
23 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 2 4 2 8 11 5 1 0 17
24 อนุบาลชุลีพร 2 3 5 10 22 1 0 2 23
25 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 3 3 8 12 4 0 0 16
26 ดงบังวิทยา 2 3 2 7 10 5 0 0 15
27 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 3 1 6 10 0 1 0 11
28 โคกคำวิทยา 2 3 0 5 7 2 2 2 11
29 ยางคำวิทยา 2 2 7 11 15 3 1 1 19
30 โคกเครือวิทยา 2 2 2 6 11 1 1 0 13
31 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 2 2 6 6 0 0 0 6
32 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 2 2 1 5 5 2 1 0 8
33 วังยางวิทยาคาร 2 2 0 4 13 6 1 0 20
34 ฮ่องฮีวิทยา 2 2 0 4 5 0 0 0 5
35 บ้านทรายทองวิทยาคม 2 1 2 5 12 2 2 0 16
36 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 2 1 2 5 6 1 0 0 7
37 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 2 1 1 4 14 3 1 2 18
38 นาบงวิทยา 2 1 1 4 5 0 0 0 5
39 นาแกราษฎร์อำนวย 2 1 0 3 10 0 0 0 10
40 บ้านโนนอำนวย 2 1 0 3 7 0 2 0 9
41 บ้านหนองแวงฮี 2 1 0 3 5 0 1 1 6
42 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
43 นาดีหลุมข้าววิทยา 2 0 2 4 4 0 0 0 4
44 กุดฆ้องชัยวิทยา 2 0 1 3 9 1 0 0 10
45 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 1 3 5 0 1 0 6
46 บ้านโคกกลาง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
47 คำไฮวิทยา 2 0 0 2 4 1 0 2 5
48 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
49 โคกศรีวิทยายน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1 4 4 9 18 2 1 1 21
51 หนองสวงวิทยาคม 1 4 3 8 12 2 2 0 16
52 บ้านหนองชุมแสง 1 3 4 8 6 7 2 2 15
53 หนองมันปลาวิทยา 1 3 1 5 8 2 1 0 11
54 ท่าคันโทวิทยายน 1 3 0 4 10 0 0 0 10
55 กุดจิกวิทยาคาร 1 2 5 8 12 3 2 0 17
56 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 1 5 7 14 1 2 0 17
57 โคกประสิทธิ์วิทยา 1 1 3 5 14 4 2 2 20
58 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 1 3 5 0 0 0 5
59 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 1 1 3 4 0 1 1 5
60 หัวงัววิทยาคาร 1 1 1 3 3 0 0 1 3
61 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
62 ท่าแห่วิทยาคม 1 1 0 2 5 3 2 1 10
63 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1 1 0 2 4 1 2 0 7
64 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
65 ดอนขีวิทยา 1 1 0 2 3 0 1 0 4
66 สำราญ-ประภาศรี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
67 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 หัวนาคำจรูญศิลป์ 1 0 3 4 6 3 2 0 11
69 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
70 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
71 จินดาสินธวานนท์ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
72 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
73 ดงน้อยโนนสวรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
74 เนินลาดวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
75 อุ่มเม่าวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 คำใหญ่วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 ไชยวารวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 ดอนยานางศึกษา 0 2 2 4 10 4 2 0 16
81 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 2 2 4 5 1 0 2 6
82 สายปัญญาสมาคม 0 2 1 3 10 2 3 1 15
83 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 2 1 3 4 3 2 2 9
84 พรมลีศรีส่วาง 0 2 0 2 5 0 1 0 6
85 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 2 0 2 3 0 2 0 5
86 วัดบ้านดอนกลาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
87 อนุบาลธษพลศึกษา 0 1 2 3 5 2 1 3 8
88 คำขามวิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
89 หนองเม็กวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
90 หนองโนวิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
91 โนนชัยประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 3 0 1 4
92 ธนพรวิทยา 0 1 0 1 6 0 0 0 6
93 อนุบาลลำปาว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 1 0 1 3 0 1 1 4
96 บ้านหาดทรายมูล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
98 โนนสูงวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
103 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 หนองบัวชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านแกวิทยาคม 0 0 3 3 11 2 1 0 14
106 บ้านกุดท่าลือ 0 0 2 2 6 5 0 1 11
107 นากุงวิทยาเสริม 0 0 2 2 3 1 1 0 5
108 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
109 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 0 1 1 4 2 2 0 8
110 หนองโนวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
111 หนองแสงวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
114 ไชยศรีเรืองวิทย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
115 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 2 1 1 0 4
116 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
118 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 ป่าหวายศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 ประชารัฐศึกษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 0 0 6 2 0 0 8
123 โนนเตาไหหนองแก 0 0 0 0 5 4 2 1 11
124 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 0 0 5 1 1 0 7
125 สว่างกิจวิทยา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
126 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
127 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บัวสะอาดส่งเสริม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
134 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 คำโองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 นาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 เชียงสาศิลปสถาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 หนองใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 หัวดงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 หลักด่านวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 หนองแข้วิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 พิมูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 อนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 175 146 509 890 194 94 49 1,178