รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1. เด็กหญิงญาณธิชา   ภูอ่าง
 
1. นางสุมาลี  อะโน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงละอองทราย  ภูกาเมศ
 
1. นางสมคิด  บุญราวิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วังนาค
 
1. นางระวิวรรณ์  โขมพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสิริวิภา  จุนันท์
 
1. นางนันทิชา  ปูเวสา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาพร  โยธา
 
1. นายวิรัตน์  ภูผาสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ภูจอมทอง
 
1. นางมยุรี  ฆารโสภณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองบ่อ
 
1. นางนิรมล  ป้อมอาษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. นางสาววันวิสา  เจริญราษฎร์
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงประภาวิณี  สิทธิจันทร์
 
1. นางยุพาภรณ์  สุริสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเพิ่มพร  ภูฉลอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี  คำอาจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ภูเงินดิ้น
 
1. นางกิ่งแก้ว  ทองเฟื่อง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   วาสิงหน
2. เด็กหญิงพรธิภา   เศษถาวงษ์
3. เด็กชายพีรพล   โสดาวาปี
 
1. นางสุรภา   สินธุโคตร
2. นางพรรณระวี  โพธิ์ศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปาละนิตย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ดีรักษา
 
1. นางเพชรรัตน์  เค้าแคน
2. นายจักรพันธ์  แซงราชา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทมณี   จันทรังศรี
2. เด็กหญิงปุณยาพร   กาทา
3. เด็กหญิงลดามณี   คำลือชัย
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ทองคำ
2. นายณัฐวุฒิ   หลานวงค์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  ตรีเทพ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยสาร
 
1. นายเหลา  ดีพรม
2. นางสาวปิยนุช  ดีพรม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1. เด็กชายปรีชา  ภูมีเขียน
2. เด็กหญิงวนันต์  ศรีสุวงค์
 
1. นางชโรกานต์  ภูสดศรี
2. นางราตรี  ปาละนันทน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันท์ภักดี
2. เด็กหญิงรวมกมล  ศรีหงษ์ทอง
 
1. นายศราวุฒิชัย  บุญพรม
2. นางสาวสุพรรณี  มังคะรุดร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงสุกันยา  มีไม่วาย
2. เด็กหญิงเมธาพร  สิทธิเสนา
 
1. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สะตะ
 
1. นางน้อมจิตร  ไขแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนะพล   ภูสมมา
 
1. นางรักชนก  โพธิ์สก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  คุณหงส์
 
1. นางอุมาพร  ภูกองไชย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ภูกาสอน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุตรโส
3. เด็กหญิงวิจิตตรา   จำปาอ่าน
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นางวัฒนา  เพลินลาภ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอรุณ
3. เด็กหญิงสิริยากร  หอมวัน
 
1. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
2. นางทองมุข  ปารมีชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงทักษวดี  ปรีผาด
2. เด็กชายปฏิภาณ  โกศล
3. เด็กหญิงปณิตา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาววรรณิภา  ภูถมศรี
2. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูแสงศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรา
3. เด็กชายนิตินัย  ภูโสภา
 
1. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
2. นางทองมุข  ปารมีชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวเผื่อน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประเสริฐดี
 
1. นายธงชัย  แก้วปัญญา
2. นายนิคม  เสนาะโสด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  โคตะมูล
2. นางสาววรรณิภา  แก้วผิวอาจ
 
1. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์
2. นางนงรักษ์   ทองหนองยาว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ดีกลาง
 
1. นางสุรภา   สินธุโคตร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา   ศรีสุขขา
 
1. นางผกามาศ   โชติจำลอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนันท์  หลานวงค์
 
1. นายธีวรานนท์  ง่อนไธสง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์สมศรี
2. เด็กหญิงภัชราพา  วงค์จอม
 
1. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
2. นางสาวอทิตยา  โนนยะโส
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญศิริกร
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีหามาตร์
2. นางสาวชนัญชิดา  เรืองไธสงค์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปภัสรา  นานิล
 
1. นางรักชนก  โพธิ์สก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แสนยางนอก
 
1. นางสาวนันทนิช  ไชยสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายทิราภรณ์  บุญหล้า
2. เด็กชายนิรดา  มาบริบูรณ์
3. เด็กหญิงเกษรา  พักละ
 
1. นางทัศนีย์  ตรีชาลี
2. นายรัชรักษ์  ตรีชาลี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. นายกงเพชร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงชัชชญา  พิมเภา
3. เด็กหญิงวิววณา  พลแก้วเกษ
 
1. นางพวงทอง  สีโนรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนขำ
 
1. นางสมปอง  อ่อนพรรณา
2. นายสิทธิพร  ประทีปทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทาปัดสา
2. เด็กหญิงพรกนก    แข็งฤทธิ์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวอรทัย   แวงเลิศ
2. นางสาววิไลลักษณ์   สิงหราช
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กชายตรีเทพ  พิมพ์จำปา
2. เด็กชายธนพัฒน์  พิมพ์จำปา
3. เด็กชายพุฒิชัย  ศรีนามหวด
 
1. นายกิตติพงษ์  คุณสุทธิ์
2. นางสาวพัชราภา  อิ่มแผ้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิตราวดี  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ชาวนาวงษ์
3. เด็กชายวัลลภ  ภูลงเขา
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสุรกิจ  ภูงามทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แป้นปลัด
2. เด็กหญิงวชิราพร  กุงนอก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมภักดี
 
1. นางศิริญญา  มุงคุณคำชาว
2. นางนงลักษณ์  ภูกาษร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพิยดา  ไชยสีหา
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  อันทะเกตุ
3. เด็กหญิงสุรียา  สิงห์เครือ
 
1. นางสาวเอมอร  จันทร์ขุนทด
2. นางปนัดดา  ภาณุรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กหญิงธิวาพร  บุญหล้า
2. เด็กชายวิริยะปราชญ์  วิริยะปานนท์
 
1. นางทัศนีย์  ตรีชาลี
2. นายพิชัย  เหล่าราช
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กหญิงภริดา  ภูผา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรโส
 
1. นายสิทธิเดช  เกษี
2. นางสกุัญญา  กุชัว
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันท์วัฒน์  นครศรี
2. เด็กชายเรน  มุงคุณคำซาว
 
1. นายสมศักดิ์  แต้มคำภีร์
2. นางยุพาพร  วงค์ไชยา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ประชุมสาร
2. เด็กชายจักภัทร  บรรเลงส่ง
 
1. นายธีรวัตร์  หงวนไธสง
2. นายนาวา  พิมโยธา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชัยนรินทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ค้าขาย
 
1. นายศิริพงษ์   ภูการุณย์
2. นายวิศิษฐ์   ภูงามเงิน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. นายศิวกรณ์  จันทะดี
2. นายอรัญธรรม  ค้ำคูณ
 
1. นายวิระศักดิ์  โกฏิรักษ์
2. นางสุภัสตรา  อุทัยแพน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายกวีกรณ์  ภูบัวศรี
2. เด็กชายภูธเนศ  ภูเฉลิม
 
1. นายวิระศักดิ์  โกฏิรักษ์
2. นางสภัสตรา  อุทัยแพน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชรภร  พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงมุนิล  นาถมทอง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สะท้อนเมือง
5. เด็กหญิงไอลดา  ภูคำสอน
 
1. นางคำพันธ์   พิลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูเขม่า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เภาเสน
3. เด็กหญิงพรธิรา  ไพรพฤกษ์
4. เด็กหญิงลลนา  คำพิชิต
5. เด็กหญิงวราภร  ภูด่านงัว
 
1. นางบุญร่วม   ลินลา
2. นางดวงจันทร์  มั่นคง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงชยุดา  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  เขื่อนจันทึก
4. เด็กหญิงยุวธิดา  นาถมทอง
5. เด็กหญิงลลิตา  เสริฐทรัพย์
 
1. นางชโรกานต์  ภูสดศรี
2. นายประสงค์ศิลป์  เสรพล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงมิชาวรรณ  แก้วอรุณ
3. เด็กหญิงรราวรรณ  ภูโคกค้อย
4. เด็กหญิงวรัญญา  เถาแก้ว
5. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววิลุนพร  อุ่นทรพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา  อิ่มแผ้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เหลาแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิณี  ภูตะวัน
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจพร  ภูผาลา
 
1. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
2. นางรัศมี  ภูงามแสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. นายกัมปนาท   ทัพศร
2. นายก่อเกียรติ์   หงสีทอง
3. นางสาวบัวทิพย์    วันทอง
4. นางสาวพัชรวดี   เทพธรรม
5. นางสาวยุพาภรณ์   ไร่วิเศษ
 
1. นายอานุภาพ  พงษ์นภิส
2. นางลักขณา  แซงราชา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุนกอง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงวรกานต์  สุขเกตุ
4. เด็กชายวีระเทพ  เนมิน
5. เด็กชายสิทธิกร  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นางภาสินี  เสริฐเลิศ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. นายกฤษดา   ชมภูพื้น
2. นายณัฐพงษ์   ดวงจันทร์
3. นางสาวธนาพร   จุชัยสงค์
4. นายภานุวัฒน์   วันยาว
5. นางสาวสุนันทา   ลำไพ
 
1. นายจีรศักดิ์   ทองคำ
2. นางอัจฉราภรณ์   ทองคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1. เด็กชายจักรินทร์  บุดดา
2. เด็กชายจีระศักดิ์  เจริญโจ่
3. เด็กชายฐิรวัฒน์  วงศ์งาม
4. เด็กหญิงณัฐชา  สุราฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีแดง
6. เด็กชายธนินท์ธร  ลุนสะแกวงค์
7. เด็กชายธีรภัทร  สาบุตร
8. เด็กชายนิรันกูล  ศิริแสง
9. เด็กหญิงภัคจิรา  พลี
10. เด็กหญิงภัสสร  ธรรมโส
11. เด็กชายภูมินทร์  สารสินธ์
12. เด็กชายมนัส  จำปี
13. เด็กหญิงรัชชานนท์  บุษสาระคำ
14. เด็กหญิงวริศรา  พรมีฤทธิ์
15. เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์ภักดี
16. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญจะนะ
17. เด็กชายอัครชัย  คำลือชัย
18. เด็กชายเจษฎากร  แก้วยอด
19. เด็กชายเฉลิมชัย  นาเมืองรักษ์
20. เด็กชายเศรฐพงศ์  ภูสง่า
 
1. นายปรีชา  สิมมาอ่อน
2. นายวิรุธ  เหลารัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  นาลือฤทธิ์
4. นางสาวปภัศรา  แก้วสีหา
5. นางสาวณัฐมล  นาขันดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยากร   ยศสุนทรนอก
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  สระกอง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ์   โมบุตรศรี
4. เด็กชายจิรฐา  บุดอินทร์
5. เด็กชายจิรภัทร  ชัยเจริญ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรสม
7. เด็กชายธนากร   พันตา
8. เด็กชายธนากร  เลานาม
9. เด็กชายธันวา   ลีลา
10. เด็กชายธีรภัทร   หงษ์ทอง
11. เด็กชายบรมเดช   วรรณคำ
12. เด็กชายประภากร   ศรีสุข
13. เด็กชายปรียาดา  นาแพงสอน
14. เด็กชายพัสกร  แซ่ตั้ง
15. เด็กหญิงภาวดี   แสนคุณ
16. เด็กหญิงศิริรัตรน์  สว่างวงค์
17. เด็กชายสุรนาถ    ลำไพ
18. เด็กหญิงสโรชินี  บุราณเดช
19. เด็กชายอมรเทพ   รักษ์พงษ์ไทย
20. เด็กหญิงเสาวภา  ไขกันหา
 
1. นายพิจิตร   อัมวรรณ์
2. นายพิจิตร   อัมวรรณ์
3. นายพิจิตร   อัมวรรณ์
4. นายพิจิตร   อัมวรรณ์
5. นายพิจิตร  อัมวรรณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินตา  สีสม
 
1. นางสมศรี  รัตนแสง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีกุดตา
 
1. นางกุลจิราภรณ์  ศิวะกรภูริหิรัญ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิญญา  เมืองมา
 
1. นายไพบูลย์  จุระยา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กชายปริวัฒน์  บุญสอน
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพาโส
 
1. นางอัญชลี  ไชยขันธุ์
2. นางสาวศินีนาถ  ศรีปัญญา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูพานเพชร
2. เด็กชายนวพล  แก้วเก็บคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนฤทธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายทนงค์  เทศไทยสงค์
2. เด็กหญิงเมวดี  หมื่นไทยสงค์
 
1. นางสาวสุพินญา  มะโรงศรี
2. นายประมาณ  นามโส
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ภูบุญเติม
2. เด็กหญิงชลดา  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบุญอิ่ม
4. เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว
5. เด็กหญิงปนัดดา  ทับศรีแก้ว
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีขำ
7. เด็กหญิงวริยา  ชมชื่น
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชัยศรี
9. เด็กหญิงอณุษร  นรพัฒน์
10. เด็กหญิงอนันตยา  เทพาศิริ
 
1. นายทรง  แสนวัง
2. นางวนิดา  เกษทองมา
3. นางสาวมาริษา  ศรีโพธิ์คำ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทัศวรรณ   ภูกุล
2. เด็กหญิงนฤสรณ์   แก้วศิลา
3. เด็กชายพัชรพล   มัสยมาตย์
4. เด็กหญิงพิลาวรรณ  สุวรรณสิงห์
5. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีพุทธา
6. เด็กชายวรินทร   วันยาว
7. นายศรายุทธ  ภูพันเว่อ
8. เด็กหญิงสุจิตรา   เสมานู
9. นายสุธินันท์   ทระทึก
10. เด็กชายอนันตพล  ดวงจันทร์
 
1. นายจีรศักดิ์   ทองคำ
2. นางสาวจิตรลดา   เสนาวัง
3. นางสาววนัชพร   พุธพาลี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  ผินตระการ
2. เด็กหญิงคัชรินทร์  ไชยกุมาร
3. เด็กหญิงทิพานันท์  สิทธิชาคำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  สิงสุธรรม
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ฐานะ
6. เด็กหญิงพิชาดา  แก้วดี
7. เด็กหญิงภานุมาส  หงษ์ศรี
8. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พิมูลขันติ
9. เด็กหญิงวณันญา  โฆษา
10. เด็กหญิงวิรมล  แดนตระโคตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูนิคม
2. นายเสกสรร  สินมาก
3. นายกิตติพงษ์  คุณสุทธิ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร   เศษโคตร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   สุริยะเดช
3. เด็กหญิงจีรนันท์   สุธรรมมา
4. เด็กหญิงชลธิชา   ภูบรม
5. เด็กชายธนพนธ์   เครือจันผา
6. เด็กชายธนัช   มณีแดง
7. เด็กหญิงธัญสุดา   เเก้วกิติ
8. เด็กหญิงปนิดา  อันอาษา
9. เด็กชายสิทธิชัย   กองวงษา
10. เด็กชายเทพมงคล   อุ่นศิริ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   ภูคงคา
2. นายสมศักดิ์   ภูแสนศรี
3. นางสาวอนุสรา   วิชาชัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มาดี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วจันดา
3. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงนันทพร  ค้อมสงห์
5. เด็กหญิงมุกดา  สุภารี
6. เด็กหญิงสงกรานต์  มาดี
7. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงสุพิตา  อุตสุพานิช
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เชื้อตราพระ
10. เด็กหญิงเกสิริ  หลานวงค์
 
1. นายกร  เรืองสมบัติ
2. นายนริศร  เชื้ออัญ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก  ถามนตรี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  ม่วงมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนทาธา
3. นายพรพิพัฒน์  ต้นกันยา
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ไกลโหล
5. เด็กชายวสันต์  นนท์ฤาชา
6. เด็กชายศุภโชค  คันทักห์
7. เด็กหญิงสาวิตรี  นาแพงสอน
8. เด็กหญิงสุธาสินี  สีโนเรศ
9. เด็กหญิงอินทิรา  อินธิสอน
10. นายเจตบดินทร์  สร้อยคำ
 
1. นายกร  เรืองสมบัติ
2. นายนริศร  เชื้ออัญ
3. นางรัศมี  บุญศรไชย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกร  จงแก่นบุญ
2. เด็กชายธีรเดช  กาสี
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แพงวาปี
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปั้นความสุข
5. เด็กชายวิศรุต  เศษถาวงษ์
6. เด็กชายสาริน   พิทักษ์กุล
7. เด็กชายสุธางค์  ผาลา
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูสีสม
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพียผือ
10. เด็กชายเศรษวัฒน์  ไพศาล
 
1. นายกร  เรืองสมบัติ
2. นายนริศร  เชื้ออัญ
3. นางสรุภา  สินธุโคตร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. นายชนะวิทย์  แสนสิงห์
2. นายธีรศักดิ์  ทวีชัย
3. เด็กชายนวพล  พลเยี่ยม
4. เด็กชายนิธิกร  หงษาน้อย
5. เด็กชายประณต  วันสืบ
6. นายภูตินันท์  เพชรก้อน
7. นายวิศิษฐ์  สาพาที
8. นายอมร  ยี่ยวน
9. นายอมรเทพ  ศรีนาค
10. นายเกษม  หลานวงค์
 
1. นายกร  เรืองสมบัติ
2. นายนริศร  เชื้ออัญ
3. นางพรรณระวี  โพธิ์ศรี
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายบาส  คำหารพล
2. เด็กหญิงปฌัฏฏา  แสนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี  คำอาจ
2. นางศิริพร  บุษดี
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสดแสง
2. เด็กหญิงพรพนา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางอรุณรัตน์   อัมรานนท์
2. นายมงคล  อันอามาตย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายอติเทพ  ศรีหะไตร
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตรทิวัส   ทอดภักดี
 
1. นายสุริยา   ไชยศรีหา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  เชื้อคำ
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญศิริกร
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  พริ้งเพราะ
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนันทิพร  วิเศษ
 
1. นางปรียามินท์  อุ่นทุลัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายวิศวะ   พิมพิสาร
 
1. นายสุริยา   ไชยศรีหา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภูบุญค้ำ
2. เด็กชายเจษฎา  แปนมา
 
1. นางศิริวรรณ์  นาไชย
2. นางสาวพัชริดา  พิมพาคำ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ภูประกาย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งบรรเทา
 
1. นางศิริวรรณ์  นาไชย
2. นายณัฐวุฒิ  ใจแน่น
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำตา
 
1. นางกัลยารัตน์เ  เมืองชื่น
2. นายคมเพชร  ภูครองหิน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นางสาวกรรณิกา  ภูครองพลอย
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจันทราทิตย์   จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงธิติมา   อุทุมเพ็ญ
3. เด็กหญิงพักษอรณ์    โสภานะ
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศลัยลา   คำมีแสง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธงชัย
2. เด็กชายพิทยากร  อันไกรฤทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรสังหาร
 
1. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
2. นายสายันต์  พงษ์พูล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายยุทธชาติ  ศรีจุมพล
3. เด็กชายสิทธิโชค  ชัยสุด
 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล
2. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายธานุวัตร  เนื่องมัจฉา
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สงคราม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงทะมาตร
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. นายศุภชัย  สอนพรม
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาไข
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสนกั้ง
 
1. นายสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายอชิระ  ภูผานี
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  วงค์สมศรี
 
1. นายชิน  หอมชื่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายพงษ์ปณต  รักษานาม
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขันชารี
 
1. นายชิน  หอมชื่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายคีตศาสตร์  ต้นจาน
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พวงทอง
 
1. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงสุนิตา  ไชยศรีหา
 
1. นางปนัดดา  ภาณุรัตน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายกฤษณะ   บุบผาอาจ
2. เด็กชายจักรพงศ์    เหล็กเพชร
3. เด็กชายชนากร  ช้อนบุญ
4. เด็กชายปิติพัฒน์   สิงนอก
5. เด็กชายศิรสิทธิ์   โพธิ์นาง
6. เด็กชายอณุชาติ   คำสมจิตร
 
1. นายชัยกำพล  อัคติ
2. นางสาวสุธรรมา  ทองคำ
3. นายอภิวัฒน์   วิชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  พวงพิลา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญสิงห์
5. เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงห์สนั่น
6. เด็กชายชัยวุฒิ  นามรักษา
7. เด็กหญิงชาริสา  มาสำราญ
8. เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอดป้องเทศ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตองอ่อน
10. เด็กหญิงดาริกา  ทระคำหาร
11. เด็กชายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
12. เด็กชายนพรัตน์  ไชยเนตร
13. เด็กชายนวัตกรณ์  วงษ์สุวรรณ
14. เด็กชายนิติธร  ภูแสงศรี
15. เด็กหญิงบุญยานุช  มาตรา
16. เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล
17. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ
18. เด็กชายพชรพล  พิลานนท์
19. เด็กหญิงพัชริดา  พาหา
20. เด็กหญิงภาคินี  เล็งไธสง
21. เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษี
22. เด็กชายราจา  ซิงห์
23. เด็กหญิงลักษณารี  ไชยพิมูล
24. เด็กหญิงวจิราพร  ภูครองจิตร
25. เด็กหญิงวริยา  มิตราช
26. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นามโส
27. เด็กชายวีกริช  ใจราช
28. เด็กชายศักรินทร์  บุราณจิตร
29. เด็กหญิงศุภัชฌา  แดงโรจน์
30. เด็กหญิงสุชัญญา  เกิดบ้านใหม่
31. เด็กหญิงสุนิษา  วิชัยวงค์
32. เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี
33. เด็กหญิงอังคณารัตน์  อัคฮาดศรี
34. เด็กหญิงอัญมณี  ภูกองไชย
35. เด็กหญิงอารีญา  ภูสีเงิน
36. เด็กหญิงอิญธิญา  ภูฉลอง
37. เด็กหญิงอินทุอร  มะระคบ
38. เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า
39. เด็กชายเนติธร  เตโช
40. เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ
 
1. นางกฤษณา  บุตรพรม
2. นายชุมพล  บุตรพรม
3. นางสาวชุลีพร  บุตรพรม
4. นางสาวสุภาพร  ภารสุวรรณ
5. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายอนุชา   บุญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวสุธรรมา   ทองคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กชายวัชรินทร์   ทาสี
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พวงทอง
 
1. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. นางสาวอภิญญา  ศรีพุทธา
 
1. นายภูวสิษฎ์  ศรีไชยแสง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  ทองนิล
 
1. นางคำพันธ์  พิลา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์วิทย์  ภูประสิทธิ์
 
1. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทราพร   วิชาศรี
 
1. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงปิติกานต์  ศิริบุญ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  สิมมา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปัดสามา
 
1. นายกมลเดช  ภูนิคม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์วิทย์  ภูประสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  บุญแสน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  นาสีเคน
 
1. นางงามเนตร  คำนวน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. นางสาวเจนจิรา  แสมลำ
 
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์  ถิตย์บุญครอง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายต้นตการต์  บุญเขตร์
 
1. นายดาวเรือง  แก้วลี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทศพร  บุญเทียม
 
1. นางสาวนภาวรรณ  หอมชื่น
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงศศิประภา  ภูวงค์ผา
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงธีราพร  ภูครองทุ่ง
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เวียงวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยดา  มะโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฉิมมาแก้ว
4. เด็กชายจักตุพงษ์  ไต่ตาม
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  เปลี่ยนสมัย
7. เด็กชายณัฐชพล  พรมโคตร
8. เด็กชายธงชัย  รักษาทรัพย์
9. เด็กชายธนพล  วงศ์ทองรักษ์
10. เด็กชายธนวัตร  ทาวอแวง
11. เด็กชายธนากร  ภูแสนใบ
12. เด็กชายธนากร  อำไพ
13. เด็กหญิงธรชญาน์  สาดแล่น
14. เด็กหญิงนพมาศ  ฝ้ายทอง
15. เด็กหญิงนมลชนก  ฮกเหลี่ยม
16. เด็กชายปริญญา  ลายแก้ว
17. เด็กหญิงปรีญาภา  บุญสุขสรี
18. เด็กชายปัณณธร  นิสังกาศ
19. เด็กชายพิชญางกูร  ภูหลักถิ่น
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมีศรี
21. เด็กชายพิชิตชัย  เนมินทร์
22. เด็กชายภรัญญู  จารัตน์
23. เด็กหญิงภัทธธิดา  ภูหัวไร่
24. เด็กชายภูวนัย  ภูถมนิล
25. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูเต้านิล
26. เด็กชายรัตนชัย  สู้เหิม
27. เด็กหญิงลมัยพร  ภูยอดพลอย
28. เด็กหญิงวนิดา  ประทุมวัน
29. เด็กชายวรชาติ  รัตนวงษา
30. เด็กหญิงวรานุช  นาถมทอง
31. เด็กชายวิชชากร  ลายแก้ว
32. เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์น้อย
33. เด็กหญิงศศิธร  ภูดินขาว
34. เด็กหญิงศศิวรรณ  กุเวสา
35. เด็กหญิงศศิวิมล  กระแสศัพย์
36. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผิวนาค
37. เด็กหญิงสุรางคณา  นระแสน
38. เด็กชายอนุวัฒน์  สนิทกลาง
39. เด็กชายอาทิตย์  ภูมีเมฆ
40. เด็กชายอานัฐ  บาลภูมี
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นายวีระ  ลาวงศ์เกิด
3. นางกมลกานต์  ธรรมชาดา
4. นางภาสินี  เสริฐเลิศ
5. นางสาววรลักษณ์  ปรีชากุล
6. นางสาววัลยา  ฝ่ายไทย
7. นางสาวศตพร  ประพันธ์
8. นายปฎิรูป  สุวรรณรักษ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แถลงศรี
2. เด็กหญิงกัลยากร   เถาชารี
3. เด็กชายจักรี  โพธิญาณ
4. เด็กหญิงจินตนา  วิจารขันธ์
5. เด็กหญิงจิราภา  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงชิตชนก  ดั่งดอนบม
7. เด็กหญิงญาณิศา   ภูกงรี
8. เด็กหญิงญานีนาถ   แสงขาว
9. เด็กหญิงณัฐติกา  พะยอม
10. เด็กชายณัฐภูมิ  เหล็กเพชร
11. เด็กหญิงทักษอร  ทัพนา
12. เด็กหญิงธนัธชา  แก้วพรรณา
13. เด็กชายธนาศักดิ์   ปินาถา
14. เด็กชายธิเบต   ทาหาร
15. เด็กหญิงนรินพร  น้อยวิมล
16. เด็กหญิงนาถนภา  ชญาบุญโชติ
17. เด็กหญิงน้ำฝน   แนมกลาง
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร
19. เด็กหญิงประกายวรรณ  อาจตา
20. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วหาญ
21. เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาเมืองรักษ์
22. เด็กชายพิทยาธร  มณีภักดี
23. เด็กชายภควัตร  พิมพ์จำปา
24. เด็กชายภานุวัฒน์  อินสุงเนิน
25. เด็กหญิงมลิสา   โคตรสุวรรณ
26. เด็กหญิงวรกมล   ฉลวยศรี
27. เด็กชายวิชา   มาศโสภา
28. เด็กชายวีรภาพ   นาสุริย์
29. เด็กชายวุฒิไกร  เอกตาแสง
30. เด็กหญิงศศิกาญจน์   อรัญสอน
31. เด็กหญิงศศิวิมล  คูณหงษ์
32. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีโบราณ
33. เด็กหญิงศินารัตน์   ปาทา
34. เด็กชายศุภชัย   ถอนโพธิ์
35. เด็กหญิงสันนิภา   อรัญสอน
36. เด็กชายสิทธิพงศ์   วรบุตร
37. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรวิเศษ
38. เด็กหญิงสุวิตา  ภูวงศ์ผา
39. เด็กหญิงอุมาพร  โพยนอก
40. เด็กหญิงเกวลิน  วรชินา
 
1. นายดาวเรือง   สิงหาราช
2. นางสาวสุธรรมา   ทองคำ
3. นายชัยกำพล   อัคติ
4. นางสาวทัศนาพร   ศรีธรรมวงศ์
5. นายอภิวัฒน์   วิชัย
6. นางวัชรินทร์   โกสุม
7. นายสงกรานต์   อินเอี่ยม
8. นางสาวทัศณีญา   นาเมือง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนิสรา   วิชัยวงค์
2. เด็กชายธนากร   ภูพันเว่อ
3. เด็กชายนราวิชญ์   อุสุภราช
4. เด็กหญิงพรชนิตว์  อินนอก
5. เด็กชายพัฒนากร    บุญไกร
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณภัคดี
7. เด็กหญิงวิภารัตน์   ชมภูราช
8. เด็กหญิงสิดาพร  สมศรีสุข
9. เด็กชายสุรสิทธิ์   วิชัยวงค์
10. เด็กชายสุรสิทธิ์   วิชัยวงค์
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางสาวช่อผกา  ทองคำ
3. นางมะลิสา  จิโน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. นางสาวกิ่งแก้ว   จงแก่นบุญ
2. นางสาวจิราภา   หาดแก้ว
3. นางสาวดรุณวรรณ   พิจารโชติ
4. นายนพณัฐ   สายเสมา
5. นายพิตตินันท์   นาวิเศษ
6. นายพิภาค   ศิริมณี
7. นายพีระภัทร   ชินภาพ
8. เด็กหญิงวาเรน   เศษบุบผา
9. นายสิทธิโชค   จรนาทอง
10. เด็กหญิงสุรดา   ไพศาล
 
1. นายเทียนชัย   ป้องพันธ์
2. นางวรพัชชา  ภูจอมดาว
3. นางสาวปัทมาพร   ภูเนตร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงษ์พิมสอน
2. เด็กหญิงกิตตินันท์  นาขันโท
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุนารัตน์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  นาขันดี
5. เด็กชายชานนท์  ภูมิประเสริฐ
6. เด็กชายธนากร  ร่มวาปี
7. เด็กหญิงนัฐกมล  สีลากุล
8. เด็กชายปฏิภาณ  กุลศรี
9. เด็กหญิงปวีณา  มะลาลัย
10. เด็กชายพัชรพล  เอกตาแสง
11. เด็กหญิงวรสรณ์  จรนาทอง
12. เด็กชายศักรินทร์  มนฑานอก
 
1. นางวรพัชชา  ภูจอมดาว
2. นายเทียนชัย  ป้องพันธ์
3. นางอัปสร  ทัพสุริย์
4. นางประไพศรี  ภูเนตร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาซิว
2. เด็กหญิงนิรชา  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลอยพงษ์ศรี
4. เด็กหญิงพรนภา  ภูวงศ์ผา
5. เด็กหญิงรักสุภัทร  สุวรรณดิษฐ์
6. เด็กหญิงรินนภา  แก้วตรี
7. เด็กหญิงสุภาพร  มิตตราช
8. เด็กหญิงออรดา  เข็มงาม
 
1. นางวัชรินทร์  โกสุม
2. นางสาวอรทัย  แวงเลิศ
3. นางสาววิไลลักษณ์   สิงหราช
4. นายดาวเรือง  สิงหราช
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิราพร    ผิวลี
2. เด็กหญิงชนิสรา   วิชัยวงค์
3. เด็กหญิงธัญรดา    ชาดาจันทร์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูสีเขียว
5. เด็กหญิงพรชนิตว์   อินนอก
6. เด็กหญิงพิชญธิดา   วรรณภัคดี
7. เด็กหญิงวิภารัตน์   ชมภูราช
8. เด็กหญิงวิภารัตน์    พรหงษา
9. เด็กหญิงสิดาพร  สมศรีสุข
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางมะลิสา  จิโน
3. นางสาวช่อผกา  ทองคำ
4. นางพันธิมา  ยอดประทุม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  วิญญูวิสิทธิ์รักษ์
2. เด็กหญิงขนิกานต์  แซ่แต้
3. เด็กหญิงจิรดา  คำธิ
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ภูดอนม่วง
5. เด็กหญิงศิริพร  ภูผันผิน
6. เด็กหญิงสุภาพร  ภูจักร์หิน
7. เด็กหญิงเปรมวดี  ทิวะสิงห์
 
1. นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน
2. นางสาวภูษณิศา  ศรีสงค์
3. นายมงคล  ภูแล่นคู่
4. นางชนากานต์  วิเศษภัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   วงษ์พิมสอน
2. เด็กหญิงจินดารัตน์   นาขันดี
3. เด็กหญิงชัชชาภรณ์   เจริญศรี
4. เด็กชายธนากร   ร่มวาปี
5. เด็กหญิงธัญสุดา   สายเสมา
6. เด็กชายปฏิภาณ   กุลศรี
7. เด็กหญิงปวีณา   มะลาลัย
8. เด็กชายพัชรพล   เอกตาแสง
9. เด็กชายภัทรพล    โสวาปี
10. เด็กชายภูตะวัน    ศรีเสนา
11. เด็กชายภูริพัฒน์   บุญประจันทร์
12. เด็กหญิงวรสรณ์   จรนาทอง
13. เด็กชายศักรินทร์    มนฑานอก
14. เด็กหญิงศิริกัญญา    เกิดทิพย์
15. เด็กชายศุภวัฒน์   วงษ์แดง
16. เด็กหญิงสุฐิดา   อุนารัตน์
 
1. นายเทียนชัย   ป้องพันธ์
2. นางวรพัชชา  ภูจอมดาว
3. นางพิณเหมือน   ชมภูราช
4. นางอมร  ดวงปัญญา
5. นางสาวพัฒนา  อรรคบุตร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  คำธิ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จุฑาชื่น
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ไพราม
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูหลวง
5. เด็กหญิงอนันตยา  มูลเพีย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พิศาลทรัพย์
7. เด็กหญิงไพริน  ภูเกิดพิมพ์
 
1. นางพิสมัย  ชุมศรี
2. นางสาวภูษณิศา  ศรีสงค์
3. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
4. นางสาวศศิธร  บุญแสน
5. นางพัขรินทร์  จำนงค์บุญ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงธนวดี  นามวิไล
2. เด็กชายธนากร  ศรีษะโคตร
3. เด็กชายธีรนันท์  อินทรบุตร
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เดื่อดิน
5. เด็กชายสุริยันต์  ภูเดชเพชร์
 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล
2. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เนตรสิงห์
2. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นทะยา
 
1. นางอุมาพร  ภูกองไชย
2. นางสาวดารารัต   เรืองจันทร์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงพัชราพร  พระพรม
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   พุทธมูลสินธ์
 
1. นายประดิษฐ์   ไชยอำนาจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สุดยอดดี
 
1. นางสาวไอศวรรย์  สิริฤทธานุภาพ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยพรรณ
 
1. นางกัญณ์ณิกา  คชโส
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ช่อพิมาย
 
1. นางนวลจันทร์  พิทักษา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิชานันท์  สิงหรัตน์
 
1. นางมุจลินท์  ขันเเข็ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กชายนพวีร์  ฌานิชศรางกูล
 
1. นางธัญญา  คำแสน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. นางสาวกุลยา   แก้วชามสี
2. นายชาญวุฒิ   เกิดทิพย์
3. นายพงศกร   บุญจนะ
4. นางสาววรรณา   ประชุมไช
5. เด็กชายสิรวิชญ์   บุญจะนะ
 
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์   ถิตย์บุญครอง
2. นางสาวพัฒนา  อรรคบุตร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กชายชิณภัทร  ภูพาดสี
2. เด็กหญิงสุนันทา  ภูคงน้ำ
 
1. นางกัญณ์ณิกา  คชโส
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงสุวัฒนา  เสนา
2. เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยจำรัส
2. นายปัญญา  สนองเดช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1. เด็กหญิงชนมน   แร่เพชร
2. เด็กชายศิวนาถ   ศริทะนัง
 
1. นายปรีชา  ศรีรักษา
2. นางสาวพิทยาภรณ์  จ่ายะสิทธิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 1. เด็กชายณัฐพล  บรรดิษดร
2. เด็กชายนุติ  ชัยบาล
3. เด็กชายป้อมเพชร  ภูเยี่ยมใจ
4. เด็กชายพงศกร  กงจันทร์
5. เด็กชายพีรพล  มุสิกสาร
6. เด็กชายภาโชค  ภูมิชูชิตต์
 
1. นายเอนก  ภูจอมรัตน์
2. นางจุฑาวรรณ  ภูบัวเพชร
3. นางวาสนา  ไชยชำ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  บัวโสม
2. เด็กชายชวัลชัย  ภูบุญอ้วน
3. เด็กชายชันพัฐน์  พลพาล
4. เด็กชายพงษกร  โนจิตร
5. เด็กชายพีระพล  ศรีจันทึก
6. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วโสภาค
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่อนพรรณา
2. นายวีรพงษ์  มิตรภานนท์
3. นายปรีชา  นาสมตรึก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายณัฐดนัย   ราชบัณฑิต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   พันธศรี
3. เด็กชายพลากร   ภูวงศ์ผา
4. เด็กชายพิทวัส    ถูวัดศรี
5. เด็กชายภานุพงศ์   เมืองนาม
6. เด็กชายวีระพล   โชคบัณฑิต
7. เด็กชายวุฒินันท์   กาทอง
8. เด็กชายเกษมสันต์   ธรรมสีลา
 
1. นายชัยชนะ   บุญโชติ
2. นายเนื้อทิพย์   บุญโชติ
3. นายกฤษดา   ศิริสุทธา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงธนัญญา  มรกฎจินดา
2. เด็กชายนำชัย  ภูยิ่ง
3. เด็กหญิงนิสาพร  ภูยิ่ง
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ภูเด่นตา
5. เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด
6. เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง
7. เด็กชายวิชญะ  ฉิมแป้น
8. เด็กหญิงศศิกาน  จันชนะ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญแท้
10. เด็กหญิงอรัญญา  ประกาโส
 
1. นางประไพย  โกศล
2. นายสิทธิพร  ประทีปทอง
3. นายอมรรัตน์  อุดแก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงกติกา  ไชยบุดดี
2. เด็กชายธนพล  สกลหล้า
3. เด็กชายธวัชชัย  นากลาง
4. เด็กชายธีรภัทร  ใจดี
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขสถิตย์
6. เด็กชายวัลลภ  แสนกุล
7. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีษะโคตร
8. เด็กหญิงศิรินธร  บาดตาสาว
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทำประเสริฐ
10. เด็กชายอภิชาติ  แก้วอินทร์
 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล
2. นางสาวสุพินญา   มะโรงศรี
3. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  วงคสง่า
2. เด็กหญิงทิมาพร  เพชรสังหาร
3. เด็กหญิงธนาวดี  นามวิไลย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เดื่อดิน
5. เด็กหญิงอาริสา  อวนศรี
 
1. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภูสดแสง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  วันแก้ว
2. เด็กหญิงปิยพร  เขียวสะอาด
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เชื้อวังคำ
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ทองดี
2. เด็กหญิงชนกานต์  สายโยธา
3. เด็กหญิงปทิตตา  โคตรแสง
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางพัฒญา  เอกตาแสง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดรุณี   พิมพิวาล
2. เด็กหญิงลลิตา   ตุมร
3. เด็กหญิงอารยา   กมละคร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คำศิลา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงสุวิษา  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรศักดา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมศร
 
1. นางวงศ์เดือน  โสภาพล
2. นางนงค์นุช  ทิพย์วงศา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรติวัฎฐ์   แก้วนพรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล   พรมรส
 
1. นางกรรณิการ์   ภูมิสายดร
2. นางสาวดลจิตร  ภูชมพูล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  ภูผิวผา
2. เด็กหญิงสุภิตา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางปณิตา  ภูงามทอง
2. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายชินวัตร  สง่าโพธิ์ศรี
2. เด็กชายทินกร  มะสันเที๊ยะ
 
1. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงกล้า
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางรำพึง  สิริวาลย์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำทอง
2. เด็กชายอนุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางกนิษฐา  สาลี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกิติศักดิ์  จันแท่น
2. เด็กหญิงอริศรา  อินทศร
 
1. นายจักรพันธ์  แซงราชา
2. นางไอวริญย์  ภูสีเหลื่อม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานระพี  เหมกุล
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วหล้า
 
1. นายศิริชัย  โพบุตตะ
2. นางจารุรัตน์  พลลาภ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา   ปสังคโท
2. เด็กชายธราธร   ทาริยา
 
1. นายณัฐพงษ์   ภูถูกใจ
2. นายปรินทร   ใหม่คามิ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายดิศานุวัตร  เหล่าพร
2. เด็กชายทรงยศ  พินิจ
 
1. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายกีรติ  วังพิมูล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ธิมาจร
 
1. นายฉัตรชัย  ดวงแก้ว
2. นางนงเยาว์  แก้วคำดี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไร่สงัด
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  สังข์ขาว
 
1. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
2. นางสาวธณัฏฐา  งามชัยภูมิ
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กชายปรเมฐ  ดวงคำรักษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โพรส
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงอุดร
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางปณิตา  ภูงามทอง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิติพงษ์  ภูผาดอย
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิงห์ธวัช
3. เด็กชายรัฐภูมิ   นัยลี
 
1. นายอโคก   กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายสุรศักดิ์   โสนะชัย
2. เด็กชายอภิชาติ   คันทะสม
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ขันฟ้าเลื่อน
 
1. นายอโคก   กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  ศิลาสิทธิ์
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  ยุภานิช
3. เด็กชายอดิศร  สุขวัฒน์
 
1. นางไสว   ชาติแพงตา
2. นายมงคล  บุญรอด
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญณรงค์   ไชยชาติ
2. เด็กชายวีระชัย   ชนะบุญ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ประไวย์
 
1. นางไสว  ชาติแพงตา
2. นายประยุทธ์  นามทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูจิตทอง
2. เด็กหญิงพีระดา  เผือกฉุย
3. เด็กชายสมใจ  ภูสอดศรี
 
1. นางศิริญญา  ภูครองนา
2. นางภัทรวดี  สาตี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพัฒน์  ภูใบบัง
2. เด็กชายวายุ  ภูดอนนา
3. เด็กชายสมชาย  สารีธรรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มาเบ้า
2. นางระนอง  สังขศิลา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์   ภูแข็ง
2. เด็กหญิงธีรดา   ภูกก
3. เด็กหญิงปฏิภาณ   กลิ่นเทียน
4. เด็กหญิงพิชยา   บุญชู
5. เด็กหญิงยุวธิดา   ปูเวสา
6. เด็กหญิงสุชานันท์   นาดี
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์    ศรีมันตะ
3. นายพนมพร   พรพนม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ปานกล่อม
2. เด็กหญิงธิวาพร  นัดทะยาย
3. เด็กหญิงนุชสรา  เพาะบุญ
4. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ภูนิละมัย
5. เด็กชายภากร  อุ่นมี
6. เด็กหญิงอริสรา  ยลชื่นชม
 
1. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
2. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
3. นางนิตยา  อุทัยจอม
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูโทเงิน
2. เด็กหญิงพรรณมาศ  ภูถาดลาย
3. เด็กหญิงอโรญา  ภูยาฟ้า
 
1. นางสมปอง  อ่อนพรรณา
2. นายวีรยุทธ  ภูชำนิ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. นางสาวกุสุมา   เกสร
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   ภูสมยา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   สันประภา
 
1. นายสุวัฒน์  ภูพาที
2. นางเยาวลักษณ์  ปัจฉิมา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายกนกวรรณ  อุดตะกะ
2. เด็กหญิงนันทิยา  มาบุญ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แพงวาปี
 
1. นางสาวสุนิสา  ตังตระกุล
2. นางสาววราภรณ์  พันสวัสดิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรากร  ภูโชคชัย
2. เด็กชายวิสุทธิพงษ์  ภูชมชื่น
3. เด็กชายศิวกร  คำก้อน
 
1. นายธรณินทร์  ศรีพุทธา
2. นายไพรัตน์  คำก้อน
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  จ่าบาล
2. เด็กหญิงนัทธมน  ภูหวดน้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กำจร
 
1. นางพิศมัย  ฐานวงศ์
2. นางทองเติม  สุขชารี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปรีแม้น
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ผาดไธสงค์
3. เด็กหญิงเบญจพร  แก้วสีขาว
 
1. นางกาญจนา  ไชยศิริ
2. นางเปรมวดี  พันสีเงิน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ภูกองชนะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  สีไคอุ่น
3. เด็กชายอรพรรณ  ไชยคำ
 
1. นางอุบลรัตน์  ประชานิติกุล
2. นางสาวปรางค์ลิขิต  แสนลา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พิมนาม
2. เด็กหญิงดวงเจริญ  บุญชูหล้า
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  อันวิเศษ
 
1. นางสาวพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย  ชิณฤทธิ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงภูษนิศา  ภูถูกเงิน
2. เด็กหญิงรัชฎา   ภูผาลา
3. เด็กหญิงศิริยา  ภูสีเงิน
 
1. นางสุภาพร   ภูการุณย์
2. นางรัศมี  ภูดินทราย
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำสีทา
2. เด็กหญิงมธุรส  สราญรมย์
3. เด็กชายวิยะธิดา  การฟุ้ง
 
1. นางวราภรณ์  ภูภักดิ์
2. นางสุกัญญา  กุซัว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศิลาหอม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พ่อกิ
3. เด็กหญิงศิรินภา   หัวนา
 
1. นางกาญจนา  ไชยศิริ
2. นางเปรมวดี  พันสีเงิน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภูอวด
2. เด็กหญิงพิชญฺธิดา   แก้วมาตร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   แถวเพีย
 
1. นางประดับ  ญาติโสม
2. นางยุภาพร   เรียนเจริญ
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  รังรส
2. เด็กหญิงพิมพ์พา  จันบุตราช
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  ภูต้อม
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  ภูทองเงิน
2. นางรัชนี  ไชยบุดดี
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชญา   แฝงจันดา
2. เด็กชายศราวุฒ   ถุงน้ำคำ
3. เด็กชายสุเมธัช   พึ่งบำรุง
 
1. นางนงลักษณ์   กันปัญญา
2. นางสาวคำตัน  เหล่าพิเดช
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางเพียงนุช  มูลสาร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  โยธาภักดี
 
1. นายสมบูรณ์  วงษ์ละคร
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยานางศึกษา 1. เด็กหญิงอรสา  อุ่นละออ
 
1. นางสาวธนันยา  ภูขมัง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อันทะศรี
 
1. นางสาวภัทิราพร  ไกรพินิจ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เบาะโหล่
 
1. นายวันชัย  แซ่ฝ้าย
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1. เด็กชายสมคิด  อนุสรณ์
 
1. นางเนตรนภา  ชารีรักษ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  บรรณาการ
 
1. นายโชติอนันท์  บัวโค
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ดีรักษา
 
1. นางทัศนีย์  แสนคำ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กชายชานนท์   วงษ์แดง
2. เด็กชายวัชรินทร์   ศรียางนอก
3. เด็กหญิงสุทธิดา   กาทา
 
1. นายเทียนชัย   ป้องพันธ์
2. นางปรานี  ภูสีเขียว
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนิภา  ราชวงศ์ศรี
2. เด็กชายทองแท้  คำโสภา
3. เด็กชายปรเมศร์  หอมสะอาด
 
1. นางสาวนภาวรรณ  หอมชื่น
2. นางกิ่งแก้ว  ทองเฟื่อง
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมโส
2. เด็กชายธนศักดิ์  ภูสดไสย
 
1. นายสุนทร  แห่กาฬสินธุ์
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกมล  น้อยเสนา
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ภูคงน้ำ
 
1. นางนิตยา  ทองเสน
2. นายจิรายุทธ  เวียงอินทร์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีปัดถา
 
1. นายสมภาร  สีดาพล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    ราชมนตรี
 
1. นายสุริยา   ไชยศรีหา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1. เด็กชายศุภณัฐ   เทพกิจ
 
1. นางสาวกัลยา   บัณฑิต
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  กลางจันทา
 
1. นางดาวรรณ  แก้ววงศ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุภาพัฒน์
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิพัฒน์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  ปัญญา
 
1. นายวิกง  โคตรบรรเทา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายสันต์  ศรีนิล
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์   คงดีรุ่งเจริญ
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  แซมทอง
 
1. นายประยงค์  ชารี
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ภูอุทัย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  กุนอก
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เคลือสวัสดิ์
 
1. นางธํญลักษณ์  ศรีกำพล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 1. เด็กชายโฆษิต  นุสา
 
1. นายทรัพย์  ปราณี
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูงามหมอก
 
1. นางวาสนา  ภูภักดิ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. เด็กชายภีรภัทร  ไชยเศรษฐ
 
1. นางนิตยา  อุดมรัตน์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายมงคล   ซ้อนบุญ
2. เด็กชายมงคล   ซ้อนบุญ
3. เด็กชายวรชัย    สุระวิชญ์
4. เด็กชายวรชัย   สุระวิชญ์
5. เด็กชายศิริพัทธ์   ชตินนท์
6. เด็กชายศิริพัทธ์   ชตินนท์
7. เด็กชายอาทิตย์   กาสนิท
 
1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
2. นางสาวสุธรรมา  ทองคำ
3. นางวัชรินทร์  โกสุม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงชลดา  ลาสา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูด่านงัว
 
1. นายดุสิต  มั่นคง
2. นางพิศมัย  ฐานวงศ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   นิ่มฟัก
3. เด็กหญิงสุภสรา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสุภาพร   ภูการุณย์
2. นางรัศมี  ภูดินทราย
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สีบุญลำ
2. เด็กหญิงนภาพร   ไชยลุน
3. เด็กหญิงอภิภาวดี   นาชัยเวียง
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยภู
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุสุริยา
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  แสนศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา   แสนเฮือง
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ภูกองไชย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธวัชชัย  ชัยยิ่ง
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ภูโด่ง
 
1. นางนัชชนันท์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
2. นายบุญเพ็ง  จะดี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ภูดินทราย
2. เด็กชายธราเทพ  มนต์คาถา
3. เด็กหญิงปิยมน  นิสังกาศ
 
1. นางลำใย  อุปัชฌาย์
2. นายพงศกร  ภูช่างทอง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ลาสา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูด่านงัว
 
1. นายดุสิต  มั่นคง
2. นางไพคิด  ภูหัวไร่
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กชายภควัฒน์  ไมตรี
2. เด็กชายสุริชัย  โคตรเสนา
 
1. นายวิชาญ  ศรีคำมูล
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ภูครองนาค
2. เด็กชายรุ่งรวี  ภูสีนาค
 
1. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ์
2. นายลิขิต  กมลผาด
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  เมฆขำ
2. เด็กชายวีระชัย  ภูงามนิล
 
1. นางภณาพร  โพบุตตะ
2. นายศิริชัย  โพบุตตะ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภูสง่า
2. เด็กชายธนพล  ภูวงษ์
3. เด็กชายธนพล  ภูนาชัย
 
1. นางจุฑาภรณ์  ปุณะตุง
2. นางอัยลฎา  ภูมิชูชิต
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงชุติมา  วิชา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาวิเศษ
3. เด็กชายสมชาย  ไชยมาตร์
 
1. นายจิตกร  จุมพลขันธ์
2. นายภาคิน  ภูจอมนิล
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาภา   นาแพงสอน
 
1. นายวีระยุทธ    ศิริปรีชาพันธุ์
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายศิวกูล  ภูนาเพชร
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนากร  โคตะวินนท์
 
1. นางสาวพรวิภา  ไพรัตน์
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายธรณ์เทพ  พุทธวงค์
 
1. นายวราวุฒิ  ส่องสว่าง
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค
 
1. นายบุญธรรม  โสภา
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายธรรนวา  ขันทะ
 
1. นายวิชัย  พาเรือง
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีธนารักษากุล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูเอิบ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูเอิบ
4. เด็กหญิงคชาภรณ์  แสงบุญเรือง
5. เด็กหญิงจรินยา  ภูธาตุเพชร
6. เด็กหญิงชญานิน  ภูดง
7. เด็กหญิงดรุณี  ประทุมวัน
8. เด็กหญิงดุจดาว  ต่อฤทธิ์
9. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
10. เด็กหญิงธิญาดา  มาตงามเมือง
11. เด็กหญิงธิวา  เนื่องสุมาน
12. เด็กหญิงนฤมล  บุญใหญ่
13. เด็กหญิงนัชชา  ภูเก้าแก้ว
14. เด็กหญิงปวีณา  ภูแม่นเขียน
15. เด็กชายพรพิทักษ์  ภูทองทิพย์
16. เด็กชายภัทรดนัย  เที่ยงผดุง
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิชาชัย
18. เด็กชายยงยุทธ  ชราจันทร์
19. เด็กหญิงรวิวรรณ  ภูแม่นเขียน
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญช่วย
21. เด็กชายศิวกูล  ภูนาเพชร
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทองรัตน์
23. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
24. เด็กหญิงอภิชญา  แปนมา
25. เด็กหญิงอรัญญา  ทองเจ๊ก
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภููสมมา
27. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์ทอง
28. เด็กหญิงเนตรนภา  ธนูชาญ
29. เด็กชายโชคทวี  ภูสีดวง
30. เด็กชายไชยรัตน์  ภูด่านงัว
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
2. นายปัญญา  เสนภูงา
3. นายประสิทธิ์  ภูจอมผา
4. นางบุญช่วย  โกสาแสง
5. นางภัทรีพันธ์  สีพูแพน
6. นางสาวพัชริดา  พิมพาคำ
7. นางคำพอง  ภูกันดาร